GRAFISK MANUAL - Netpublicator

GRAFISK MANUAL
LANDSKRONA STAD
INNEHÅLL
INTRODUKTION TILL MANUALEN
LOGOTYPEN
TYPOGRAFI
FÄRGER
GRAFISKT ELEMENT
VISUELLT UTFÖRANDE
SKYLTAR
INSPIRATION
3
6
16
20
24
41
56
60
EN GRAFISK MANUAL SKA GÖRA DITT ARBETE ENKLARE.
OCH HELST ROLIGARE OCKSÅ
Landskrona stad är en stor arbetsplats med många olika verksamheter – alla med
sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov. Därför är det viktigt att
det finns en gemensam nämnare i all vår kommunikation. När den är tydlig och
enhetlig blir det lättare för våra invånare, företagare och besökare att uppfatta att
det är Landskrona stad som står som avsändare. Det kan vi säkerställa med en
gemensam grafisk profil.
En väl fungerande och aktuell grafisk profil är viktig för att stärka bilden av
Landskrona stad. Logotyp, färger och typografi är grundläggande delar i vårt
grafiska formspråk – text och bild ska utgöra en harmonisk helhet. En speciellt
framtagen färgskala förstärker igenkänning och identitet.
Genom att följa den grafiska profilen bidrar du till att vårda och stärka vårt
gemensamma varumärke, samtidigt som Landskrona stad synliggörs på ett
positivt och professionellt sätt.
Manualen är ett levande dokument och kommer löpande att fyllas på och
förbättras. Den ska inte ses som en sträng lagbok utan som en sund rådgivare.
Den hjälper oss på rätt väg i kommunikations- arbetet och ser till att vi inte faller
utanför ramarna utan att vi stärker intrycket av vår fantastiska stad.
introduktion till manualen | 3
ATT ARBETA MED LANDSKRONA STADS VISUELLA PROFIL
Den grafiska manualen ger riktlinjer för produktion av visuellt material åt
Landskrona stad. Den sätter upp tydliga ramar för användandet av logotyp,
typsnitt och återkommande grafiska element. Samtidigt lämnas utrymme för
kreativitet i innehållsdesign.
Manualen kan inte vara heltäckande men visar de vanligast förekommande
fallen av visuell kommunikation. De förslag som finns i manualen på bland
annat annonser och broschyrproduktion ska betraktas som goda exempel.
Avvikelser bör göras med försiktighet.
Kontakta i första hand den på din förvaltning som är utsedd att hantera
kommunikation och information och i andra hand stadens
kommunikationsavdelning när:
• När något nytt material ska utformas eller revideras.
• När du ser ett behov av förändring i manualen.
• När du har en fråga som inte besvaras i manualen.
introduktion till manualen | 4
ALLMÄNT OM GRAFISK KONSEKVENS
En grafisk manual kan sägas vara ett verktyg som syftar till att förenkla. Och även om
manualen självfallet underlättar vårt eget arbete är dess främsta uppgift att förenkla
för mottagarna av Landskrona stads budskap. Om vi använder manualen på rätt sätt
blir vårt kommunikativa beteende stabilt och konsekvent. Det gör att ingen behöver
tveka om vem som är avsändare till våra kommunikationsinsatser, eller vad vi står för.
Landskrona stads grafiska profil visar upp en rik flora av beståndsdelar. Landskronas
stadsvapen, Landskrona stads typsnitt och ett grafiskt element är huvuddelarna.
Därtill kommer en mängd andra detaljer som pappersval, bildval, regler för
trycksaksformgivning, kontorsmaterial med mera. Den grafiska manualen styr
användandet av profilens alla element så att de tillsammans skapar ett professionellt
och samlat utseende. Rådfråga manualen så fort du ska producera grafiskt material
som representerar Landskrona stad. Då säkerställer vi att vi kommunicerar som en
enhet och att våra budskap är klara och tydliga.
