RUS. Anteckningar från styrgruppens möte 16 april 2015

RUS. Anteckningar från styrgruppens möte 16 april 2015
Plats: Naturvårdsverket, Stockholm
Deltagare:
Märet Engström, ordf. (Värmland, miljönätverket)
Stig Hammarsten (Gävleborg, miljönätverket)
Oskar Larsson (NV), ersättare för Manuela Notter
Bo Hultgren (Skogsstyrelsen)
Jeanette Joelsson (Västerbotten, länsantikvarierna)
Elisabet Weber (Skåne, forum för hållbart samhällsbyggande)
Berit Löfgren (Gävleborg, nätverket för hållbar tillväxt)
Per Hallerstig (Jönköping, miljönätverket), deltog via lync
Magnus Eriksson (Dalarna, verksamhetsledare)
Jonas Rodhe (NV samordningsfunktionen)
Robert Andrén (Värmland, länsrådsgrupp 6, kontaktlänsråd för miljömål)
Bengt Olsson (Lst IT/objektägare IT objekt Vatten och Miljömål), punkt 5.
Berit Oscarsson (informationschef NV), punkt 6.
Förhinder:
Mats Svensson (HaV).
Kerstin Blom Bokliden (SKL)
Under mötet avtackades Stig efter 16 år som ordförande för RUS styrgrupp.
1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Flera punkter bytte plats jämfört med utskickad dagordning.
Per anmälde som övrig fråga om vad förstärkningar i NV:s 1:2 anslag skulle användas till.
Oskar svarade att dessa redan är uppbokade. Den övriga frågan ansågs därmed avklarad.
En presentationsrunda hölls. Nya ledamöter i styrgruppen hälsades särskilt välkomna.
2. Anteckningar från föregående möte 29 januari
Anteckningarna lades till handlingarna.
3. Korta rapporter
I underlaget till mötet fanns sammanställt korta rapporter, varav några kommenterades. Rapporterna biläggs styrgruppens anteckningar, bilaga 1.
Beslut:
- Slutrapport för RUS kulturmiljöprojekt och spridningsplan beslutas av styrgruppen per capsulam.
- Diskussion utifrån konsumtionsförstudiens förslag sker kommande möte.
4. Öppen diskussion om form och innehåll för styrgruppens arbete
Punkten inleddes med en lappövning där alla närvarande skrev ner vad de tyckte var bra och
sämre idag med styrgruppens arbete sett till form och innehåll. Därefter redogjorde alla för
vad de skrivit ner. I bilaga 2 återges innehållet på alla lappar. Delar av framförda synpunkter:
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeanette: Kan ibland känna sig lite utanför utifrån hennes roll i styrgruppen. Varför är
HaV med, men inte andra viktiga nationella myndigheter som ex. Boverket?
Bosse: Tekniken nu bättre. Det kan vara väldigt mycket detaljer. Ibland kan det bli för
mycket länsstyrelseinterna frågor. Kanske kan de tas i slutet?
Per: Fysiska möten är bra. Mötena väl förberedda, har fokus på samverkan och är lösningsorienterade. Strategiska frågor kopplade till regeringsuppdrag är med. Väldigt
många frågor beroende på att det är ett brett fält. Det kräver prioritering. RUS blir än
viktigare nu med mer åtgärdsfokus i miljömålsarbetet.
Elisabet: Lync i princip bra, men man skulle kunna ha ett längre fysiskt möte och kortare lync-möten. Alla möten är likadana nu. Mötena är väl förberedda. Organisatoriskt
utamning att hantera länsstyrelse-RUS och det bredare RUS i styrgruppssammanhanget. Utmaning också att få med det nya mer åtgärdsinriktade i arbetet. Bra med
verksamhetsledare, men styrgruppen träffar aldrig arbetsgruppen. Arbetsgruppens
sammansättning kanske ska ses över med tanke på åtgärdsfokuset? RUS roll i länsstyrelsevärlden behöver bli tydligare. Min roll och varför jag är i styrgruppen otydligt.
Oskar: Fysiska möten ibland bra. Bra förberedda möten i RUS. SKL:s medverkan viktig. Hitta former och innehåll så att de prioriterar detta. Nåt möte per år tydligt inriktat
på kommunernas frågor.
Robert: Bra med samverkan. Väl förberedda möten och RUS levererar. RUS roll i
L21-arbetet kan bli klarare. Hitta klarhet så att fler ser och förstår. Hur RUS relaterar
till länsrådsnivå. Kopplingen till nya MMR viktig.
Berit/Stig: Bra kontaktyta. Effektiva möten. Bred sammansättning. Vi har strategiska
diskussioner. Styrgruppen styr och stödjer arbetsgruppen. Styr- och arbetsgruppen
kanske skulle ha något möte ihop? Miljömålsvärlden kan vara komplicerad om man
inte är inne i den, men å andra sidan har alla sitt språk så det är inte unikt.
Märet: Bra representation. Bra med fysiskt möter ibland. Bra med åtgärdsfokus. Prioritering och avgränsning kan behöva bli bättre. För stor detaljnivå nu?
Jonas: Bra på det stora hela. Bra sammansättning, lagom stor grupp, öppen atmosfär
och bra ledning. Bra underlag. Men allt behöver inte tas upp varje gång. Bra med mer
åtgärdsfokus.
Magnus: Bra initierad och engagerad styrgrupp med bra sammansättning. Styrgruppen
hanterar de frågor och den förankring som behöver ske relativt väl. Strategiska diskussioner i viktiga frågor sker, men det skulle kunna bli mer av det. Under de senaste
åren har RUS roll i länsstyrelsevärlden blivit tydligare och kopplingarna bättre.
Märet sammanfattade sina viktigaste slutsatser som grund för det fortsatta arbetet:
Form:
•
•
•
•
•
•
Fysiskt möte och lync i kombination.
Något långt möte i kombination med kortare.
Representationen bra. SKL viktigt att de är med.
Verksamhetsledaren viktig.
RUS roll fastställd, men behöver ske igen. Mandat. Intern länsstyrelse.
Viktigt att arbetsgruppen är ”rätt”.
Innehåll:
• ”Rätt detaljnivå” på mötet viktigt.
• Detaljerade underlag dock bra.
• Åtgärder och projekt bra.
2
•
•
Strategisk nivå.
Lösningsorienterat.
Beslut:
- Synpunkter/diskussion bearbetas och analyseras till nästa möte till ett underlag där
även ev. förändringar föreslås. Revidering av dokumentet RUS roll läggs också fram.
- I möte med SKL den 27 april tar Magnus upp den betydelse styrgruppen ser i SKL:s
deltagande i RUS styrgrupp.
5. Objektet Vatten och miljömål och MIT
Bengt Olsson, Lst IT, anslöt via lync. Han presenterade sig.
I underlaget till mötet framgick verksamhetsplanens punkter av betydelse för denna mötespunkt samt vad som sagts föregående möte. Därefter fanns en rapport vad som hänt sen sist
och frågor för diskussion vid mötet som återges här:
”Vad som hänt sen sist:
•
•
•
•
•
•
Förslaget till organisering av objektet Vatten och miljömål har godkänts i MIT och ses som
det som gäller nu även av andra såsom länsstyrelsernas samordningskansli. Det innebär att
objektet har en förvaltningsplan och en förvaltningsledare, men två objektsägare och två styrgrupper. Det innebär att Magnus är objektsägare för det som rör miljömål i objektet och det
som rör miljömål ska ha RUS styrgrupp som styrgrupp och förankras där. Samtidigt blir den
andra styrgruppen med Vattenfokus (ordförande Bertil Håkansson på HaV) till sin karaktär
mer övergripande och fokuserad på objektet. Magnus ingår även i den styrgruppen bestämdes
vid dess första möte…
Första mötet i styrgruppen för objektet hölls 27 mars…
Kommande möte i den gruppen: Fredagen den 11 september, kl. 1300 – 1500
Förslag på syfte är: Presentations av förvaltningsplaner för de system son nu saknas
Förbereda arbetet med Förvaltningsplan Objekt vatten och miljömål
Beakta pågående utvecklingsprojekt och omvärldsfaktorer
Förbereda oss inför det kommande MIT-mötet
Fredagen den 20 november, kl. 1300 – 1500
Förslag på syfte är: Konsolidera Förvaltningsplanen för Objekt vatten och miljömål
Utkast till budget. Ett första förslag till strategiska mål och strategier för objektet
Vid mötet den 27 mars lades förvaltningsplanen fast. Magnus framförde att det som står om
miljömål är förankrat med RUS styrgrupp. Förvaltningsplanen biläggs i underlaget till RUS
styrgrupp.
