HÄR - Exponerat

1
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0506
Mål nr
B 6472-15
DOM
2015-09-28
Stockholm
ww
w.
eX
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Falu tingsrätts dom den 8 juli 2015 i mål nr B 1475-15, se bilaga A
po
PARTER (antal tilltalade 1)
Klagande och motpart (Åklagare)
Chefsåklagare Anders Jakobsson
Åklagarmyndigheten
Särskilda åklagarkammaren
ne
ra
t.
ne
t
Motpart (Målsägande)
1. Sekretess E
Adress hos ombudet
2. Sekretess F
Adress hos ombudet
3. Sekretess S
Adress hos ombudet
Ombud och målsägandebiträde för 1-3: Advokat Linda Nyström
Box 1305
791 13 Falun
Klagande och motpart (Tilltalad)
Per Anders SEBASTIAN Flodström, 800106-6219
Frihetsberövande: Häktad
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Per Borgblad
Box 1283
791 12 Falun
SAKEN
Våldtäkt mot barn m.m.
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.
a. Den gärning som Sebastian Flodström döms för enligt åtalspunkterna 21 –
27 i tingsrättens dom ska anses utgöra endast ett fall av dataintrång enligt
4 kap. 9 c § brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2014, varför han
döms för totalt 52 fall av detta brott.
Dok.Id 1225918
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 10
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 672 99
08-561 672 90
E-post: sve[email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
b. Åtalen för våldtäkt mot barn enligt åtalspunkterna 37 och 38 i tingsrättens
dom ogillas.
c. Åtalet för sexuellt ofredande enligt åtalspunkten 31 i tingsrättens dom
ogillas.
d. Påföljden bestäms till fängelse 2 år 6 månader.
e. Det skadestånd som Sebastian Flodström ska betala till Sekretess E bestäms
till 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 mars 2013 till dess
betalning sker.
f. Det skadestånd som Sebastian Flodström ska betala till Sekretess F sätts
ned till 7 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 maj 2012 till
dess betalning sker.
eX
po
ne
ra
t.
ne
t
2. Sebastian Flodström ska kvarbli i häkte till dess att domen i ansvarsdelen vinner
laga kraft mot honom.
3. Vad tingsrätten beslutat om beslag ska bestå.
4. Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande.
5. Hovrätten förordnar att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som kan röja
målsägandenas identitet såvitt uppgift härom har lämnats vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig på identitetsuppgifterna i bilaga till denna
dom.
6. Per Borgblad tillerkänns ersättning av allmänna medel med, rätt summerat,
183 588 kr, varav 113 274 kr för arbete, 28 680 kr för tidsspillan, 4 916 kr för
utlägg och 36 718 kr för mervärdesskatt.
7. Linda Nyström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 117 321 kr, varav
58 590 kr för arbete, 28 680 kr för tidsspillan, 6 587 kr för utlägg och 23 464 kr för
mervärdesskatt.
8. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
_____________________________
3
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
eX
po
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................. 3
ne
SAMMANFATTNING .......................................................................................... 4
ra
t.
YRKANDEN I HOVRÄTTEN .............................................................................. 4
ne
HOVRÄTTENS DOMSKÄL ................................................................................ 6
Åtalspunkter som inte överklagats i skuldfrågan ........................................................ 6
t
Utgångspunkter för bevisvärderingen ......................................................................... 7
Angående åtalet för tjänstefel (åtalspunkten 17) ......................................................... 8
Angående åtalen för sexuellt ofredande (åtalspunkterna 31 – 32) ............................ 12
Angående åtalen för våldtäkt mot barn (åtalspunkterna 37 – 38) ............................. 14
Angående åtalet för våldtäkt mot barn (åtalspunkten 67) ......................................... 16
Angående åtalet för sexuellt ofredande (åtalspunkten 68) ........................................ 19
Angående påföljden .................................................................................................. 20
Angående skadestånden ............................................................................................ 21
Övriga frågor ............................................................................................................. 22
HUR MAN ÖVERKLAGAR............................................................................... 22
SKILJAKTIG MENING ..................................................................................... 23
4
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
SAMMANFATTNING
w.
eX
Hovrätten har funnit att Sebastian Flodström ska dömas för ett fall av våldtäkt mot
po
barn, två fall av sexuellt ofredande, ett fall av köp av sexuell tjänst, ett fall av tjänste-
ne
fel, fyra fall av olovligt anskaffande av alkoholdrycker och 52 fall av dataintrång.
ra
t.
Hovrätten har gjort vissa andra bedömningar än dem som tingsrätten gjort bl.a. i fråga
ne
om bevisningens styrka. Detta har fått till följd att Sebastian Flodström ska frikännas
t
från ansvar för våldtäkt mot barn i två fall (åtalspunkterna 37 och 38) samt för sexuellt
ofredande (åtalspunkten 31).
Utgången i skuldfrågan i hovrätten har resulterat fängelsestraffets längd satts ned till
två år och sex månader. Hänsyn har då tagits till att Sebastian Flodström avskedats.
Med hänsyn till att Sebastian Flodström döms för bl.a. ett så allvarligt brott som våldtäkt mot barn har hovrätten beslutat att han ska kvarbli i häkte.
Hovrätten har med anledning av utgången i skuldfrågorna även gjort vissa andra bedömningar än tingsrätten i fråga om de utdömda skadestånden.
En ledamot har varit skiljaktig i fråga om rubriceringen av gärningen i åtalspunkten 67
och velat döma för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn.
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Hovrätten använder sig i det följande av samma numrering av åtalspunkterna som
tingsrätten har gjort i sin dom och inte till numreringen i stämningsansökningarna.
Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma Sebastian Flodström till ett längre fängelsestraff.
Sebastian Flodström har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet för tjänstefel (åtalspunkten
17) och i andra hand bedöma gärningen som ringa brott, vilket inte ska föranleda
5
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
straffansvar. Vidare har han yrkat att åtalen för sexuellt ofredande (åtalspunkterna 31 –
w.
32 och 68) ska ogillas. När det gäller åtalen för våldtäkt mot barn (åtalspunkterna 37 –
eX
38 och 67) har han yrkat i första hand att dessa ska ogillas och i andra hand att gär-
po
ningarna ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.
ne
ra
I påföljdsdelen har Sebastian Flodström yrkat att straffet ska bestämas till skyddstill-
t.
syn, eller i andra hand till villkorlig dom, som kan förenas med samhällstjänst. I sista
hand har han yrkat att hovrätten ska väsentligt korta fängelsestraffet.
ne
t
Sebastian Flodström har yrkat att han ska befrias från skyldighet att utge skadestånd
till målsägandena E och S. Han har vidare yrkat att han ska befrias från skyldighet att
betala skadestånd till målsägande F i den del som avser kränkning samt sveda och värk
på grund av våldtäkt mot barn.
Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden.
Åklagaren har i hovrätten justerat åtalet enligt följande.
Sist i åtalspunkterna 31 och 32 ska tilläggas: ”Sebastian Flodström har insett eller haft
skälig anledning att anta att E varit under 15 år.”
Sist i åtalspunkterna 37 och 38 ska tilläggas: ”Sebastian Flodström har genomfört ovan
nämnda sexuella handlingar trots att han insett eller haft skälig anledning att anta att F
ännu inte fyllt 15 år.”
Sist i åtalspunkten 68 ska tilläggas: ”Sebastian Flodström har ofredat S enligt ovan
trots att han insett eller haft skälig anledning att anta att S var under 15 år.”
6
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
HOVRÄTTENS DOMSKÄL
eX
po
Åtalspunkter som inte överklagats i skuldfrågan
ne
ra
I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i dessa delar, ska Sebastian
t.
Flodström dömas för ett fall av köp av sexuell tjänst och fyra fall av olovligt anskaffande av alkoholdrycker.
ne
t
När det gäller rubriceringen av dataintrången gör hovrätten följande överväganden.
Sebastian Flodström har under huvudförhandlingen gjort gällande att dataintrången i
åtalspunkterna 21 – 27 rätteligen ska bedömas som ett brott.
Det kan noteras att gärningspåståendet, så som det återgetts i tingsrättens dom, kommit
att formuleras på sådant sätt att det varit fråga om flera dataslagningar som lett fram
till att Sebastian Flodström fått information om att D förekom i sju ärenden vars ärendenummer inte återgivits i det gärningspåståendet. Av gärningspåståendet i stämningsansökan den 9 juni 2015 framgår däremot att åklagaren gjorde gällande en slagning
som medfört att Sebastian Flodström fått information om att D förekom i sju närmare
angivna ärenden. Åklagaren har i stämningsansökan angett detta som en åtalspunkt,
vilken sedermera kommit att anges som sju punkter i tingsrättens dom. Någon justering av åtalet i denna del har inte redovisats vare sig i tingsrättens dom eller i anteckningarna från huvudförhandlingen. Hovrätten utgår därför från att det gärningspåstående som redovisats i tingsrättens dom kommit att bli felaktigt återgivet.
Med hänsyn till att åklagaren gjort gällande endast en slagning finner hovrätten att det
på denna punkt rätteligen är fråga om ett fall av dataintrång. Sebastian Flodström ska
därför dömas för sammantaget 52 fall av dataintrång.
7
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
Utgångspunkter för bevisvärderingen
eX
po
För en fällande dom i brottmål krävs, oavsett vilken typ av brottslighet det är fråga om,
ne
att domstolen genom utredningen som har lagts fram finner det vara ställt utom rimligt
ra
tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som läggs honom till last. Det är
t.
åklagaren som har bevisbördan för att den tilltalade har begått den åtalade gärningen.
ne
Den tilltalades berättelse ska därför godtas om den inte motbevisas eller är så osannolik att den kan lämnas utan avseende.
t
De uppgifter som Sebastian Flodström har lämnat ska således bedömas mot målsägandenas berättelser och den övriga bevisningen.
I mål om sexualbrott saknas ofta andra direkta bevis för åtalet än målsägandens berättelse. Detta utesluter emellertid inte att bevisningen ändå kan anses tillräcklig för att ett
sådant åtal ska bifallas. En trovärdig utsaga från målsäganden kan i och för sig, i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet – t.ex. målsägandens beteende efter
händelsen – vara tillräckligt för en fällande dom (NJA 2009 s. 447 I och II med hänvisningar). I samtliga fall krävs dock att den utredning som ligger till grund för åtalet
är tillräckligt tillförlitlig och robust för att det inte ska råda någon tvekan om att det
gått till på det sätt som åklagaren påstått.
För att en målsägandes berättelse ska kunna läggas till grund för en fällande dom krävs
därför att målsäganden är trovärdig och att hans eller hennes berättelse framstår som
fullt tillförlitlig. Det får inte finnas några svagheter i utsagan eller omständigheter i den
tilltalades version som ger upphov till rimligt tvivel.
Vid bedömningen av målsägandens utsaga ska främst läggas vikt vid sådana faktorer
som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, lång,
levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri
från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister,
dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Att bedöma utsagan med ledning av
det allmänna intryck som målsäganden ger eller av ickeverbala faktorer i övrigt är
8
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
normalt inte möjligt (NJA 2010 s. 671). I de allra flesta fall krävs därtill att en trovär-
w.
dig berättelse från en målsägande vinner stöd av annan bevisning.
eX
po
Även om en målsägande i och för sig är trovärdig kan det finnas faktorer som minskar
ne
tillförlitligheten av hans eller hennes berättelse. Bevisvärderingen måste därför inne-
ra
fatta en bedömning av de uppgifter som målsäganden lämnat med beaktande av risken
t.
för att han eller hon på någon betydelsefull punkt har en felaktig minnesbild eller på
ne
annat sätt misstar sig. Sådana förhållanden som att målsäganden varit mycket ung vid
t
händelsen, att han eller hon varit alkoholpåverkad eller att det gått lång tid mellan händelsen och det första förhöret medför att uppgifterna måste värderas med särskild försiktighet.
Bevisningen måste prövas noggrant i varje åtalspunkt för sig. Det förhållandet att en
tilltalad överbevisats eller beslagits med en lögn på en åtalspunkt får inte föranleda
slutsatsen att han eller hon gjort sig skyldig till en annan, förnekad gärning. Låt vara
att ett sådant förhållande i någon mån kan påverka den allmänna trovärdigheten hos
den tilltalade. Det bör även framhållas att det faktum att en tilltalad eventuellt beslås
med en lögn inte i sig innebär att de uppgifter en målsägande har lämnat får ett högre
bevisvärde.
Att en tilltalad erkänt ett brott bör under inga förhållanden föranleda slutsatsen att
denne har allmänt låg trovärdighet.
Mot denna bakgrund vill hovrätten understryka att det faktum att Sebastian Flodström
varit otrogen inte har någon betydelse för bevisvärderingen. Att han har gjort sig skyldig till vissa erkända brott kan inte heller det medföra att det går att dra några generella
slutsatser om Sebastian Flodströms trovärdighet.
Angående åtalet för tjänstefel (åtalspunkten 17)
Åklagaren har i hovrätten inte vidhållit påståendet om att det fanns grund för att väcka
åtal mot T angående överlåtelse av narkotika.
9
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
Med stöd av såväl Sebastian Flodströms egna uppgifter som den skriftliga bevisningen
w.
finner hovrätten utrett att Sebastian Flodström under den tid som åklagaren har påstått
eX
har befattat sig med ett ärende avseende T, som han då hade en personlig relation med.
po
Han har således varit jävig i ärendet. Han har fattat beslut om att förundersökningen
ne
skulle kompletteras på visst sätt samt att ledningen förundersökningen skulle över-
ra
lämnas till polisen. Han har motiverat sitt beslut med att T behövde höras på nytt
t.
rörande misstanke om överlåtelse av narkotika. Av utredningen framgår att Sebastian
ne
Flodström sedan ärendet återigen redovisats till åklagarkammaren utfärdat ett strafföre-
t
läggande, vilket T godkänt. Den fortsatta prövningen avseende denna åtalspunkt tar
således, precis som vid tingsrätten, sikte på frågan om ifall Sebastian Flodström i samband med det att han överlämnade ledningen av förundersökningen till polisen instruerade T om vad hon skulle säga vid det förnyade polisförhöret för att undgå åtal.
Vad Sebastian Flodström uppgett har redovisats i tingsrättens dom. Mot detta ska
ställas T:s uppgifter om vad som inträffat. Hon har berättat att hon kontaktades av
Sebastian Flodström och att hon under hela deras relation hade svårt att veta vad han,
som var åklagare, ville få ut av henne och vilka konsekvenserna kunde bli om hon inte
var tillmötesgående. Hon har vidare berättat att han, när hon ibland inte svarade på
hans meddelanden, kunde försöka locka henne med information om pågående ärenden
hos Åklagarmyndigheten. Denna uppgift vinner ett mycket starkt stöd av den åberopade SMS-trafiken. Sebastian Flodström har också medgett att han ibland agerade så
för att få T:s uppmärksamhet. Angående den nu aktuella händelsen har T berättat följande. Hon meddelade Sebastian Flodström att polisen gjort husrannsakan hos henne.
Han ringde upp senare och sade till henne att hon skulle bli hörd på nytt av polismannen Bolkeus. Sebastian Flodström uppmanade henne att då neka till att ha överlåtit
någon narkotika och förklarade att utredningen i så fall skulle läggas ned.
T har förvisso under sitt förhör lämnat en del uppgifter som framstår som anmärkningsvärda, nämligen att hon efter en tid skulle ha slutat att ha kontakt med Sebastian
Flodström och att det istället skulle ha varit hennes man som per SMS skött kontakten
med Sebastian Flodström i syfte att försöka få ett möte med honom. Maken skulle i det
syftet ha skickat bilder på T till Sebastian Flodström och även ha svarat på SMS. Enligt hovrättens mening är innehållet i dessa meddelanden av sådan karaktär att det är
10
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
svårt att se att maken skulle ha författat dem. Sebastian Flodström har vidare gjort
w.
gällande att T:s trovärdighet och tillförlitlighet kan ifrågasättas eftersom hennes make
eX
närvarat vid såväl polisförhör som tingsrättsförhör och att han tillåtits att blanda sig i
förhör under förundersökningen.
po
ne
ra
Dessa omständigheter medför i och för sig enligt hovrättens mening att T:s uppgifter
t.
måste värderas med försiktighet. Vad hon uppgett om hennes och Sebastian
ne
Flodströms relation i stort finns det dock inte skäl att ifrågasätta. Det har vidare, som
t
konstaterats ovan, varit så att Sebastian Flodström tydligt utnyttjat sin tjänsteställning
för att hålla T:s intresse för honom uppe. Av den SMS-trafik som finns åberopad,
vilken i de väsentligaste delarna redovisats i tingsrättens dom, framgår också tydligt att
Sebastian Flodström och T talats vid om det förestående förhöret med den utredande
polismannen Bolkeus. Det finns mot den bakgrunden, trots det som anförts ovan om
T:s trovärdighet, tillräckligt stark stödbevisning för hennes uppgifter för att det ska
kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel att Sebastian Flodström har gett T instruktioner om hur hon skulle agera vid kontakten med polisen. I sammanhanget får även
nämnas att F i sitt förhör under huvudförhandlingen i tingsrätten berättat att Sebastian
Flodström i kontakten med henne berättat att han kände en hacker som kunde ta bort
uppgifter ur misstankeregistret.
Hovrätten finner det således styrkt att Sebastian Flodström har upplyst T om vad hon
skulle uppge till polisen under förhöret för att undgå åtal för narkotikabrott innefattande överlåtelse av narkotika. Sebastian Flodströms agerande har inneburit ett uppsåtligt åsidosättande av uppgifter som för en åklagare är mycket grundläggande.
Av 20 kap. 1 § brottsbalken framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid
myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för
uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med
myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa,
skall inte dömas till ansvar.
11
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen (prop. 1988/89:113 s. 24 f.) ska
w.
samtliga omständigheter beaktas vid bedömningen av om en gärning i det enskilda
eX
fallet ska betraktas som ringa. Såväl allmänna som enskilda intressen kan ha betydelse
po
i sammanhanget, men allmänt sett är det en viktig faktor i vad mån någon drabbats av
ne
skada eller om det förelegat någon mera påtaglig risk för skada eller olägenhet av
ra
annat slag. Det kan också annars förekomma situationer där ett felaktigt handlande
t.
vittnar om en sådan likgiltighet inför de krav som rimligen kan ställas att ett straff-
ne
rättsligt ansvar är motiverat. Det framgår vidare att stor vikt också ska läggas vid verk-
t
samhetens art. Inom områden där kraven på en korrekt handläggning är särskilt stora
kan det finnas anledning att göra en strängare bedömning än i andra fall. Det gäller
t.ex. inom rättsväsendet. Å andra sidan bör varken inom detta eller andra områden en
överträdelse av formella regler som är av underordnad betydelse för myndighetsutövningens faktiska innehåll föranleda straffansvar.
Av förarbetena framgår vidare att det vid bedömningen av om straffrihetsregeln är tillämplig också är av betydelse vilken ställning gärningsmannen har intagit i förhållande
till myndighetsutövningen. Ju mer självständiga befogenheter den felande har, desto
större anledning finns det att se mera allvarligt på gärningen. Gäller det däremot en
person som vid myndighetsutövningen intagit en underordnad ställning eller som har
biträtt endast med en begränsad uppgift bör ett fel ofta kunna bedömas som ringa.
En sådan omständighet som enligt förarbetena kan medföra att gärningen är att betrakta som grov är att tjänstemannen allvarligt missbrukat sin ställning. Härmed avses
att någon missbrukat de befogenheter som hans tjänsteställning gett honom. Exempel
på detta är enligt förarbetena att en domare avsiktligt meddelar en felaktig dom eller att
en tjänsteman i något hänseende låter förhållanden av jävsnatur påverka sitt handlande.
Straffet för grovt tjänstefel är fängelse lägst sex månader och högst sex år.
Sebastian Flodström har varit förhållandevis fri i sin tjänsteutövning som åklagare.
Vidare har han genom sitt agerande på ett mycket allvarligt sätt skadat förtroendet för
rättsväsendet. Det tjänstefel han har begått närmar sig därför gränsen för grovt brott.
Det som talar emot att bedöma brottet som grovt är det faktum att det varit fråga om en
förhållandevis lindrig form av narkotikabrott som handlandet rörde, att det numera inte
12
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
ens påståtts att han bort väcka åtal och att det strafföreläggande som senare kom att
w.
utfärdas för ringa narkotikabrott till synes är i överensstämmelse med gällande praxis.
eX
po
Vid en samlad bedömning finner hovrätten att tjänstefelet under inga förhållanden kan
ne
anses ringa. Det är tvärtom fråga om ett allvarligt tjänstefel vars straffvärde ligger nära
gränsen för grovt brott.
ra
t.
Angående åtalen för sexuellt ofredande (åtalspunkterna 31 – 32)
ne
t
Åtalspunkten 31 avser ett påstående om kramar, pussar och beröring av målsägande
E:s lår. För straffansvar krävs enligt förarbetena till 6 kap. 10 § första stycket brottsbalken att beröringen har skett i syfte att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Handlingen ska ha haft en klar och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel.
Vad Sebastian Flodström uppgett framgår i huvudsak av tingsrättens dom. Mot detta
ska ställas åklagarens bevisning. Åklagaren har i denna del åberopat ett fotografi av E
och hennes vän V, SMS-trafik mellan E och Sebastian Flodström samt förhör med E,
V, Edith Englund och Sofie Söderberg.
Av den bevisning åklagaren åberopat är främst E:s egna uppgifter av intresse. Hon och
Sebastian Flodström ska nämligen ha varit ensamma i bilen när händelsen inträffade. E
har, när hon fått specifika frågor om det, uppgett att beröringen av låret kändes som en
smekning. Hon har dock under förhöret med henne även uppgett att hon på grund av
berusning egentligen inte minns så mycket. Hennes uppgift om alkoholpåverkan får
stöd av det förhållandet att hon inte kunnat svara på frågor om t.ex. vilka av hennes
vänner som fanns på plats när hon klev ur bilen. Enligt E har hennes kompisar, som
hon litar på och som varit närvarande direkt efter händelsen, återberättat att hon efteråt
nämnt något om en hand på låret. De övriga hörda har uppgett att E berättat för dem
om att Sebastian Flodström lagt handen på hennes lår. Ingen av dem har således sett
detta.
13
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
Sebastian Flodström har den 17 januari 2013 skickat SMS till E med texten ”Men vi
w.
pussades och typ nästanhånglade i somras ju, men det kanske du inte minns”, på vilket
eX
E samma dag svarade ”Jorå!”. Detta skulle kunna tala för att åklagarens gärningspåstående är riktigt.
po
ne
ra
Med de oklarheter som redovisats ovan angående vad som faktiskt inträffat i bilen är
t.
detta SMS emellertid ändå inte tillräckligt för att motbevisa Sebastian Flodströms upp-
ne
gifter om att det var fråga om ett vänskapligt avsked. Det är alltså inte med tillräcklig
t
styrka bevisat att Sebastian Flodström vid detta tillfälle agerat som åklagaren gjort
gällande, eller att det skett med syfte att reta Sebastian Flodströms sexualdrift. Åtalet
ska följaktligen ogillas i denna del.
Vad sedan gäller åtalspunkten 32 är 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken tillämplig.
Frågan är om Sebastian Flodström skickat SMS som varit ägnade att kränka E:s sexuella integritet. Åklagaren har gjort gällande att det med hänsyn till E:s ålder varit fråga
om en sådan kränkning. Sebastian Flodström har vidgått att han skickat de åberopade
SMS:en till E, men invänt att han inte känt till hur gammal hon var vid tillfället. E har
varit svävande kring vilka uppgifter de lämnat om sin ålder, när det skett och på vilket
sätt. Hovrätten anser därför, till skillnad från tingsrätten, att det inte kan anses ställt
utom rimligt tvivel att Sebastian Flodström har känt till E:s verkliga ålder.
Det faktum att Sebastian Flodström hittade E:s och V:s telefonnummer skrivna på ett
broräcke bör också enligt hovrättens mening ha utgjort varningssignal för att det var
fråga om mycket unga flickor. Sebastian Flodström och E är överens om att de träffades relativt omgående efter den första kontakten. Av det åberopade fotografiet framgår
att E och V vid denna tid såg ut som unga tonårsflickor. V har uppgett att hon redan
vid den första SMS-kontakten upplyste Sebastian Flodström om att hon var 14 år.
Detta borde ha gett honom anledning att fundera över om hennes kompis var jämnårig.
Hovrätten finner alltså att Sebastian Flodström redan tidigt hade skälig anledning att
anta att E var under 15 år gammal. Sebastian Flodström borde alltså ha vidtagit någon
form av kontroll av flickornas ålder innan han inlät sig i en utväxling av SMS med
sexuellt innehåll.
14
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
Av förarbetena framgår att avgörande för straffansvar för sexuellt ofredande är att den
w.
åtalade gärningen utförs på ett sätt som är "ägnat att kränka personens sexuella in-
eX
tegritet". Härmed ska förstås att det är tillräckligt att handlingen typiskt sett är sådan
po
att offrets sexuella integritet kränks. Det behöver således inte i det enskilda fallet bevi-
ne
sas att integriteten verkligen har kränkts. I subjektivt hänseende krävs inte heller något
ra
syfte från gärningsmannens sida att kränka offrets sexuella integritet. Det är tillräckligt
t.
att gärningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska omständigheter som utgör un-
ne
derlag för domstolens värdering av frågan om de varit ägnade att kränka offret på ett
t
sådant sätt. Vilka handlingar som uppfyller det angivna kriteriet får bedömas utifrån
samtliga omständigheter. Det kan då vara av betydelse mot vem en handling företas.
Uppfattningen av vad som är en kränkning av den sexuella integriteten kan också växla
med tids- och miljöförhållanden (prop. 2004/05:45 sida 149 f.).
Sebastian Flodström har som ovan framgått haft skälig anledning att anta att E var
under 15 år gammal och han har ändå skickat SMS med ett tydligt och i vissa fall
ganska grovt sexuellt innehåll till henne. Det är uppenbart att det skett för att reta hans
egen sexualdrift (se exempelvis SMS nr 156 i E:s telefon). Det finns i och för sig inget
som tyder på att SMS:en varit ovälkomna hos E, men som konstaterats ovan är en
upplevd kränkning inte en förutsättning för straffbarhet, utan det är istället tillräckligt
att gärningen typiskt sett är ägnad att kränka ett offer. Enligt hovrättens mening är flera
av de SMS som skickats av sådant slag att de typiskt sett skulle vara ägnade att sexuellt kränka ett barn i yngre tonåren, vilket Sebastian Flodström måste ha insett. Han
ska därför dömas för sexuellt ofredande i denna del.
Angående åtalen för våldtäkt mot barn (åtalspunkterna 37 – 38)
Åtalet i denna del gäller två gärningar som ska ha begåtts under tidsperioden den
1 januari – den 30 september 2009. För en fällande dom krävs alltså att åklagaren har
bevisat att Sebastian Flodström har utfört de åtalade gärningarna, och att de skett under
just den tidsperiod som åtalet avser.
Åklagaren har i hovrätten inte vidhållit påståendet om oralt samlag genom avsugning i
åtalspunkten 37.
15
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
F var vid tillfället under 14 år gammal. Hon har berättat om att hon träffade Sebastian
eX
Flodström för att dra fördel av denne på så sätt att hon skulle kunna få saker av honom
po
(jfr åtalspunkten 39). Hon har för egen del bestämt förnekat att det vid något tillfälle
ne
skulle ha förekommit ett vaginalt samlag mellan henne och Sebastian Flodström. Det
ra
kan redan på denna grund inte anses vara ställt utom rimligt tvivel att något sådant ägt
t.
rum. F har däremot berättat om att de haft oralsex såväl i bilen som i bastun. Hon har
ne
uppgett att Sebastian Flodström då kommit till henne i en röd liten ”kärringbil”. F har
t
inledningsvis sagt sig vara helt säker på att det var en liten röd bil, men sedan ändrat
sig till att den kan ha varit silverfärgad. Det har i målet upplysts att Sebastian
Flodström vid den tid som åtalet omfattar hade en svart Skoda Fabia, men att han
under år 2011 kom att registreras som ägare till en röd Ford Focus.
De nu åtalade gärningarna ska ha inträffat för över fem år sedan. De SMS-meddelanden som åberopats av åklagaren tar sin början först under senare halvan av år 2012,
alltså cirka tre år efter de händelser som åtalet avser. De hänvisar förvisso till ett samlag som ska ha skett mellan Sebastian Flodström och F för ”någon sommar sedan”,
men det framgår inte mer preciserat när det ska ha skett. SMS-meddelandena är alltså
inte oförenliga med Sebastian Flodströms uppgift om att ett vaginalt samlag förekommit under en senare tidsperiod än den som åtalet avser. De ger inte heller något positivt
stöd för åklagarens påståenden beträffande tidpunkten. Enligt hovrättens mening går
det följaktligen inte att dra några säkra slutsatser av de åberopade SMS-meddelandena.
Som redovisats ovan krävs i princip att en målsägandes utsaga framstår som helt tillförlitlig för att den ska kunna läggas till grund för en fällande dom, om det inte på
annat sätt bevisas att den åtalade gärningen har begåtts av den tilltalade. Hovrätten har
förvisso förståelse för att en så ung person som det är fråga om kan ha svårt att minnas
precis vad som inträffat för flera år sedan. Det förhållandet att vissa detaljuppgifter i
berättelsen, framförallt beträffande Sebastian Flodströms bil, inte ter sig förenliga med
F:s placering av händelserna i tiden leder emellertid till ett sådant tvivel om tillförlitligheten i hennes uppgifter att de inte ensamma kan läggas till grund för en fällande dom.
Som konstaterats ovan ger SMS-meddelandena inte något påtagligt stöd för F:s uppgifter vare sig när det gäller tidpunkten för de sexuella mötena eller vad som då
16
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
skedde. Hovrätten finner därför att hennes uppgifter inte ens i ljuset av den skriftliga
w.
bevisningen kan anses vara så pass tillförlitliga att de kan läggas till grund för en
fällande dom.
eX
po
ne
Sammanfattningsvis är den bevisning som åklagaren åberopat till stöd för sin talan inte
ra
tillräckligt stark för att de åtalade gärningarna ska anses vara ställda utom rimligt tvi-
t.
vel. Åtalen för våldtäkt mot barn ska därför, med ändring av tingsrättens dom, ogillas i
denna del.
ne
t
Angående åtalet för våldtäkt mot barn (åtalspunkten 67)
Genom parternas i den delen samstämmiga uppgifter är det utrett att Sebastian
Flodström och S hade samlag i Sebastian Flodströms bil den 1 november 2014. Annat
har inte framkommit än att samlaget var helt frivilligt från målsägandens sida, även om
hon enligt egen uppgift var ganska berusad vid tillfället. Denna uppgift stöds även av
de SMS som skickades tidigare under kvällen den 1 november 2014. Det är vidare utrett att Sebastian Flodström först efter att detta samlag hade genomförts fick kännedom
om målsägandens verkliga ålder. Hon hade enligt egen uppgift dessförinnan sagt sig
vara 17 år. Samlaget omfattas följaktligen inte av åtalet och är således inte under domstolarnas prövning.
Efter samlaget i bilen kom en förhållandevis intensiv SMS-trafik igång mellan
Sebastian Flodström och S. Meddelandena hade utpräglat sexuellt innehåll men de
behandlade också naturen av deras fortsatta förhållande. Av denna kommunikation
framgår tydligt att S initialt var drivande och önskade bli KK (”knullkompis”) med
Sebastian Flodström. Sebastian Flodström förhöll sig i vart fall inledningsvis mer avståndstagande.
Under de följande veckorna kom de emellertid att planera för att träffas och ha sex.
Det hela utmynnade i att Sebastian Flodström bokade hotellrum i Hudiksvall. Så sent
som några dagar före hotellövernattningen förklarade S att hon ville ha sex.
17
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
På kvällen den 14 november 2014 kom Sebastian Flodström till hotellrummet där S
w.
redan befann sig. S har uppgett att hon lade sig med ryggen mot Sebastian Flodström
eX
och att han då tog tag i hennes axel, vände på henne, varefter hon ”gav sig” och ”det
po
vart väl att vi hade sex”. Något våld eller tvång förekom inte enligt S.
ne
ra
Mot detta ska ställas Sebastian Flodströms version. Enligt honom var det först en
t.
tryckt stämning på hotellrummet, men sedan umgicks de och hade trevligt utan att ha
ne
sex. Hans berättelse är inte så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Den av
t
åklagaren åberopade bevisningen måste därför vara så stark att det därigenom är ställt
utom rimligt tvivel att Sebastian Flodström och S har haft samlag på hotellet. Hovrätten konstaterar härvid att S har lämnat en förhållandevis lång och detaljerad berättelse om vad som hänt, innefattandes hennes egna tankar och känslor inför händelseförloppet.
SMS-kommunikationen mellan S och Sebastian Flodström fortsatte efter hotellövernattningen. Några av meddelandena, som redovisats i tingsrättens dom, har ett innehåll
som hovrätten inte kan ge annan tolkning än att ett samlag ägde rum på hotellet och att
S intresse för detta var ungefär så svalt som hon beskrivit. Vad S har berättat stämmer
alltså väl överens med innehållet i meddelandena. Hennes berättelse får också stöd av
de uppgifter som vittnena lämnat om vad S berättat kort efter händelsen på hotellet.
Sebastian Flodström har lämnat förklaringar till innebörden av de SMS som han konfronterats med, men samtliga dessa förklaringar har framstått som långsökta.
Sammanvägt finner hovrätten att målsägandens berättelse får sådant stöd av utredningen att den ska läggas till grund för bedömningen. Bevisningen medger inte någon
annan slutsats än att Sebastian Flodström och S har haft samlag på hotellet. Vid denna
tid hade S ännu inte fyllt 15 år, vilket Sebastian Flodström kände till.
Den åtalade gärningen är således styrkt. När det gäller frågan om brottets rubricering
gör hovrätten följande överväganden.
Av 6 kap. 4 § brottsbalken följer att den som har samlag med ett barn under femton år
som regel ska dömas för våldtäkt mot barn. Är brottet med hänsyn till omständighet-
18
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
erna att anse som mindre allvarligt, ska istället dömas för sexuellt utnyttjande av barn
w.
enligt 5 § samma kapitel. Vid bedömningen av om en gärning ska anses vara mindre
eX
allvarlig ska hänsyn tas till samtliga omständigheter som förelåg när brottet begicks
(prop. 2004/05:45 s. 144).
po
ne
ra
Bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn är avsedd att tillämpas restriktivt. Av
t.
prop. 2012/13:111 s. 44 framgår dock att bestämmelsen om våldtäkt mot barn är av-
ne
sedd för de allvarligaste sexualbrotten mot barn. Ett typexempel på när bestämmelsen
t
om sexuellt utnyttjande av barn kan tillämpas är när två personer, varav den ena är
strax under femton år, frivilligt har samlag med varandra. Till bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn finns även kopplat bestämmelsen om ansvarsfrihet i 6 kap. 14
§ brottsbalken. Enligt denna ska en person som begått en gärning enligt 5 § mot ett
barn under femton år inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet. Sammantaget är således bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn avsedd att omfatta såväl gärningar som ligger nära gränsen för
våldtäkt mot barn som gärningar som gränsar till ansvarsfrihet.
Högsta domstolen har i NJA 2006 s. 79 konstaterat att uttalandena i prop. 2004/05:45
om barns förmåga att samtycka till sexuella handlingar inte kan antas vara avsedda att
förhindra att frivillighet beaktas som en för den straffrättsliga bedömningen relevant
faktor, även om betydelsen därav måste bedömas med hänsyn till barnets mognad och
förmåga att inse innebörden av sitt handlande.
I det nämnda rättsfallet dömde Högsta domstolen en 25-årig man för sexuellt utnyttjande av barn, eftersom samlaget präglats av ömsesidighet och varit frivilligt från målsägandens sida. Målsäganden var vid tillfället strax under 14 år gammal. Målsäganden
och den tilltalade träffades nästan dagligen. Högsta domstolen beaktade även att
målsäganden och den tilltalade förklarat sig vara kära i varandra och att den sexuella