Tänk på:
När du inte finner svaren på dina frågor i den grafiska manualen, rådfråga i första hand
den på din förvaltning som är utsedd att hantera kommunikation och information och i
andra hand stadens kommunikationsavdelning för råd.
introduktion till manualen | 5
LOGOTYPEN
STADSVAPEN
Landskronas stadsvapen tilldelades staden i sin ursprungliga form genom ett kungligt brev daterat den 5
juni 1663. Vapnets fyra fält speglar tydligt tidens stormaktsdrömmar. De fyra fälten visar en kunglig krona, ett
lejon som håller både svärd och palmkvist, ett skepp och
slutligen ett ymnighetshorn.
Sommaren 1929 vidtogs en mindre förändring där de röda
bottenfärgerna i två av fälten ersattes med silver.
Fram till 1950-talet rådde viss osäkerhet kring vapnets
originalutförande. Därför anhöll Landskrona stad om fastställelse av stadsvapnet från riksheraldikerämbetet. Efter
historiska efterforskningar gav statens heraldiska nämnd
sitt utlåtande den 29 september 1953. Sköldebrevet, som
gäller än idag, signerat av Sveriges konung löd som följer:
Kungl. Maj:t fastställer vapen för Landskrona stad sålunda:
”Sköld: kvadrerad:
I. i blått fält en kunglig krona av guld;
II. i fält av silver ett rött krönt lejon, hållande i höger
framtassen ett rött svärd och i den vänstra en grön
palmkvist;
III. i fält av silver ett åt vänster mellan två röda pelare seglande rött skepp på en av en vågskura bildad
stam, fyra gånger av vågskuror delad av blått och
silver;
IV. i blått fält ett ymnighetshorn av guld.
Skölden är krönt med en öppen krona av guld, prydd med
pärlor och ädla stenar.
Sköldhållare: till höger Prudentia av silver, hållande i högra handen en orm och i den vänstra en spegel, båda av
guld; till vänster Justitia av silver med ögonbindel av guld,
hållande i högra handen ett svärd och i den vänstra en
våg, båda av guld.
Postament av guld.”
Vidare medgiver Kungl. Maj:t att, förutom de fullständiga
vapnet med sköldhållare och postament, även skölden
må brukas med eller utan krona. Slutligen gillar Kungl.
Maj:t den såsom förslag insända bilden av vapen och
flagga för staden.
Det länder alla som vederbör till efterrättelse.
logotypen | 8
LOGOTYPENS GRUNDFORM
Landskrona stads logotyp består av Landskronas stadsvapen
och texten Landskrona stad. Texten är svart och typograferad
i versaler.
Typsnittet som används i logotypen heter Futura medium.
Logotypen finns olika varianter, varav den där Landskrona
stad står på en rad är att betrakta som huvudlogotyp.
Logotypen är gjord i objektgrafik vilket innebär att de
digitala originalen kan storleksförändras obegränsat,
så länge hänsyn tas till proportioner och minimistorlek.
logotypen | 9
LOGOTYPENS UTFÖRANDE
Grundlogotypen finns i tre utföranden. En i 4-färg och två enfärgade varianter:
en positiv och en negativ, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund.
De olika utförandena är helt likvärdiga och bäst i situationen används.
LANDSKRONA STAD
4-färg
Positiv (svart)
LANDSKRONA STAD
Negativ (vit)
Om logotypen ligger
mot en mörk bakgrund
ska den negativa
logotypen användas.
logotypen | 10
ALTERNATIVA UTFÖRANDEN
Symbol med text
För långsmala format.
Används i 4-färg, positiv (svart)
eller negativ (vit).
Endast text
Vid långsmala och små format. Används i positiv
(svart) eller negativ (vit) och alltid med grafiskt
element.
Symbol med negativ text
Används på mörka bakgrunder som inte är röriga.