Vid fysiskt MIT-möte 11 mars hölls också ett förmöte med företrädare för objektet.
Vid det MIT-mötet skedde också en genomgång av MIT:s inriktningsdokument 2015 (det dokumentet utgjorde underlag till RUS styrgrupp i november). Här listas viktigare punkter av
betydelse för miljömål i inriktningsdokumentet och kommentar med aktuellt läge:
-
-
-
Framtagande av miljödatastrategi Kommentar: Den har varit ute på remiss. Magnus deltar i arbetsgruppen. 40-tal yttranden har inkommit varav 10-tal länsstyrelser. Överlag tycker man förslaget är bra. Slutarbete under våren…
”RUS stödjer förvaltning av gemensamma miljödatasystem (via MIT) ekonomiskt sedan många år.
I RUS verksamhetsplan framgår inriktningen att fortsätta se över denna finansiering inför kommande år samt att dessa medel bör gå till sådant som bidrar till miljömålssystemet.” Kommentar:
Medlen till MIT 2015 är på väg att betalas ut. MIT önskade vid mötet i mars besked om RUSfinansiering 2016. Bör diskuteras på styrgruppsmötet.
”RUS gör en kartläggning av befintliga lokala miljödata/indikatorer samt kommunernas behov av
sådana för sitt miljöarbete.” Kommentar: Arbetsgruppen ska slutföra detta under våren.
”Kartläggning av åtgärder som rapporteras in i olika IT-system och hur de skulle kunna användas
mer i miljömålsuppföljningen samt utvecklingsbehov. Berör: LST, HaV, NV.” Kommentar: Detta
3
-
-
-
-
-
-
-
är en viktig insats som vi utlovat och av intresse för miljömålsuppföljningen. RUS behöver påbörja
det arbetet. Kan med fördel tas upp på styrgruppsmötet.
”Utreda förutsättningarna för att lyfta in mer verksamhetsnära frågor i förvaltningsobjekten. Just
nu är fokus störst på IT-komponenterna men i framtiden bör även verksamhetskomponenter i form
av t ex checklistor, mallar mm förvaltas gemensamt. Utredning tillsammans med ”Miljösamverkan
Sverige” som fått uppdrag att se över handläggarnätverk inom Miljö- och naturområdet. Berör:
alla förvaltningsobjekt” Kommentar: I MIT har nu diskussion om förvaltning av verksamhetsstöd
påbörjats. Även i RUS är det sagt att det vi producerar av vägledningar och liknande behöver förvaltas. Förslag att ett kommande möte i år diskutera principerna för det samt kopplingarna till det
som sker i MIT/pm3 (portföljstyrningsprojekt där bl.a. Annelie Johansson deltar).
”Miljömålssystemet håller på att utvecklas och ses över. Till Miljömål.se (miljömålsportalen)
skapas en digital samverkansyta för myndigheter med ansvar i miljömålssystemet som driftsätts i
en första version i höst. Systemet ska användas för fördjupad utvärdering och uppföljning av miljömålen samt innehålla målmanualer. Miljömålsindikatorerna ska också senare hanteras i systemet. Arbetet drivs av Naturvårdsverket men med Länsstyrelsernas medverkan.” Kommentar: Vid
MIT-mötet sades att det är önskvärt om utvecklingen av Miljömål.se ses som en fråga för MITsamarbetet. Egentligen är Miljömål.se för miljömålen vad VISS är för vattenförvaltningen. Och
VISS är central fråga i MIT.
”Ett system för åtgärder, framför allt kopplade till länsstyrelsernas åtgärdsprogram, håller på att
utvecklas. Det ska bli ett verktyg för att hantera åtgärder i framför allt miljömålsuppföljningen.
HaV, NV och förvaltningsobjekt Vatten behöver ha tät dialog med förvaltningsobjekt Miljömål angående detta. Projektet drivs av RUS inom Länsstyrelserna. LEKS, länsstyrelsernas energi- och
klimatsamverkan, deltar också. Det är oklart hur etableringen och den senare förvaltningen av systemet ska finansieras.” Kommentar: Arbete med Kravspecifikationen är i sin slutfas och därefter
ska lösningsspecifikation tas fram. Inga ytterligare kontakter om finansiering är tagna. En framställan kommer dock att göras till länsstyrelsernas samordningskansli i enlighet med vad som sades i RUS styrgrupp 29 januari. Frågan om åtgärdswebbens användning i MMR:s arbete är väckt
för Lena Sommestad.
”För luftområdet håller NV tillsammans med datavärdar på att ta fram tjänster för olika typer av
utsläpp och luftkvalitet. Direktlänk till EEA8 ska också skapas. Alla datavärdskap ska på sikt utvecklas med nya tjänster och data ska bli kopplingsbara. Länsstyrelsernas genom RUS har tätt
samarbete med NV kring den nationella emissionsdatabasen där regionala och lokala data för luftoch klimatutsläpp redovisas.” Kommentar: RUS luftdata ses alltså nu som en del av objektet Vatten och miljömål och tas upp i MIT.
”Projektet Energiwebb avser att skapa en applikation för energidata från kommuner m.fl. som
rapporteras inom energieffektiviseringsdirektivet. Länsstyrelserna, Energimyndigheten och SKL
samarbetar kring detta. Förstudie finansierad av NV avslutad.” Kommentar: Projektet fortsätter
och RUS ingår i styrgruppen, men oklart om det ska ligga under objekt Vatten och miljömål. Diskussion finns om att Energimyndigheten borde ingå i MIT.
”Det pågående projektet "Plattform för tillgängliggörande" ska ta fram en målarkitektur för miljöinformationsförsörjningen….” Kommentar: Detta arbete har kopplingar till miljömålsindikatorerna och Miljömål.se.
”IED-informationsförsörjningsprojekt kommer att beröra Länsstyrelsen… Kommentar: Stort arbete kring detta. Beröringspunkter till miljömålen?
Hur fortsätter vi – för diskussion på mötet:
• RUS styrgrupp bör godkänna den nya ordningen för miljömål i MIT och det länsstyrelsegemensamma utvecklingsarbetet med IT-system/verksamhetsstöd enligt ovan. Alternativt komma
med ändringsförslag. Formerna för Bengts medverkan på RUS styrgruppsmöten också bra att
klargöra. Är det okey att den andra styrgruppen kallar sig ”styrgrupp för objektet vatten och
miljömål” trots att RUS styrgrupp är styrgrupp för miljömålsdelen i objektet?
• RUS-finansiering av MIT 2016 behöver beredas och kanske ett kommande möte beslutas.
2015 går RUS-medlen till att finansiera objektsägare och förvaltningsledare för miljöskydd,
vatten och natur samt MIT-samordnaren.
• MIT:s inriktningsdokument 2016 ska diskuteras och läggas fast i september. Vilka synpunkter
har RUS styrgupp på gemensamma prioriteringar 2016?
