Nutrition Stefan Pettersson

2015-06-09
Väl avvägt energiintag i förhållande till utgifter
är avgörande vid prestationsoptimering!
Vid låg energitillgänglighet:
•
 kraftproduktion
•
 Aerob energiomsättning
•
 Glykogenlager/anaerob
kapacitet
MÄTNING AV ENERGIBALANS HOS IDROTTARE
•
 Förlust av fettfri massa
•
 Risk för skador/stressfrakturer
•
Stefan Pettersson, Fil. Dr. i Kostvetenskap,
Menstruationsrubbingar,
 bentäthet
Viktökning
Viktminskning
(Loucks, Sport Nutrition, 2014)
Institutionen för kost och idrottsvetenskap, GU
Kostrådgivare Sveriges Olympiska kommitté
Energiförbrukning (Eut)
Energiintag (Ein)
Grundomsättning i vila (RMR)
Dietär termogenes
Fysisk aktivitet/träning
Mat & dryck
Positiv
energibalans
ELITIDROTTSKONFERENS 11 MAJ 2015, CHALMERS CONFERENCE CENTRE
Negativ
energibalans
Metoder för att estimera energiintag & energiutgifter
Energiintag
(Mat & dryck)
Problematik med mätning av energiintag (kostregistrering)
Energiförbrukning
(TEE)
Dubbelmärkt vatten Indirekt kalorimetri
Vägd kostregistrering
• Underrapportering motsvarande
10-45% av ”sant” energi intag
bland idrottare har påvisats
E
in
Samband energiförbrukning (Eut) & energiintag (Ein) hos idrottare
(MJ/dag)
• Föreslagna orsaker:
Pulsdata (HR)
Uppskattad kostregistrering
Accelerometer-HR
Accelerometer-Sensor
– Ändrade livsmedelsval under
registreringsperioden
– Medvetet/omedvetet uteslutande
av ”dåliga” energitäta livsmedel
– Problematik kring skattandet av
portionsstorlekar
(baserat på 10 studier, N=64 idrottare)
Män+Kvinnor
Kvinnor
Eut (MJ/dag)
Magkos & Yannakoulia (2003) Curr Opin Clin Nutr Metab Care 6:539–549.
Energiförbrukning- Accelerometrar
Actiheart (AH) vs. dubbelmärkt vatten (DLW)
Ett alternativ till dyra & avancerade ”golden standard-metoder”
och mindre valida mätmetoder (HR)
•
Actiheart: Estimering av Eut via accelerometri och pulsdata
•
•
Total energiförbrukning (Eut) hos
portugisiska juniorlandslagsspelare
(basket; n=12) estimerades under 7 dagar
Slutsats:
AH valid mätmetod relativt DLW för att
estimera Eut för högaktiva individer.
AH som mätmetod för Eut begränsades
främst av dess förlust av datapunkter
SenseWear: Estimering av Eut via accelerometri och sensordata
Santos et al. (2013). Validity of a combined heart rate and motion sensor for the
measurement of free-living energy expenditure in very active individuals. J Sci Med Sport.
1
2015-06-09
Actiheart (AH) vs indirekt kalorimetri (IKM)
• Energiförbrukning uppmättes
under 7 dagar (SenseWear-DLW)
samt vid olika löpintensiteter
(SenseWear-IDK) hos
uthållighetsidrottare (n=14)
• Energiförbrukning (n=29)
uppmättes vid 5 olika
löpintensiteter.
• Resultat:
• AH underestimerade
energiförbrukningen relativt
IKM när standardmodellen i
mjukvaran användes.
SenseWear vs. DLW och IKM
Standardmodell
• God överensstämmelse
(A vs IKM) vid individuell
kalibrering (steptest).
Resultat:
• God överrensstämmelse med DLW
över 7 dagar på gruppnivå, MKT
stora variationer på individnivå
(-37% till 34%)
Indirekt kalorimetri
SenseWear
• Underestimerade
energiförbrukningen relativt IKM,
ffa vid högre löphastigheter
Efter step-test kalibrering
Koehler et al. (2013) Eur J Sport Sci,. 13(1): 3141
Sammanfattning gällande mätningar av
idrottares Ein & Eut:
• Mätning av energiintag
– Enkelt att genomföra, efterföljsamhet svårare.
– Belys nyttan noggrannhet samt av att äta som
vanligt!
– Om skattad kostregistrering görs, inkludera bilder
av livsmedel där portionsstorleken vanligen
felskattas!
Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
• Mätning av energiutgifter
– Kostsamt alternativt svårt att fånga ”sant” värde.
– Accelerometri lovande metod, dock behöver
algoritmer/beräkningsmodeller förbättras!
2