LANDSKRONA
STAD
LANDSKRONA
STAD
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA
STAD
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA
STAD
logotypen | 11
MINSTA TILLÅTNA STORLEK
Minsta tillåtna storlek på positivt sigill
Minsta tillåtna storlek på negativt sigill
A4
A5
30 mm
24 mm
8 punkter
50 mm
LANDSKRONA
STAD
landskrona.se
Alternativt stadsvapen
Poster 50x70 cm
50 mm
A4
A5
30 mm
24 mm
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STAD
50 mm
8 punkter
LANDSKRONA
STAD
landskrona.se
Alternativt stadsvapen
Rollup
Poster 50x70 cm
Rollup
150 mm
50 mm
150 mm
logotypen | 12
FRIZON
Logotypen ska i alla sammanhang där
den används ha ett minimiavstånd till
ytterkanter och övriga element på den
layoutade ytan. Minimiavståndet
benämns som en frizon. Storleken på
frizonen är hämtad från kronan som
kröner stadsvapnet. Frizonen ska alltid
vara minst lika stor som kronan. Det går
däremot utmärkt att lägga logotypen på
en bakgrundsfärg eller i en bild.
logotypen | 13
LOGOTYPENS FÄRGTILLÄMPNING
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STAD
Placera logotypen i 4-färg eller positiv på lugn och ljus bakgrund.
Använd logotypen i negativ eller 4-färg med negativ text på mörk och lugn bakgrund.
logotypen | 14
LOGOTYPENS FÄRG OCH PLACERING VID HÄNDELSERIK BAKGRUND
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STAD
Använd 4-färgslogotypen med
negativ text om den syns.
Om du är osäker använd vit
transparant platta, opacitet
80%. I detta fall kan även
4-färgs logotyp användas.
Exempel på hur det inte får se ut.
Logotypen ska synas samt placeras minst
en krona från kanten.
logotypen | 15
TYPOGRAFI
TYPOGRAFI
Typsnitten är en vital del av en grafisk profil. Deras roll är dubbel
eftersom de dels är en del av formspråket och dels är de enda
elementen som bär konkreta budskap – text. Ett korrekt och
konsekvent användande av Landskrona stads typsnitt bidrar
till en stark grafisk profil och hög igenkänning.
Landskrona stads typsnitt finns för både PC och Mac.
typografi | 17
STANDARDTYPSNITT
Typsnitt för Officepaketet och webb. De typsnitt vi använder i den interna
vardagskommunikationen, webb och Powerpoint är Arial och Georgia.
Dessa typsnitt är båda standardtypsnitt i Microsofts Officepaket.
I vardagligt bruk används Arial och Georgia.
Brevmallar och liknande är baserade på dessa typsnitt.
Arial används som i förvaltnings- eller avdelningsnamnet
i brevmallarna samt till kraftfulla budskap såsom rubriker.
Arial
Georgia
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
0123456789
Arial
Georgia
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
0123456789
Arial
Georgia
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
0123456789
Regular
Italic
Bold
Regular
Italic
Bold
typografi | 18
TYPSNITT VID EXKLUSIVA SAMMANHANG
I exklusivare sammanhang används Ciutadella. Detta typsnitt kräver
god kompetens inom formgivning och textförfattande samt tillgång
till dessa typsnitt. Rådfråga alltid Landskrona stads kommunikationsavdelning när detta alternativ väljs.
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
LIGHT
Light italic
Regular
Regular italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
Ciutadella
Ciutadella
Medium
Bold
Medium italic
Bold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789
0123456789
Semibold
Semibold italic
Ciutadella – Ett mångsidigt geometriskt
sansserif typsnitt.
