VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost

2014
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
för Unionen Sydost
Året som gått!
Föreläsningar
Du väljer att lyckas
av Håkan Svensson, en av världens få sjukgymnaster med cp-skada. Mycket uppskattad
föreläsning.
Kreativt kaos
av Johan Wester, känd som Kajan i Hipp Hipp.
En inspirerande, tankvärd och underhållande
föreläsning för många medlemmar.
2
Förtroendevalda
Regionstyrelsen 2014
Ordförande
Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp. AB,
Olofström
Vice ordförande
Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB,
Karlshamn
Ledamöter
Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona
Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona
Gert-Inge Lövinge, CGI Sverige AB, Bromölla
Mats Berlin, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström
Annelie Svensson, Ahlberg Bil AB, Asarum
Suppleanter
Lars Brodd, Telenor Sverige AB, Karlskrona
Anne-Marie Håkansson, Call4U Contactcenter AB,
Ronneby
vakant
Ungdomsombud
Mattias Klint, Carspect AB, Kristianstad
Adjungerad ledamot
Bettina Johansson
Personalrepresentant
Mats Nilsson
Arbetsutskott
Joakim Ravemyr
Annika Westerlund
Magnus Johannesson
Bettina Johansson
Kongressombud
Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp AB, Olofström
Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB,
Karlshamn
Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona
Stefan Sörensson, Call4U Contactcenter AB, Ronneby
Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona
Inga-Lill Fastrup, Aarhuskarlshamn Sweden AB,
Karlshamn
Suppleanter
Mats Fagerström, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet,
Karlskrona
Eva Olsson, CGI Sverige AB, Bromölla
Ombud till förbundråd
Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström
Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB,
Karlshamn
Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona
Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona
Suppleanter
Mats Berlin, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström
Annelie Svensson, Ahlberg Bil AB, Asarum
Josefin Berg, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet,
Karlskrona
Ombud till
Unionens A-kassas föreningsstämma
Joakim Ravemyr, Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström
Annika Westerlund, Aarhuskarlshamn Sweden AB,
Karlshamn
Revisor
Suppleanter
Revisorsuppleant
Magnus Johannesson, SAAB Kockums AB Karlskronavarvet, Karlskrona
Bettina Sörup-Madsen, ABB AB, Karlskrona
Birgitta Berg, Scanbox Thermoprodukt AB, Olofström
Eva Olsson, CGI Sverige AB, Bromölla
Mats Fagerström, SAAB Kockums AB, Karlskronavarvet, Karlskrona
3
Förtroendevalda
Valberedning
Styrelserapport
Ledamöter
Regionstyrelsen, 12 protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, 11 sammanträden.
Demokratiprocessutskottet, 1 sammanträden.
Valberedningen, 3 sammanträden.
Sylve Jonsson, SAAB Kockums AB,
Karlskronavarvet, Karlskrona
Inga-Lill Fastrup, Aarhuskarlshamn Sweden AB,
Karlshamn
Peter Lindkvist, Carspect AB, Kristianstad
Supplanter
Anna Svensson, Lekolar AB, Osby
Charlotte Milling Mattsson, CGI Sverige AB,
Bromölla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personal
Regionchef
Bettina Johansson
Ombudsmän
4
Jimmi Hall
Stefan Jolsö
Pia Forsare
Roland Bingström t.o.m. 2014-06-30
Mats Nilsson
Gunilla Johansson
Elin Svensson t.o.m. 2014-02-28
Daniel Ströberg fr.o.m. 2014-03-01
Patrik Enstedt t.o.m. 2014-05-19
Dan Lundkvist fr.o.m. 2014-05-19
Torbjörn Krüger fr.o.m. 2014-06-02
Jessica Lindström fr.o.m. 2014-08-01
Ronnie Nilsson, ambulerande 2014-02-10-2014-04-30
Leif Edvinsson, ambulerande 2014-03-01-2014-06-19,
2014-11-10-2014-12-31
Nyhetsbladsutskick
Medverkan i Förbundets dialogforum
Möte med presidiegruppen och regionordföranden
Verksamhetsplaneringsmöte med FS
Förbundsråd
Regionrådet i Karlskrona
Unionens A-kassas årsstämma
Verksamhetsplanering Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra
FAU-stämma. Stockholm
Inspirationsdag Kosta-Sikte mot 2020 (Region Småland, Sydväst, Sydost och Stockholm)
Besök av centrala valberedningen
Besök av förbundsordföranden
Studiebesök på CGI, Bromölla
Studiebesök IG Metall, Hamburg
Ung Arena
Likabehandlingsnätverket
TCO-rådet Blekinge
Förhandlingsdelegation
Introduktion nya RS-ledamöter
AU Region Sydost träff AU med Region Sydväst
Julaktivitet i Malmö
Assistenter
Ing-Marie Berggren
Madelaine Brorsson t.o.m. 2014-04-30
Medlemsutvecklare & Caoch
Ulrika Odemo t.o.m. 2014-10-31
Medlemsutvecklare & Kommunikatör
Niclas Sjösvärd
Medlemsutvecklare
Madelaine Brorsson fr.o.m. 2014-05-01
Unionen Sydosts verksamhet 2014
Arbetsmiljö
Unionen påverkar och samarbetar med arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer i
arbetet med att förbättra arbetsmiljöverksamheten.
