Prospekt med monterskiss och priser

Prospekt för utställare
Mässans partners
den 12 september 2015
PR & Media Leasing Sverige AB
Uven 5, 794 90 ORSA |08-552 477 12
Org nr 556362-1068
www.katrineholmsmassan.se
1
Presentation
Katrineholmsmässan är en institution! Men en institution som
ständigt utvecklas och förnyar sig. Annars hade inte mässan fortgått
i över 20 år. Den 5-6 nov 2016 är det dags för den 21:e Katrineholmsmässan.
Nyheter och publikdragare presenteras i ett senare skede – dock kan det sägas redan nu att
det blir sprängfyllda dagar med utställare, möten, folkfest, happenings, artister och
förhoppningsvis goda affärer och marknadsföring för Dig som utställare.
Tema:
Bygga & Bo,o
Mat & Hälsa
Mässutställare
Som mässutställare exponerar Du Dig för den lokala och regionala publiken. Du tar plats
och visar att Du och Ditt företag är att räkna med i Katrineholmsregionen.
Katrineholmsmässan är evenemanget att vara på om man vill marknadsföra sig, träffa
kunder och konkurrenter samt sälja. Mässan är också en mötesplats och en folkfest – det
är här det händer under Alla Helgons Helg!
Katrineholmsmässan har plats för ca 120 utställare på de två temana: Bygga & Bo samt Mat &
Hälsa. Bygga & Bo huserar i Hall A och Mat & Hälsa i Hall B.
Målgrupp
Mässan vänder sig till konsumenter som står i begrepp att förändra sitt boende på ett eller
annat sätt. Sälja, köpa, bygga nytt, renovera, möblera eller liknande. Mässan bjuder också
besökaren på ett uppskattat Mat & Hälsotema som ett komplement till Bygga & Bo-temat.
Mässan i korthet
Datum
Lör-sön 5-6 nov
Öppettider
Plats
Kl 10-16 båda dagarna
Din kund
besöker mässan!
Duveholmshallen, Katrineholm
Marknadsföring
Mässan är ett stort evenemang på orten och marknadsförs också så. Annonsering sker främst i
KatrineholmsKuriren som också gör mässtidningen. Som utställare får Du ett fördelaktigt
annonserbjudande för att synas lite extra inför mässan. Mässan marknadsförs självklart även på
webben och via de deltagande företagen, samt kommunen.
den 12 september 2015
PR & Media Leasing Sverige AB
Uven 5, 794 90 ORSA |08-552 477 12
Org nr 556362-1068
www.katrineholmsmassan.se
2
Monterpriser, bokning och kontakt
Utställarpriser
Hall A
Hall B
Anmälningsavgift
600 kr
400 kr
Monterpris, kr/kvm
590 kr
390 kr
Boka Din monter på www.katrineholmsmassan.se eller skicka in anmälningsblanketten nedan.
Kontakta gärna oss med Dina frågor så hjälper vi Dig. Välkommen att välja monter nedan.
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | [email protected]
Maria Spring | 0708-18 28 98 | [email protected]
Malin Johansson | 0700-42 12 86 | [email protected]
Kontakta oss
-så hjälper vi
Dig!
Monterplan
Monterskisserna är schematiska och icke-skalenliga. De är också en utgångspunkt som förändras
under projektets gång utifrån utställares önskemål. Det går alltså bra att ”slå ihop” montrar och
ändra storlekar.
Monterskiss, Hall B – tema Mat & Hälsa:
den 12 september 2015
PR & Media Leasing Sverige AB
Uven 5, 794 90 ORSA |08-552 477 12
Org nr 556362-1068
www.katrineholmsmassan.se
3
Monterskiss Hall A – tema Bygga & Bo
Med reservation för förändringar.
den 12 september 2015
PR & Media Leasing Sverige AB
Uven 5, 794 90 ORSA |08-552 477 12
Org nr 556362-1068
www.katrineholmsmassan.se
4
Anmälningsblankett
Anmälan görs smidigast på webben, www.katrineholmsmassan.se . Eller genom att skicka in
anmälningsblanketten nedan. Det går också bra att maila uppgifterna till [email protected] .