Enkelt, rent och direkt. Typsnittet speglar en
”öppen” personlighet, lämpliga att användas
från identitetssystem till publikationer.
typografi | 19
FÄRGER
FÄRGPALETT
En färgpalett inspirerad från Landskronas omgivning och miljö.
färger | 21
FÄRGRYMDER
PANTONE
375 C
C M Y K
PANTONE
549 C
C M Y K
PANTONE
7708 C
C M Y K
PANTONE
7475 C
C M Y K
PANTONE
svart
C M Y K
PANTONE
116 C
C M Y K
50 0 99 0
62 24 20 0
96 57 37 19
75 39 45 10
0
0
0
0 100
18 100 0
R G B
R G B
R G B
R G B
R G B
R G B
148 213 0
106 162 184
0 84 111
70 121 122
0 0 0
255 197 0
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
#94D500
#6AA2B8
#00546F
#46797A
#000000
#FFCD00
PANTONE
393 C
C M Y K
PANTONE
726 C
C M Y K
PANTONE
7614 C
C M Y K
PANTONE
7421 C
C M Y K
PANTONE
1635 C
C M Y K
PANTONE
372
C M Y K
11
13 27 40 0
37 55 52 9
41 95 58 47
0
24 0
0 65 0
57 53 0
55 0
R G B
R G B
R G B
R G B
R G B
R G B
241 236 114
226 193 157
156 115 108
106 26 49
255 141 106
212 235 141
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
Hexadecimal
#F1EC72
#E2C19D
#9C736C
#6A1A31
#FF8D6A
#D4EB8D
färger | 22
TONVÄRDEN
100%
80%
60%
40%
20%
färger | 23
GRAFISKT ELEMENT
SIGILLET OCH KRONAN SOM GRUND
grafiskt element | 25
LANDSKRONAS LANDSKAP
Landskrona stad består av ett färgglatt landskap och är en
mångkulturell stad. Därav de färgglada, delade fälten.
TEGEL
RAPS
STAD
SKOG
JORD
SAND
ÅKER
FÄLT
TÅNG
HAV
HIMMEL
VÅGOR
BLOMSTER
grafiskt element | 26
KRONAN
grafiskt element | 27
FÄRGFÄLT
LEVANDE
Ett val för många tillfällen, sommar, vår, höst,
stadsmiljö, kampanjer, festival etc.
LUGNARE
Ett val för ett lugnare och mer harmoniskt manér,
ex. spa, resturang, höst, vinter etc
GLADARE
Ett val för glädje, sommar, vår,
spex, barn, roligt etc.
grafiskt element | 28
KRONANS KONTUR
grafiskt element | 29
KONTUR, TRE VARIANTER
Kronans kontur används när kronan ska vara
mindre utstickande och synlig. Används även
för fyllning av bilder. Se bildanvisning s. 35.
Välj färger efter känsla.
Vid blandning av färg finns dessa tre alternativ.
Vill man endast använda en av färgerna går det bra.
grafiskt element | 30
SVARTVIT/POSITIV/NEGATIV
SVART/VIT
Används vid tryck i svartvit. Kan även
användas istället för färg. Går att tona ner
till 80%, 60%, 40%, 20% och 10%.
POSITIV (SVART)
Används vid tryck i svartvit. Kan även
användas istället för färg. Går att tona
ner till 80%, 60%, 40%, 20% och 10%. Är
ett bra alternativ vid fyllning av foton.
NEGATIV (VIT)
Används vid tryck på mörkare bakgrund.
Kan även användas på foton. Går att tona
ner till 80%, 60%, 40%, 20% och 10%. Är
ett bra alternativ vid fyllning av foton på
färgad bakgrund.
grafiskt element | 31
TONVÄRDEN KRONA SVARTVIT
Används vid skapandet av en nedtonad känsla och/eller
för att ha synbar text på kronan.
Använd kronan i 20% eller 10% om text placeras på kronan.
100%
80%
60%
40%
20%
10%
grafiskt element | 32
TONVÄRDEN KRONA
Om du vill använda sig av kronan med fyllda fält men vill använda
sig av endast en färg kan du välja bland färgerna nedan i olika toner.
Dessa variationer finns färdiga som EPS och ska ej sättas samman själv.