samvaron planerats av dem i samråd.
I RH 2010:12 dömdes en 40-årig man för våldtäkt mot barn trots att målsäganden frivilligt haft samlag med honom. Hovrätten resonerade i det fallet på så sätt att det i
princip endast var frivilligheten som talade för att gärningen skulle anses mindre all-
19
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
varlig. Mot det ställdes ett antal faktorer och hovrätten drog slutsatsen att den tilltala-
w.
des agerande snarast kunde beskrivas som att han manipulerat målsäganden till att ac-
eX
ceptera samlag med honom. De möten som hade kommit till stånd emellan dem hade
po
varit korta och företrädesvis bestått av sexuell samvaro och någon kärleksrelation av
ne
det slag som var aktuell i NJA 2006 s. 79 hade det inte varit fråga om.
ra
t.
Som framgått ovan har i det nu aktuella fallet, i likhet med 2006 års fall, samlaget pla-
ne
nerats gemensamt. S har tagit en aktiv roll i denna planläggning. Samlaget, som ägde
t
rum vid en tidpunkt när hon närmade sig åldern för sexuellt självbestämmande, har
varit frivilligt från hennes sida. Detta är förhållanden som kan tala för att brottet ska
rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt mot barn.
I denna fråga beaktar hovrätten emellertid att även om parternas SMS-korrespondens
med sexuellt innehåll har präglats av ömsesidighet, så har detta inte gällt den känslomässiga sidan av parternas förhållande. Sebastian Flodström har varit medveten om att
S haft kontakter med barnpsykiatrin, han har trots detta levererat sprit till henne och
farit med osanning om sina personliga förhållanden för att undgå förväntningar om att
de skulle bli ett kärlekspar. Sebastian Flodström har själv beskrivit det som att han
”lekt med S:s känslor”. Till detta kommer att åldersskillnaden mellan dem varit omkring 20 år. Hovrätten bedömer mot denna bakgrund att relationen haft tydliga inslag
av utnyttjande och beroende. När det gäller själva samlaget ger S berättelse ett intryck
av att den entusiastiska attityd som föregick mötet försvann när Sebastian Flodström
väl kom till henne i hotellsängen och att hon då inte längre var särskilt intresserad av
sex utan närmast motvilligt samtyckte till detta. Sammantaget finner hovrätten att omständigheterna inte är så förmildrande att brottet kan anses som mindre allvarligt. Det
ska därför rubriceras som våldtäkt mot barn.
Angående åtalet för sexuellt ofredande (åtalspunkten 68)
Det kan konstateras att åklagarens gärningspåstående avser tiden den 3 november 2014
– den 12 februari 2015. Under denna tid kände Sebastian Flodström alltså till S ålder.
Åklagaren har vid huvudförhandlingen förklarat att det endast är 6 kap. 10 § andra
20
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
stycket brottsbalken som åberopas som grund för att agerandet utgör en brottslig gärning.
w.
eX
po
Sebastian Flodström har under den tid som åtalet avser skickat meddelanden till S med
ne
avancerat sexuellt innehåll. Det kan i och för sig konstateras att S för sin del svarat på
ra
flertalet av dessa meddelanden i en jargong som varit mer passiv, men ändå likartad
den som Sebastian Flodström använt.
t.
ne
t
Hovrätten har ovan, under bedömningen av åtalspunkten 32, redogjort för förutsättningarna för att döma en person för sexuellt ofredande. Sebastian Flodström har trots
att han vetat om att S var under 15 år valt att skicka meddelanden av sådan karaktär att
de typiskt sett måste anses vara ägnade att kränka ett barns i yngre tonåren integritet.
Som konstaterats ovan är det inte av någon avgörande betydelse om S i det förevarande fallet faktiskt har känt sig kränkt. Den åtalade gärningen ska därför betraktas
som sexuellt ofredande.
Angående påföljden
I målet har upplysts att Statens Ansvarsnämnd den 8 september 2015 har beslutat att
avskeda Sebastian Flodström från hans tjänst som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten.
Som tingsrätten har angett ska rätten enligt 29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken vid
straffmätningen, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta bland annat om
den tilltalade till följd av brottet drabbats av avskedande eller uppsägning från sin anställning.
Högsta domstolen har i NJA 2005 s. 661 anfört att bakom reglerna om strafflindring i
29 kap. 5 § brottsbalken ligger tanken att det vid sidan av straffvärdet finns en rad
olika omständigheter som är av sådant slag att det skulle framstå som orättfärdigt om
de inte beaktades vid påföljdsbestämningen, och att syftet med bestämmelsen i första
stycket femte punkten i nämnda lagrum är att undvika så kallad sanktionskumulation.
Av motiven till bestämmelsen framgår vidare att avskedande och uppsägning är sådana
21
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
omständigheter som regelmässigt ska tillmätas en påtaglig betydelse för straffmät-
w.
ningen (prop. 1987/88:120 s. 93).
eX
po
Sebastian Flodström ska nu dömas för ett fall av våldtäkt mot barn, två fall av sexuellt
ne
ofredande, ett fall av köp av sexuell tjänst, ett fall av tjänstefel, fyra fall av olovligt
ra
anskaffande av alkoholdrycker och 52 fall av dataintrång.
t.
ne
Hovrätten finner att den brottslighet som Sebastian Flodström ska dömas för har ett
t
samlat straffvärde motsvarande ett fängelsestraff på tre år. Annan påföljd än fängelse
kan inte komma i fråga med anledning av dels brottslighetens art och dels det höga
straffvärdet. Eftersom Sebastian Flodström till följd av brottsligheten har avskedats
från sin anställning och det förhållandet ska ges ett påtagligt genomslag vid straffmätningen så bestämmer hovrätten påföljden till fängelse två år och sex månader.
Angående skadestånden
E har i tingsrätten tillerkänts 7 000 kr för kränkning på grund av de två fall av sexuellt
ofredande som riktats mot henne. I hovrätten fälls Sebastian Flodström dock bara för
ett sexuellt ofredande bestående i att han skickat SMS till E, varför skadeståndet bör
sättas ned. Hovrätten finner att en kränkningsersättning om 5 000 kr är skälig.
Med anledning av utgången i fråga om åtalspunkterna 37 och 38 och Sebastian
Flodströms bestridande av skadeståndsanspråket ska F:s skadeståndstalan ogillas i den
del som avser kränkningsersättning för våldtäkt mot barn. Överklagandet i den del som
avser ersättning för kränkning på grund av dataintrång har återkallats av Sebastian
Flodström.
Sebastian Flodström har bestritt S skadeståndsanspråk. Med anledning av utgången i
skuldfrågan gällande de gärningar som S skadeståndsanspråk grundar sig på gör hovrätten dock ingen annan bedömning än den som tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska
alltså inte ändras i fråga om det skadestånd som dömts ut åt S.
22
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
Övriga frågor
w.
eX
po
Med anledning av att Sebastian Flodström nu döms för bl.a. våldtäkt mot barn och att
ne
det inte är uppenbart skäl för häktning saknas ska han kvarbli i häkte till dess domen i
ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.
ra
t.
ne
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) bör bestå
t
för de uppgifter om målsägandenas identitet, eller uppgifter som kan röja dessa, som
lagts fram inom stängda dörrar.
Vad försvararen och målsägandebiträdet yrkat i ersättning är skäligt. Förhållandena är,
på de skäl som tingsrätten angett, sådana att det finns skäl att låta kostnaderna stanna
på staten.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2015-10-26
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Gunilla Schöldström,
tf. hovrättsassessorn Marcus Karlberg, referent och skiljaktig, samt nämndemännen
Björn Wall och Laila Leymann.
Skiljaktig mening, se nästa sida.
Avräkningsunderlag, se bilaga C.
23
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
SKILJAKTIG MENING
eX
po
Tf. hovrättsassessorn Marcus Karlberg är skiljaktig i fråga om rubriceringen av gär-
ne
ningen i åtalspunkten 67 och anför som skäl för detta följande.
ra
t.
Av förarbetena till bestämmelsen om våldtäkt mot barn (2004/05:45 s. 70) framgår att
ne
barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. 2005 års lagändringar syftade alltså
t
till att inte lämna något utrymme för diskussioner om huruvida barnet möjligen själv
"medverkat" i och alltså inte tvingats till den sexuella aktiviteten. Högsta domstolen
har dock i det av majoriteten angivna rättsfallet NJA 2006 s. 79 i någon mån nyanserat
dessa förarbetsuttalanden. Av förarbetena framgår nämligen att det främst är målsägandens ålder och den omständigheten att den sexuella handlingen har varit frivillig
från målsägandens sida som ska beaktas vid bedömningen av om gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn. Det kan till exempel vara fråga om en tonåring
som har en frivillig sexuell relation med någon som är betydligt äldre och samlaget
bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet (prop. 2004/05:45 s. 77). Högsta
domstolen har i ovan nämnda rättsfall framhållit att det genom att maximistraffet är så
högt som fängelse i fyra år framgår att bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn
också har avsetts kunna tillämpas i långt allvarligare fall än de som har anförts som
exempel i förarbetena.
Sebastian Flodströms agerande gentemot S har i och för sig till stor del påmint om det
agerande som av hovrätten bedömts som våldtäkt mot barn i RH 2010:12. Det finns
dock en förhållandevis omfångsrik icke refererad hovrättspraxis i fråga om gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. Av denna framgår
enligt min mening att gärningar av betydligt mycket mer klandervärd natur har kommit
att bedömas som sexuellt utnyttjande av barn då barnet i fråga varit nära 15-årsgränsen
och dessutom deltagit frivilligt i samlagen. Det kan vidare noteras att Högsta domstolen nyligen beviljat prövningstillstånd i en likartad fråga (Högsta domstolens mål B
2351-15).
24
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
I det aktuella fallet har S varit mycket nära 15-årsgränsen och hon har också, som ma-
w.
joriteten angett, varit pådrivande gällande att få till stånd en sexuell samvaro med
eX
Sebastian Flodström. S har framstått som normalt mogen för sin ålder. Att parterna
po
inte har haft ett förhållande på det sätt som lyfts fram som förmildrande i NJA 2006
ne
s. 79 I kan inte heller det tas för intäkt för att brottet ska rubriceras som våldtäkt mot
ra
barn. Så länge målsäganden i ett mål som detta deltagit frivilligt i de sexuella hand-
t.
lingarna bör det enligt min mening inte ankomma på domstolarna att recensera for-
ne
merna för deras förhållande. Förhållandet i det ovan nämnda rättsfallet bör därför
t
istället ses som att Högsta domstolen lyft fram ett argument för att den sexuella samvaron varit frivillig.
För att det i detta fall varit fråga om ett frivilligt samlag talar bl.a. det faktum att
Sebastian Flodström den 10 november 2014 skrev till S och frågade om hon ”bara”
ville ses. S svarade då att hon ville knulla. I senare SMS meddelade S att hennes vän
först skulle komma med till hotellet, varpå Sebastian Flodström svarade att han trodde
att de skulle ligga på eftermiddagen också. Under den 13 november 2014 pågick därefter en intensiv konversation om ifall vännen skulle närvara på hotellet och i så fall
under vilka premisser. Sebastian Flodström var under denna konversation tydlig med
att S skulle få bestämma förutsättningarna för hur de skulle ses.
Även om samtliga relevanta omständigheter ska beaktas vid rubriceringsfrågan så
måste bedömningen i straffrättsligt hänseende ta sin utgångspunkt i omständigheterna
så som den tilltalade har uppfattat dem. Det måste då beaktas att S och Sebastian
Flodström tidigare varit mycket tydliga med att de skulle ha sexuell kontakt på hotellet
i egenskap av ”knullkompisar” och att S väntade på Sebastian Flodström på hotellrummet när han kom dit. S har givetvis, alldeles oavsett tidigare kontakter eller mellanhavanden med Sebastian Flodström, möjlighet att när som helst förklara att hon inte
längre var intresserad av några sexuella aktiviteter med Sebastian Flodström. Det finns
dock enligt min mening inte tillräckligt stöd i utredningen för att Sebastian Flodström
uppfattat att S varit avvaktande på hotellet, i vart fall inte i högre grad än vad man kan
vänta sig mellan två personer som nyligen träffats under liknande förhållanden. Bedömningen av hur gärningen ska rubriceras måste därför ta sin utgångspunkt i att
Sebastian Flodström uppfattat samlaget som helt frivilligt från S sida.
25
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
B 6472-15
DOM
ww
w.
Mot att rubricera gärningen som våldtäkt mot barn talar enligt min mening även att S
eX
inledningsvis har förlett Sebastian Flodström att tro att hon var så pass gammal att det
po
skulle vara helt straffritt att ha samlag med henne, han har alltså inte inledningsvis
ne
uppsökt en flicka med vilken det skulle vara straffbart att ha en sexuell relation. I rea-
ra
liteten var hon bara tre månader ifrån denna gräns. Det har heller inte framkommit
t.
något som tyder på att S skulle ha ställt sig annorlunda till deras relation om hon känt
ne
till de faktiska förhållandena om Sebastian Flodström (det vill säga att han hade en
sambo och att han inte skulle arbeta i London).
t
Som framgått av redogörelsen för förarbetsuttalandena ska våldtäkt mot barn förbehållas de grövsta övergreppen mot barn. Det framstår därför inte som rimligt att utdöma ett två års fängelsestraff för ett frivilligt handlande som, om det vidtagits tre månader senare, hade varit helt straffritt.
Som majoriteten angett så framgår av 6 kap. 14 § brottsbalken att den som begått vissa
sexualbrott (däribland sexuellt utnyttjande av barn) mot ett barn under femton år inte
ska dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp
mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som
har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt. Vid bedömningen av
om ett fall ska vara straffritt bör det enligt förarbetena (prop. 2004/05:45 s. 116) vara
uppenbart att något övergrepp mot den underårige inte skett. Alla fall där något otillbörligt medel använts, såsom våld, tvång eller någon form av påtryckning är således
uteslutna.
Handlandet i det nu aktuella fallet har varit så klandervärt att det inte kan anses omfattas av straffrihetsbestämmelsen i 6 kap. 14 § brottsbalken. Istället bör agerandet alltså
rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn.
Överröstad i denna fråga är jag i övrigt överens med majoriteten.
Bilaga A
1
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
DOM
2015-07-08
meddelad i
Falun
ww
Mål nr: B 1475-15
w.
eX
PARTER (Antal tilltalade: 1)
po
ne
Tilltalad
Per Anders SEBASTIAN Flodström, 19800106-6219
Frihetsberövande: Häktad
Tolvfors Bruksgata 10 A
806 26 Gävle
ra
Offentlig försvarare:
Advokat Per Borgblad
Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB
Box 1283
791 12 Falun
t.
ne
t
Åklagare
Chefsåklagare Anders Jakobsson
Åklagarmyndigheten
Särskilda åklagarkammaren
205 90 Malmö
1.
Målsägande
Sekretess E, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Linda Nyström
Appelli Advokater AB
Box 1305
791 13 Falun
2.
Sekretess F, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Linda Nyström
Appelli Advokater AB
Box 1305
791 13 Falun
Postadress
Box 102
791 23 Falun
Besöksadress
Kullen 4
Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
E-post: [email protected]
www.falutingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
3.
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
Sekretess S, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Linda Nyström
Appelli Advokater AB
Box 1305
791 13 Falun
4.
Mål nr: B 1475-15
po
Sekretess T, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
ne
ra
t.
ne
t
Målsägandebiträde:
Advokat Linda Nyström
Appelli Advokater AB
Box 1305
791 13 Falun
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013
2009-01-01 -- 2009-09-30 (2 tillfällen)
2. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken
2014-11-14 -- 2014-11-15
3. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
2012-07-06 -- 2013-03-09
4. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken
2012-07-06 -- 2015-02-12 (2 tillfällen)
5. Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken
2015-01-05
6. Tjänstefel, 20 kap 1 § 1 st brottsbalken
2013-08-08 -- 2013-11-13
7. Olovligt anskaffande av alkoholdrycker, 11 kap 7 § alkohollagen (2010:1622)
2012-07-06 -- 2014-12-27 (4 tillfällen)
8. Dataintrång, 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2014
2010-08-02 -- 2014-06-17 (56 tillfällen)
9. Dataintrång, 4 kap 9 c § 1 st brottsbalken
2015-01-22 -- 2015-02-11 (2 tillfällen)
3
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
DOM
2015-07-08
Mål nr: B 1475-15
ww
w.
Påföljd m.m.
Fängelse 3 år 6 månader
eX
Lagrum som åberopas
29 kap 5 § 1 st 5 p brottsbalken
po
ne
ra
t.
Skadestånd
1. Sebastian Flodström skall betala skadestånd till Sekretess T med 5 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2015 till dess betalning sker.
2. Sebastian Flodström skall betala skadestånd till Sekretess E med 7 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 9 mars 2013 till dess betalning sker.
3. Sebastian Flodström skall betala skadestånd till Sekretess F med 122 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen på 115 000 kr från den 30 september 2009 och på 7 000 kr från den
10 maj 2012, allt till dess betalning sker.
4. Sebastian Flodström skall betala skadestånd till Sekretess S med 120 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen på 100 000 kr från den 15 november 2014 och på 20 000 kr från
den 12 februari 2015, allt till dess betalning sker.
ne
t
Förverkande och beslag
I beslag tagen telefon förklaras förverkad. Beslaget skall bestå (Polisen, Särskilda utr 1
Mitt/Bergslagen SU; beslagsprotokoll nr 2015-0150-BG46, p 1).
Häktning m.m.
Sebastian Flodström skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skall bestå för
uppgifter om målsägandenas identiteter i denna dom, samt för samma slags uppgifter som
framlagts vid huvudförhandling inom stängda dörrar.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Per Borgblad tillerkänns ersättning av allmänna medel med 399 816 kr. Av beloppet
avser 309 876 kr arbete, 8 365 kr tidsspillan, 1 612 kr utlägg och 79 963 kr
mervärdesskatt.
2. Linda Nyström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 164 477 kr. Av beloppet
avser 131 502 kr arbete, 80 kr utlägg och 32 895 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet skall stanna på staten.
___________________________________
4
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
BAKGRUND