Utställare (utställarlistan)
Juridiskt bolagsnamn
Org nr
Gatuadress/boxadress
Postnummer och ort
Kontaktperson/märkning
Tel, fast/mobil
Mailadress
Hemsidesadress
Vi presenterar följande
Eventuella medutställare i samma monter skall också anmäla sitt deltagande till arrangören. Medutställare betalar
endast anmälningsavgiften och får då med sitt namn i utställarlistan i mässtidningen samt på webben med länk till
sin hemsida.
Monternummer (rangordna dina önskemål)
Storlek
Tema
Underskrift
Undertecknad har tagit del av försäljningsvillkoren ovan, samt allmänna bestämmelser på omstående
sida. Dessa villkor/bestämmelser gäller även vid anmälan per telefon. Anmälan är bindande.
Underskrift
Namnförtydligande
Datum
Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader vara betalda före mässans början den 5 nov (om ej bokning skett
senare än 30 dagar före mässan). Särskild påminnelseavgift utgår med 50 kr, dröjsmålsränta debiteras med 18%. Priserna gäller
exklusive moms, om ej annat anges. Fakturan ställs ut av Resultat Finans AB.
den 12 september 2015
PR & Media Leasing Sverige AB
Uven 5, 794 90 ORSA |08-552 477 12
Org nr 556362-1068
www.katrineholmsmassan.se
5
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer och är bindande för utställaren. Efter
mässans prövning bekräftas deltagande. Mässan förbehåller sig rätten att göra justeringar
beträffande turordning och monterplats.
2. Överlåtelse av monterplats får inte ske utan mässans godkännande.
3. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald.
4. Mässans tider observeras. Monter ska vara färdig den tid mässan anger. I annat fall får
mässan disponera utrymmet utan skyldighet till återbetalning av monterhyran. Utställda varor
får inte tas bort under den tid som mässan pågår. Alla utställda föremål samt monterinredning
ska vara bortförda från området på angiven tid.
5. Monterns dimensioner får inte överskridas.
Läs
6. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner.
Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av
igenom!
mässan.
7. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/branschkrav och att förse varor med
skyddsföreskrifter och godkännande. För utställning av maskiner gäller arbetsmiljölagen och
Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden. Mässan friskriver sig från kostnader som uppkommer
pga att utställare inte följer bestämmelser.
8. Eventuella kostnader för elanslutningar debiteras. Alla elinstallationer skall godkännas av
mässan.
9. Mässan sköter allmän renhållning, utställarna respektive monter.
10. Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt att teckna separat försäkring för
mässdeltagandet.
11. Utställare medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man.
12. Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare
(underutställare) som inte angivits i anmälan. Det är vidare ej tillåtet hänvisa till utställning
utanför mässan.
13. Om mässan/utställningen inte kan genomföras pga strejk, eldsolyckor eller annat som
mässan inte
råder över, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet.
14. Avbeställning av mässdeltagande ska göras skriftligt och senast 30 dagar innan mässan. Då
debiteras endast 50% av monterhyran, i annat fall förfaller hela monterhyran till betalning.
15. Direktförsäljning är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för
direkt förtäring (kafé-, kiosk-, serveringsverksamhet). Kontakta arrangören för klarläggande.
16. Det är inte tillåtet att göra åverkan på ”monterväggarna” (spika, såga, måla, borra, häftpistol
eller liknande). Åverkan debiteras. Det är tillåtet att hänga fästanordningar över
”monterväggkanten” eller spika på ovansidan av ”monterväggen” för att hänga saker i.
den 12 september 2015
PR & Media Leasing Sverige AB
Uven 5, 794 90 ORSA |08-552 477 12
Org nr 556362-1068
www.katrineholmsmassan.se
6