• Ett kommande möte bör vi ta upp framför allt lösningsspecifikation åtgärdswebb, miljömål.se
och förvaltning verksamhetsstöd.”
4
De olika frågorna berördes och diskuterades kort.
Beslut:
- Styrgruppen bekräftar att de står bakom den nya organiseringen av objektet
Vatten och miljömål och förvaltningsplanen. Frågan om objektet tas upp återkommande i styrgruppen och Bengt kallas till dessa punkter.
- Frågan om RUS finansiering av MIT (2016 och framåt) lyfts till länsrådsgrupp
6. Underlag tas fram till Robert för detta.
- Styrgruppen lämnar inspel till MIT:s inriktningsdokument 2016 till Magnus
under våren.
6. FU 2015
Berit Oskarsson, NV:s informationschef, anslöt. Hon presenterade sig.
I underlaget till mötet framgick vad som sagts föregående möte. Därefter fanns en rapport vad
som hänt sen sist och frågor för diskussion vid mötet som återges här:
”Vad som hänt sen sist:
•
•
Del A, utvärderingen av miljökvalitetsmålen, skedde RUS sammanställning som planerat och
förankrades med RUS styrgrupp och G6. Styrgruppen har fått sammanställningarna och annan återkoppling. Länsstyrelsernas synpunkter verkar tas väl om hand av de nationella målmyndigheterna. RUS har återkopplat detta till länen samt delgett dem RUS sammanställningar av deras synpunkter. Sammanställningarna kommer också kunna komma till nytta i det
fortsatta målmanualsarbetet. RUS kulturmiljöanalys har också fått bra omdömen. Del A lanseras 4 maj. Filmer för varje mål planeras också att tas fram.
Del B, fokusområdena, är på remiss till 5 maj och har skickats ut av NV till länsstyrelserna.
RUS kommer ta fram eget remissvar, vilket miljömålssamordnarna informerats om. Länsstyrelserna genom Forum (Elisabet Weber)/regional utveckling (Berit Löfgren)/RUS (Anna-Lena
Löfgren Andersen, Emilie Vejlens, Magnus Eriksson, Calle Sanglert) har varit aktiva i framtagandet och RUS synpunkter på remissversionerna handlar dels om att bevaka att det vi
framfört tidigare kommer med i slutversioner, dels ev. att framföra andra saker vi ser nu.
Konsumtion: Slutsatserna från länsstyrelsernas förstudie om hur de kan arbeta med konsumtion finns
nu med i remissversinen. RUS har också gjort två fallstudier i bilaga 1, en om länsstyrelsernas arbete
med konsumtion och en om hälsofrämjande. I ök med projektledaren på NV har sagts att RUS ska formulera något kring hälsofrämjande även i själva syntesrapporten, vilket vi gör i vårt remissvar. Därtill
har en synpunkt från RUS varit att MMR bör kunna vara ett myndighetsforum att diskutera FN:s tioåriga ramverk för hållbar konsumtion och produktion.
Hållbar stad/samhällsplanering: Flera av länsstyrelsernas synpunkter har satt avtryck i remissversionen. Inte minst ÖP-resan (de tre budskapen behov av bättre tillämpning, bättre uppföljning och bättre
hantering av målkonflikter), men även resultat av andra projekt där RUS medverkat och lagt resurser
(bl.a. behov av uppföljning av transportplanering). RUS har även framfört synpunkter kring hälsofrämjande och kulturmiljö.
Näringslivet: RUS har bistått NV i frågor till länsstyrelserna om deras syn på näringslivets miljöarbete
och med en sammanställning om detta som nu ingår i rapporten. Vi har önskat att det offentligas/myndigheternas samspel och stöd till näringslivet ska behandlas i rapporten, inte minst förslaget
om en kompetenssatsning i anslutning till EU-stöden.
Den 22 april har NV:s samverkansgrupp möte om fokusområdena.
5
•
Del C NV:s samlade analys. Enligt uppgift väntas utkast i början av maj och att NV inbjudit
till en budskapsworkshop i slutet av maj.
•
Kommunikation av FU 15. Ytterligare möte med NV:s kommunikationssida har hållits om idén
med regionala seminarier för att kommunicera resultatet av FU 15. De är positiva om RUS
kan redovisa ett bra upplägg som förankras inom länsstyrelserna. Jens och Magnus hade spånat vidare på tänkbart upplägg som presenterats vid RUS arbetsgrupp 1 april och som arbetsgruppen fann bra. Frågan tas upp på RUS styrgrupp 16 april där också NV:s kommunikationschef deltar.
Hur fortsätter vi – för diskussion på mötet:
• Del B fokusområdena: RUS yttrande över fokusområdena ska förankras i RUS styrgrupp och
med G6. Formerna för det behöver klargöras. Om styrgruppen vill ge egna synpunkter ska
också dessa hanteras i yttrandet. Yttrandet ska in 5 maj. Obs att RUS nu inte sammanställer
länsstyrelsernas synpunkter, utan dessa får gå in direkt till NV.
•
Regionala seminarier?
Syfte: Ett antal (4-5) regionala seminarier riktade till beslutsfattare regionalt och lokalt i syfte
att kommunicera resultatet av FU 15 och behovet av mer åtgärder för miljömålen regionalt
och lokalt. Liknande som skedde efter FU 08.
Förankring inom länsstyrelserna: När vi har ett förslag framme bör förankringen kunna gå
ganska snabbt och enkelt. Förankring sker då med G6 (genom Robert Andrén), länsstyrelsernas informationsnätverk (dialog etableras mellan dem och RUS genom Jens Mattsson) och av
sakområden åtminstone Miljönätverket (kan tas upp i nätverkets styrgrupp, chefsforum miljömål och även vid vårmötet 20 maj där miljömålen har en timme).
Förankring och synpunkter från SKL är också viktigt. Kerstin är nu inte med på styrgruppsmötet. RUS har möte med SKL 27 april och om inte förr kan vi diskutera detta då.
Arrangörer: Naturvårdsverket och RUS? Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, SKL och RUS?
Enskilda länsstyrelser eller grupper av länsstyrelser samt olika nationellt myndigheter skulle
också kunna stå som medarrangör på de olika platserna.
Resurser för planering och genomförande: I alla fall RUS arbetsgrupp och troligen vissa
länsstyrelser bör kunna lägga en del tid i planering och genomförande. RUS kan specificera
de timmar vi kan lägga. Det behövs dock ytterligare resurser från NV för detta arrangemang,
i personal, men troligen även reda pengar. Inte minst för de praktiska arrangemangen. Att
ordna allt.
Tidpunkt: FU 15 lämnas i september. Vi tror att seminarierna kan och är lämpliga/realistiska
att hålla från november. Länsstyrelsemötet, se punkt 5 på styrgruppsmötet 16 april, ligger då
före.
Målgrupp: Ledande företrädare (politiker och tjänstemän) för kommuner, regioner, landsting,
länsstyrelser och andra statliga myndigheter med regional representation samt även dito från
organisationer och näringslivsbranscher. Miljösamordnare är naturligtvis också välkomna,
men vi vill ha ledande företrädare med och den kommunala/regionala politiken med.
För att få med dessa ledande företrädare tror vi att vi måste kunna erbjuda ett intressant program med välkända/intressanta medverkande samt rikta inbjudan tydligt till dessa ledande företrädare. Seminariets diskussionspass bör också läggas upp så att vi får ut så mycket som
möjligt till glädje för den fortsatta processen regionalt.
Program:
- Föredragning: Kommunicera resultat av FU 15 och huvudbudskapen. Företrädare för
Naturvårdsverket (GD?) och kanske andra.