80
%
20
60
40
20
60 80
100
80
40
80
60
20
60
60 80
100
80
40
20
60
80
60
100
40
100
80
20
60 80
40
60
20
60
80
40
80
20
60 80
100
40
20
40
60
80
60
100
40
100
40
80
60
100
40
60
40
80
40
100
80
80
40
60
100
40
100
100
100
40
80
20
60
40
60 80
40
60
20
60
80
40
100
100
40
grafiskt element | 33
TONVÄRDEN KRONA KONTUR
Om du vill använda sig av kronans outlines men vill använda dig av
endast en färg kan du välja bland färgerna nedan i olika toner.
Dessa variationer finns färdiga som EPS och ska ej sättas samman själv.
80
%
20
60
40
80
20
60 80
100
40
60
100
80
20
40
60
80
60
100
40
100
40
80
20
60
100
60 80
40
60
20
60
80
40
60 80
100
40
20
60
80
40
20
40
100
100
60
80
60
80
40
100
40
80
20
60 80
80
60
80
40
60
100
100
40
100
40
80
40
40
100
80
20
60
60 80
40
60
20
60
80
40
100
100
40
grafiskt element | 34
ANVÄNDNING, FYLLDA FÄLT MED BILD
Endast de visade fyllda fälten får vara fyllda med foton.
grafiskt element | 35
ANVÄNDNING, FYLLDA FÄLT, KRONANS MITTENDEL
Använd kronans mittdel i första hand vid fyllning med foton.
ETT FYLLT FÄLT
TVÅ FYLLDA FÄLT
TRE FYLLDA FÄLT
grafiskt element | 36
ANVÄNDNING, FYLLDA FÄLT MED BILD, KRONANS YTTRE DELAR
Endast de visade fyllda fälten får fyllas med bild.
MARKERINGSTEXT
FÖR RUBRIK
MARKERINGSTEXT
FÖR RUBRIK
Harum dolor audae. Totas voloreprem
reptatas sed ulluptas modi officat iatur,
odi de volorporem fugiam sinctatis
quis verovit atenda
Harum dolor audae. Totas voloreprem
reptatas sed ulluptas modi officat iatur,
odi de volorporem fugiam sinctatis
quis verovit atenda
Exempel på mall
grafiskt element | 37
SÄRPROFILERING
Inom Landskrona stad finns verksamheter med publik karaktär
som är kända under eget namn och som är undantagna från
stadens gemensamma grafiska profil. Dessa är Landskrona
museum, Landskrona konsthall, Tycho Brahe-museet, Puls
arena och Karlslundsbadet.
Deras verksamheter får använda Landskrona stads grafiska profil
eller ha en egen profilering. Det innebär att de får ha en egen symbol
och eget teckensnitt. De ska tydligt markera sin tillhörighet till
Landskrona stad genom att logotypen med stadsvapnet alltid ska
finnas med och/eller webbadressen landskrona.se. Det gäller i all
tryckt och digital kommunikation, trycksaker, kampanjer, visitkort,
webbplatser med mera. Landskrona stads logotyp placeras där det
är lämpligt, till exempel till höger upptill eller nertill. Tänk alltid på
att ta hänsyn till den frizon som ska finnas runt logotypen samt
mått angivna i profilen som ska följas.
grafiskt element | 38
LANDSKRONA MUSEUM
Exempel på särprofilering med Landskrona Museum
WILD AT
HEART
1900 FASHION
Landskrona museum
23/2 – 1 /4 2015
Landskrona museum
23 mars – 2 oktober
landskrona.se/museum
landskrona.se/museum
grafiskt element | 39
KARLSLUNDSBADET
Karlslundsbadet
KARLSLUNDSBADET
Alla måndagar kl 18.30-22.00
landskrona.se/karlslundsbadet
Alla måndagar kl 18.30-22.00
VATTENKUL
Karlslundsbadet
Alla måndagar kl 18.30-22.00
landskrona.se/karlslundsbadet
grafiskt element | 40
VISUELLT UTFÖRANDE
EXEMPEL PÅ VISUELLT UTFÖRANDE
Nedan sidor visar exempel på visuellt utförande. Samtliga mallar
finns att tillgå på Arbetsnätet och via kommunikationsavdelningen.