Unionen Sydost bedrev ett utåtriktat arbetsmiljöarbete 2014 som innebar att företag,
klubbar och enskilda medlemmar fick besök av ett RAMO, d.v.s. Regionalt arbetsmiljöombud
från regionkontoret. Vid dessa besök diskuterades arbetsmiljö och framför allt vikten av att
samverka med arbetsgivaren i dessa frågor såsom t.ex. Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsfrågor, arbetstidsfrågor, drogpolicys m.m. Vid dessa besök skulle också nya arbetsmiljöombud rekryteras, s.k. AMO.
Unionen Sydost medverkar vid framtagning av medlemmars rehabiliteringsplaner samt
hjälper medlemmar som har problem med att få sin arbetsskada godkänd.
Värvning och marknadsföring
Medlemsutvecklingen i Unionen Sydost var mycket positiv under 2014 och en ökning skedde
jämförelsevis med föregående år. Under 2014 slogs Unionen ihop med Farmaceutförbundet
vilket påverkade det totala resultatet positivt.
Den 1 januari 2014 hade Sydost 12 139 yrkesverksamma och 173 egenföretagarmedlemmar.
Vid årets slut var antalet medlemmar 12 570 yrkesverksamma och 192 egenföretagarmedlemmar, en ökning med 450 medlemmar.
Unionen Sydost har under 2014 fortsatt med företagsbesök för att träffa både medlemmar
samt potentiella, i informerande och värvande syfte.
Unionenveckor genomfördes under vecka 6 och 38. Flera klubbar hade extra aktiviteter för
att på så sätt synliggöra sig mer och värva fler medlemmar till sin klubb.
Unionen Sydost genomförde flera aktiviteter i samband med bl.a. Unionenveckorna.
Företagsbesök med fokus på LFO (Lokal Facklig Organisation) och värvning av nya medlemmar var prioriterat.
Unionen Sydost har under 2014 medverkat på Näringslivsdagen i Karlskrona, vilket föll
mycket väl ut. Över 120 utställare var på plats och närmare 3500 besökte mässområdet.
Unionen Sydost informerade om Unionen Chef och Egenföretagar-medlemskapet.
Medlemmar värvades och flera värvningstips kom in. Syftet med aktiviteten var att synas, i
ett sammanhang där man inte är van att se Unionen. Aktiviteten är också ett led i att nätverka
med företag, vilket resulterade i sk. ”dörröppnare” för framtida företagsbesök.
Succén med biokvällarna, från föregående år, fortsatte även under 2014. Syftet med denna
aktivitet var medlemsvård och besökarna fick i samband med filmvisningen även information
om aktuella viktiga frågor.
5
Värvning och marknadsföring
Under 2014 har medlemmarna bjudits in till två kvällsföreläsningar med många åhörare. Johan
Wester, känd som Kajan i Hipp Hippgänget, höll en underhållande föreläsning om Kreativt
kaos. Håkan Svensson bjöd på en tankvärd föreläsning. Håkan Svensson är en av världens få
sjukgymnaster med CP-skada som vänder upp och ner på begreppet handikappad, genom att
hitta nya lösningar. Även detta var i medlemsvårdande syfte och information gavs om betydelsen av Lokal Facklig Organisation och medlemsvärdet.
Målgruppsanpassande föreläsningar har genomförts bland annat för chefsmedlemmar.
Unionen Sydosts marknadsföring sker främst via vår webbsida, Facebook och med e-postutskick, för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt nå ut till våra medlemmar och förtroendevalda. Under 2014 har nyhetsbrev skickats ut till alla medlemmar. Förutom viss annonsering,
i press och webbannonsering marknadsförde sig Unionen Sydost även lokalt i TV4 i samband
med en del av årets aktiviteter.