- Föredragningar: Hur aktörer regionalt och lokalt tar om hand FU15 och hur miljömålen
integreras bättre i verksamheterna (hantera konflikter, stimulera synergier) och hur vi får
6
-
-
-
mer fart på åtgärdsarbetet. Företrädare för MMR (Maria Wetterstrand, Lena Sommestad?), MMB (Anders Wijkman?), SKL, andra myndigheter, nationella näringslivssamordnaren (?) och Miljödepartementet om de vill vara med (vi har nämnt det för tjänstemännen där).
Ev. koppla till FN:s tioåriga ramverk om hållbar konsumtion och produktion. I så fall behöver det förankras med dem. Magnus tar upp detta i dess referensgrupp den 14 april.
Det finns ett värde i att sätta miljömålen i kontexten hållbar uteveckling och det skulle
man kunna göra genom denna koppling. FN:s nya hållbarhetsmål klara då.
Ev. fördjupningsföredrag på miljömålstema av nationell myndighet som är medarrangör
där vi är, ex vid fem seminarier:
- Södra Sverige – Boverket/Skogsstyrelsen/Jordbruksverket – teman samhällsplanering
och areella näringar
- Västra Sverige – HaV – tema vatten
- Mälardalen – Naturvårdsverket/Tillväxtverket/Energimyndigheten – teman
energi/klimat/näringsliv/regional tillväxt
- Dalarna – Trafikverket – tema transporter
- Norrland – Naturvårdsverket/Folkhälsomyndigheten – tema natur/folkhälsa
Föredrag med goda exempel från de landsdelar vi är i hur man lyckats i miljöarbetet, ex.
någon vardera från kommun/region, statlig myndighetet och näringsliv.
Gruppdiskussioner med genomtänkt upplägg som verkligen syftar till att komma vidare i
de olika regionerna/länen.
Avslutande diskussion.
-
Fortsatt arbete: Utifrån denna skiss behöver ett PM tas fram och läggas fast under maj (?).
En arbetsgrupp behöver bildas.”
Berit berättade något om idéer kring kommunikationen av FU 15:s resultat, bl.a. debattartikel
samt att ta upp FU 15 i olika möten och konferenser som sker ändå. Idén om regionala seminarier diskuterades sedan.
•
•
•
•
•
Elisabet: Länsstyrelserna borde stå för inbjudan. Om man har 4-5 seminarier bör de
administreras av några län per tillfälle. Seminarierna blir en möjlighet att ta ett steg till
och att kommunicera det nya. Men att sälja in miljömålen har i sig inget nyhetsvärde,
det är verkstad som behöver fokuseras. Får inte bli för fluffigt. Miljöfrågorna ser olika
ut i olika delar av landet och det bör också speglas. Vi har också en massa etablerade
sätt att kommunicera och där vi kan ta upp FU 15. Då gäller det att ha ett bra material.
Robert: Viktigt att ha syftet klart för sig med seminarierna. Syftet behöver förtydligas.
Att ha seminarium på fem platser istället för ett seminarium i varje län kan göra det
svårare om man vill ha med exempelvis kommunalråd. Det gängse är ju att landshövding i ett län bjuder sina kommunalråd och då brukar de komma. Kan man kombinera
att både ha de fem regionala seminarierna och att göra något i varje län? SKL:s synpunkter och medverkan är viktigt. Om de regionala seminarierna ska hållas viktigt att
peketera det som är viktigast att föra ut till en helhet. Det kan vara ett ypperligt tillfälle
att ge en helhet till det nya och göra något klokt av tillfället: FU15, MMR.
Oskar: Kanske ska vi ha två kompletterande koncept? Ett att använda vid kommunikation med alla 21 län och ett för de 4-5 regionala seminarierna?
Stig: Kanske inte självklart med regionala seminarier? Kanske bättre att köra ut resultatet länsvis?
Magnus: Frågan togs upp vid referensgruppen för FN 10 YFP och de är också preliminärt intresserade att synas vid de regionala. Frågan har också tagits upp med Lena
Sommestad som också var spontant positiv till idén.
7
•
Bo: Syftet viktigt, liksom målgruppens intresse för att komma. Man kan inte ha hur
många möten som helst.
Märet sammanfattade att förslaget behöver vidareutvecklas, bl.a. att syftet behöverförtydligas. Robert sa att det är lämpligt att länsrådsgrupp 6 får ett förslag. Märet sa också att
frågan skulle tas upp med chefsforum i Miljönätverket dagen därpå.
Hantering av RUS remissvar över fokusområdena togs också upp. Elisabet nämnde att hon
tagit upp fokusrapporten om hållbara städer i forum för hållbart samhällsbyggande i syfte
att stödja de länsstyrelser som skulle yttra sig till NV. I samband med detta väcktes en
fråga om principer för RUS yttranden, vilken får hanteras vidare och tydliggöras vid senare tillfälle. (I detta fall är det länsstyrelsedelen av RUS som lämnar ett yttrande som det
också finns önskemål om ska vara förankrat i länsrådsgrupp 6.)
Beslut:
- Förslaget till en handfull regionala seminarier, inkl. kommunikation i alla 21
län, utvecklas utifrån diskussionen, bl.a. förtydligas syfte och målgrupp. Utvecklat förslag lämnas till länsrådsgrupp 6 genom Robert för utlåtande om länsstyrelserna kan ställa sig bakom och vara medarrangör.
- Synpunkterna vid styrgruppen och chefsforum kring regionala seminarier delges NV:s arbetsgrupp för kommunikation vid deras möte 23 april.
- Ett yttrande över fokusområdena sammanställs som förankras med styrgruppen
(i första hand länsstyrelsernas representanter) och lämnas även till länsrådsgrupp
6 genom Robert för förankring och utlåtande.
7. Länsstyrelsernas nyckelfördelade miljömålsmedel och dess redovisning
Oskar redogjorde för ärendet. Ett ekonomiskt uttag visar att länsstyrelserna sammantaget vid
årsskiftet hade 2,8 miljoner oförbrukade miljömålsmedel. Detta uttag delades ut till styrgruppen. NV kommer inte kräva tillbaka några medel, men de medel som inte förburkats måste
under året användas till sitt tänkta ändamål. NV skärper för 2015 års medelstilldelning kraven
på redovisning och det kommer också förtydligas att medlen i princip ska vara förburkade
under året.
Beslut:
- RUS informerar länsstyrelserna på lämpligt sätt om vad NV framfört angående
de nyckelfördelade miljömålsmedlen.
8. MMR och länsstyrelserna samt RB-uppdrag om verksamhetsintegrering av miljömålen, fortsatt diskussion från föregående möte
I underlaget till mötet framgick vad som sagts föregående möte och verksamhetsplanens
punkter för denna fråga. Därefter fanns en rapport vad som hänt sen sist och frågor för diskussion vid mötet som återges här:
”Vad som hänt sen sist:
•
RUS har genom olika signaler förstått att Miljödepartementet är intresserade av att öka fokus
på åtgärdarbetet för att nå miljömålen på regional och lokal nivå. MMR och RB-uppdraget
uttryck för det.
•
Lena Sommestad, Länsstyrelsernas representant i MMR, var inbjuden till Länsstyrelsernas
Miljönätverk 18 mars. En punkt på 40 minuter var avsatt för MMR och Länsstyrelserna. RUS
8
hade också en presentation byggd på frågor från Lena. Märet och Magnus hade därefter fortsatt samtal med Lena.
De viktigaste i RUS presentation:
Hur vi ser på möjligheterna för kontinuerlig avstämning/diskussion?
- RUS och miljönätverkets chefsforum miljömål kan fungera för detta löpande.
- I RUS finns också länsstyrelsegemensamma resurser som kan användas.
- Därtill löpande avstämningar G6, Miljönätverket, men även andra lst-fora.