visuellt utförande | 42
VISITKORT
90x55mm
Anna Classon
Tillväxt- och närningslivschef
LANDSKRONA STAD
Stadsledningskontoret
SE-26180 Landskrona
Stadshuset, Drottninggatan 7
Tel 0418 - 47 00 80
Mobil 0709 - 47 00 80
[email protected]
www.landskrona.se
visuellt utförande | 43
TALKORT
148x105mm
visuellt utförande | 44
KORRESPONDENSKORT
Anna Classon
LANDSKRONA STAD
Stadsledningskontoret Tillväxt- och närningsliv
SE-26180 Landskrona, Stadshuset, Drottninggatan 7
Tel 0418 - 47 00 80 Mobil 0709 - 47 00 80
[email protected] www.landskrona.se
105x148mm
visuellt utförande | 45
KUVERT
LANDSKRONA STAD
Stadsledningskontoret
261 80 Landskrona
Kuvert Kuvertsson
Kuvertgatan 12
123 45 Landskrona
LANDSKRONA STAD
Stadsledningskontoret
261 80 Landskrona
Kuvert Kuvertsson
Kuvertgatan 12
123 45 Landskrona
visuellt utförande | 46
RAPPORT
FÖRSÄTTSBLAD
INSIDA
LANDSKRONA STAD
DETTA ÄR EN HUVUDRUBRIK
DETTA ÄR EN UNDERRUBRIK
Stadsledningskontoret Tillväxt- och närningsliv
SE-26180 Landskrona, Stadshuset, Drottninggatan 7
Tel 0418 - 47 00 80 Mobil 0709 - 47 00 80
[email protected] www.landskrona.se
LANDSKRONA STAD
DANTIBUSDAM REPEREPERO BLAB IS
Ecturem doles dendae et arume eaqui di ius ilis dit eaque
odi nimus, qui quas doluptae. ut quodi te velictio volum
faciure molest et assedi re voluptiur?
Dantibusdam reperepero blab is
os ipid qui dent prat pro quid que esto consequid ut doluptatque poribus molo
experib usandae velisquias ipsapient atio. name dolorum volupti te poreres tiumquist quos doleseditae sit eos debit, non nobit esequunt. Uta venis veritate molupta
temporr uptur? qui odioreiur sum incto qui iliquamusam hil magnatis ese alitate si
ima premquate consed et accuptate porum fuga. nequi ressit, aut modis natis
eaquatque nullabore officia commollorero doloraepel magnatiundi bero volum
nulloreceat voluptatum re accuptatur, quo es mos doluptas nat iur soluptatiis autet
eum ut asi a volecae doluptat ea vel idunt ad quidusa ndantotas ex eum elliquid ut
quis que as minis magnatur rectur, te dolorep elitate voluptas aut volor ant aliquis
quatur aliquiam eaquiatem ella excerio remperchit, sumquias et omniet evenit
ipsam volore nobit, solo qui veliqua temporro ipitempelia con prestia ipsumquae.
torehendi ut es maionse sam aut et, nesciist, nonserumenda volumet ex et im et
ipsandant, conectem unt laboria ssuntiis dolluptiates et adia simus sendero molorpor aut acest et fuga.