Unionen Sydost har också marknadsfört sig via sponsorskap i fotbollsklubben Mjällby AIF och
ishockeyklubben Mörrum GOIS. Samarbetet med Mjällby AIF och Mörrum GOIS har inneburit stor synlighet i press och TV, både regionalt och nationellt. Dessutom har ett stort antal
matchbiljetter ingått i avtalet i medlemsvårdande syfte. Tillika har vi även värvat ett flertal
spelare och klubbpersonal till förbundet från respektive samarbetspartner. Unionen Sydost
har även varit medlemmar i Mjällby AIF och Mörrums GOIS företagsnätverk, som har lett till
många företagskontakter vilket i sin tur har lett till att flera ”dörrar öppnats” där vi tidigare haft
svårt att komma in.
Marknadsföring är en del i Unionen Sydost arbete, både vad gäller att nå ut med vilka frågor vi
tycker är viktiga att driva, dels för att förändra synen på facklig verksamhet samt att få nya medlemmar till förbundet. Genom att vi är många medlemmar bakom alla våra avtalsområden gör
också att vi blir starkare i våra avtalsförhandlingar. Därför är marknadsföringen en viktig del i
Unionen Sydosts arbete.
Egenföretagar-medlemmar
Antalet egenföretagarmedlemmar i regionen har ökat från 173 till 192 medlemmar.
De regionala aktiviteter som Unionen Eget medverkat i under året är, bland annat Näringslivsdagen i Karlskrona, Café Starta Eget i samarbete med Nyföretagar-centrum i Karlshamn,
Kristianstad, Sölvesborg och Karlskrona. Det lokala samarbetet med de regionala Nyföretagcentrum har under året utvecklats och utökats med Bromölla.
Medlemsantal
Ingående
Utgående
Utfall
2014010120141231
+/-
6
Yrkesverksamma 12 139
Eget 173
Studerande 991
Pensionärer
1 736 12 570
192
933
1 876 + 431
+ 19
- 58
+ 140
Summa
15 571 + 532
15 039 Värvning och marknadsföring
Unionen Student
2014 var ett omvälvande år för studerandeverksamheten.
Det genomfördes en omorganisation på Studentsektionen, som innebar att verksamheten
flyttades till Säljsektionen.
Studerandeombudsman Daniel Ströberg tog en tjänst som Ombudsman på regionkontoret i
Karlshamn och ersattes av Maria Pehrsson.
Efter sommaren minskades antalet Stinfar (studerandeinformatörer) i regionen från 4 till 2.
Totalt värvades det i regionen:
120 studenter från Blekinge Tekniska Högskola gentemot 157 st. 2013.
138 studenter från Kristianstad högskola gentemot 129 st. 2013.
Region Sydost har nu 927 studentmedlemmar vilket placerar oss på plats 14 av 18 regioner!
Antal aktiviteter i regionen.
• Arbetsmarknadsdagar/Temadagar 5 st.
• Värvningsbord 11 st.
• Bioevent 1 st.
7
Trygghet och stöd
Unionen Sydost skall genom företagsbesök, klubbesök och konferenser aktivt arbeta för att
informera Unionens medlemmar om avtalsvillkoren så att de får en positiv löneutveckling.
Genom företagsbesök skall Unionen Sydost påverka avtalslösa företag att teckna kollektivavtal.
Unionen Sydost skall genomföra förhandlingar på såväl klubbar, förstärkt lokal förhandling,
som på småföretag. Vid dessa förhandlingar skall vi påverka företagen att höja våra medlemmars löner till en marknadsmässig nivå, samt förmå företagen att genomföra lönekartläggning.
Unionen Sydost fortsätter att arbeta konsultativt mot klubbar och enskilda medlemmar. Det
innebär att genom utbildning och rådgivning, stärka klubbar och enskilda medlemmar i
förhandlingar. Unionen Sydost erbjuder, enskilda medlemmar utan klubb, förhandlingsstöd i
tvistefrågor samt i lönerevision.
Förhandlingar
2014 har varit ett år med fortsatt högt förhandlingstryck, på ungefär samma nivå som 2013.
Nedanstående tabell visar under 2014 avslutade och rapporterade förhandlingar. Unionen
Sydost hade dessutom 89 medbestämmandetvister, 10 intressetvister, samt 24 rättstvister för
2014 som ej hade avslutats vid årsskiftet 2014/2015.
Lokala Centrala Totalt
2013
2014 2013 20142013 2014
Medbestämmandeförh. 464447 3 4 467451
Intressetvister 36
3436 34
Försäkringsärenden 2121
Rättstvister 71
787180
79
Totalt 573 56010
5583
565
Unionen Sydost har under 2014 yttrat sig gällande 109 arbetsmarknadsåtgärder i form av 17
lönebidragsansökningar och 18 arbetstillstånd och 74 ansökningar om övrigt anställningsstöd.