po
ne
ra
Sebastian Flodström är kammaråklagare och var verksam vid Åklagarkam-
t.
maren i Gävle, bland annat under tiden den 1 januari 2009 – den 12 maj
2015.
ne
t

Han var enligt uppgift en mycket duktig och omtyckt åklagare.

Under ytan hade han emellertid enligt egen uppgift en ytterst låg självkänsla
och hungrade alltid efter uppskattning. Han kände att han inte dög och ville
ständigt ha nya bekräftelser.

Enligt 10 § Åklagarmyndighetens IT-föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet (ÅFS 2006:1), som den 1 oktober 2014 ersattes av 12 § ÅFS
2014:7, hade åklagare rätt att ta del av information från åklagarväsendets ITsystem endast i den utsträckning som krävdes för åklagarens tjänsteutövning.

Sebastian Flodström kom under ovan angivna tid att utanför sin tjänsteutövning och i hemlighet göra flera sökningar på olika personer i åklagarväsendets IT-system, Centralt system för åklagarväsendets brottmålshantering
(Cåbra).

Han förde även en omfattande messkorrespondens med flera personer. Enligt egen uppgift skedde detta i mångt och mycket för att han skulle få bekräftelser, gärna genom mess med sexuellt innehåll. Han har beskrivit det så
att han blev beroende av att ofta få sådana mess.

Dessutom hade han i hemlighet ett antal sexuella förbindelser med kvinnor
och unga flickor samt köpte ut alkohol åt flickorna.
5
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX

po
ne
Misstankar uppkom om att Sebastian Flodström gjort sig skyldig till datain-
ra
trång genom sina sökningar i Cåbra, vilket ledde till både husrannsakan och
beslag hos honom.

t.
ne
t
Tvångsmedlen ledde sedan till att misstankar uppkom även om sexualbrott
och tjänstefel, vilka medförde att Sebastian Flodström frihetsberövades och
därefter åtalades för en mängd olika brott.
YRKANDEN MM
Ansvar

Åklagaren har yrkat att Sebastian Flodström döms för brott och påstått följande.
Åtalspunkt 1 - 16, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före och
efter den 1 juli 2014 (åtalspunkt 1 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle under nedan angivna tidpunkter i Gävle olovligen berett sig
tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom
att göra slagningar i åklagarväsendets IT-system Cåbra, Centralt system för
åklagarväsendets brottsmålshantering, på personen T för att bereda sig tillgång till information om henne i följande ärenden.

AM-xxx17-12 den 22 augusti 2012 – 18 april 2013 vid nio tillfällen
AM-xxx57-13 den 4 april 2014 vid ett tillfälle
AM-xxx19-07 den 18 april 2013 vid ett tillfälle
AM-xxx59-13 den 4 april 2014 vid ett tillfälle
6
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
AM-xxx70-08 den 4 april 2014 vid ett tillfälle
ne
506A-xxx3-07 den 4 april 2014 vid ett tillfälle
ra
AM-xxx3-15 den 22 januari – 11 februari 2015 vid två tillfällen.

t.
ne
Tillgång till information om T har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
t
Åtalspunkt 17, tjänstefel enligt 20 kap 1 § första stycket brottsbalken (åtalspunkt 2 i
stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle under tiden den 8 augusti – 13 november 2013 i Gävle uppsåtligen, eller i vart fall av oaktsamhet, vid myndighetsutövning åsidosatt
vad som gällt för uppgiften genom att vidta nedan angivna åtgärder.

Sebastian Flodström har, trots att han varit jävig då han haft en personlig
relation med T, beslutat att förundersökningen i ett ärende beträffande
henne skulle kompletteras och att ledningen av förundersökningen skulle
överlämnas till polisen, trots att det funnits grund för att väcka åtal mot
henne angående överlåtelse av narkotika. Han har samtidigt motiverat sitt
beslut med att T behövde förhöras på nytt rörande misstanke om överlåtelse
av narkotika.

Flodström har sedan kontaktat T och upplyst henne om vad hon skulle
uppge till polisen under förhöret för att hon skulle undgå åtal för narkotikabrott innefattande överlåtelse av narkotika. Efter genomfört förhör med T
har polisen lagt ned förundersökningen mot henne rörande överlåtelse av
narkotika. Polisen redovisade sedan förundersökningen till Åklagarkammaren i Gävle, där Sebastian Flodström var handläggande åklagare för ären-
7
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
det som då endast avsåg ringa narkotikabrott innefattande innehav av bland
annat cannabisharts.

ne
ra
t.
Sebastian Flodström har sedan förelagt T ett strafföreläggande rörande in-
ne
nehav av narkotika, trots att Flodström varit jävig då han haft en personlig
relation med henne. Strafföreläggandet har sedan godkänts av T.
t
Åtalspunkt 18, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före den 1
juli 2014 (åtalspunkt 3 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle den 18 september 2011 i Gävle olovligen berett sig tillgång
till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att göra
slagning i åklagarväsendets IT-system Cåbra, Centralt system för åklagarväsendets brottsmålshantering, på personen X för att bereda sig tillgång till
information om henne i ett ärende.

Tillgång till information om X har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
Åtalspunkt 19 och 20, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före
den 1 juli 2014 (åtalspunkt 4 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle den 4 oktober 2011 i Gävle olovligen berett sig tillgång till
uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att göra
slagningar i åklagarväsendets IT-system Cåbra, Centralt system för åklagarväsendets brottsmålshantering, på personen Y för att bereda sig tillgång
till information om henne i två ärenden.
8
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX

po
ne
Tillgång till information om Y har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
ra
t.
ne
Åtalspunkt 21 - 27, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före den
1 juli 2014 (åtalspunkt 5 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

t
Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle den 1 september 2011 i Gävle olovligen berett sig tillgång till
uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att göra
slagningar i åklagarväsendets IT-system Cåbra, Centralt system för åklagarväsendets brottsmålshantering, för att få information om att D förekom i
sju ärenden.

Tillgång till information om D har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
Åtalspunkt 28 och 29, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före
den 1 juli 2014 (åtalspunkt 6 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle den 25 oktober 2012 och 10 januari 2013 i Gävle olovligen
berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom att göra slagningar i åklagarväsendets IT-system Cåbra,
Centralt system för åklagarväsendets brottsmålshantering, på personen Ö
för att bereda sig tillgång till information om honom i två ärenden.

Tillgång till information om Ö har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
9
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
Åtalspunkt 30, köp av sexuell tjänst enligt 6 kap 11 § brottsbalken(åtalspunkt 7 i
stämningsansökan den 9 juni 2015)

ne
ra
t.
Sebastian Flodström har den 5 januari 2015 i Sundborn mot ersättning skaf-
ne
fat sig en tillfällig sexuell förbindelse genom att i målsägande A:s bostad för
500 kronor låta A utföra oralsex åt honom.
t
Åtalspunkt 31 och 32, sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § brottsbalken (åtalspunkt
8 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har under tiden den 6 juli 2012 – 9 mars 2013 i
Sundsvall sexuellt ofredat E, född i september 1998, genom att beröra hennes lår samt krama och pussa henne.

Han har vidare skickat mess till E med sexuell innebörd såsom att ”hans
kuk är stenhård” och att ”den är rätt stor” samt varför E tycker om att bli
sprutad i munnen och att hon säkert ”knullat” en massa gånger, vilket varit
ägnat att kränka E:s sexuella integritet.
Åtalspunkt 33, olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 11 kap 7 § alkohollagen (2010:1622) (åtalspunkt 9 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har någon gång under tiden den 6 juli 2012 – 9 mars
2013 i Sundsvall uppsåtligen och olovligen anskaffat och överlämnat minst
sju flaskor sprit till E, född 1998, och V, född 1997.
10
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
Åtalspunkt 34 - 36, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före den
ne
1 juli 2014 (åtalspunkt 10 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

ra
t.
Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkam-
ne
maren i Gävle den 5 juli 2013 – 17 juni 2014 vid tre olika tillfällen i Gävle
t
olovligen berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad
behandling genom att göra slagningar i åklagarväsendets IT-system Cåbra,
Centralt system för åklagarväsendets brottsmålshantering, på personen V,
född 1997, för att bereda sig tillgång till information i ett ärende.

Tillgång till information om V har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
Åtalspunkt 37 och 38, våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4 § första stycket brottsbalken
i sin lydelse före den 1 juli 2013 (åtalspunkt 11 i stämningsansökan den 9 juni
2015)

Sebastian Flodström har under tiden den 1 januari – 30 september 2009 i
Grycksbo, Dalarna, genomfört handlingar med F, född 1995, genom att
-
vid ett tillfälle i sin bil genomföra ett vaginalt samlag med F samt sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga
med samlag. De sexuella handlingarna har bestått i att Sebastian Flodström haft oralt samlag med F genom att F sugit av honom och han sedan med sin tunga berört F:s underliv
-
vid ett tillfälle i bastun i F:s bostad genomfört en sexuell handling som
med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Den sexuella handlingen har bestått i att Sebastian Flodström haft ett oralt samlag med F genom att F sugit av honom.
11
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
Åtalspunkt 39, olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 11 kap 7 § alkoholla-
ne
gen (åtalspunkt 12 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

ra
t.
Sebastian Flodström har den 29 april 2013 i Borlänge uppsåtligen och olov-
ne
ligen anskaffat och överlämnat alkoholdrycker innefattande 23 flaskor cider
och rombaserade spritdrycker samt en flaska vin till F, född 1995.
t
Åtalspunkt 40 - 66, dataintrång enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i sin lydelse före den
1 juli 2014 (åtalspunkt 13 i stämningsansökan den 9 juni 2015)

Sebastian Flodström har i sin tjänst som kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Gävle under nedan angivna tidpunkter i Gävle olovligen berett sig
tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling genom
att göra slagningar i åklagarväsendets IT-system Cåbra, Centralt system för
åklagarväsendets brottsmålshantering, på personen F för att bereda sig tillgång till information i följande ärenden.

AM-xxx55-10 den 2 augusti 2010 – 17 juli 2011 vid två tillfällen
AM-xxx06-10 den 2 augusti 2010 – 8 mars 2011 vid två tillfällen
AM-xxx89-10 den 6 augusti 2010 – 13 januari 2011 vid elva tillfällen
AM-xxx98-10 den 21 december 2010 – 10 maj 2012 vid elva tillfällen
AM-xxx36-09 den 17 juli 2011 vid ett tillfälle

Tillgång till information om F har inte krävts för Sebastian Flodströms
tjänsteutövning.
12
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
Åtalspunkt 67, våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4 § första stycket brottsbalken (åtals-
ne
punkt 1 i stämningsansökan den 23 juni 2015)

ra
t.
Sebastian Flodström har den 14-15 november 2014 på Quality Hotel Statt i
ne
Hudiksvall haft samlag med S, född den 16 februari 2000, trots att han insett
eller haft skälig anledning att anta att S inte fyllt 15 år.
t
Åtalspunkt 68, sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § andra stycket brottsbalken
(åtalspunkt 2 i stämningsansökan den 23 juni 2015)

Sebastian Flodström har under tiden den 3 november 2014 – 12 februari
2015 i Hudiksvall och Delsbo sexuellt ofredat S, född den 16 februari 2000,
genom att skicka omfattande messmeddelanden med sexuell innebörd till
henne, vilket varit ägnat att kränka S:s sexuella integritet.
Åtalspunkt 69, olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 11 kap 7 § alkohollagen (åtalspunkt 3 i stämningsansökan den 23 juni 2015)

Sebastian Flodström har den 31 oktober 2014 i Hudiksvall uppsåtligen och
olovligen anskaffat och överlämnat följande alkoholdrycker till S, född den
16 februari 2000, nämligen 15 Smirnoff Ice, 9 femcentiliters flaskor Jägermeister och 1 sjuttiocentiliters flaska vodka
Åtalspunkt 70, olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 11 kap 7 § alkohollagen (åtalspunkt 4 i stämningsansökan den 23 juni 2015)

Sebastian Flodström har den 22 - 27 december 2014 i Hudiksvall uppsåtligen och olovligen anskaffat och överlämnat en sjuttiocentiliters flaska vodka
till S, född den 16 februari 2000.
13
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
Förverkande

po
ne
ra
Åklagaren har i anslutning till åtalspunkt 67 yrkat att en beslagtagen mobiltelefon förverkas.
t.
Skadestånd

ne
t
Målsäganden T har yrkat skadestånd av Sebastian Flodström i anslutning till
åtalspunkt 1 - 16 med 7.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 februari 2015 till dess betalning sker.

Målsäganden E har yrkat skadestånd av Sebastian Flodström i anslutning till
åtalspunkt 31 och 32 med 7.000 kronor för kränkning jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 9 mars 2013 till dess betalning sker.

Målsäganden F har yrkat skadestånd av Sebastian Flodström i anslutning till
åtalspunkterna 37 och 38 med 100.000 kronor för kränkning och 15.000
kronor för sveda och värk samt i anslutning till åtalspunkterna 40 - 66 med
10.000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 115.000 kronor från den
30 september 2009 och på 10.000 kronor från den 10 maj 2012 till dess betalning sker.

Målsäganden S har yrkat skadestånd av Sebastian Flodström med 125.000
kronor, varav 100.000 kronor för kränkning i anslutning till åtalspunkt 67,
10.000 kronor för kränkning i anslutning till åtalspunkt 68 samt 15.000 kronor för sveda och värk i anslutning till båda punkterna, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 15 november 2014 på 100.000 kronor och från den 12
februari 2015 på 25.000 kronor till dess betalning sker.
14
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
Frihetsberövande

po
ne
ra
Med anledning av misstanke om brott som prövats genom dom i målet har
t.
Sebastian Flodström varit berövad friheten såsom anhållen eller häktad från
ne
och med den 12 maj 2015, se även avräkningsunderlag efter sista sidan i
domen.
t
DOMSKÄL
Skuld
Åtalspunkt 1 – 16, 18 – 29, 34 – 36 och 40 – 66 (dataintrång)
Bakgrund

Sebastian Flodström hade som åklagare tillgång till Cåbra.

Under de åtalade tidsrymderna gjorde han flera informationshämtningar på
personer som dels förekommer under andra åtalspunkter, dels inte har med
övriga åtal att göra.

Orsakerna var blandade. Ibland handlade det om att han ville vara hjälpsam
och andra gånger om att han var nyfiken eller ville komma i kontakt med
någon av personerna.

Händelserna uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande
eller på grund av anmälningar från målsägandena.
15
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
Inställning

po
ne
Sebastian Flodström har erkänt gärningarna.
Utredning
ra
t.
ne
t

Sebastian Flodström har hörts.

Åklagaren har åberopat dataloggar, analyser av dataloggar, uppgifter om
messtrafik samt Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet som
skriftlig bevisning.
Sebastian Flodströms uppgifter

Det stämmer vad som sägs i gärningsbeskrivningarna. Han har inga bra förklaringar till sina handlanden. Det var växlande anledningar till de olika
sökningarna. Det var omdömeslöst.

Han har haft dålig självkänsla sedan han var liten. Han har inte mått bra men
det har varit kontrollerbart till 2009. Han inser nu att han kom in i en depression. Det var problem i förhållandet, i familjen och tungt på jobbet. Han
har aldrig haft dåligt självförtroende i vad han kan prestera, men har aldrig
känt att hans åsikter eller han själv varit värda något. Han hanterade det
sjukt dåligt. Han borde ha sökt hjälp. Han hanterade det genom att söka bekräftelse hos andra.
Tingsrättens bedömning

Erkännandena stöds av Sebastian Flodströms egna förhörsuppgifter och övrig utredning, såsom uppgifterna om när och hur inloggningarna skett.
16
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX

po
ne
Det fanns inget som helst behov för Sebastian Flodström att bereda sig till-
ra
gång till dessa uppgifter i sin tjänsteutövning och slagningarna var därmed
olovliga enligt föreskrifterna.

t.
ne
t
Åtalen är styrkta och Sebastian Flodström skall dömas för 58 fall av dataintrång.
Åtalspunkt 30 (köp av sexuell tjänst)
Bakgrund

Sebastian Flodström fick kontakt med kvinnan A på nätet.

De gjorde upp om att hon mot betalning skulle utföra sexuell tjänst åt honom.

Han for till Grycksbo och den sexuella handlingen genomfördes mot betalning.

Händelsen uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande
eller på grund av anmälan från A.
Inställning

Sebastian Flodström har erkänt gärningen.
Utredning

Sebastian Flodström har hörts.
17
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX

po
ne
Åklagaren har åberopat uppgifter om messtrafik som skriftlig bevisning.
Sebastian Flodströms uppgifter

ra
t.
ne
t
Det stämmer vad åklagaren påstått och han skäms oerhört över det han
gjorde. Han ifrågasätter inte att han betalade 500 kronor för tjänsten.

Han har i bekräftelsesyfte skickat mess till prostituerade. Han märkte att han
fick svar då.

I början av 2015 messade han med A i Sundborn. Han kan inte minnas hur
han kom fram till att han skulle åka dit, men det gjorde han i alla fall.

Han tyckte det var mycket psykiskt jobbigt under tiden samvaron pågick.
Han har inte hört av sig till A efteråt.

Han känner sig riktigt vidrig och vill be A om ursäkt för att han försatte
henne i den situationen.
Tingsrättens bedömning

Erkännandet stöds av Sebastian Flodströms egna förhörsuppgifter och övrig
utredning, främst messkonversationen.

Oralsexet som utfördes var en tillfällig sexuell förbindelse och Sebastian
Flodström betalade för den.

Åtalet är styrkt och Sebastian Flodström skall dömas för köp av sexuell
tjänst.
18
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
ne
Åtalspunkt 33, 39, 69 och 70 (olovligt anskaffande av alkoholdrycker)
Bakgrund

ra
t.
ne
t
I samband med eller som en följd av händelserna i åtalspunkt 31, 32, 37, 38,
67 och 68 köpte Sebastian Flodström ut alkohol och överlämnade den till
minderåriga flickor.

Brotten uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande eller
på grund av anmälningar från mottagarna av alkoholen.
Inställning

Sebastian Flodström har erkänt gärningarna.
Utredning

Sebastian Flodström har hörts.