- Punkt på länsrådsmöte om miljömål planeras till hösten.
- RUS har förankrat med G6 idé om tvärsektoriellt länsstyrelsemöte i höst (prel. oktober).
Syftet: dels diskussion om hantering av RB-uppdrag (utökat uppdrag 2015 jmf 2014) och
uppdraget att stödja MMR, dels diskussion om hur vi använder resultatet av FU 15. Upplägg till RUS styrgrupp 16 april.
Våra funderingar kring MMR uppdrag
•
Ang. åtgärdslistan – viktigt att veta vad som egentligen ska tas fram, en/flera, vad en åtgärd är, typ av åtgärder, om uppföljning ska ske osv.
Ang. länsgemensamma prioriteringar i åtgärdslistan – skäl för detta samtidigt skäl för
olika länsstyrelsers egna prioriteringar.
Applikation för åtgärdsuppföljning bör kunna användas för redovisning av åtgärdslistan.
RUS metodutveckling, sammanställningar, goda exempel – men även dito inom andra
verksamheter – bör kunna vara till nytta. Liksom tidigare FU.
Slutsatser från Lst FU 12, hur går miljöarbetet regionalt och lokalt, av intresse (för att
besvara frågorna: Hur miljömålen integrerats i myndigheternas egen verksamhetsstyrning? Samverkan mellan myndigheter och med andra aktörer?)
ÅGP bör spegla lst prioriteringar, kanske analys av dessa?
Analys av strategier (diskussion på NV:s länsstyrelsemöte i okt).
Tanke i FU15 konsumtion att MMR skulle kunna vara forum för FN 10 YFP
Kallelse till MMR möte 17 april biläggs underlaget till styrgruppen. Lena har bett om ett förmöte med RUS/Magnus den 15 april.
Repetition om uppdragen till MMR:
Miljömålsrådet (regeringsbeslut 2014-12-18)
•
Råd med myndighetschefer.
•
Ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken.
•
Ska ta fram en gemensam åtgärdslista som senast 1 mars varje år fr. o. m. 2016 ska publiceras på www.miljömål.se.
•
Ska visa vilka åtgärder myndigheterna avser att vidta i samverkan. Överenskommelser
och samarbeten mellan två eller flera av de berörda myndigheterna. Av listan ska framgå
vilka myndigheter som har för avsikt att genomföra vilka åtgärder. Åtgärderna ska vara
uppföljningsbara och rymmas inom befintliga resurser och verksamhetsområden. Ska genomföras integrerat i ordinarie processer och förhålla sig till andra relevanta åtgärder
och program.
•
MMR ska senast 1 mars varje år fr. o. m. 2016 överlämna förslag på avgränsade strategiskt viktiga åtgärder som ligger utanför deras mandat (ej skatter). Ska vara konsekvensanalyserade. Samt ev. frågor som behöver utredas.
Uppdrag att bistå MMR (regeringsbeslut 2014-12-18)
•
Uppdrag till 16 nationella myndigheter och länsstyrelserna.
•
De ska bilda ett nätverk som stödjer MMR med underlag och konsekvensbedömningar.
9
•
De ska bistå MMR med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder inom myndigheternas verksamhetsområden och befintliga resurser.
•
Myndigheterna ska ta fram åtgärdslistor senast 1 mars varje år fr. o. m. 2016 som ska
publiceras på www.miljömål.se.
•
Listan ska omfatta åtgärder myndigheten avser att genomföra. Åtgärderna ska vara uppföljningsbara och rymmas inom befintliga resurser och verksamhetsområden. Ska genomföras integrerat i ordinarie processer och förhålla sig till andra relevanta åtgärder och
program.
•
Myndigheterna ska i sina ÅR redogöra för hur arbetet fortgår med åtgärderna.
•
Miljömålen har fått en timmes punkt på Miljönätverkets vårmöte 20 maj som behöver planeras.
•
Vid RUS arbetsgrupp 1 april framförde Stig att länsstyrelsernas nätverk för controller/stabschefer är en viktig målgrupp för länsstyrelsemötet i höst.
•
Åsa Romson besöker landshövdingemötet 11 juni.
Hur fortsätter vi – för diskussion på mötet:
•
Det tvärsektoriella länsstyrelsemötet om verksamhetsintegrering och omhändertagande av FU
2015.
Datum i oktober (?) behöver läggas fast. Kolla att det passar viktigare medverkande, Lena
Sommestad, Robert Andrén m.fl. Lokal behöver bokas (Murgrönan i Stockholm?). Första inbjudan behöver gå ut i maj.
Vi vill ha medverkande från alla viktigare sakområden som berörs av miljömålen och för
dessa företrädare som kan representera alla länsstyrelser:
-
Länsledning, stabschefer/controllerfunktion
Miljö: miljöskydd, naturvård, vatten, miljömål
Samhällsplanering: Kommunal planering, transportplanering, bygg, energi/klimat, klimatanpassning, beredskap
Kulturmiljö
Näringsliv/regional utveckling
Landsbygd
Rätts
Samt Skogsstyrelsen
Fler? Länsstyrelsernas infochefer, SKL?
Inbjudan kan vara öppen och bred, men dessutom och kanske särskilt bör flera specialinbjudas. Naturligt att gå via länsstyrelsernas chefsnätverk.
Någon form av planeringsgrupp behövs. Inom RUS arbetsgrupp (Magnus och några till), men
bra om länsstyrelsernas representanter i RUS styrgrupp kan bistå. Miljönätverkets chefsforum
miljömål också viktiga.
Underlag till mötet? Samla det som kommit fram i RUS projekt metodutveckling åtgärder/åtgärdsprogram samt projekten metodutveckling viktigare åtgärdsområden. En idé är att
delprojektet fördjupat uttag ur länens FU12-redovisning då ska föreligga i utkast. Det handlar just om miljömålsintegrering i våra verksamheter och gentemot sektorer. (Då kan den
rapporten slutföras efter mötet, då mötets diskussioner ger input till innehållet.)
Upplägg för mötet?
- Inledning av Lena, Robert och det nya i uppdragen
- Redogörelse från RUS utifrån underlagsmaterialet
- Varje verksamhet säger något om miljömålens integrering utifrån deras perspektiv och
några förutskickade frågeställningar
10
-
Redogörelse för resultatet av FU 2015
Gruppdiskussioner om hur miljömålen bättre kan integreras och få genomslag. Behov av
gemensamma insatser ex. i rapporeringen av RB-uppdraget. Kopplingen till MMR. Omhändertagande av FU.
Gemensam diskussion och slutsatser.
Om det blir externa regionala seminarier kan detta möte också användas för att förbereda för
det.
•
Miljönätverkets vårmöte 20 maj: Frågan är vad vi ska säga där och ha för diskussionsfrågor,
så att timmen där bidrar till den fortsatta processen.
•
Länsrådsmötet i höst: Alltså mötet där miljömål blir en punkt. Är det bäst om det mötet ligger
före eller efter det stora länsstyrelsemötet? Om det ligger efter kan man redogöra för resultat.
Förslagen i underlaget diskuterades kort, inklusive tidpunkt mötet och hur inbjudan ska gå ut.
Elisabet tyckte det var lämpligast att i första hand söka deltagare till mötet via länsstyrelsernas
olika berörda nätverk. Styrgruppen hade inga direkta synpunkter eller invändningar mot förslaget till upplägg för mötet. Robert sa också att han förbereder så att miljömål kan bli en
punkt vid länsrådsmötet i november.
Beslut:
- Vidareutvecklat förslag till det tvärsektoriella miljömålsmötet skickas till länsrådsgrupp 6 genom Robert. G6 godkänner detta och uppmanar berörda nätverk
att sända nyckelpersoner till mötet. Därtill bör alla länsstyrelser vara representerade vid mötet. Första inbjudan går ut senast i maj.