Avtalstecknande
17 hängavtal har tecknats under året och 3 hängavtal reserverades. Under 2014 har 194 arbetsplatser med kollektivavtal registrerats i region Sydost (nyregistrerade arbetsgivare, arbetsplatser
som har kontrollerats mot matrikel, samt arbetsgivare med kollektivavtal som har startat ny
verksamhet i Unionen Sydost under 2014).
8
Trygghet och stöd
Försäkringsinformation (Finfo)
Unionen arbetar aktivt med att förbättra medlemmarnas försäkringsskydd och målet är
att påverka lagstiftning, utveckla kollektivavtalen samt erbjuda förmånliga försäkringar
till medlemmarna. Unionen bedriver informationsverksamhet för att öka medlemmarnas
medvetande, intresse och kunskap om sina pensioner och försäkringar. Unionen Sydost har
under året erbjudit försäkringsinformation i form av planerade föreläsningar med temat
”Din trygghet i två kuvert med 55+”.
Vi har också genomfört efterfrågad arbetsplatsförlagd och enskild information samt givit
information per telefon och mejl.
Regionens försäkringsinformatörer /
Josefine Rosenkvist och Jessica Rundgren.
Lokal facklig organisation
Unionen Sydost har utsett 33 nya arbetsplatsombud samt 11 nya arbetsmiljöombud under
året. Det har bildats 3 nya klubbar.
Många klubbar har fått besök, hur har ni det på er arbetsplats? Vi har erbjudit synlighetsmaterial och informationsmaterial i form av ställ och broschyrer.
Det har anordnats gemensamma årsmöten för våra klubbar. Det var 6 klubbar som deltog i
Karlshamn under februari månad. Unionen Sydost stod för lokal, måltid och information.
9
Lokal facklig organisation
Tjänestemannaklubbar
Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det 82 tjänste-
mannaklubbar.
Arbetsplatsombud
Vid årskiftet 2014/2015 fanns det 147 arbetsplatsombud på 130 arbetsplatser.
Avregistrerade klubbar 2014
Carlshamns Commersen AB, Karlshamn
Bilprovningen, Kallinge, Karlskrona
Konsumbagarn AB, Kristianstad
NVS Installation, Ronneby
Optimera Svenska AB, Kristianstad
American Express AB, Karlskrona
Nya klubbar 2014
Diedenporten AB, Broby
Ronneby Brunn AB, Ronneby
Prospector Marknadssupport AB, Kristianstad
Karriär
Unionen Sydost erbjuder medlemmarna hjälp och stöd i sin kompetens- och karriärutveckling.
Karriärcoach
Unionen Sydost erbjuder karriärplanering med en karriärcoach. Under året har 42
medlemmar blivit coachade av regionens karriärcoach och en extern coach.
CV-granskning
Unionen Sydost har under året granskat 39 CV och ansökningshandlingar.
Unionen Chef
I medlemskapet som chef erbjuder Unionen facklig rådgivning, förhandlingshjälp, granskning
av chefsavtal, ledarutbildning, seminarier, chefstidningen Position mm.
Eftersom närhet är ett av Unionens kännetecken har våra 18 regioner, ombudsmän med fördjupade kunskaper om villkoren för chefer och ledare. Hos Unionen Sydost är det Pia Forsare
som är ombudsman för chefsmedlemmarna.
Under 2014 har regionen genomfört ett seminarie för chefer, Så lyckas du som chef, med Dag
Bremberg och Nina Karlsdotter.
Regionen har under året genomfört utbildningar i arbetsrätt, arbetsmiljö och utvecklings- och
lönesamtal för chefer.