Även målsägandena E, V, F och S under åtalspunkt 31, 32, 37, 38, 67 och
68 har hörts.

Åklagaren har åberopat uppgifter om messtrafik som skriftlig bevisning.
Sebastian Flodströms uppgifter

Det är riktigt det som åklagaren påstått.
19
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Han tog inget betalt för alkoholen. Han köpte ut för att vara snäll och bli
ne
omtyckt, kanske för att få mess i gengäld.
Tingsrättens bedömning

ra
t.
ne
t
Sebastian Flodströms erkännanden stöds i alla delar av egna uppgifter, övriga förhör och åberopade mess.

Enligt 3 kap 9 § första och andra stycket alkohollagen får alkoholdrycker
inte anskaffas eller ges bort till den som inte fyllt 20 år.

Ingen av E, V, F eller S hade fyllt 20 år då Sebastian Flodström köpte ut åt
dem.

Sebastian Flodström visste att flickorna inte var 20 år.

Åtalen är styrkta och Sebastian Flodström skall dömas för olovligt anskaffande av alkoholdrycker.
Åtalspunkt 67 och 68 (våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande)
Bakgrund

Sebastian Flodström fick på något sätt kontakt med S, som var endast 14 år
och till en början uppgav att hon var 17 år.

De träffades ganska snart och hade den 1 november 2014 samlag i Sebastian
Flodströms bil. Han fick alldeles efter samlaget klart för sig hur ung S egentligen var.
20
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Trots detta så fortsatte han att ha kontakt med S och skickade flera mess
med sexuellt innehåll.

ra
t.
De kom att planera en övernattning på ett hotell den 14 – 15 november
2014.

ne
ne
t
Ett tag ångrade sig Sebastian Flodström och ville ställa in övernattningen,
men kom sedan på andra tankar.

Den 14 november 2014 hade S först med sig sina vänner Oliva Lindqvist
och Klara Wiklander på hotellrummet, men de lämnade rummet när Sebastian Flodström nalkades.

Sebastian Flodström och S tillbringade natten tillsammans på hotellrummet
och lämnade det morgonen därpå.

Därefter hade de en omfattande messkontakt med varandra med delvis sexuellt innehåll.

Händelserna uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande
eller på grund av anmälan från S.
Inställning

Sebastian Flodström har förnekat gärningen under åtalspunkt 67.

Han har gått med på att han skickat messen med sexuellt innehåll i åtalspunkt 68, men bestritt ansvar för brott på den grunden att han inte därigenom ofredat S sexuellt.
21
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
Utredning

po
ne
ra
Såväl Sebastian Flodström som målsäganden S har hörts, den senare i Sebastian Flodströms utevaro.

t.
ne
t
På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Klara Wiklander (genom ljudöverföring), Henrik Wik, Amanda Sandström och fjortonåriga Olivia Lindqvist (utan ed).

Syn har hållits av fotografier från en mindre väg.

Åklagaren har åberopat promemoria om hotellbokning och uppgifter om
messtrafik som skriftlig bevisning.
Sebastian Flodströms uppgifter

Han fick kontakt med S i höstas. Han minns inte riktigt hur det gick till, men
det kan stämma att han först skrev till S:s kamrat. S berättade om sin lägenhet och att det var tråkigt att laga mat mm samt uppgav att hon var 17 år.
Han hade ingen anledning att ifrågasätta detta. Han fick veta litet grand om
hennes problem och att hon haft kontakt med BUP.

De började messa en hel del och det handlade mycket om sex, men det var
ömsesidigt. Han frågade och hon svarade. Hon frågade även tillbaka. Messandet blev som ett beroende. Det blev extra mycket med S. Tidigare när han
hade messat med andra flickor så hade de tröttnat, men S gjorde inte det förrän långt senare. Därför blev det sådan omfattning. Den allra största delen av
sexfrågorna ställdes under tiden då han trodde hon var 17 år.
22
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Han tror att han ställde någon fråga om S:s ålder. Han kände inte att han
ne
hade anledning att ifrågasätta hennes ålder. Hon berättade vilken klass hon
ra
gick i samt beskrev sin lägenhet och detaljer. Han förstår inte vilka kontroller han hade kunnat göra.

t.
ne
t
Han tog bilen till hennes hemort och de satt där och pratade i bilen. Det kan
ha blivit en puss, men det minns han inte. Det var tidig kväll när han träffade
henne då. Han åkte dit för ytterligare bekräftelse och spänning. Han hade
inte hoppats att få något när han reste dit. Efter det så fortsatte de att ha en
flörtig messkonversation. Allmänna mess har han ju inte varit beroende av,
utan av just sexmessandet.

Efter första gången de träffats så började de planera att ses igen. Han tror att
de pratade i telefon ett par gånger. Han minns inte när i tiden det var, men
det var under 2014. S bad honom köpa ut sprit, vilket han gjorde efter att ha
åkt tåg till Hudiksvall.

De träffades en gång till och det kan vara dagen efter det att han tagit tåget
dit. Han var tillsammans med några kamrater i en stuga. Han och S hade
pratat innan om att ha sex. Han vet inte om man kan säga att han hoppades
på att det skulle bli sex. Han åkte nattetid och träffade S i Hudiksvall på parkeringen vid stationen. Det var en kille och en tjej där tillsammans med
henne. De var där ett tag. S var påverkad, men inte kraftigt berusad. Hon
sade att hon lånat ut lägenheten till en kamrat och därför skulle åka hem till
hemorten. Han tror att Henrik Wik bad honom att köra henne dit.

Under bilfärden sade S rakt ut att hon var kåt och det blev prat om sex. De
stannade längs vägen och hade sex. Han sade inte till henne att suga av honom. Det skedde på ett vanligt och frivilligt sätt utan påtryckning. Han
minns inte om han utförde oralsex på henne, men det kan ha varit så. De ge-
23
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
nomförde ett samlag. De steg sedan ur bilen. S rökte och berättade att hon
ne
ljugit om åldern. Han blev inte irriterad, utan snarare oroad, bekymrad och
ra
uppriven över att han haft sex med en fjortonåring. Han blev rädd för att åka
fast för det och bad henne därför radera messen.

t.
ne
t
Efter den gången tänkte han att han inte skulle ha någon mera kontakt med S
och i alla fall inte ses mer. Han minns inte om han var tveksam till all typ av
kontakt, men de fortsatte höras genom mess. Det var S som ville fortsätta
och hon ville vara ”knullkompis” (”kk”). Det kan ha varit så att de var lika
pådrivande, i vart fall var det inte endast han som var drivande. Han kände
nu till hennes ålder och är inte stolt över att han fortsatte. Då var det inte så
många flickor han messade med, högst några få. Han var väldigt beroende
av de mess han fick av S. Det var mess med sex som var intressanta och det
blev så att han fortsatte.

Efter ett tag blev det prat om att ses igen. Han minns inte att han fört hotellet
på tal, men ifrågasätter det inte. Båda ville det och det var flörtigt messande
om detta. Planen var från början att det skulle bli sex på hotellrummet, men
det blev aldrig det. Han skickade mess om att han fick kalla fötter. I det läget mådde han inte alls bra. Han ville inte ha sex med S, men hade bekräftelsebehovet och ville fortsätta få mess och så klart träffa henne på hotellet.
Han har ju inte haft något fysiskt behov av att ha sex. Han fortsatte därför att
messa om hotellet. Det har skett tidigare, att han messat till kvinnor och verkat som om han ville mycket mer. När de sedan träffats så har det blivit
konstiga lägen, för att han givit sken av att han ville mycket mer än han
verkligen ville.

Han blev nojig och orolig inför hotellnatten på grund av S:s ålder. Även fast
han inte ville ha sex på hotellet så var det en jäkla kick att hon ändå ville
träffa honom, en enorm bekräftelse. Det blev på en helt annan nivå att de
24
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
faktiskt sågs. Han hade ju mått väldigt dåligt och mådde litet bättre när han
ne
fick bekräftelse. Han kände sig litet uppskattad och att han hade något värde.

ra
t.
Han åkte till hotellet på dagen, fick nyckel och gick till rummet. Det var be-
ne
stämt att han skulle lämna nyckeln till S och att hon skulle vara på rummet
t
när han kom. Han anlände runt kl 22-23. När han kom in så låg S under
täcket. Han såg inte hur hon var klädd. Han tror att hon bar trosor och linne.

Han gav henne en puss och lade sig på täcket. Det kändes som att det var
spänt och stämningen var jobbig. De kände väl båda att de givit sken av att
vilja göra något de egentligen inte ville. Hon låg fortfarande under täcket.
Han kramade henne och drog henne emot sig. Han släppte kramen när hon
sade något och tryckte bort honom. Han tror nog att hon sade att hon var
trött. Det var inga problem för honom, han blev inte sur, irriterad eller så.

Efter det blev stämningen betydligt bättre när de kunde slappna av båda två.
De låg vakna i en till två timmar, pratade och såg litet på film. S hade sin
mobil framme och höll på att gå igenom en massa bilder på den och pratade
om det. Det var kul men det blev inget sex. Sedan sov de. Det blev inte jättesent, mellan midnatt och halv två. Det fanns två täcken och de sov under
olika täcken i delad dubbelsäng.

Morgonen efter skulle han hem till en kamrat i Knivsta. De hade ställt
klockan ganska tidigt. De åt inte frukost på hotellet. S fick ganska bråttom
och skulle med en buss. Hon gick före honom från hotellet. De gick alltså
inte tillsammans. Han var kvar i kanske 20 minuter till 1 timme. Han skrev
ju mess till henne under tiden han var kvar på hotellet. Han tror att han skrivit: ”Nu går jag från hotellet”. Under tiden han var på hotellet så tog han en
dusch och sedan åkte han mot Gävle för att packa om.
25
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Det är inte sant det S berättar om hotellet. Han var inte brysk. Han har varit
ne
ett svin på många sätt men detta stämmer inte. Det finns inget aggressivt i
ra
honom. Han skulle inte tjata på någon som inte vill. Att han skulle bli sur
stämmer inte.

t.
ne
t
De fortsatte ha kontakt därefter. Det blev sexmessande då och då. Han ljög
och sade att han flyttade till London, eftersom han ville ha messkontakt men
ingen fysisk kontakt. Han har ljugit om mycket, att han varit singel mm. Han
och S har setts en gång till efter hotellet, när han åkte upp och hade lämnade
alkohol till henne.

Det blev litet mindre kontakt därefter. Han kontaktade S efter det att polisen
hade tagit hans telefon. Han visste att det kunde framgå av kontakterna att
de hade haft sex när hon inte var 14 år. Han förstod att det kunde missförstås. Han har inte sagt till henne att inte säga något till polisen. Han har frågat henne: ”Om polisen kontaktar dig, vad säger du då?”.

Han skrev i ett mess (nr 10220) att han hade haft sex med en fjortonåring,
men detta avsåg hans första flickvän då han själv var endast 16 eller 17 år.

I ett annat mess efter hotellnatten skrev han (nr 6234): ”Du är kul att umgås
med (förutom när…” Det skrev han just för att hon avbröt, men det var ju
innan det ens hade blivit något sex. Smileyn lade han till för att visa att det
skrevs med glimten i ögat.

I messen nr 6228-6230 skrev han: ”Känns som att vi kanske knullade för
lite…” För honom är det inte något konstigt uttryckssätt, utan han uttryckte
sig ironiskt. Han har uppfattat det som om S hängde på i jargongen. Han har
tidigare exempelvis uttryckt sig: ”Det hade varit gott med mer banan i den
här fruktsalladen”, i betydelsen att det inte var någon banan alls i salladen.
26
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX

po
ne
I messet nr 6218 bad han S att radera. Det gjorde han för att – även fast det
ra
inte blev sex på rummet – han inte ville att det skulle komma ut att det såg
ut som att det varit sex.

t.
ne
t
I mess nr 6210 skrev han om vad det luktade från hans kön, vilket han förstår kan misstolkas och det är ju jobbigt. Det är inte så illa som det kan låta.
Han och S diskuterade ju mycket och förde en diskussion, som kanske inte
var så mogen. De pratade om vad som luktade godast, manligt eller kvinnligt kön. De var båda överens om att kvinnligt kön luktade godast. De pratade om anledningar till detta. Hon sade att tjejer tvättade sig med ”tjejigare” tvål och därför luktade godare. Han sade att han skulle ta tvålen från
hotellet som var ”tjejig” och när han duschade så använde han den. När han
senare gick på toaletten så kände han den här lukten. Han skickade messet
till S som en ingång till att börja messa igen. Han skrev ju inte ”din fitta”
utan bara ”fitta”, jämfört med ”min kuk”.

I mess nr 6055 skrev han: ”Jag bara undrade varför du inte ville…”. Det
har varit viktigt att få bekräftelsen. Även om han tyckte att det var bra att de
inte hade sex så var han bekymrad över att hon inte gillade honom eftersom
hon inte ville. De hade ju skrivit ganska grova mess tidigare. Han tänkte att
hon kanske inte menade det hon skrev om oralsex, att hon hade överdrivit.
Han ville kolla av med henne. Han skrev ju inte i messet att han hade sprutat
någon annanstans.

I messet nr 3065 skrev han: ”Det känns som om du tröttnade på sex just när
vi hade knullat”. Han vill peka på att det står i singular och inte i plural,
alltså att det avsåg endast den gången i bilen.
27
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Han var inte uteslutande ute efter mess, utan ville även träffa flickorna. Det
ne
gav givetvis större bekräftelse att S vill träffa honom än att bara messa. Skä-
ra
let till att han ville träffa flickor är att det blev ytterligare en bekräftelse och
det låg en spänning i det.

t.
ne
t
Han uppfattade att S tyckte lika mycket om att messa med honom som han
med henne. Det är många mess som skickats mellan dem. Då visste han att
hon var 14 år. Han fortsatte att skicka mess eftersom han var för fastlåst i
beteendet för att kunna sluta, han behövde den bekräftelsen.

Det är inte sanningen som S berättar. Han kan inte veta varför hon ljuger.
Han antar att hon ljugit för sina kamrater. Han har ju betett sig sjukt dåligt
mot S. Han har ljugit om att han varit singel, att han skulle flytta utomlands
och om att de skulle bli ett par. Han vet inte om hon haft känslor för honom,
men hon har skrivit i mess att hon haft det. För henne finns anledning att
tycka illa om honom så klart.
Tingsrättens bedömning

Enligt 35 kap 1 § första stycket rättegångsbalken skall rätten efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad som är bevisat i målet.

Det är alltid åklagaren som skall styrka sitt åtal och alla andra omständigheter som är besvärande för en tilltalad.

Beviskravet kan i brottmål som gäller grov brottslighet beskrivas som, att
det måste vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått de åtalade
gärningarna. I detta ligger också att bevisningen med viss styrka måste utesluta andra tänkbara händelseförlopp.
28
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX

po
ne
Att det råkar röra sig om sexualbrott mot barn betyder inte att beviskravet
ra
kan sättas lägre, utan endast att bevisningen kan skilja sig från den som förekommer i mål om annan brottslighet.

t.
ne
t
Till en början är utrett genom Sebastian Flodströms egna uppgifter som
stöds av S:s uppgifter, att han redan den 1 november 2014 fick klart för sig
att S var endast 14 år. Han visste sedan också när hon skulle fylla 15.

Det står också helt klart att Sebastian Flodström under åtalad tid i punkt 68
skickade en mängd mess med rätt grovt sexuellt innehåll till S. Även om hon
verkar ha varit med på noterna, har hon inte varit 15 år fyllda och hennes
eventuella samtycke till de sexuella messen är inte ansvarsbefriande. Genom
att skicka alla dessa mess med utstuderat sexuellt innehåll till en så ung person som S, har Sebastian Flodström därför kränkt S:s sexuella integritet.
Åtalet i punkt 68 är styrkt och Sebastian Flodström skall dömas för sexuellt
ofredande.

Det är visat genom Sebastian Flodströms och S:s uppgifter i förening med
vittnesmålen och promemorian om hotellbokning, att Sebastian Flodström
och S tillbringade natten tillsammans på hotellrummet i åtalspunkt 67.

Det som återstår att undersöka är om Sebastian Flodström verkligen hade
samlag med S den 14 – 15 november 2014.

Sebastian Flodström har lämnat uppgifter som i och för sig skulle kunna
vara sanna.

Det bör dock anmärkas att hans förklaring till varför han över huvud taget
skulle dela hotellrum med fjortonåriga S, om han inte tänkte ha sex med
henne, framstår som minst sagt märklig. Tingsrätten frågar sig vad en 34-
29
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
årig man skulle ha för utbyte av att endast ligga och prata på ett hotellrum
ne
med en väsentligt yngre flicka som han inte kände särskilt väl. Den uppgif-
ra
ten bär inte sannolikhetens prägel. Särskilt med beaktande av att Sebastian
t.
Flodström tydligen fick kalla fötter tidigare, verkar det än konstigare att han
ne
över huvud taget skulle vilja ta in på hotellet utan avsikt att ha samlag med
S.

t
Sebastian Flodströms trovärdighet måste dessutom anses vara väsentligt undergrävd av hans övriga beteende. Han har ju inte dragit sig för att bedra sin
sambo med flera kvinnor, att köpa ut sprit åt minderåriga flickor och att i
strid mot klara föreskrifter hämta information ur Cåbra. Vidare har han utan
att blinka ljugit för S om väsentliga saker. En åklagares ord, som normalt
sett väger tungt och har mycket hög trovärdighet, blir således när de kommer från Sebastian Flodström ytterst opålitliga.

Det kan även inflikas att Sebastian Flodström visserligen erkänt åtskilliga av
de åtalade gärningarna, men att dessa erkännanden avser klart lindrigare
brott än de förnekade och att bevisningen mot honom i flera av fallen varit
överväldigande. Det går alltså att se ett visst mönster i Sebastian Flodströms
inställningar till brottsmisstankarna, vilket också kan vara besvärande för
hans trovärdighet.

S har gjort ett mycket trovärdigt och tillförlitligt intryck. Hennes uppgifter
har varit måttfulla, detaljerade och till synes självupplevda.