Dantibusdam reperepero blab is
dantibusdam reperepero blab is nonsequatin restem non pario qui tet velenim
estotam quaeria quiam sum facilla nihitist est omnisimo omnis es simagnis exped
explibust iniaeca borese molorpo reptiaturi vita doluptat est eniatiori dis qui
officabo. itatur aut et aut que sit odigenis esed quiam et illabo. ita iderro tem
veratur acepercius.
visuellt utförande | 47
INBJUDAN
Stadsledningskontoret Tillväxt- och närningsliv
SE-26180 Landskrona, Stadshuset, Drottninggatan 7
Tel 0418 - 47 00 80 Mobil 0709 - 47 00 80
[email protected] www.landskrona.se
LANDSKRONA STAD
DANTIBUSDAM REPEREPERO BLAB IS
Ecturem doles dendae et arume eaqui di ius ilis dit eaque
odi nimus, qui quas doluptae. ut quodi te velictio volum
faciure molest et assedi re voluptiur?
Dantibusdam reperepero blab is
os ipid qui dent prat pro quid que esto consequid ut doluptatque poribus
molo experib usandae velisquias ipsapient atio. name dolorum volupti te
poreres tiumquist quos doleseditae sit eos debit, non nobit esequunt. Uta
venis veritate molupta temporr uptur?
Dantibusdam reperepero blab is
dantibusdam reperepero blab is nonsequatin restem non pario qui tet
velenim estotam quaeria quiam sum facilla nihitist est omnisimo.
visuellt utförande | 48
EXEMPEL, FRAMSIDA
LOREM
IPSUM DOLOR
SIT AMET
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
LOREM
IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
LOREM
IPSUM DOLOR
visuellt utförande | 49
EXEMPEL, UPPSLAG
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
quo optinie nisquam experibus
audipsape velesequas erem que
volupti onsedi tem re voluptateste
LOREM IPSUM
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
LOREM IPSUM
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
quo optinie nisquam experibus
audipsape velesequas erem que
volupti onsedi tem re voluptateste
veri is dolore nonestibus
doluptate volupta sperferro
consedipsunt facescium cum
explibe reptat.
Id moluptassita porro qui ut volut
quam dolorem volor archit idunt
voloritatio comnistiis sin nullorro
intur minum voluptatem re veles
el inullabore omnis mos reptatur
accate dolorisci quas is nonsecto
est, is etur audae et que sitione
eatia doloratibus diat et prat
porestias est, aut dolorio ressit
prat aliquo bearcii squaeris autat
aut eosande dis delignatur, unt id
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
quo optinie nisquam experibus
audipsape velesequas erem que
volupti onsedi tem re voluptateste
LOREM IPSUM
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
LOREM IPSUM
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
quo optinie nisquam experibus
audipsape velesequas erem que
volupti onsedi tem re voluptateste
veri is dolore nonestibus
doluptate volupta sperferro
consedipsunt facescium cum
explibe reptat.
Id moluptassita porro qui ut volut
quam dolorem volor archit idunt
voloritatio comnistiis sin nullorro
intur minum voluptatem re veles
el inullabore omnis mos reptatur
accate dolorisci quas is nonsecto
est, is etur audae et que sitione
eatia doloratibus diat et prat
porestias est, aut dolorio ressit
prat aliquo bearcii squaeris autat
aut eosande dis delignatur, unt id
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
quo optinie nisquam experibus
audipsape velesequas erem que
volupti onsedi tem re voluptateste
LOREM IPSUM
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
LOREM IPSUM
Dionsequid molutemquunt id
enihit et rerio iliquae volorer
ionectenit uta doluptam sandis
ipidem ut doluptaqui blatior
essimin nonsequia nem. Sus
eatinum quis molecustium si vel
moluptatis ene pro is et aut
laccuptatque dernati atiat.
Solessime doloriatur rem fugiae.
Obis assitibus nist ides explit
offictem. Dus cum fugiae possunt
ibustrum ra coritis plaborio. Cit,
quo optinie nisquam experibus
audipsape velesequas erem que
volupti onsedi tem re voluptateste
veri is dolore nonestibus
doluptate volupta sperferro
consedipsunt facescium cum
explibe reptat.