10
Kurser och konferenser
Kurser för förtroendevalda
Antal deltagare
Facklig grundkurs, vår
14
Facklig grundkurs, höst
16
Facklig grundkurs, för apo, höst
4
Träningsläger för förhandlare (Sydväst)7
Omorganisation – MBL/LAS (Sydväst)7
Bättre arbetsmiljö – BAM
17
Aktivt lönearbete m lönekartläggning 8
Förhandla för bättre arbetsmiljö (Småland) 2
Nycklar till framgångsrik kommunikation 28
Med rätt att vara olika (Småland)
1
Facklig grundkurs, webben
2
BTH, Karlshamn57
Scandic Hotell, Karlskrona
Rest. Kvarnen, Kristianstad
First Hotel Statt, Karlskrona
First Hotel, Karlshamn
Hotell Ivöhus, Bromölla
Antal deltagare
58
50
62
36
54
Nätverksträffar för förtroendevalda
Enertech, Osby6
ABB AB, Karskrona
12
Unionens lokal (Mittgruppen)
6
Ericsson AB, Karlskrona
14
CGI, Bromölla13
Kreativt kaos - Johan Wester
Väggasalen, Karlshamn
250
Du väljer att lyckas - Håkan Svensson
Kulturcentrum, Ronneby82
Karlskrona31
Kristianstad29
Ronneby59
Inställda kurser och konferenser pga för få anmälningar
Medlemsmöte för val av regionrådombud Karlshamn
Facklig grundkurs, för apo, vår
Karlshamn
ValberedarkursKarlshamn
GUKS grupputbildning för klubbstyrelse
Kurser och aktiviteter för medlemmar
Bio-kvällar
Bio Metropol, Karlshamn
SF Bio, Hässleholm
SF Bio, Karlskrona
Föreläsningar
Kunskapsdagarna
Gemensamt årsmöte
Regionråd
Din trygghet i två kuvert (Finfo)
64
78
125
Utbildningar för chefer
Arbetsrätt, Hässleholm
28
Arbetsmiljöansvar, Karlshamn
23
Utvecklings- och lönesamtal, Karlshamn 8
Chefseminarie - Så lyckas du som chef
Dam Bremberg och Nina Karlsdotter25
11
Unionen Seniorer Sydost
Antalet medlemmar 2014.12.31 uppgick till: 455 medlemmar.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Veine Sjödahl
Lennart Mattsson
Rolf Lind
Irene Friberg-Johansson
Lennart Berglund
Gunvor Lagerholm
Marianne Nygård
Jan-Erik Olsson
Karl-Erik Sandberg
Revisorer: Hasse Axelsson
Kjell Thörnqvist
Valberedning: Jan Andersson
Bruno Österberg
Gert Eriksson
Under verksamhetsåret har styrelsen samlats: 11 gånger.
Under året har följande studiebesök och möten genomförts.
Absolut Company i Åhus samt Furuboda Folkhögskola den 26 februari
Årsmöte den 18 mars
Nashville Country Night koncert i Kristianstad den 2 april
”Från prinsessa till Oscar II” , Resa i Ronneby kommun den 21 maj
Båttur på Immelen den 21 augusti
Ölands skördefest den 26 september
Besök på Nelson Garden och Linders båtar i Tingsryd den 30 oktober
Dr Zjivago på Malmö Opera den 28 november
12
Ekonomi
Med anledning av att regionerna inte är egna juridiska personer upprättas ingen balansräkning utan regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Det får även till följd att finansiella poster och skatt redovisas i den gemensamma
resultaträkningen och regionernas resultat ska avläsas under rubriken rörelseresultat.
Årets resultat
- 153 513 kr
13
Granskningsrapport
Till Regionrådet för Unionen 23 april 2015.
Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2014 i
enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.
Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av förbundets räkenskaper har
de av kongressen valda revisorerna.
Vår granskning har utgått från de beslut kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och
regionstyrelse fattat.
Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och
beslut fattade i Unionen.
Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ort och datum
Karlshamn den 11 mars 2015
Birgitta Berg
Birgitta Berg
Verksamhetsrevisor
14
Eva Olsson
Eva Olsson
Verksamhetsrevisor
Slutord
Unionen är förbundet som passerade 600 000 medlemmar den 26 november 2014 (varav
12 762 medlemmar finns i Unionen Sydost).
Unionen är förbundet som fick UNI Global Unions utmärkelse ”Breaking Through Award”,
för bästa medlemsvärvning under 2014, vid UNI:s världskongress i Kapstaden den 9 dec.
Unionen är förbundet som hörs och syns mest av alla fackförbund i mediaflödet.
Att synas och höras ställer samtidigt höga krav på Unionens förtroendevalda, anställda och
dess organisation. Att leva upp till de högt satta målen, kräver att vi har en stark stab av förtroendevalda (kallat LFO – Lokal Facklig Organisation), samtidigt som alla anställda inom
organisationen också måste göra sitt yttersta.
2014 var året då Unionen ökade sin satsning på förtroendevalda. På att bli fler men också på
att göra uppdraget attraktivare, mer spännande och lärorikt. För att utveckla våra klubbar,
arbetsplatser, regionstyrelser, behöver vi fler som engagerar sig i fackliga frågor.
Till stora delar har vi lyckats sätta Unionen på både Sverige-och världskartan, genom vårt
goda samarbete inom förbundet på alla nivåer.