S har saknat rimlig anledning att vilja beljuga Sebastian Flodström, även om
hon i och för sig säkert tyckt illa om honom på grund av hans lögner. Det är
dock ytterst svårt att förstå hur hon på grund av detta skulle berätta något
som är osant i fråga om hotellnatten. Det är att märka att hon på intet sätt velat pådyvla honom vare sig våldsamt eller hotfullt beteende, vilket hade varit
lätt att göra om hennes berättelse var lögnaktig. Hennes uppgift om att Se-
30
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
bastian Flodström skulle ha tagit i hennes axel är ju exempelvis inte särdeles
anklagande.

ne
ra
t.
S har heller inte anklagat Sebastian Flodström för att han vid samlaget i bi-
ne
len skulle ha känt till hennes ålder. Det är också viktigt att komma ihåg att
t
det inte var S som gjorde någon polisanmälan, utan det var polisen som kontaktade henne.

Enligt de mycket trovärdiga och tillförlitliga vittnena Klara Wiklander och
Olivia Lindqvist har S till dem berättat att hon och Sebastian Flodström hade
sex på hotellrummet. De har även fått höra vissa detaljer från tillfället. S har
tidigare även berättat om samlaget i bilen för dem, vilket tyder på att hon berättat sanningen för dem även denna gång.

Av den ytterst omfattande messtrafiken mellan Sebastian Flodström och S
bör – utöver alla uppmaningar från Sebastian Flodström till S att radera
messen - nämnas följande.
-
-
-
-
Den 21 oktober 2014, nr 10220, från Sebastian Flodström: 24, yngsta
14 men det var ju när jag var yngre.
Den 26 oktober 2014, nr 9374, från Sebastian Flodström: Alltså jag
skulle inte vilja ligga med någon olagligt ung för jag skulle inte vilja
åka dit för det men typ 16 kanske är gränsen. Sen finns det ju tjejer
som är yngre som ser äldre ut och då är det ju skillnad.
Den 5 november 2014, nr 8098, från Sebastian Flodström: Men jag
har tyvärr kommit på nya grejer att vara nojig över om vi ska vara
KKs!
Den 7 november 2014, nr 7768, från Sebastian Flodström: Men var?
Ses vi i bilen i värsta fall? Jag kan ju lägga baksätet och ta med
kuddar och täcke i sådana fall!
Den 7 november 2014, nr 7767, från S: Aa, i värsta fall får vi göra
så!
Den 7 november 2014, nr 7766, från Sebastian Flodström: Ska inte
tvinga dig!;)
Den 7 november 2014, nr 7765, från S: Men jag vill ju ;)
Den 7 november 2014, nr 7764, från Sebastian Flodström: Mmmm,
kommer bli grymt! Jag är riktigt laddad! ;)
Den 7 november 2014, nr 7763, från S: De är jag å ;)
31
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
-
-
-
-
-
-
-
-
po
Den 7 november 2014, nr 7761, från Sebastian Flodström: Vet du en
grej? Jag hoppas att jag kan bli den första att knulla dig i stjärten
någon gång framöver!;)
Den 7 november 2014, nr 7750, från Sebastian Flodström: Kommer
du förresten ihåg att du sög av mig i lördags?;)
Den 7 november 2014, nr 7748, från S: Ja, de kommer ja ihåg!:) Bra
de gubben:*
Den 7 november 2014, nr 7745, från Sebastian Flodström: Minns att
jag sickade dig?;)
Den 7 november 2014, nr 7739, från Sebastian Flodström: Ja men
det var du som fan och det gör mig ännu mer sugen på att spruta dig
i munnen baby!;) Det var riktigt nice att slicka dig också. Och
nasty!;) Du kom typ in i bilen efter att ha pissat i skogen och jag började slicka sig direkt, haha!;)
Den 7 november 2014, nr 7709, från Sebastian Flodström: Du trodde
inte att vi skulle knulla en vecka senare?;)
Den 7 november 2014, nr 7708, från Sebastian Flodström: Fan jag
är så sjukt KÅT ikväll!!!
Den 7 november 2014, nr 7637, från Sebastian Flodström: Fy fan
vad vi skulle knulla sönder det hotellrummet!;)
Den 7 november 2014, nr 7620, från Sebastian Flodström: Ska tänka
på att du suger mig grymt skönt tills jag sprutar som fan och kommer
i ansiktet på dig!;)
Den 8 november 2014, nr 7472, från Sebastian Flodström: Det viktigaste för mig är iaf att du och jag är själva någonstans, att det
finns en säng och att vi inte har bråttom!
Den 10 november 2014, nr 7355, från Sebastian Flodström: Om det
går enligt planen så kommer du sen vara den jag haft överlägset
mest sex med på ett dygn!;)
Den 10 november 2014, nr 7351, från Sebastian Flodström: Jaaa, om
jag får som jag vill så kommer vi att knulla måånga gånger på fredag!;)
Den 10 november 2014, nr 7319, från Sebastian Flodström: Men vi
måste vara jävligt försiktiga och hemliga om det här!
Den 11 november 2014, nr 7102, från Sebastian Flodström: Jag börjar bli sjukt nojig att det ska komma ut. Sorry:(
Den 11 november 2014, nr 6973, från Sebastian Flodström: Det är ju
LITE skillnad. Du riskerar ingenting medans jag riskerar fängelse
mitt jobb m m
Den 13 november 2014, nr 6626, från Sebastian Flodström: Bra
det!!;) Vore ju som sagt bra om ni inte messar så mycket om det så
inte soc eller nått kollar i Klaras telefon och sen blir allt ett jävla
helvete!
ne
ra
t.
ne
t
32
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
-
po
Den 13 november 2014, nr 6560, från Sebastian Flodström: …jag
klarar inte det här. Jag är FÖR nojjig för att åka fast!! Jag gillar dig
som fan och vill träffa dig men jag klarar inte hotellgrejen nu när
Klara blivit inblandad i den. Jag litar på dig, men jag känner inte
Klara och om polisen får reda på vad vi gjort så hittar de lätt vem
jag är genom hotellbokningen. Då åker jag i fängelse, min familj
kanske börjar hata mig och jag blir av med lön och jobb. Det är så
jävla mycket ag riskerar och jag kommer att vara så nervös att jag
inte kommer kunna ha kul. Hata mig inte! Jag vill träffa dig, men hotellet känns inte som att det funkar.
Den 13 november 2014, nr 6544, från Sebastian Flodström: Jag
tycker vi kör ja! Om du känner dig säker på att din mamma eller…eller nått inte blir tokiga om de får reda på det och polisanmäler eller så!:)
Den 13 november 2014, nr 6458, från Sebastian Flodström: Snart
blir det kukrakning för mig, haha!;)
Den 13 november 2014, nr 6436, från Sebastian Flodström: Vore
jävligt mysigt om du ligger och väntar på rummet när jag kommer!;)
Den 14 november 2014, nr 6274, från Sebastian Flodström: Inte mer
än trosor på dig när jag kommer hoppas jag!;)
Den 15 november 2014, nr 6238, från Sebastian Flodström: Få höra
nu vad fan du tyckte nu då!;)
Den 15 november 2014, nr 6230, från Sebastian Flodström: Känns
som att vi kanske knullade för lite, men om det är ok för dig så är det
ok för mig!;)
Den 15 november 2014, nr 6229, från S: Skulle ju vart bättre om vi
hade knullat mer men de går ju inte å ändra nu så ;)
Den 15 november 2014, nr 6228, från Sebastian Flodström: Hmmm,
nää. Men inte jag som avbröt igår och skulle sova, så klaga inte!:)
Den 15 november 2014, nr 6218, från Sebastian Flodström: …Kom
ihåg att radera nu ifall din mamma blivit misstänksam!:)…
Den 15 november 2014, nr 6213, från Sebastian Flodström: Jag vill
igen!;)
Den 15 november 2014, nr 6210, från Sebastian Flodström: Det luktar fitta om min kuk! Nice ju!;)
Den 15 november 2014, nr 6207, från Sebastian Flodström: Mmm,
ska fan runka nu!;
Den 17 november 2014, nr 6055, från Sebastian Flodström: Inte vara
arg nu! Jag bara undrade varför du inte ville att jag skulle spruta i
munnen på dig när du hade snackat förut om vad mycket du gillade
det!;)
Den 20 november 2014, nr 5804, från Sebastian Flodström: Ja, vad
ska jag säga. Jag fattar att du ställde in dig på det. Men jag ställde
ne
ra
t.
ne
t
-
-
-
-
33
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
-

ju fan också in mig på att du inte skulle bli mindre på direkt när vi
hade knullat!;) Men jag är inte sur och gillar dig som fan!;)3
Den 30 december 2014, nr 3065, från Sebastian Flodström: Det
känns som att du tröttnade på sex just när vi hade knullat. Var jag
SÅ kass?!
Den 12 februari 2015 från Sebastian Flodström: Ja men för att jag
kan åka fast för våldtäkt mot barn om någon kommer över dina sms.
Den 12 februari 2015, från Sebastian Flodström: Fast jag inte ens
visste hur gammal du var.
Den 12 februari 2015 från S: Men grina då
ne
ra
t.
ne
t
Av dessa mess drar tingsrätten slutsatsen att Sebastian Flodström in i det
sista var helt inställd på att ha samlag med S på hotellrummet.

Vidare kan messen i tiden efter hotellvistelsen inte gärna tydas på annat sätt
än att Sebastian Flodström haft samlag med S under denna vistelse. De alternativa förklaringarna som lämnats av Sebastian Flodström är inte trovärdiga i ljuset av övriga omständigheter. Visst kunde någon enstaka förklaringar ha varit möjlig, men absolut inte när det rör sig om så många besvärande mess med underliga förklaringar.

Till detta kommer att Sebastian Flodströms uppvisade oro för upptäckt i
messen talar för att han tänkte begå och sedan var väl medveten om att han
begått en brottslig handling på hotellet.

Således finner tingsrätten att full tilltro skall sättas till S:s uppgifter, som på
ett avgörande sätt stöds av den övriga bevisningen.

S har uppgivit att Sebastian Flodström genomförde ett samlag med henne
den 14 – 15 november 2014 och därigenom är åtalet i punkt 67 styrkt.

Åldersskillnaden mellan S och Sebastian Flodström var omkring 20 år och
det handlade sannerligen inte om ett ömsesidigt kärleksförhållande. I stället
utnyttjade han henne för att tillfredsställa sina egna behov och dolde detta
34
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
för henne genom att slå i henne en massa lögner. Till saken hör också att S
ne
hade ett skört psyke, vilket Sebastian Flodström kände till.

ra
t.
Alldeles oavsett att S inte hade så långt till sin femtonårsdag, kan gärningen
således inte bedömas som annat än våldtäkt mot barn.
ne
t
Åtalspunkt 31 och 32 (sexuellt ofredande)
Bakgrund

Av en händelse råkade Sebastian Flodström se telefonnummer till E och V
skrivna på en bro. Dessa flickor var inte 15 år. Han kontaktade dem kort tid
därefter genom mess. De träffades ganska snart därpå.

Vid tillfället då han köpte ut alkohol åt flickorna, kom Sebastian Flodström
att skjutsa E. Hon var berusad och han både pussade och kramade henne när
hon steg ur bilen.

Sebastian Flodström och E hade även en rätt så omfattande messkontakt
med varandra och flera mess hade sexuellt innehåll.

Händelserna uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande
eller på grund av anmälningar från E eller V.
Inställning

Sebastian Flodström har gått med på att han givit E en kram och en puss,
men varit osäker på om han berört hennes lår.
35
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Han har också gått med på att han skickat messen med sexuell innebörd till
E.

ne
ra
t.
Han har bestritt ansvar för sexuellt ofredande på den grunden att hans berö-
ne
ringar av E inte varit sexuella eller ofredande, att den sexuella messtrafiken
varit ömsesidig och att han inte vetat att E var under 15 år.
t
Utredning

Såväl Sebastian Flodström som målsägandena E och V har hörts.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Edith Englund och Sofie
Söderberg.

Syn har hållits av vissa fotografier.

Åklagaren har åberopat uppgifter om messtrafik, dataloggar, analys av dataloggar och Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet som skriftlig
bevisning.
Sebastian Flodströms uppgifter

Han såg telefonnumren till E och V skrivna på en bro under sommaren
2012, bara någon dag innan han började skicka mess. Han skickade mess till
båda numren. Anledningen till detta var att han hade ett väldigt stort messoch bekräftelsebehov.

Redan på ett tidigt stadium frågade han hur gamla E och V var. Han minns
inte om de sade 15, 16 eller 17 år, men är säker på att de sade över 15 år.
Han planerade inte något sexuellt, men det var ändå ett flörtigt syfte med det
och han ville därför försäkra sig om att de var över 15 år.
36
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX

po
ne
Han och V har alltid messat vänskapligt. Mellan honom och E blev det tidigt
ra
mer flörtigt och mycket om sex. Han hade ingen anledning att misstro att
hon var över 15 år. Det var flörtigt från båda håll.

t.
ne
t
Han köpte alkohol åt E och V samt skjutsade E i bilen. Hon var berusad. Det
blev en kram och en hejdåpuss, i bilen. Han minns inte att han tagit på E:s
lår. Om han har gjort det så var det inte i sexuellt syfte. Han har fortsatt att
messa till E efteråt.
Tingsrättens bedömning

Vad gäller bevisbörda och kravet på bevisningens styrka så hänvisar tingsrätten till redogörelsen för detta under sin bedömning av åtalen i punkt 67
och 68.

Enighet råder om att Sebastian Flodström skickat de påstådda messen med
sexuellt innehåll till E, att hon var endast 13 eller 14 år under åtalad tid samt
att han pussat och kramat henne. Detta stöds av såväl den muntliga bevisningen som av åberopade mess. Tingsrätten finner alltså detta utrett.

Frågan är sedan om Sebastian Flodström visste om E:s ålder. Hans trovärdighet är som tidigare nämnts under bedömningen av åtalen i punkt 67 och
68 ytterst låg. Mot hans uppgifter om vad han visste står då E:s och V:s
mycket trovärdiga och tillförlitliga uppgifter. De saknar anledning att fara
med osanning och det var inte E som anmälde brotten. Av E:s och V:s uppgifter framgår då att Sebastian Flodström redan vid första träffen fick veta
hur ung E var. Det av åklagaren åberopade fotografiet tyder också på att E
då knappast såg ut att vara så gammal som 15 år, alldeles oavsett om hon
kan ha varit sminkad vid mötet. Sålunda finner tingsrätten att det ställts
37
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
utom rimligt tvivel att Sebastian Flodström var väl medveten om E:s ålder
under åtalad tid.

ne
ra
t.
Nästa fråga är vad som hände under bilfärden. Även där finner tingsrätten
ne
genom E:s uppgifter, som stöds av vittnesmålen, styrkt att det inte varit som
t
Sebastian Flodström hävdat. E var berusad under bilfärden och Sebastian
Flodström berörde hennes lår samt pussade och kramade henne strax efter
färden, trots att han visste hur ung hon var. Något annat motiv än ett sexuellt
sådant kan han inte gärna ha haft, särskilt med beaktande av hans sexuella
intresse för unga flickor i övrigt. Tingsrätten finner därför åtalet i punkt 31
styrkt och att Sebastian Flodström skall dömas för sexuellt ofredande i den
delen.

Vad slutligen gäller messen, råder inget tvivel om att de haft en tydlig sexuell innebörd. De har skickats till en underårig flicka och har varit ägnade att
kränka hennes sexuella integritet, alldeles oavsett om hon samtyckt. Även
åtalet i punkt 32 är styrkt och Sebastian Flodström skall dömas för sexuellt
ofredande.
Åtalspunkt 37 och 38 (våldtäkt mot barn)
Bakgrund

Sebastian Flodström fick kontakt med F på en chattsida.

Ganska så snart åkte han till Grycksbo nattetid för att träffa F.

De träffades några gånger till och vid något tillfälle hade de även sex med
varandra.
38
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.

eX
po
Tidvis har F varit placerad på ungdomshem och hon har haft en hel del problem.

ne
ra
t.
Händelserna uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande
eller på grund av anmälan från F.
ne
t
Inställning

Sebastian Flodström har förnekat gärningarna.

Han har även anfört att, om han skulle ha haft sexuellt umgänge med F innan hon fyllt 15 år, han inte visste om att hon var så ung och att gärningarna
i varje fall bör bedömas som sexuellt utnyttjande av barn.
Utredning

Såväl Sebastian Flodström som målsäganden F har hörts.

Åklagaren har föredragit vissa uppgifter från polisförhör med Sebastian
Flodström.

Syn har hållits av några fotografier.

Åklagaren har åberopat dataslagningar, tjänsteanteckning, dataloggar, analys
av dataloggar, uppgifter om messtrafik och dataslagningar, loggutdrag samt
Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet som skriftlig bevisning.

Sebastian Flodström har åberopat uppgifter om messtrafik och fordonsinnehav samt fotografier som bevisning.
39
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
ne
Sebastian Flodströms uppgifter

ra
t.
ne
Kontakterna med F inleddes på internet andra halvan av augusti 2009, abso-
t
lut inte tidigare än så. Det kan ha varit på en chatt på Aftonbladet. Han och F
bytte nummer och sedan hade de kontakt genom telefon och mess.

Första gången de träffades i Grycksbo var inte långt efter det att de började
ha kontakt. De bestämde spontant att han skulle åka till Grycksbo den natten. Han åkte i sin bil, en svart Skoda Fabia som han haft sedan 2006. Han
parkerade bilen vid affären och mötte F på en skogsväg där hon kom gående. De gick tillbaka till mataffären och satte sig på lastkajen. De satt och
pratade i upp mot två timmar. Ingen alkohol förekom. Sedan åkte han hem
igen.

Andra gången de träffades var nog egentligen bara en till tre dagar efteråt.
Det skedde på samma sätt. Det bestämdes spontant sent på kvällen. Han åkte
dit nattetid och de sågs i Grycksbo vid mataffären. De satt även då bakom på
lastkajen. Han kanske kom dit vid 00-00.30-tiden och var där någon timme.
De satt och pratade. Ingen alkohol förekom.