Id moluptassita porro qui ut volut
quam dolorem volor archit idunt
voloritatio comnistiis sin nullorro
intur minum voluptatem re veles
el inullabore omnis mos reptatur
accate dolorisci quas is nonsecto
est, is etur audae et que sitione
eatia doloratibus diat et prat
porestias est, aut dolorio ressit
prat aliquo bearcii squaeris autat
aut eosande dis delignatur, unt id
visuellt utförande | 50
EXEMPEL, INFORMATIONSANNONS
LANDSKRONA STAD
SOMMAR
&
SÖNDAGSÖPPET
i city den 1/6
LANDSKRONA STAD
LANDSKRONA STAD
SOMMAR
&
SÖNDAGSÖPPET
i city den 1/6
GOLF
PÅ HVEN
2 maj - 18 oktober
landskrona.se
visuellt utförande | 51
REKRYTERINGSANNONSER
KURATOR 100%
Lorem ipsum dolor sit amet reconetuer.
Ficidita et, aped et milite moluptate sa nonsedi re mos dolore
ipsam dic torat officias apel il il ipsandi sae soluptusaped
magnihit quae etur aut quam et ellumqui dolupta tempos et
mollant.
Obis cum que sus. Aximodi tatiissundam dolupid et facestrupta
ditia et, aliqui quia dolupta tquiandi aut harunti anissitatur, ipsae
diatque eritatios doluptaspiet esto blab inis entibusam eos ant
aut iunto velendame et voluptu.
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA;
bemötande, resultat och ansvar. Vi strävar efter att vara en
attraktiv och jämlik arbetsgivare, då vi vet att olikheter bland oss
medarbetare berikar och utvecklar. Vår värdegrund BRA bidrar
till att skapa arbetsglädje, lust att lära, stolthet, inflytande och
utveckling. Vilket gör Landskrona till en BRA plats att bo på,
verka i och besöka.
landskrona.se
EXEMPEL 122x178 mm
visuellt utförande | 52
PPT
FÖRSTASIDA
INSIDA
LANDSKRONA
En presentation om
LANDSKRONA
Över vackra landskap
Staden mitt i Öresund
landskrona.se
INSIDA
SISTA SLIDE
LANDSKRONA
Evel incipis qui nime cum
ipsandendit esendiatur am fugiandis eat.
Tem volorerenis voluptassimo berciat quas dolupta
quam fugiantin eaque ditiant por autempernam, qui
que maxima si utatquam quas aces evelendam ventem
quame quam, abo. Nequi ium sam et lam lab idunt eic.
LANDSKRONA STAD
landskrona.se
visuellt utförande | 53
INTYG
LANDSKRONA STAD
LOREM IPSUM
Numeni aut elibea nus
vollaborem eat lam imus
Numeni aut elibea
nus vollaborem
eat lam imus
Namn Namnsson
Chef xxx-enheten, Landskrona stad
visuellt utförande | 54
FORDONSGRAFIK
visuellt utförande | 55
SKYLTAR
GENERELLA SKYLTEXEMPEL
LANDSKRONA STAD
skyltar | 57
GENERELLA SKYLTEXEMPEL
LANDSKRONA STAD
skyltar | 58
EXEMPEL PÅ BYGGSKYLT
skyltar | 59
INSPIRATION
SOCIALA MEDIER FACEBOOK
inspiration | 61
SOCIALA MEDIER TWITTER
inspiration | 62
SOCIALA MEDIER, BAKGRUNDSBILD FÖR DIGITALA ENHETER
inspiration | 63
T-SHIRT
BAK
FRAM
BAK
FRAM
LAN
DSK
NA
RO
STA
D
LANDSKRONA STAD
LAN
D
A STA
A STA
RON
DSK
RON
DSK
LAN
D
LAN
A STA
D
A STA
RON
DSK
RON
DSK
LAN
D
inspiration | 64
TYGKASSE
inspiration | 65
SLIPS & PIN
inspiration | 66