Under året har medlemmarna i allt högre utsträckning vänt sig till Medlemcenter för att få
hjälp med sina frågor. Många telefonsamtal och mail har strömmat in och ibland har kön
blivit ganska lång. Förbundet har genom att anställa fler på Medlemscenter samt genom
hjälp från regionerna, fått ner köerna till en acceptabel nivå. Förbundet fortsätter dock sitt
arbete med att minimera köerna, så att alla medlemmar ska kunna få sina frågor besvarade
inom rimlig tid.
Likt tidigare år har Unionen Sydost erbjudit utbildning i fackliga frågor, pension- och försäkringsinformation, föreläsnings- och biokvällar. I alla våra aktiviteter är målsättningen att på
ett eller annat sätt beröra någon av Unionens tre hjärtefrågor, -Fler och bättre jobb, -Balans i
arbetslivet, -Kompetens ger kraft.
Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet till en god service med hög kvalitet. Vi ska kunna
ge information, ge råd och stöttning när det behövs. Vi vill att Unionen ska göra skillnad!
På höstkanten valde motparten att inte säga upp 3:e året på löneavtalet, vilket innebär att
avtalet löper på fram till 31 mars 2016 (datumen kan variera mellan avtalen). Detta ger
förbundet en viss arbetsro under 2015! Det blev tyvärr inget nytt omställningsavtal, under
2014, som vi hade hoppats på. Förhandlingarna är dock inte avslutade, utan har bara haft ett
längre uppehåll kring valrörelsen 2014. Den politiska turbulensen som uppkom efter valet,
har också gjort att förhandlingarna, inte riktigt kommit igång igen, då lösningen har handlat
om en trepartslösning mellan fackförbund, arbetsgivare och stat.
15
Slutord
Slutligen ett stort TACK till alla "superhjältar" inom Unionen Sydost, medlemmar, förtroendevalda, klubbar, styrelse och anställda, för ett bra arbete och samarbete under 2014.
Jag ser fram emot ytterligare ett bra år med Unionen! Vi vet ju alla att Unionen är det bästa
fackförbundet, men vi vet ju också att ALLT KAN BLI BÄTTRE…..
2015-01-29
Joakim Ravemyr
ordförande Unionen Sydost
16
Arbetsplatser med klubbar
Antal medlemmar 31 dec 2014 (2013 inom parantes)
Osby - Ö Göinge
Medlemmar
Brio AB, Osby57 (63)
Cejn AB, Lönsboda
9 (9)
Diedenporten AB, Broby7
Drivabolagen AB, Osby
14 (15)
Eltex of Sweden AB, Osby
8 (8)
Enertech Osby Parca AB, Osby
9 (13)
Haki AB, Sibbhult
19 (19)
Lekolar AB, Osby107 (100)
Solar AB, Osby7 (7)
Tarkett AB, Hanaskog
24 (30)
Kristianstad
Anderssons Byggnads AB, Thage, Tollarp
9 (8)
Anticimex AB, Kristianstad
29 (30)
Atea Sverige AB, Kristianstad
9 (10)
Ateljé Lyktan AB, Åhus
23 (21)
Bong Ljungdahl Sverige AB, Kristianstad
16 (18)
Carspect AB, Kristianstad
7 (4)
Continental Foods Sweden AB, Kristianstad
40 (40)
Ekström & Son, K A, Kristianstad
11 (13)
Kristianstads Automobil AB, Kristianstad
27 (27)
Lyckeby Culinar AB, Fjälkinge
79 (79)
Onninen AB, Kristianstad
4 (6)
Prospector Marknadssupport AB, Kristianstad
14
Sensus Studieförbund, Kristianstad
24 (25)
Smekab, Kristianstad24 (19)
Systembolaget chefklubb, K-stad-Blekinge, Kr-stad 13 (14)
Tollo Linear AB, Kristianstad
36 (38)
WSP Bygg projektering, Kristianstad
5 (6)
Hässleholm
Axfood Närlivs Skåne AB, Tyringe
Backer El Värme AB, Sösdala
Bergendahl Food AB, Hässleholm
Furninova AB, Bjärnum
Göinge Bil AB, Hässleholm
Newmanbil AB, Hässleholm
VEAB Heath Tech AB, Hässleholm
Olofström
EBP AB, Olofström
Finnveden Metal Structures AB, Olofström