Redan i mess och samtal mellan dem hade det varit flörtigt från båda sidor.
Han blev tjatig på senare år, men till en början var det från bådas sidor. F
sade i början att hon i alla fall var 15 år fyllda. Hon kan ha sagt 16 också.
Han ville försäkra sig om åldern och frågade därför. Hon såg ut att vara
äldre, kanske 17-18 år. Han har för sig att hon sade att hon gick i skolan i
Falun och han tolkade det som att hon var äldre.
40
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Det hände inte något sexuellt, men det blev nog kramar och pussar. Det var
ne
F:s idé att de skulle gå till bastun. Anledningen till detta var att det blev kallt
ra
på natten. Det hände inte mer där än vad som hänt på kajen. Det blev någon
kram och puss.

t.
ne
t
Omkring en månad efter det att de träffats, berättade F att hon bodde på ett
hem i Falutrakten och att det berodde på att hon haft sex med en äldre kille.
Det måste ha varit då han gjorde sökning på henne. Han måste ha sökt i
folkbokföringen och fått fram hennes personnummer. Han fick reda på hennes riktiga ålder då. Han vet inte om de pratade om att hon hade ljugit om
åldern eller om de lät det vara.

De fortsatte ha kontakt när F var på hemmet i Falun. Han minns inte omfattningen. De pratade även ibland i telefon. Det fortsatte även när hon var i
Orsa. De hade kontakt ganska ofta. Längre fram när hon hamnade på ett annat hem så tappade de kontakten ett halvår till ett år.

De träffades en gång till i Grycksbo, troligen 2010 eller möjligen 2011. Det
känns som att det inte var snö ute. Han vet att det var efter det att F fyllt 15,
eftersom han hade vetskap om när hon fyllde. Om det var mars eller november vet han inte. Han hade en svart Skoda Fabia. Han vet inte varifrån F kom
då, om hon var hemma i Grycksbo redan eller så. Det blev en träff nattetid
och det var nog också bestämt kort tid innan han reste dit. Han träffade
henne vid mataffären. De satte sig och pratade på lastkajen. De började kyssas.

Han kan inte minnas på vems initiativ de hade sex. De rörde sig till hans bil.
Det kan ha varit i bakluckan, men han minns det som att det skedde i baksätet. Det blev ett misslyckat, taffligt och kort vaginalt samlag. Han blev inte
tillräckligt hård. Samlaget varade i kanske 15 sekunder och avbröts sedan.
41
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
Han tror att de pratade litet mer. Han minns inte om de skildes åt vid affären
ne
eller om han följde med henne. Det kan ha varit så att hon utförde oralsex på
ra
honom före samlaget men det minns han inte säkert.

t.
ne
När hans sambo inte varit hemma har han kunnat åka. På natten har han sagt
t
god natt till henne och sedan åkt iväg. Då var han säker på att hans sambo
inte skulle höra av sig. Syftet med att åka från Gävle till Grycksbo var att
träffa F. Det var spännande och han fick bekräftelse av att träffa henne. Det
var flörtigt och hade inget annat syfte.

De träffades inte mer innan F flyttade till Vänersborg. Sedan fick de kontakt
efter något år. De träffades på stan någon gång därefter. Han hörde av sig
när han var i Falun. Han minns att han köpte cigarretter till henne någon
gång. I tiden efter det att de fick kontakt igen så var han den som var mest
på. Hon har inte velat ha så mycket kontakt men han kunde inte sluta.

Första gångerna han hördes av polis så ville han inte kännas vid F och han
var i chocktillstånd. Han minns inte vad han sade i det förhöret. Han hade
inte fattat hur jävla illa man mår när man blir förhörd. Han sade sedan att
han inte haft sex med F.

Han kände inte till att F var med barn och gjorde abort. Han kunde nog förstå att hon inte mådde bra i alla fall. Vad hon i detalj berättade minns han
inte sex år senare. Det stämmer inte att han vet allt om henne. Det kanske är
så hon minns det. Han kan inte utesluta att hon berättat mycket för honom,
men han minns det inte. Han vet att hon placerades på hemmet, men inte
varför. Han kan inte minnas att han hade kännedom om F:s mående när de
träffades första gången. De hade pratat väldigt kort tid innan de sågs. Han
tror inte att de hade pratat om sådant innan dess, i vart fall inte mycket.
42
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Just då kanske han inte tänkte så mycket på vad F fick ut av det. Hans syfte
ne
var ju att ha någon som ville träffas och ge honom komplimanger. På den ti-
ra
den fick han många komplimanger av F. Det räckte då inte med de komplimanger han fick av sin flickvän.

t.
ne
t
Han vet inte varför F skulle hitta på. Han är inte säker på att hon hittar på
heller, hon kan ju komma ihåg fel. Hon tycker ju inte så bra om honom. Det
kan inte ha varit så att han tagit fel på tiden. Han minns väldigt väl att det
var knutet till hans problematik som då trappades upp.
Tingsrättens bedömning

Tingsrätten hänvisar åter till vad som sagts under beviskrav mm, åtalspunkt
67 och 68.

Det är utrett genom förhören och övrig bevisning att F under åtalad tid inte
hade fyllt 15 år, att hon och Sebastian Flodström träffats några gånger samt
att de vid minst ett tillfälle haft samlag med varandra.

Frågan är då om det varit ett eller flera samlag eller sexuell handling jämförlig med samlag och i så fall när dessa ägt rum. Dessutom måste utredas om
Sebastian Flodström hade något slags uppsåt till F:s underårighet.

Tingsrätten upprepar vad som tidigare konstaterats: Sebastian Flodström är
inte särskilt trovärdig och hans uppgifter är svåra att sätta tilltro till. Högst
anmärkningsvärd är också den omständigheten att han till en början först
förnekade all kännedom om F och sedan förnekade att han haft sex med
henne, vilket han därefter fått tillstå var riktigt. Detta underminerar hans trovärdighet än mera.
43
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
F:s uppgifter har å sin sida gjort ett minst sagt trovärdigt och tillförlitligt in-
ne
tryck, låt vara att det råder en viss oklarhet i hennes uppfattning om vilken
ra
bil Sebastian Flodström använde. Detta är dock inte något som rubbar tilltron till F:s uppgifter i övrigt.

t.
ne
t
Även F har lämnat en tämligen detaljrik och återhållsam berättelse, som är
fri från överdrifter. Hon har kunnat hänga upp sin uppfattning om tidpunkterna för hennes och Sebastian Flodströms möten på att de skedde innan hon
togs in på hemmet i september 2009, alltså innan hon fyllt 15 år. Även om
hon tydligen kommit att ogilla Sebastian Flodström, är detta inte någon rimlig anledning för henne att lämna oriktiga uppgifter. Detta gäller särskilt som
uppgifterna varit mycket måttfulla och inte innehållit sådana anklagelser
som lätt kunnat göras om de vore lögnaktiga. Även här måste anmärkas att
inte heller F gjort någon polisanmälan på eget bevåg.

Sebastian Flodströms beteende passar även väl ni i det mönster som tidigare
utkristalliserats i tidigare genomgångna åtalspunkter. Han har tagit kontakt
med en ung flicka med trasig bakgrund och besökt henne i smyg. Syftet har
uppenbarligen varit att skapa en sexuell förbindelse.

Tingsrätten finner i belysning av det anförda att F:s uppgifter är så synnerligen trovärdiga och tillförlitliga, att de skall läggas till grund för bedömningen. F har berättat precis det som åklagaren påstått och att hon från början
upplyste Sebastian Flodström om sin ålder. Hon har dock inte berättat om en
avsugning i bilen.

Alltså är båda åtalen styrkta, dock inte påståendet om avsugning i bilen i
åtalspunkt 37.

Åldersskillnaden mellan F och Sebastian Flodström var omkring 15 år och
det handlade inte heller i detta fall om ett ömsesidigt kärleksförhållande. I
44
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
stället handlar det – precis som i åtalspunkt 67 - om att han utnyttjade F för
ne
att tillfredsställa sina egna behov Till saken hör även här att F hade ett skört
psyke, vilket Sebastian Flodström kände till.

ra
t.
ne
Gärningarna kan således inte bedömas som annat än våldtäkt mot barn.
t
Åtalspunkt 17 (tjänstefel)
Bakgrund

Genom att Sebastian Flodström var åklagare i ett mål där T uppträdde, kom
han att kontakta henne anonymt en tid därefter.

De inledde en sexuell förbindelse.

T blev misstänkt för narkotikabrott avseende eget bruk och överlåtelse samt
hördes av polisen om detta.

Sebastian Flodström kom att handlägga ärendet och skickade tillbaka det till
polisen för komplettering.

Efter ett nytt polisförhör med T så lades förundersökningen om narkotikaöverlåtelse ned och Sebastian Flodström utfärdade ett strafföreläggande för
ringa narkotikabrott mot T.

Under tiden och därefter hade Sebastian Flodström och T vissa messkontakter med varandra.

Händelserna uppdagades inte genom Sebastian Flodströms eget erkännande
eller på grund av anmälan från T.
45
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
ne
Inställning

ra
t.
ne
t
Sebastian Flodström har gått med på att han haft en personlig relation med T
och att han vidtagit påstådda tjänsteåtgärder.

Han har dock förnekat att det funnits grund att väcka åtal för narkotikaöverlåtelse eller att han givit T råd om vad hon skulle säga till polisen.

Han har hävdat att han handlat oberoende av sitt förhållande till T och att
alla tjänsteåtgärder varit helt objektivt riktiga.

Han har därför bestritt ansvar för tjänstefel samt i andra hand gjort gällande
att gärningarna är ringa och därmed straffria.
Utredning

Såväl Sebastian Flodström som målsäganden T har hörts i varandras utevaro. T har haft sin man bredvid sig som stödperson under förhöret.

På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med polismannen Torbjörn
Bolkeus genom ljudöverföring.

Åklagaren har åberopat uppgifter om förutredningsåtgärder, dataloggar, analys av dataloggar, utdrag ur förhör, uppgifter om messtrafik, åklagarbeslut,
strafföreläggande och underrättelse som skriftlig bevisning.
46
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
Sebastian Flodströms uppgifter

po
ne
ra
t.
Bakgrunden till att han tog kontakt med T var bekräftelsebehovet. Han hade
ne
en rättegång med henne några år tidigare. Han kontaktade henne i augusti
t
2012, men han sade inte att hennes namn kommit upp i ett ärende. En kamrat till henne var åtalad för brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter. Den tilltalade hade inte haft kontroll över T:s hund. Han hade målet i
rätten. T var med och han pratade med henne utanför tingsrätten. Han fick
bekräftelse av det och uppfattade att det var flörtig stämning från bådas sida.
Mot den bakgrunden blev det att han kontaktade henne med mess. Han var
anonym från början. Han minns inte om han såg T:s nummer i datasystemet
eller på eniro. Det kan ha varit i Cåbra. Han började messa till henne och efter ett tag berättade han vem han var.

Sedan träffades de. Han var otrogen mot sin sambo med T. De började
messa sommaren 2012 och fortsatte under hösten. Det var absolut ömsesidigt och inget om att hon var rädd för mig, inget tydde på det. Hon verkade
lika intresserad av att träffas som han var.

De träffades tre till fem gånger. De hade sex två av de gångerna. Ena gången
följde hon med honom till Sundsvall och de hade sex på en toalett på hovrätten. Den andra gången var hemma hos henne. Sista gången de hade sex var i
februari 2013. De träffades ytterligare någon gång, bland annat för att fika.
Sista gången var i augusti-september 2013 och då var hon redan tillsammans
med sin nuvarande man.

Han minns inte att T skulle ha skickat mess till honom angående husrannsakan, men ifrågasätter det inte. Han minns dock att han fick in hennes ärende
på sitt bord. Han tyckte att det var en svår situation att hantera. Han förstod
47
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po
att det inte var lämpligt och att han var jävig. Om han skulle ha lämna över
ne
ärendet till någon annan så skulle han ha blivit tvungen att förklara varför
ra
han var jävig. Han har alltid fått frågan om det tidigare, då administratören
t.
frågat varför han ansett sig jävig. Han handlade därför ärendet trots att han
ne
och T hade haft sex. De ingenting under våren och sommaren. Han förstod
t
ändå att det inte var bra att han hade ärendet. Det han gjorde med ärendet är
dock vad han skulle ha gjort med vilket ärende som helst.

Förhöret med T var konstigt. Hon förnekade ju brott men berättade om vad
som verkade vara en överlåtelse. En annan person var hörd, men han såg
honom som medmisstänkt som hade anledning att ljuga om hur han fått tag
på sin narkotika. Personen var inte ett vittne och hade lämnat svaga uppgifter. Trapphuset där ingripandet skedde ligger i ett ganska missbrukartätt område. Han såg därför inte personen som någon han kunde åberopa som bevis.
Då fanns bara T:s uppgifter kvar till stöd för ett åtal.

T:s uppgifter var inte tillräckliga för åtal och han behövde ha en komplettering. Han har begärt många kompletteringar i andra ärenden, eftersom polisen inte alltid levererar tillräckligt bra utredningar. Han skickade tillbaka
ärendet och sade att det behövdes ett nytt förhör. Han har något minne av att
Torbjörn Bolkeus ringde upp honom och ställde någon fråga så därför visste
han att det var han som skulle ringa till T.

Han har inte talat om för T vad hon skulle säga. De hade haft samtalskontakt
flera gånger i veckan under den tiden. Han gjorde inte mer än att han talade
om att polisen skulle ringa upp henne. Han insåg att om T blev dömd för
narkotikaöverlåtelse så var det framförallt en skyddstillsyn som var aktuell
och det tyckte han skulle ha varit bra.
48
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.

eX
po
Sedan har polisen lagt ned förundersökningen och han fick reda på det från
ne
T. Hon skrev till honom om att Torbjörn Bolkeus hade hört av sig. Han hade
ra
ju inte kontakt med honom kring detta, utan han fick information från T att
t.
det var klart. Sedan fick han in ärendet igen på sitt bord gällande bara inne-
ne
hav och bruk. Han förstod ju att det kanske inte var lämpligt och att det
t
handlade om jäv, men han ville inte förklara vilket förhållande han hade till
T. Utifrån detta handlade han ärendet och gjorde ett korrekt strafföreläggande. Böterna var inte för låga eller så. Han har inte informerat polisen om
beslaget, det är ett automatiskt förfarande.

Han skickade ett mess till T den 27 september 2013 och skrev: ”Nu va det
löst med snacket iaf :) så nu väntas böterna brara”. Han uppfattar det inte
som att haft och T haft kontakt med varandra inför förhöret. Han har inte instruerat T om vad hon skulle säga.

Den 1 oktober 2013 messade han till T och skrev: ”Sitter med ditt ärende
nu” och ”Ja du får strafföreläggande med posten snart…men det kunde ju
ha blivit mycket värre”. Han brukar ju inte ta kontakt med andra så klart.
Men slutprodukten har varit den korrekta. Det var givetvis inte lämpligt att
ha den kontakten med henne.

Den 17 november 2013 skrev han i ett mess till T: ”Antar att jag hjälpt dig
för lite och varit för taskig…”. Bakgrunden till detta är att T inte besvarat
mess på ett tag och att hon hade pojkvän. Vad han menade med ”hjälpt
henne” är att hon mått väldigt dåligt psykiskt. I samband med att man får
strafföreläggandet så står det att det skall vara betalt inom 30 dagar. Han har
berättat för T att det egentligen är tre månader. Han har även talat om för
henne hur länge saker ligger kvar i belastningsregistret. Han har försökt
stötta henne i hennes dåliga mående.
49
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Han messade till T den 22 januari 2015 och skrev: ”Hej! Vet att du inte vill
ne
ha kontakt med mig, men vill du ha hjälp med en grej? Jag gissar att du kan
ra
fatta vad det är. /S”. Det gällde ärendet som hade kommit in på kammaren,
t.
men det var ju ett ärende där det inte fanns någon bevisning. Även om han
ne
skulle ha velat ge T instruktioner, hade han inte kunnat göra det. Han kunde
t
informera henne om att hon hade längre tid på sig att betala ett strafföreläggande. Om T hade velat få det ur världen hade han kunnat skicka ärendet
snabbt, annars hade han kunnat låta det ligga. Han hade ju lämnat den informationen tidigare, men det var ju så länge sedan att hon inte skulle
komma ihåg den. Det handlade inte om att han ville ge henne instruktioner.
Tingsrättens bedömning

I fråga om vad som krävs i fråga om bevisning hänvisas till vad som sagts
under åtalspunkt 67 och 68.

Sebastian Flodström har medgivit att han rent faktiskt gjort det som åklagaren påstått, utom att han skulle ha instruerat T om vad hon skulle säga i förhör. Han har även erkänt att han i och för sig var jävig. Vad Sebastian Flodström erkänt vinner stöd av hans uppgifter i övrigt och av förhöret med T.
Så långt är alltså detta utrett.

Nästa fråga att besvara är om Sebastian Flodström också upplyst T om vad
hon skulle säga till polisen för att gå fri från misstankarna om narkotikaöverlåtelse.

Tingsrätten har nämnt det flera gånger och upprepar det åter: Det är mycket
svårt att sätta tilltro till Sebastian Flodströms uppgifter när han beslagits
med så många osanningar. Det är inte lättare i denna del heller.
50
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.

eX
po
De åberopade messen som Sebastian Flodström kommenterat talar starkt för
ne
att han verkligen givit T påstådda otillbörliga instruktioner. Även det förhål-
ra
landet att han skickade tillbaka ärendet till polisen pekar åt det hållet, även
t.
om det givetvis kan diskuteras om det då fanns tillräckliga skäl för åtal. Fast
ne
det hade i det läget kanske varit naturligare att välja mellan att på befintligt
t
material antingen åtala för brottet eller att låta bli, utan att ta omvägen över
polisen.

T har på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt uppgivit att hon fick just sådana
instruktioner som åklagaren påstått. Det har inte framkommit någon rimlig
anledning för henne att beljuga Sebastian Flodström, till exempel att hålla
sig väl med polisen så länge narkotikaöverlåtelsen inte var preskriberad.