- Preliminära datum för mötet sätts till i första hand 21 oktober och i andra hand
14 oktober. (Då kan både Robert och Lena Sommestad.)
9. Ekosystemprojektet
Förslag till projektplan för RUS ekosystemprojekt ingick i underlaget till mötet. I underlaget
till mötet framgick också:
”Ekosystemprojektet: Ulf Sandström, Länsstyrelsen Örebro, är anlitad som projektledare. Projektplanen kommer föreligga till styrgruppen 16 april. Den diskuteras och beslutas då.
Grön infrastruktur: Länsstyrelsernas uppdrag att ta fram strategier för grön infrastruktur planeras nu
i ett uppdrag till NV och fyra särskilt utsedda län. Vid styrgruppsmötet önskar vi en diskussion om hur
RUS/miljömålen bör samspela med detta uppdrag. Vi ser tre möjligheter:
- Stödja hur ekosystemansats/tjänster kan tillämpas i strategierna genom RUS ekosystemprojekt.
- Öppna RUS åtgärdswebb för de kommande strategierna för grön infrastruktur.
- Förmedla miljömålsuppdraget erfarenheter av processarbete och arbete med åtgärdsprogram till
den gröna sidan.”
Projektplanen diskuterades. Flera utryckte att det var en bra projektplan. Elisabet önskade ett
förtydligande om hur projektets målgrupper ska delta i projektets aktiviteter, i framtagandet
av det som ska produceras eller som mottagare av det som ska produceras eller båda sakerna.
Hon fick svaret att tanken är båda. Oskar önskade att beslutet om projektplanen tas per
capsulam efter mötet då han ville förankra den mer inom NV.
Beslut:
- Projektplanen kompletteras enligt Elisabets önskemål. Styrgruppen meddelar
senast 24 april ev. förslag till justeringar eller kompletteringar på projektplanen.
Därefter fastställs den per capsulam.
- Diskussion om grön infrastruktur tas upp vid kommande möte.
11
10. Samhällsplanering och RUS-insatser 2015
I underlaget till mötet framgick:
”RUS VP 2015: ”Samhällsplanering: Fortsätta kommunicera och använda resultatet av projektet
ÖP-resan och söka fortsatt dialog och samverkan med Forum för hållbart samhällsbyggande och Boverket. Medverka i projekt initierat av Länsstyrelsen Skåne om MKB i PBL-planer.* Prio 1”
Vad som hänt och hur fortsätter vi – för diskussion på mötet:
•
I RUS har egentligen inget hänt sen föregående möte. Då ingick i underlaget projektförslag
från Skåne som kan ses som en fortsättning på ÖP-resan. I VP togs detta sedan med. Projektförslaget från Skåne biläggs på nytt i underlaget för detta möte.
•
Vi önskar vid mötet en diskussion om RUS medverkan i projektet samt överhuvudtaget samverkan med forum för hållbart samhällsbyggande under 2015. Några frågeställningar:
- Om RUS ska medverka i projektet bör det ske genom representation i styrgrupp eller motsvarande samt genom vissa medel. Utrymmet för sistnämnda är en budgetfråga, se budget
nedan. Projektet bör också ses som ett nationellt projekt om RUS ska gå in.
- Hur tas miljömålen upp på årets plan- och bostadsdagar? De senaste åren har det alltid
varit något pass eller workshop som handlat om miljömålsrelaterat.
- RUS uppdrag till SCB om hur markstatistiken kan användas för uppföljningen av miljömål/samhällsbyggandet är klart, men rapporten ännu inte publicerad. Styrgruppen får
rapporten när den är klar. Fortsatt omhändertagande av förslag där kan också vara en
RUS-uppgift i samarbete med Boverket.
- Den samverkansgrupp Boverket och RUS har kring God bebyggd miljö med betoning på
uppföljning ska starta upp igen är tanken.
- En hel del på gång annars: Plattformen för hållbara städer, strategin för God bebyggd
miljö på remiss osv.”
Elisabet gav en lägesrapport om Skånes projektidé. Förutom Länsstyrelsen i Skåne har nu
också Uppsala och Sörmland blivit intressenter i projektet, liksom Ekerö kommun. Visa medel från Boverket för PBL-kompetensutveckling kommer också kunna användas. Elisabet sa
att medel från RUS är välkomna, men att projektet inte står och faller med detta. Hon tänker
att miljömålssamordnare regionalt är en målgrupp för projektet. Hon kan framöver rapportera
om projektet till styrgruppen. Övriga frågor i underlaget hann mötet inte behandla.
Beslut:
- Vid nästa möte tas Skånes projekt upp igen, liksom RUS ev. medverkan och
medfinansiering i projektet.
11. Regional tillväxt och miljömålsuppdraget
I underlaget till mötet framgick:
”RUS VP 2015 för detta:”Regional tillväxt: Fortsätta identifiera vad RUS kan göra inom detta område och om möjligt påbörja någon insats.* Prio 2”
Vad som hänt och hur fortsätter vi – för diskussion på mötet:
•
•
•
2013 kompletterades länsstyrelseinstruktionen för miljömålsuppdraget med att uppdraget särskilt skulle intressera sig för miljömålens genomslag i regional tillväxt.
Från april 2015 har RUS styrgrupp en representant för länsstyrelsernas näringslivssida, Berit
Löfgren!
RUS har under flera år funderat över vad RUS skulle kunna göra mer inom området miljömål
och regional utveckling/tillväxt/näringsliv. Ett konkret önskemål vi haft är att generationsmålet/miljömålen i sin helhet borde vara med i en kompetenssatsning i anslutning till EU:s nä-
12
•
•
ringslivsstöd som diskuterats såväl inom länsstyrelserna som nationella myndigheter. Läget
med denna satsning är oklart.
Flera länsstyrelser önskade i sina synpunkter över RUS VP 2015 att RUS skulle göra mer
inom näringslivsområdet, dvs. i form av handgripligt stöd till miljömålssamordnare och
andra.
Punkten på RUS styrgruppsmöte syftar till att om möjligt komma ett steg vidare i tänkbara insatser för RUS rörande miljömål och regional tillväxt. Fri diskussionspunkt.”
Tid fanns tyvärr inte för att behandla denna punkt. Berit berättade att hon skulle berätta om
RUS vid nästa möte i nätverket för regional tillväxt den 7 maj.
Beslut:
- Till nästa möte förbereder Berit en punkt kring sina tankar om miljömål och
regional tillväxt och vad RUS kan göra inom området.
12. Kommande möten
• Tisdag 15 september 2015 kl. 13.00
• Torsdag 26 november 2015 kl. 13.00
Märet kallar via out-look. Mötena blir på lync. Om de, som hittills, samtidigt ska vara fysiska
möten på NV för de som önskar återkommer Märet om. Märet återkommer också om hur
långa mötena ska vara, men reservera så länge max tre timmar.