IUC, Olofstöm AB
Volvo Information Technology, Olofström
Volvo PV AB, Karosskomponenter, Olofström
Wugang Tailored Blanks SverigeAB, Ofm
23 (27)
43 (44)
181 (164)
21 (25)
21 (20)
4 (6)
19 (20)
31 (30)
47 (40)
6 (8)
29 (29)
256 (249)
10 (9)
Bromölla - Sölvesborg
Arvid Nordqvist Fiskeexport AB, Nogesund
CGI Sverige AB, Bromölla
Ifö Sanitär AB, Bromölla
Stora Enso Fine Paper, Nymölla
Titanx Engine Cooling AB, Sölvesborg
Medlemmar
Karlshamn
AarhusKarlshamn AB, Karlshamn
ABU Garcia-Pure Fishing AB, Svängsta
Ahlberg Bil AB, Karlshamn
E.ON Värmekraft, Karlshamn
Photomic AB/Viron AB, Svängsta
Södra Cell AB, Mörrums Bruk, Mörrum
Unionens klubb Sydost, Karlshamn
8 (8)
259 (251)
92 (85)
47 (53)
63 (61)
115 (121)
18 (18)
15 (16)
43 (52)
84 (61)
44 (46)
12 (12)
Ronneby
Alfa Laval i Lund AB, Ronneby
70 (72)
Call4U Contactcenter AB, Ronneby
60 (60)
Cascade Djupafors AB, Ronneby
13 (22)
DRS AB, Ronneby
28 (27)
Karosseriverken/U-lift/Euro-Lans AB, Backaryd
22 (23)
LRF-Konsult, Ronneby11 (11)
S:t Erik AB, Backaryd
7 (6)
Orbit One AB, Ronneby
28 (24)
Ronneby Brunn AB, Ronneby
14
Sifo AB, Ronneby75 (44)
Tarkett AB, Ronneby
110 (111)
Karlskrona
ABB AB, Karlskrona
Anticimex AB, Karlskrona
Areva NP Uddcomb AB, Karlskrona
Aura Light International AB, Karlskrona
Blekinge Läns Tidning, Karlskrona
CGI Sverige AB, Karlskrona
Dynapac Compaction Equipment AB, Karlskrona
Ericsson AB, Karlskrona
Flextronics International Sweden AB, Karlskrona
MCT Brattberg AB, Karlskrona
Nurse Partner Scandinavia AB, Karlskrona
SAAB Kockums AB, Karlskrona
Sisu Idrottsutbildarna, Karlskrona
SV Blekinge, Karlskrona
Telenor AB, Karlskrona
Uniflex AB, Karlskrona
Wireless Maingate Nordic AB, Karlskrona
WSP Sverige AB, Karlskrona
162 (147)
15 (18)
62 (61)
40 (43)
30 (29)
34 (36)
89 (100)
364 (350)
74 (77)
12 (12)
21 (18)
213 (196)
12 (13)
11 (11)
884 (852)
115 (134)
21 (24)
10 (10)
17
Arbetsplatser med arbetsplatsombud
Hässleholm
Ballingslöv AB, Ballingslöv
Dialect Syd AB, Hässleholm
DLH Sverige AB, Hässleholm
EG Bygg, Vinslöv
Hilding Anders AB, Hästveda
Hydroscand AB, Hässleholm
Levins Elektriska AB, Hässleholm
LPI Maskin AB, Hässleholm
Läreda Mekan AB, Hässleholm
Norra Skåne Resebyrå AB, Hässleholm
Paroc AB, Hässleholm
Recognus AB, Hässleholm
Silver Weibull Produktion AB, Hässleholm
Silver Weibull Sweden AB, Hässleholm
Solör Värmeanläggning Drift i Sverige AB, Hässleholm
Sterling Finemballage AB, Sösdala
SwePart Verktyg i Tyringe AB, Tyringe
Temahallen AB, Vinslöv
Kristianstad
Alde International Systems AB, Färlöv
Bil-City i Kristianstad AB, Kristianstad
Cleanosol AB, Kristianstad
Coop Bageri, Kristianstad
Dahl Sverige AB, Kristianstad
Drecera AB, Kristianstad
Every Healthcare Systems AB, Kristianstad
EVU Energi & VVS Utveckling AB, Kristianstad
Germa AB, Kristianstad
Gunnar Karlsen Sverige AB, Kristianstad
Ibsos Sweden AB, Kristianstad
Knauf Danogips, Åhus
Koncranes AB, Kristianstad
Kristianstad Airport, Everöd
Kristianstad Lego AB, Kristianstad
Kristianstadsortens Lagerhusförening, Kristianstad
Kuhnke Automation AB, Kristianstad
Lindab Sverige AB, Kristianstad
Miroi AB, Kristianstad
Mjölkteknik Syd AB, Kristianstad
Musik i Syd AB, Kristianstad
Nya Trafikskolan i Kristianstad AB, Kristianstad
OP Maskiner AB, Kristianstad
Optimera Svenska AB, Kristianstad
Rexel Sverige AB, Kristianstad
Skånemejerier AB, Kristianstad