Även med beaktande av att T:s man varit närvarande vid såväl polisförhör
som domstolsförhör så stöds T:s uppgifter av den skriftliga bevisningen och
gör att Sebastian Flodströms förnekande måste anses motbevisat. Det är
alltså visat att han lämnat påstådda upplysningar till T, vilket naturligtvis är
fråga om ett uppsåtligt tjänstefel. Gärningen är inte på något sätt ringa.

Alldeles oavsett om Sebastian Flodströms hantering av ärendet i övrigt var
helt i enlighet med gällande rätt, har hans jäv varit synnerligen starkt. Hans
förklaring till att han ändå handlade ärendet ursäktar inte detta. Han borde
ha kunnat lämna över ärendet utan att behöva röja sitt förhållande med T.
Även om detta inte hade varit möjligt så hade han inget annat val än att ändå
lämna över det till annan åklagare för att undgå ansvar. Han har alltså på ett
anmärkningsvärt sätt åsidosatt vad som gällt för uppgiften som åklagare.
Detta har skett uppsåtligt och gärningen har inte varit ringa.

Åtalet, förutom påståendet om att det verkligen fanns grund att väcka åtal, är
därmed styrkt. Sebastian Flodström skall dömas för uppsåtligt tjänstefel.
51
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
ne
ra
Påföljd
t.
Utredning
ne
t

Sebastian Flodström är inte tidigare dömd för brott.

Frivården Borlänge har yttrat sig den 10 juni 2015 och föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, alltså kontraktsvård. Enligt behandlingsplanen, som Sebastian Flodström samtyckt till,
skulle han genomgå Relation- och samlevnadsprogrammet (ROS) i öppen
form med 100-300 timmars samtal under 18 månader i frivårdens regi. Sebastian Flodström har samtyckt till behandlingsplanen.

Sebastian Flodström har av frivården även bedömts lämplig för samhällstjänst, vilket han själv samtyckt till.

Statens ansvarsnämnd har den 12 juni 2015 uttalat att Sebastian Flodström
sannolikt kommer att avskedas från sin anställning, om åtalen i punkt 1 - 66
helt eller delvis bifalls.
Straffvärde

För våldtäkt mot barn är stadgat fängelse lägst två år och högst sex år.

För sexuellt ofredande, tjänstefel, olovligt anskaffande av alkoholdrycker
och dataintrång är stadgat böter eller fängelse högst två år.
52
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX
po

För köp av sexuell tjänst är stadgat böter eller fängelse högst ett år.

Enligt 29 kap 1 § första stycket brottsbalken skall straff, med beaktande av
ne
ra
t.
ne
intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för de tilllämpliga straffskalorna efter brottens samlade straffvärde.

t
Enligt andra stycket i samma paragraf skall beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningarna inneburit, vad den tilltalade insett eller bort inse om
detta samt de avsikter eller motiv som han haft.

Det skall enligt samma stycke särskilt beaktas om gärningarna inneburit allvarliga angrepp på målsägandenas trygghet till person.

Vidare skall enligt 29 kap 2 § tredje och fjärde punkten brottsbalken som
försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet särskilt beaktas om den tilltalade utnyttjat målsägandenas skyddslösa ställning samt om
den tilltalade utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende.

Som förmildrande omständighet vid bedömning av straffvärdet skall enligt
29 kap 3 § första stycket andra punkten brottsbalken särskilt beaktas om den
tilltalade haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.

Ingen av våldtäkterna mot barn kan sägas ha ett straffvärde överstigande
minimistraffet, vilket dock i sig visar hur allvarliga brotten är.

De sexuella ofredandena kan inte - ens sammantagna - anses ha ett straffvärde som överstiger kraftiga dagsböter.

Köpet av sexuell tjänst har enligt praxis ett straffvärde på bötesnivån.
53
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
De 58 dataintrången har begåtts under lång tid och avsett tämligen integri-
ne
tetskänslig information. Sebastian Flodström har knappast gjort sökningarna
ra
på begäran av målsägandena och han har såväl utnyttjat sin ställning som
t.
missbrukat Åklagarmyndighetens förtroende. Givetvis har det även funnits
ne
risk för att allmänhetens förtroende för åklagarväsendet skulle försvagas av
t
hans brott. Dataintrångens samlade straffvärde överstiger därmed böter.

De olovliga anskaffandena av alkoholdrycker har till stor del avsett starksprit till mycket unga personer, varför även dessa brott har ett straffvärde på
fängelsenivå.

Tjänstefelen har otvivelaktigt allvarligt skadat förtroendet för åklagarväsendet och i förlängningen även för rättsväsendet i dess helhet. Det har rört sig
om iögonfallande och uppsåtliga åsidosättanden av det som gäller för uppgiften som åklagare. Alltså har inte heller tjänstefelen ett straffvärde som
understiger fängelse.

Det kan inte påstås att Sebastian Flodströms uppgivna beroende av uppskattning och att få mess med sexuell innebörd i något fall är en sådan
förmildrande omständighet som nämns i 29 kap 3 § första stycket andra
punkten brottsbalken.

Sammantaget finner tingsrätten att den samlade brottsligheten har ett straffvärde som gott och väl överstiger fyra års fängelse.
Påföljdsval

Enligt 30 kap 4 § första stycket brottsbalken skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, vil-
54
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
ket enligt 30 kap 1 § första stycket brottsbalken kan vara skyddstillsyn eller
villkorlig dom.

ne
ra
t.
Som skäl för fängelse får tingsrätten enligt 30 kap 4 § andra stycket brotts-
ne
balken beakta brottslighetens straffvärde och art samt återfall i brott.

t
Något återfall i brott är inte att beakta, varför den omständigheten inte talar
för fängelse.

Arten av alkoholbrotten och våldtäkterna mot barn talar dock för fängelse,
vilket i viss mån även dataintrångens och tjänstefelens art gör.

Avgörande är dock brottslighetens mycket höga straffvärde, liksom även
dess nedan angivna straffmätningsvärde. Om straff- eller straffmätningsvärdet uppgår till fängelse i ett år eller mer, finns en stark presumtion för att
fängelse skall väljas. Detta är ju givetvis förhållandet i detta fall.

Det finns dock i vissa fall möjlighet att enligt 27 kap 2 a § och 30 kap 7 §
andra stycket brottsbalken byta ut ett fängelsestraff mot villkorlig dom i förening med samhällstjänst eller att enligt 28 kap 2 a § och 30 kap 9 § andra
stycket fjärde punkten brottsbalken byta ut fängelsestraffet mot skyddstillsyn i förening med samhällstjänst.

Likaså kan det komma i fråga att byta ut ett fängelsestraff mot kontraktsvård
enligt 28 kap 6 a § och 30 kap 9 § andra stycket tredje punkten brottsbalken.

Emellertid kan inte samhällstjänst komma i fråga om straffmätningsvärdet
överstiger ett års fängelse, vilket är fallet i detta mål.
55
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Inte heller kontraktsvård kan ifrågakomma, eftersom den föreslagna behand-
ne
lingsplanen långt ifrån är tillräckligt ingripande och framför allt för att
straffmätningsvärdet är så högt.

ra
Sålunda måste påföljden bestämmas till fängelse.
t.
ne
t
Straffmätning

Av 29 kap 5 § första stycket femte punkten brottsbalken följer att rätten vid
straffmätningen i skälig omfattning skall beakta om det finns grundad anledning anta att den tilltalade till följd av brotten kommer att drabbas av avskedande från sin anställning.

I 29 kap 5 § första stycket sjunde punkten brottsbalken står att rätten vid
straffmätningen i skälig omfattning skall beakta om en i förhållande till brottens art ovanligt lång tid förflutit sedan brotten begicks.

Visserligen är flera av brotten rätt gamla, men det beror mest på att Sebastian Flodström själv lyckats dölja dem så länge. Sålunda finns inte skäl
att beakta den omständigheten vid straffmätningen.

Statens ansvarsnämnd har tydligt givit uttryck för att Sebastian Flodström på
grund av brotten kommer att avskedas och tingsrätten saknar anledning att
ifrågasätta detta.

Det är inte överdrivet att säga att Sebastian Flodström på grund av sina brott
slagit sitt liv i spillror, eftersom han mister ett välbetalt arbete med högt anseende samt hela hans långa utbildning och karriär går till spillo.

Det finns därför skäl att beakta avskedandet vid straffmätningen.
56
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX

po
ne
Med beaktande av det men som Sebastian Flodström kommer att drabbas av
ra
på grund av avskedandet, bör straffets längd mätas ut till tre år och sex månader.
Häktning

t.
ne
t
För våldtäkt mot barn är som sagt inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år.

Enligt 24 kap 1 § andra stycket och 21 § första stycket rättegångsbalken
skall en tilltalad som döms för sådant brott kvarbli i häkte, om det inte är
uppenbart att skäl till häktning saknas.

Beslut om kvarblivande i häkte får dock enligt 24 kap 1 § tredje stycket och
21 § första stycket rättegångsbalken meddelas endast om skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den tilltalade.

Sebastian Flodström döms till ett mycket långt fängelsestraff och kommer
att inom kort stå utan anställning. Det måste mot den bakgrunden anses finnas en påtaglig risk för att Sebastian Flodström på något sätt skulle undandra
sig straffet enligt 24 kap 1 § första stycket första punkten rättegångsbalken.

Med hänsyn till vad som framkommit om de olika brotten samt Sebastian
Flodströms handlande och drivkraften bakom detta, kan det heller inte uteslutas att han skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet enligt tredje punkten i
nämnda stycke.

Det kan således inte anses uppenbart att skäl till häktning saknas.
57
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
I ljuset av det anförda och till att häktningstiden hittills uppgått till endast
ne
knappa två månader, måste det anses proportionerligt enligt 24 kap 1 §
ra
tredje stycket och 21 § första stycket rättegångsbalken att Sebastian Flodström kvarblir i häkte.
Förverkande

t.
ne
t
Enligt 36 kap 2 § första stycket brottsbalken får egendom som använts som
hjälpmedel vid brott enligt brottsbalken förklaras förverkad, om det behövs
för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.

Mobiltelefonen har använts flitigt av Sebastian Flodström vid sexuellt ofredande och är således ett brottshjälpmedel.

Sexuellt ofredande är ett brott enligt brottsbalken, varför bestämmelsen är
tillämplig.

Det måste anses att förverkande behövs för att förebygga brott och det finns
i varje fall särskilda skäl att förverka mobiltelefonen.
Skadestånd
Inställningar

Sebastian Flodström har medgivit att betala 5.000 kronor av målsägande T:s
anspråk.

Han har med hänvisning till sin inställning i fråga om skuld i åtalspunkt 31
och 32 bestritt målsägande E:s talan, men vitsordat 5.000 kronor.
58
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Han har med hänvisning till sin inställning i fråga om skuld i åtalspunkt 37
ne
och 38 bestritt målsägande F:s yrkande i dessa delar.

ra
åtalspunkt 40 – 66.

t.
Han har medgivit att betala 5.000 kronor av målsägande F:s anspråk under
ne
t
Han har med hänvisning till sin inställning i fråga om skuld i åtalspunkt 67
och 68 bestritt målsägande S:s skadeståndstalan.
Utredning

Målsägandena har hörts om sina skador.

Målsägande S:s vårdnadshavare har hörts om dotterns mående.
Tingsrättens bedömning

Medgivna belopp skall utdömas utan någon prövning.

Detsamma gäller det vitsordade beloppet, eftersom åtalet i den delen bifalls.

Frågan är dock om mer än vad som medgivits eller vitsordats skall dömas ut
och hur de övriga skadeståndsyrkandena skall bedömas.

Av 2 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207) följer att den som uppsåtligen
vållar personskada skall ersätta skadan.

Ersättning enligt detta lagrum innefattar enligt 5 kap 1 § första stycket tredje
punkten skadeståndslagen bland annat psykiskt lidande av övergående natur
(sveda och värk).
59
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.

eX
po
Enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen skall den som allvarligt kränker någon
ne
annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes person, frihet, frid el-
ra
ler ära ersätta den skada som kränkningen innebar.

t.
lagrum.

ne
Såväl sexualbrott som dataintrång är brott som typiskt sett innefattas i detta
t
I 5 kap 6 § första stycket skadeståndslagen föreskrivs att skadestånd för
kränkning skall bestämmas med hänsyn till handlingens art och varaktighet.

Enligt tredje punkten i detta lagrum skall särskilt beaktas om handlingen riktat sig mot någon som haft särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet.

Vid bestämmande av skadestånd för kränkning lutar sig domstolarna - förutom på praxis från Högsta domstolen – ofta på avgöranden från Brottsoffermyndigheten.

Vad gäller ersättning för sveda och värk finns även där mycket ledning att
hämta från Brottsoffermyndighetens praxis.

Både ersättning för kränkning och för sveda och värk vid sexuella övergrepp
är många gånger schabloniserade av Brottsoffermyndigheten. För våldtäkt
mot barn är schablonbeloppet 100.000 kronor för kränkning samt 15.000
kronor för sveda och värk sedan den 25 februari 2013.

Brottsoffermyndighetens avgöranden nr 204 – 207 handlar alla om sjuksköterskor som gjort sig skyldiga till dataintrång. Ersättningarna har i dessa fall
varit antingen 5.000 kronor eller 10.000 kronor, beroende på arten av de datoriserade uppgifterna samt tidsrymden för och omfattningen av brottsligheten.
60
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
ww
DOM
2015-07-08
w.
eX

po
ne
Normalt sett skall en skadelidande styrka sin skada, men just i fråga om
ra
kränkningsersättningar i allmänhet samt ersättning för sveda och värk på
t.
grund av sexualbrott finns vissa bevislättnader. Dessa visar sig bland annat i
ne
den nämnda praxisen från Brottsoffermyndigheten. Det kan nämligen pre-
t
sumeras att målsäganden lidit skada upp till de schabloniserade beloppen.

Det blir ofta fråga om att rätten med stöd av 35 kap 5 § rättegångsbalken
uppskattar skadorna till skäliga belopp, eftersom full bevisning om skadan
många gånger med svårighet kan föras.

Eftersom samtliga skadeståndsgrundande åtal bifalls så är Sebastian Flodström i och för sig skadeståndsskyldig.

Tingsrätten uppskattar i ljuset av det ovan sagda samt med stöd av domstolspraxis och avgöranden från Brottsoffermyndigheten, att skäligt skadestånd bör uppskattas till
-
5.000 kronor för de under knappt två och ett halvt år begångna 16
dataintrången riktade mot målsägande T
7.000 kronor för de sexuella ofredandena riktade mot målsägande E
100.000 kronor avseende kränkning för de två våldtäkterna riktade
mot målsägande F
15.000 kronor avseende sveda och värk för våldtäkterna mot målsägande F
7.000 kronor för de under drygt två års tid begångna 27 dataintrången riktade mot målsägande F
100.000 kronor avseende kränkning för våldtäkten riktad mot målsägande S
15.000 kronor avseende sveda och värk för våldtäkten och de sexuella ofredandena mot målsägande S
5.000 kronor avseende kränkning för de sexuella ofredandena riktade
mot målsägande S
61
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
Ersättningar

po
ne
ra
Uppdragen för såväl målsägandebiträde som försvarare måste antas ha krävt
t.
avsevärt mycket arbete och kostnaderna har inte ifrågasatts av åklagaren,
ne
varför tingsrätten bedömer att deras kostnadsanspråk är skäliga.
t
Återbetalning

Sebastian Flodströms skyldighet att enligt 31 kap 1 § första stycket och 8 §
målsägandebiträdeslagen (1988:609) återbetala kostnaderna för försvarare
och målsägandebiträde, bör på grund av det långa fängelsestraffet efterges
enligt 31 kap 1 § fjärde stycket rättegångsbalken.
Brottsofferfond

Det är fängelse stadgat för samtliga brott, varav ett par begåtts efter den 31
januari 2015.

Sebastian Flodström skall därför åläggas att betala 800 kronor i avgift till
Brottsofferfonden.
Sekretess

Av hänsyn till målsägandena bör sekretessen för uppgifter som kan röja deras identitet kvarstå.
62
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
B 1475-15
DOM
2015-07-08
ww
w.
eX
po
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 400)
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 29 juli 2015
ne
ra
På tingsrättens vägnar
t.
ne
t
Lars-Erik Bergström
FALU TINGSRÄTT
Enhet 4
4:2
AVRÄKNINGSUNDERLAG
2015-07-08
Mål nr: B 1475-15
Falun
ww
w.
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19800106-6219
eX
po
Datum för dom/beslut
2015-07-08
ne
ra
Efternamn
Flodström
Förnamn
Per Anders SEBASTIAN
t.
ne
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
t
Frihetsberövad
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2015-05-12
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).
Underskrift
Postadress
Box 102
791 23 Falun
Besöksadress
Kullen 4
Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
E-post: [email protected]
www.falutingsratt.domstol.se
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
Bilaga 1
ww
w.
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
eX
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
po
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
ne
ra
t.
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
ne
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
t
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
www.domstol.se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
ww
w.
eX
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
ne
t.
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
po
ra
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
ne
t
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www.domstol.se
Bilaga C
SVEA HOVRÄTT
AVRÄKNINGSUNDERLAG Aktbilaga 43
2015-09-28
Mål nr B 6472-15
Avdelning 05
Rotel 0506
ww
w.
eX
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
800106-6219
po
ne
Datum för dom/beslut
2015-09-28
ra
t.
Efternamn
Flodström
Förnamn
Per Anders SEBASTIAN
ne
t
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad
som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten
ungdomsvård under nedan angivna tider.
Frihetsberövad
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
Datum
2015-05-12
Datum
Särskild anteckning
Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos
Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av
strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).
……………………………………………………
Marcus Karlberg
Dok.Id 1225931
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 10
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 672 99
08-561 672 90
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
Bilaga B
HUR MAN ÖVERKLAGAR
ww
w.
Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att
skriva till Högsta domstolen.
eX
po
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha
kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det
överklagade avgörandet.
ne
ra
t.
Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken
eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.
ne
t
Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett
överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd
endast om
1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl)
att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns
grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets
utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller
grovt misstag.
Överklagandet ska innehålla uppgifter om
1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning
samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd
ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.
Förenklad delgivning
Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges
handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad
delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen
om någon överklagar avgörandet dit.