13
Bilaga 1. Mötespunkt 3. Korta rapporter
RUS organisation & kommunikation:
a) Nya personer i RUS: De nya i styrgruppen presenterar sig vid mötet! Ny i arbetsgruppen för
kulturmiljö/bebyggelse är Carl-Johan Sanglert, Länsstyrelsen Jönköping.
b) Naturvårdsverkets miljömålsgrupper: Märet ersätter Stig i de grupper han deltagit. Stig är
dock med vid Samverkansgruppen 22 april.
c) Länsstyrelsernas miljönätverk: Chefsforum miljömål har kommit igång bra och har löpande
avstämningar. Vid Miljönätverket 18 mars deltog Lena Sommestad under punkt om Miljömålsrådet. RUS hade också en föredragning.
d) Arbetsgruppen hade möte 1 april: Huvudpunkt genomgång av verksamhetsplanen för att se
hur och när olika frågor under året ska hanteras. Anteckningarna medföljer till styrgruppen för
kännedom.
e) Arbetsgruppens tvådagarsmöte: Blir torsdag-fredag 27-28 augusti.
f) Verksamhetsplan 2015: VP har spridits till miljömålssamordnarna, NV samordningsfunktion,
RUS organisation/G6 och Miljönätverket. Styrgruppen får gärna sprida vidare i sina nätverk/organisationer.
g) Verksamhetsplanering för 2016: Enligt nya planeringsmodellen ska utskick med förfrågan om
input gå ut innan sommaren.
h) Nobelmötet 2015: Mötet för länsstyrelsernas samordnare blir torsdag-fredag 10-11 december
på Hasselbacken, Stockholm.
i) Möte med HaV: Med anledning av förändringar i målansvar i arbetsgruppen på vattensidan
kommer berörda i arbetsgruppen föreslå ett möte med HaV:s målansvariga. (Övergödning
Emilie Vejlens, sjöar Eva Mikaelsson, hav Monika Puch.)
j) Miljömålsdagarna Örebro: Det mesta på plats. 130 anmälda 10 april, men fler tillkommer. I
sent skede har vi också inbjudit alla kommuner och myndigheter med miljöledningsansvar.
Arbetsgruppen sade 1 april att RUS ska gå ut med fråga om värdlän för 2016 innan årets miljömålsdagar.
k) Eviems projekt kunskapsbehov för miljömålen: Magnus deltog för RUS vid deras seminarium
på Kungl. Vetenskapsakademin 10-11 mars för forskare och myndigheter. Slutsatser: Mer
kunskap behovs inom samhällsinriktade områden (samhällsomställning, samhällsvetenskap)
och forskningen behöver ta sig an bredare frågeställningar.
l) Om VP-punkten: ”Uppdatera dokumentet RUS roll och kopplat till det ta fram en organisationsskiss där RUS roll och relationer tydliggörs. Förtydliga rollen på hemsidan.” Det ska ske
under våren. Workshopen på mötet bidrar. Till nästa mötet i styrgruppen förslag.
Uppföljning, utvärdering, miljöinformationsförsörjning:
m) Årlig uppföljning: Årlig uppföljning överlämnad 31 mars. RUS regionala avsnitt ingår. En del
av RUS samlade slutsatser lyftes också upp i NV:s samlade slutsatser. Miljömålssamordnarna
har fått information om detta från RUS (utöver den som NV redan gett). Årlig uppföljning
2015 ska nu börja planeras av NV i dialog med RUS. Innebär för RUS lync-möten m.m. Ev.
vill vi tillfråga Stig om att bistå i arbetet med den regionala analysen om vi behöver förstärkning för denna.
n) NV-projekt om indikatorer: Magnus deltog på möte den 10 april om nytt projekt hos NV om
indikatorer, ett övergripande projekt kring denna fråga (struktur, definitioner).
o) Målmanualer och utveckling av årlig uppföljning: Punkterna för detta i RUS VP 2015 är beroende av att NV återkommer om upplägg och tidsplan.
p) Miljömålsenkäten God bebyggd miljö: Enkäten har gått ut och skickas från länsstyrelserna
senast 17 april och ska besvaras av kommunerna till den 1 juni. Boverket och RUS samarbetar. Det är tionde året i rad enkäten skickas ut.
q) Emissionsdatabasen (luftdata): Detta IT-system ser vi nu som ett inom objektet Vatten och
Miljömål. Ett utvecklingsprojekt har medfört att årlig uppdatering, som NV betalar, blir något
dyrare. Överenskommelse har nåtts med NV om att de står för hela finansieringen 2015, men
de återkommer i frågan om fördelning av kostnader mellan RUS och NV i framtiden. Ev. går
det att minska/undvika den extra kostnaden genom att låta bli att retroaktivt uppdatera vissa år
14
bakåt i tiden. Arbetsgruppen tycker principen fortsatt ska vara att RUS-medel inte ska finansiera kostnader för löpande uppdatering. Vi återkommer ev. till styrgruppen i denna fråga ett
kommande möte.
r) Nya gruppen för uppföljning av länstransportplaner: Den nya grupp RUS (Birgit Nielsen) initierat har första arbetsmöte 21 april. Deltar gör Trafikverket (centralt och region Väst), Trafa,
NV och RUS. Personerna är utsedda som representanter för resp. organisation.
Stöd i åtgärdsarbetet för att nå miljömålen:
s) RUS projekt Metodutveckling åtgärdsprogram/åtgärder: Projektet rullar på. Tanken var att till
styrgruppen 16 april få fram färdiga slutleveranser för flera av delprojekten, men vi har inte
lyckats med det. Till nästa styrgruppsmöte ska dock detta vara klart för fastställande.
t) Samhällsekonomiska turnén: Diskuterades i arbetsgruppen 1 april. Bestämdes att RUS inom
kort går ut med erbjudande till alla länsstyrelser om att Stefan Jendteg kan komma till dem
och hålla i ett seminarium. Vidare att länen med fördel kan inbjuda Skogsstyrelsen regionalt
till dessa. Underlag till arbetsgruppen: ”Samhällsekonomi i miljömålsarbetet – Varför och
hur? Under 2015 ska länsstyrelsernas miljömålssamordnare, klimatstrateger och andra sakområdesansvariga inspireras till ökad kunskap om samhällsekonomisk analys i miljömålsarbetet via flera halvdags seminariearrangemang lokalt eller regionalt. Seminarierna som kan
samla flera länsstyrelser samtidigt och även intresserade kommuner byggs kring teman som
deltagande länsstyrelser/kommuner kan önska i samband med anmälan. Upplägget blir så interaktivt som möjligt med utgångspunkt i hur samhällsekonomi kan användas utifrån deltagarnas perspektiv. Metoder, praktikfall, exempel, fällor & fel integreras i seminarierna. I inbjudningarna till seminarierna ska även efterlysas exempel på planerade och/eller pågående
lokala arbeten med samhällsekonomiskt innehåll. Dessa kan efter önskemål diskuteras på seminarierna. Seminarierna syftar även till att skapa nätverk med samhällsekonomiskt intresserade på länsstyrelserna och kommunerna, vilket efter hand kan stimulera till egna lokala/regionala samhällsekonomiska analyser som kan behöva (och få) kompetensstöd.”
u) Vägledning samhällsekonomisk analys: Styrgruppen har haft möjlighet att ge synpunkter på
utkast ni fick till mötet 29 januari. Inga synpunkter har inkommit. Arbetsgruppen 1 april beslutade: ”Exempel som ska fyllas på allteftersom särskiljs från rapporten och fylls på löpande
framöver, medan övriga delarna i rapporten nu läggs fast och publiceras som en RUS-rapport.
Styrgruppen informeras 16 april.” Vi skickar publicerad version till styrgruppen för kännedom
närmsta månaden.
v) Processkursen: Gotlandsakademin fick uppdraget. Kurs 1 genomfördes 5-6 mars för 25 personer (miljömåls- och energisamordnare). Utvärderingarna visar att deltagarna var nöjda (betyg
nästan bara 4 och 5 och några 3). Dokumentation ska nu färdigställas. Nu kurs i början av oktober. Också ekonomiskt fördelaktigt!
w) RUS kulturmiljöprojekt: Vid arbetsgruppen 1 april sades: ”Slutversion av rapporten väntas bli
klart innan styrgruppsmötet. En plan för resultatspridning inkl. länsstyrelsebesök ska också tas
fram. Helst ska styrgruppen 16 april kunna godkänna rapporten och spridningsplanen.” Enligt
uppgift ska materialet bli klart innan styrgruppsmötet. Om det kommer för tätt inpå mötet, kan
fastställande behöva ske per capsulam. (Obs! Detta är egentligen ingen rapportpunkt utan fastställande förutsatt att materialet kommer fram.)
x) RUS aktiviteter med SKL: Punkterna i VP rörande samverkan med SKL kommer tas upp vid
särskilt möte med SKL den 27 april. Inte minst seminariet 25 september för kommunala miljömålssamordnare.
y) Projekt hälsofrämjande: Projektet löper på som planerat. Positivt att få med landstingen i miljömålssammanhanget. Seminarium till hösten.
15
z) Konsumtionsprojektet: Förstudien om länsstyrelsernas roll och ansvar i konsumtionsfrågan är
nu godkänd av projektets styrgrupp och fyra länsråd (Värmland, Dalarna, Gotland och Östergötland). Dessa länsråd fick följande följebrev till slutversionen:
”Ett länsövergripande projekt har utförts av en arbetsgrupp och en styrgrupp med deltagare
från Länsstyrelsen i Dalarna och Gotland samt representanter för LEKS och RUS. I arbetet
har även en referensgrupp deltagit med representanter från sju andra länsstyrelser. De har
bidragit med kunskap från respektive länsstyrelses arbete inom området samt agerat som stöd
åt arbetsgruppen då det är viktigt att länsstyrelserna övergripande är överens om slutsatserna. Detta har resulterat i en rapport, en förstudie, som kan ligga till grund för länsstyrelsernas fortsatta arbete att hitta effektiva strukturer och arbetsinsatser i samverkan inom konsumtionsområdet. Att denna förstudie har varit länsövergripande har gjort diskussionerna intressanta då arbetet i dagsläget prioriteras olika på länsstyrelserna. Det har visats stort engagemang från alla berörda som arbetsgruppen kontaktat och det är tydligt att behovet kring
samordning är viktigt för framtida arbete. I detta mail bifogas rapporten samt ett utkast till
förord. I och med det länsöverskridande arbetet känns det naturligt att ni alla skriver på förordet till rapporten. Återkom med Er feedback och eventuella frågor, gärna innan den 31
mars om så är möjligt.”
Slutsatserna i rapporten ingår i RUS synpunkter till fokusområdet konsumtion.
”För att få till ett mer effektivt arbete föreslås i den ett antal konkreta åtgärder för både nationell och länsstyrelse nivå:
En nationell strategi, som bygger på en tydlig politisk viljeyttring behövs, vilket ger förutsättningar för ett strukturerat och brett myndighetsarbete med en gemensam målbild
Förtydligande av länsstyrelsernas ansvar, antingen genom ett särskilt uppdrag i regleringsbrevet eller genom ett tillägg i länsstyrelseinstruktionen, företrädesvis för miljömålsuppdraget.
Verktyg och/eller indikator, för att mäta konsumtionens miljöpåverkan på regional och kommunal nivå behövs. Detta för att skapa ett lokalt engagemang och möjliggöra uppföljning av
konsumtionsarbetet.
Forum för länsstyrelsegemensamt arbete, för att effektivt samordna det arbete och de insatser som utförs i olika län (RUS/LEKS)
Identifiera möjliga samarbeten med andra aktörer, på regional nivå exempelvis kommuner,
näringsliv, landsting, regionförbund och folkrörelseorganisationer/ folkbildning för att peka
ut områden där tydliga synergieffekter kan uppnås genom samarbete
Metodstöd för insatser Offentlig upphandling och Bransch/sektor, för att underlätta länsstyrelsernas insatser inom två, av förstudien, prioriterade insatsområden
Gemensamma riktlinjer för länsstyrelsernas egna inköp, som innefattar miljö och sociala
krav, för att underlätta vid inköp samt agera föregångare, föregå med gott exempel
Bredda ansvaret från miljöaspekt till hållbarhet (miljömässig, social och ekonomisk), då
länsstyrelsernas breda ansvar inom många sakområden nyttjas bäst genom att öka förutsättningar för tvärsektoriellt samarbete.”
Förstudien skickas till styrgruppen när den är färdiglayoutad. Fortsatt diskussion om hur slutsatser ska tas om hand behöver föras i RUS. Detta vill vi ta upp ett kommande möte. Det är
också sagt att förstudien ska tas upp vid den miljömålspunkt som planeras vid ett länsrådsmöte
i höst. Önskemål från konsumtionsprojektets projektledning är att rapporten tas upp i G6 under våren innan den sedan presenteras för alla länsråd i höst. Det eftersom det är bra om de
länsråd som fokuserar på miljö har hört talas om den före höstens möte.
å) FN 10 YFP: RUS medverkar för länsstyrelserna i nationella referensgruppen. Nästa möte 14
april.
16
Bilaga 2. Mötespunkt 4. Öppen diskussion om form och innehåll för styrgruppens arbete
Lappövning där alla skrev ner vad de tyckte var bra och sämre idag med styrgruppens arbete
sett till form och innehåll. Här återges innehållet på alla lappar.
Form – bra idag:
• Bra med fysiska möten i kombination med lync (fyra lappar)
• Lyncmöten bra (två lappar)
• Bra med fysiska möten emallanåt
• Nu funkar lync-tekniken!
• Bra mötesformer
• Bra med fyra möten per år
• Effektiva möten
•
•
•
•
•
•
•
•
Bred sammansättning (tre lappar)
Bra representation
Lagom stor grupp
Öppet konstruktivt klimat
Bra med samverkan med andra myndigheter och aktörer
Engagerad och initierad styrgrupp med bredd/djup
Bra kontaktyta, myndigheter, SKL, M-dep
Engagemang
•
•
•
•
Bra ledning och sekretariat för styrgruppen
Bra underlag och väl förberett inför möten (tre lappar)
Verksamhetsledaren levererar
Bra med verksamhetsledare
Form – sämre idag:
• Telefonmöten
• Vi bör ha något längre möten och därefter kortare
• För lite prioritering
• Inte tydligt hur RUS förhåller sig till övriga ”mer rena” forum i L21
• Göra tydligt hur RUS ska jobba gentemot LR och LH-strukturen i ljuset av MMR och
MMB
• Oklart om RUS roll i Lst 21-arbetet
• Rollen arbetsgrupp och styrgrupp otydlig
Innehåll – bra idag:
• Bredden på uppdraget
• Miljömålssystemet
• Fylligt innehåll
• Strategiska frågor, RB
• Samverkan
• Projekt
• Lösningsorienterat
• Hanterar relativt väl de frågor som behöver hanteras och förankras
• Strategiska diskussioner
• Korta skriftliga rapporter till möten
17
•
•
•
•
•
•
•
Bra underlag
Diskussion som leder till beslut
Åtgärdsfokus på gång av utvecklas
Engagerade diskussioner
Gruppens breda kompetens
Styrgruppen stödjer arbetsgruppen
Länk till länsråd
Innehåll – sämre idag:
• Allt kanske inte alltid behöver tas upp – åtminstone inte i detalj
• Rätt detaljeringsgrad så att alla är berörda, t.ex. SKL, ett möte per år som rör den
kommunala nivån.
• För internt?
• RUS roll kopplat till lönsstyrelserna som helhet otydlig
• Skulle kunna bli ännu viktigare forum för strategisk diskussion mellan myndigheter i
miljömålssystemet regionalt i aktuella frågor
• Bredden på uppdraget – svårt att vara insatt
• Mer övergripande – mindre detaljer
• Många frågor – brett innehåll
• Avgränsning otydlig
• Detaljnivå muntligt
• Svårt att kommunicera frågor med nätverket – forum
• Oklart var och ens uppdrag och koppling till den man representerar – min roll otydlig
• Otydlig roll för styrgruppen gentemot länsrådsgruppen
18