Starka Betongindustrier AB, Kristianstad
Swerock AB, Önnestad
Titanbron AB, Kristianstad
Tools Momentum AB, Kristianstad
Åhmans i Åhus AB, Åhus
Åhus Hamn & Stuveri AB, Åhus
18
Osby - Östra Göinge
Ammeraal Belltech AB, Hanaskog
Byggnadsföreningen Medborgarhuset, Osby
Ericsson Local Service AB, Broby
Formplast AB, Broby
Glimåkra of Sweden AB, Glimåkra
Orderinvest AB, Knislinge
Regin AB, Osby
Sibbhultsverken AB, Sibbhult
SRS Sjölander AB, Osby
Swansons Travel AB, Osby
Bromölla - Sölvesborg
Cell Tech Energy Systems AB, Sölvesborg
Feralco Nordic AB, Sölvesborg
Fruit Distribution i Sölvesborg AB, Sölvesborg
G Larsson Starch Technology AB, Bromölla
Mjällby AIF, Sölvesborg
Mjälby Målning & Blästring AB, Sölvesborg
Stallbyggen i Sölvesborg AB, Sölvesborg
Svensk Husproduktion AB, Bromölla
Sydställningar AB, Sölvesborg
Sölvesborgs Stuveri & Hamn Ab, Sölvesborg
Ytbehandlingsteknik i Näsum AB, Näsum
Olofström
Alviva AB, Olofström
Binar AB, Olofström
Coor Service Management Cars AB, Olofström
ITE Fabriks AB, Olofström
Safeman AB, Olofström
Scanbox Thermoproduct AB, Olofström
Stans & Press i Olofström AB, Olofström
Tre D-Mekaniska AB, Vilshult
Karlshamn
Axfood Snabbgorss AB, Karlshamn
Beijer Byggmaterial AB, Karlshamn
DFDs Logistics Karlshamn AB, Karlshamn
Enkla Elbolaget i Sverige AB, Karlshamn
Finnvedens Lastvagnar, Karlshamn
Gunnar Karlsen Sverige AB, Karlshamn
HSB Sydost, Karlshamn
Ifö Sanitär AB, Mörrum
NFO Drives AB, Svängsta
Ricoh Sverige AB, Karlshamn
Schenker AB, Karlshamn
Schweden Splitt AB, Karlshamn
Svängsta Komponent & Verktyg AB, Svängsta
Arbetsplatser med arbetsplatsombud
Ronneby
Allbox & BHB AB, Bräkne Hoby
Baltic Engineering AB, Ronneby
Blekinge Idrottsförbund, Ronneby
DSV Road AB, Ronneby
Fueltech Sweden AB, Ronneby
Hagbergs Trafikskola KB, Ronneby
Kockums Maskin AB, Kallinge
Nya Ronneby Byggmarknad AB, Kallinge
Projet System AB, Ronneby
Riflex Film AB, Ronneby
Swede Matic AB, Kallinge
Karlskrona
Albinsson & Sjöberg, Förlags AB, Karlskrona
Baga Water Technology AB, Karlskrona
Battsam AB, Karlskrona
Beijers Byggmaterial AB, Karlskrona
Berendsen Textil Service AB, Jämjö
Blekinge Läns Bildningsförbund, Karlskrona
Energi & Klimat Service Sydost AB, Karlskrona
Fasabgruppen AB, Karlskrona
First Hotel Statt, Karlskrona
First Rent A Car AB, Karlskrona
Första Resebyrån AB, Karlskrona
Generic Systems Sweden AB, Karlskrona
Hermods AB, Karlskrona
Huawei Technologies Sweden AB, Karlskrona
Humanus Utbildning Syd AB, Karlskrona
Jämjö Begravningsbyrå, Jämjö
Jämjö Träindustri AB, Jämjö
Kinnarps Sydost AB, Karlskrona
Koneo AB, Karlskrona
Mekka Traffic AB, Karlskrona
PG Ejendomme AB, Karlskrona
Quant Service AB, Karlskrona
Roxtec International AB, Lyckeby
Scandic Hotell, Karlskrona,
Semcon Sweden AB, Karlskrona
Sigurd Råberg i Karlskrona Bil AB, Karlskrona
Smart Grid Networks Sweden AB, Lyckeby
Textilia Tvätt och Textilservice AB, Karlskrona
Walk In Drive Out AB, Karlskrona
19
Ring Unionen
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor om villkoren
i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet.
På vår hemsida hittar du information om det
mesta som rör ditt arbetsliv. Välkommen in
på unionen.se.
Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm
VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm,
Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro