Vilans förskolas verksamhetsplan 2015 2016

15-06-26
Förskola & Skola
VERKSAMHETSPLAN 2015/16
VILANS FÖRSKOLA
”Alla barn varje dag! ”
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
INLEDNING
Vilans verksamhet präglas av en pedagogik där lärande, fostran och omsorg bildar en
välbalanserad helhet. Här ska varje barn känna nyfikenhet att lära och leka. Vår miljö och
våra aktiviteter ska inbjuda till lustfyllt lärande och lek som utmanar barnens utveckling.
Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar
till god hälsa.
Alla barn har rätt till en förskola som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha
god insyn i och reellt inflytande över förskolans utveckling. Vi vill och ska ständigt öka barns
delaktighet och inflytande i vår verksamhet. Barngruppen är en viktig och aktiv del för
utveckling och lärande.
Nacka kommuns ledord är Alla barn varje dag. Dessa ledord utgör våra gemensamma
värderingar och vårt förhållningssätt gentemot våra barn. Vi ska synliggöra alla barn på
Vilans förskola och bemöta barnen med respekt. Vi får aldrig glömma att det är barnen som är
våra uppdragsgivare. Samtidigt skall det understrykas att föräldrarna är oersättligt väsentliga.
Det är viktigt att alla barn och vuxna får vara delaktiga i vår verksamhet. Vi ska alltid vara
medvetna om att varje barn upplever och tar efter våra handlingar och värderingar vilket
påverkar barnets formande av sin egen värdegrund.
Vilans förskola består av 9 grupper som tillsammans bildar en enhet. Vi strävar efter att arbeta
likvärdigt och hålla jämn kvalité på hela förskolan. Under 2015-16 fokuserar vi på att
utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation och att öka barnens inflytande i
verksamheten. Det inkluderar att utveckla goda former för reflektion och kommunikation.
Detta görs bland annat genom att följa forskning på området, skapa nätverkstillfällen för
kommunikation och schemalagd reflektionstid eftersom vi vill vara en lärande organisation
under ständig utveckling. Vilans pedagoger reflekterar över sin praktik och utvärderar
tillsammans verksamheten för att utveckla den. En god vana skapas där reflektion sker
gemensamt i arbetslagen. Det här är ett systematiskt kvalitetsarbete - vi dokumenterar, följer
upp, utvärderar och utvecklar förskolans kvalitet, enligt skolverkets intentioner.
Hur dokumenterar vi? Varför och för vem? Vad gör vi med dokumentationen? Hur kan vi
utveckla vår verksamhet? Vad är barnen intresserade av just nu? Hur lyssnar vi på de barn
som inte pratar? Lärandet på Vilans förskola baseras på samspel och gemensamt utforskande
mellan barnen samt mellan barn och pedagoger. Vilans pedagoger ska vara medforskande,
närvarande och erbjuda barnen en innehållsrik, öppen och inbjudande lärmiljö.
På Vilans förskola har barnen huvudrollen. Här ska det vara roligt och spännande att vara. För
alla barn varje dag.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
INNEHÅLL
 Styrdokument
 Organisation
 Vilans pedagogiska ide och vision
-
Vilans pedagogiska årshjul
 Systematiskt kvalitetsarbete – pedagogisk dokumentation
 Normer och värden


Mål och riktlinjer
Arbetssätt
– Planera
– Genomföra
– Uppföljning, utvärdering och utveckling
 Utveckling och lärande

Mål och riktlinjer




– Matematik
- Teknik
– Språk och kommunikation
– Naturvetenskap

Arbetssätt
– Planera
– Genomföra
– Uppföljning, utvärdering och utveckling

Barns inflytande


Mål och riktlinjer
Arbetssätt
– Planera
– Genomföra
– Uppföljning, utvärdering och utveckling
 Förskola och hem

Mål och riktlinjer

Arbetssätt
– Planera
– Genomföra
– Uppföljning, utvärdering och utveckling
 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Mål och riktlinjer

Arbetssätt
– Planera
– Genomföra
– Uppföljning, utvärdering och utveckling
 Bilaga Vilans förskolas Kulturplan
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
STYRDOKUMENT
Vilans verksamhet utgår ifrån gällande styrdokument;
 Läroplan för förskolan: Lpfö98 (reviderad 2010), Skolverket
 FN:s barnkonvention
 Skollagen
 Diskrimineringslagen
 Vilans förskolas likabehandlingsplan
 Nacka kommuns inriktningsmål
Styrdokumenten ska följas av alla pedagoger på förskolan. Det är varje enskild medarbetares
ansvar att styrdokumenten efterlevs och ligger som grund för vårt pedagogiska arbete.
ORGANISATION
På Vilans förskola har vi pedagoger som erbjuder en kvalitativ förskola för alla barn. Vi har
en förskolechef/rektor för Vilans förskola/skola, biträdande rektor med ansvar för förskolan
förskollärare, barnskötare, 2 stycken pedagogiska utvecklingsledare, kökspersonal som lagar
maten samt personal för lokalvård.
Vi anställer stödpersonal då verksamheten kräver det och vi ansöker då om resurser genom
vår stödenhet. Stödenheten hjälper också till med att ge vägledning, metoder och arbetssätt
tack vare specialpedagog, logoped, sjukgymnast, psykolog.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
VILANS PEDAGOGISKA IDÉ OCH
VISION
Vilans förskola är ett komplement till hemmet som erbjuder ett situationsbundet sätt att tänka
och arbeta kring barns lärande. Barn blir olika beroende av aktiviteter och sammanhang som
erbjuds, tänker vi. Barns förmågor samt svårigheter kan förändras beroende av situationer
som erbjuds. Det här innebär att vi är en förskola i ständig förändring och utveckling utefter
den barngrupp vi har här och nu. Vi strävar efter att erbjuda barnen stationsmiljöer där barnen
själva kan göra aktiva val. Vårt arbetssätt är processinriktat, det vill säga fokuserat på barnens
lärprocesser. Vilans barnsyn är att barn blir kompetenta om barn får. Lärandet sker som ett
rotsystem av trådar där allt vävs samman och tar olika riktningar i grupprocessen. Detta sker i
ett tematiskt arbetssätt där temat utgår ifrån barnens intressen.
På Vilan ska barnen ha närvarande och kunniga pedagoger som är medforskande!
Pedagogerna på Vilans förskola arbetar med pedagogisk dokumentation där vi genom analys
och reflektion synliggör lärprocesser och bildar ett underlag för att utmana och stimulera
barnen. Vi fokuserar på barnens lärprocesser när vi dokumenterar istället för slutresultatet, vi
låter lärprocessen vara vårt huvudmål. I vårt tematiska arbetssätt tillför vi lärstudier som
utmanar barnen vidare för deras utveckling och lärande. Det tematiska arbetssättet innehåller
stora och små projekt utefter barnens tankar och behov där fakta, färdighet, förmåga,
förtrogenhet, fantasi, kreativitet och föreställningsförmåga är ledord i vårt allsidiga arbetssätt.
Vilans förskola ingår i en enhet tillsammans med förskoleklass, skola och fritids. Vi har
format en gemensam vision, en övergripande verksamhetsidé, på Vilan då vi strävar efter att
bygga gemenskap - en röd tråd - ett samarbete över gränserna. Visionen innehåller tre ledord
som är viktiga för oss, allsidighet, kommunikation, delaktighet. Vi ska ha en förskola/skola
där alla barn med vuxnas ledning och stöd arbetar med ”sitt lärande” tillsammans med
kamrater i olika åldrar. Alla barn arbetar i sin takt, och när de lämnar Vilans förskola/skola för
vidare studier, har de bra redskap för sitt fortsatta lärande.
Vilans förskola/skola strävar för en hållbar utveckling. Vi kommer att hålla fokus på att vara
en ”skola för hållbar utveckling” i vårt tematiska arbetssätt.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
VILANS FÖRSKOLAS PEDAGOGISKA IDÉ
Barngruppen i
process
Delaktiga
föräldrar
Barn blir
kompetenta
om barn får
samspela med
Medforskande
Närvarande
Tillåtande
Utmanande
pedagoger
Tillåtande
Innehållsrik
Inbjudande
öppen miljö
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
VILANS FÖRSKOLAS PEDAGOGISKA ÅR
Januari
December
APT
FöräldraforumAPT
Föräldraforum
APT
APT
Februari
Julförskola
November
Föräldraforum
Föräldraforum
Januari
Observation
utav
barngruppen
Jultradition
Föräldraaktiv
inskolning
APT
APT
Läsårsplanering
Pedagogiska
arbetet
revideras
Utvärdering
Läsårsplanering
Föräldraforum
FN-dagen
Oktober
Utvecklingssamtal
Januari
Mars
Brukarenkät
Pilen
Januari
APT
Föräldramöte
Föräldramöte
APT
Påsktradition
Läsårsplanering
Pedagogiska
Arbetet
Start
Föräldraforum
Föräldraaktiv
inskolning
September
Föräldraforum
April
APT
Observation
Utav
barngruppen
Januari
UtvecklingsSamtal/Överskoln
ingssamtal
Förskolans dag
Överskolning
APT
Sommarförskola
Gemensamt
Kvalitetsanalys
sker
Verksamhetsplan/
Likabehandlingsp
lan revideras
Reviderad
Presenteras
Augusti
Föräldraforum
Januari
Föräldraforum
APT
Maj
APT
Juni
Juli
Januari
Januari
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
Januari
15-06-26
Förskola & Skola
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE –
PEDAGOGISK DOKUMENTATION
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För
att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärandet behöver barns utveckling och lärande
följas, dokumenteras och analyseras. (Lpfö98 sid 14)
Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen
kunskap och lärande. (Lpfö sid 6)
Den pedagogiska verksamheten svarar mot målen. Möjligheter som finns att utveckla den och öka
kvaliteten samt hur den på bästa sätt kan bidra till barns utveckling och lärande.”
(Palmer, Anna, (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i skolan – pedagogisk dokumentation,
Skolverket, sid 10)
MÅL OCH RIKTLINJER








Att all personal erbjuds pedagogiska diskussioner och nätverk för att kunna uppfylla
de krav som finns i våra styrdokument.
Att Vilans pedagoger får tillfällen för meningsfull reflektion, idéutbyte och ett
fortlöpande samtal om förskolans uppdrag.
Att vi genom dokumentation synliggör, följer upp, utvärderar och utvecklar vår
verksamhet – pedagogiskt dokumentationsarbete.
Att Vilan är en lärande organisation i ständig utveckling.
Att förskolans 9 grupper samordnas, det vill säga arbetar likvärdigt och håller jämn
kvalité – en röd tråd igenom hela förskolan.
Att Vilans pedagoger är goda förebilder och förhåller sig professionellt; lyssnar och
bemöter barn, föräldrar och kollegor med lyhördhet och respekt.
Att alla pedagoger på förskolan förstår och följer förskolans styrdokument.
Att barnens tankar och hypoteser synliggörs.
Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. För att så ska
kunna ske behöver det vara en naturlig och integrerad del utav det dagliga pedagogiska arbetet och finnas en
professionell inställning, vilja att granska sina egna handlingar och ha en ständig dialog med varandra. Det är
oerhört viktigt att vi granskar våra utvärderingsmetoder så att de överensstämmer med intentionerna i läroplan.
(Palmer, Anna, (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i skolan – pedagogisk dokumentation,
Skolverket, sid 3)
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
ARBETSSÄTT
PLANERA








Pedagogerna har schemalagd reflektionstid i arbetslag vilket är en förutsättning för att
kunna planera och reflektera kring verksamheten.
Pedagogerna erbjuds nätverk och handledning i pedagogisk dokumentation.
För vårt systematiska kvalitetsarbete utgår vi ifrån texten ”Uppföljning, utvärdering
och utveckling” (Palmer, Anna (2012) Skolverket) Det är ett stödmaterial för
pedagogisk dokumentation i förskolan.
Vilans pedagoger har planeringsdagar och arbetsplatsträffar för fortbildning, reflektion
och planering.
Vilans pedagoger reflekterar kring sitt arbetssätt och det faktum att vi är varandras
arbetsmiljö. Vi reflekterar kring vår verksamhet. Hur är läget just nu? Hur är vi mot
varandra? Hur är klimatet på förskolan? Vår strävan med detta är att ett gott klimat
skall fortlöpa på Vilans förskola för en god hälsa i en hållbar utveckling.
Vi har dagligen morgonmöte i arbetslagen där vi samordnar dagen för barnens
verksamhet. Det är pedagogisk organisation.
Vilans förskola har ett pedagogiskt årshjul.
Varje avdelning på Vilans förskola har en läsårsplanering. Denna baseras på
observationer av vad barnen är intresserade av samt vad vi har för fokusmål.
GENOMFÖRA





Vi dokumenterar barnens lärprocesser utifrån gällande läsårsplanering (på respektive
avdelning).
Våra dokumentationsmetoder är nerskrivna observationer, bild – , video – och
ljuddokumentationer.
Dokumentationerna syns och används i barnens verksamhet, på barnens nivå.
Vi genomför och bedriver vår verksamhet utefter denna verksamhetsplan och vårt
åtagande.
Vi tar del av aktuell forskning.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING






Barnen är delaktiga i dokumentationsarbetet med pedagogerna. Dokumentationerna
syns i barnens lekmiljö och visar barnens lärprocesser. Vi använder
dokumentationerna i vår utvärdering och uppföljning av verksamheten. Det är då vi
kan kalla dokumentationen pedagogisk.
Vi utvärderar vår verksamhet tillsammans med barnen – med hjälp av
dokumentationen, det är en återkoppling.
Vi har schemalagd reflektionstid där vi utvärderar vår verksamhet utefter ett
utvärderingsmaterial, det är en del av Vilans systematiska kvalitetsarbete.
Alla pedagoger reflekterar över förskolans dagliga verksamhet.
Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret i grupperna men förhållningssättet på
Vilans förskola är att alla pedagoger gör. Vi har alla samma styrdokument att arbeta
efter och samtliga pedagoger är delaktiga i arbetet med dokumentationer, planering
och reflektion, uppföljning, utvärdering, utvecklingssamtal, inskolningar.
För att samordna Vilans förskolas arbete i de 9 grupperna finns utvecklingspedagoger
i organisationen som, under ledning av förskolechefen, kartlägger och analyserar
förskolans utvecklingsbehov och genomför insatser i enlighet med läroplanens
intentioner.
NORMER OCH VÄRDEN
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles
gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.” (Lpfö sid 8)
Den växande rörligheten över nationsgränser skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen
möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. (Lpfö sid 4)
MÅL OCH RIKTLINJER




Att varje barn utvecklar öppenhet, hänsyn, respekt, solidaritet och ansvar i en
demokratisk anda.
Att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till
olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
Att varje barn har rätt till olika teorier, tankar, åsikter.
Att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av
social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola




Att varje barn utvecklar och känner trygghet i sin identitet.
Att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer.
Att varje barn får kännedom och möjlighet att ta del av olika kulturer och traditioner.
Att vi på Vilans förskola strävar efter en god hälsa hos barn och vuxna, för en hållbar
utveckling.
ARBETSSÄTT
PLANERA







Vilans pedagoger observerar barngruppen.
Vilans pedagoger planerar sin verksamhet utifrån observationerna av vad
barngruppen visar intresse och behov för.
Vilans pedagoger dokumenterar sina observationer.
Vilans pedagoger har schemalagd tid för planering och reflektion.
Vilans pedagoger har tillgång till handledning i didaktiska frågor.
Vilans pedagoger har tillgång till handledning i pedagogisk dokumentation.
Vilans pedagoger har planeringsdagar samt gemensamma planeringsmöten.
GENOMFÖRA




Det finns en likabehandlingsplan på Vilans förskola som årligen revideras.
Likabehandlingsplanen 2015/16 beskriver hur vi arbetar med att belysa hur en familj
kan se olika ut eftersom vi har många olika familjesituationer i barngrupperna. Detta
är ett sätt att lyfta människors lika värde oavsett bakgrund, situation och
förutsättningar.
Vi har ett demokratiskt arbetssätt där barnen är delaktiga i verksamheten. Vi lyssnar
på barnen och ger alla barn utrymme att få dela med sig av sina tankar, upplevelser
och åsikter i förskolans aktiviteter.
Med hjälp av lekfulla former såsom drama - rollek, bild -, berättelse – och musik skapande utvecklar barnen sitt reflekterande över kamratskap, konfliktlösning, olika
familjekonstellationer, likheter, olikheter samt allas lika rättigheter. Olika
skapandetekniker – allsidighet.
Barnen tränas i att vara en god kamrat. Det inkluderar konflikthantering,
kompromisslösning samt förmåga att ta ansvar i alla situationer under hela dagen på
förskolan.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola






Pedagoger och barn samtalar kring känslor. Vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen?
Hur ser man ut när man är arg?
Pedagoger och barn samtalar kring olikheter. Alla lika alla olika. – allsidighet.
Pedagoger och barn samtalar kring att människor tror olika och det får man göra.
Barnen tränas i att föra och följa resonemang, att ge och ta av varandra.
Vi besöker det lokala kulturutbudet i Nacka.
På Vilans förskola uppmärksammar vi FN:s barnkonvention bland annat med ett ”bra
kamrat” – tema. Tillsammans med barnen uppmärksammar vi hur man är en bra
kamrat. Hur vill man vara en god kamrat? – Normer och värden för en hållbar
utveckling.
Vi uppmärksammar födelsedagar och traditionella högtider såsom lucia, jul, påsk,
midsommar.
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING



Vilans pedagoger följer upp och utvärderar sin verksamhet under schemalagda
reflektionsmöten.
Pedagogernas reflektioner inför utvärdering och utveckling av verksamheten baseras
på observationer, dokumentationer i form av text, bild, video och/eller ljud.
Vi använder föräldraenkäten som en del till utvärdering och kvalitetsanalys av vår
verksamhet, vi följer upp aktuella frågor på föräldraforum, föräldramöten och
utvecklingssamtal.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
UTVECKLING OCH LÄRANDE
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö sid 5)
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling
och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. (Lpfö sid 6)
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. (Lpfö sid 7)
Gemensamt fokus på hela förskolan – ”Skola för hållbar utveckling”.
Under året har vi uppmärksammat att förskolans avdelningar har ett gemensamt fokus. Vi
arbetar alla med och för en hållbar utveckling på olika sätt. Det vill vi belysa och arbeta mer
systematiskt mot. Därför har vi tagit inspiration från Skolverkets projekt ”Skola för hållbar
utveckling” och planerar jobba vidare med detta i våra olika projekt med barngrupperna.
MÅL OCH RIKTLINJER
MATEMATIK


Att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och
grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för
mätning, tid och förändring.
Att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
TEKNIK


Att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur
enkel teknik fungerar.
Att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av
olika tekniker, material och redskap. – allsidighet.
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola





Att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga
att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
Att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Att varje barn utvecklar och känner trygghet i sin identitet.
Att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner.
Att varje barn utvecklar sina estetiska lärprocesser inom musik, dans, rörsele, drama
och bild.
NATURVETENSKAP



Att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Att varje barn utvecklar respekt, varsamhet och förståelse för naturen och miljön.
Tillsammans strävar vi för en hållbar utveckling.
Att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor
om och samtala om naturvetenskap.
ARBETSSÄTT
PLANERA






Vilans pedagoger observerar barngruppen och planerar sin verksamhet utefter vad
barngruppen visar intresse för.
Vilans pedagoger dokumenterar sina observationer.
Vilans pedagoger har schemalagd tid för planering och reflektion.
Vilans pedagoger har tillgång till handledning i didaktiska frågor.
Vilans pedagoger har tillgång till handledning i pedagogisk dokumentation.
Vilans pedagoger har planeringsdagar samt gemensamma planeringsmöten.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
GENOMFÖRA
MATEMATIK




Vi erbjuder olika material för att kunna skapa, bygga och konstruera. Miljön förändras
och varieras för inspiration och utmaning.
Vi ser och uppmärksammar matematik i vardagen. För oss är det matematik och
teknik att hälla dryck och ta mat själv, att para ihop två skor och att duka ett bord, att
sortera avfall samt annat material efter storlek, färg, form och typ.
Vilans pedagoger använder matematiska begrepp för att sätta ord på matematiken i
barnens vardag på förskolan. Det kan handla om lägesord, riktning, rumsuppfattning.
”Nu kryper vi under bordet för att hämta den lilla stenen som är ovanför…”
Genom att använda olika material och metod vid skapande tränas vi både motoriskt,
tekniskt, innovativt och matematiskt.
TEKNIK


På Vilans förskola erbjuder vi material och utrymmen för att utforska olika slags
teknik. Vi har utrymme för byggande, skapande, tekniskt utforskande såsom vattenlek,
sand och snickeri, rörelseaktiviteter.
Vi uppmärksammar och sätter ord på teknik i barnens vardag. Det är teknik att skruva
på locket på mjölkförpackningen, det finns olika teknik att packa sand i olika kärl. Det
är teknik att tömma, fylla, att knäppa en knapp och att använda olika skapandetekniker
i våra aktiviteter.
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION



Vi har ett språkmedvetet arbetssätt. Vilans pedagoger konkretiserar och sätter ord
händelseförlopp och känslor. Rörelser, leenden och tårar är också språk. –
kommunikation.
Vi ser rolleken som en viktig del i barns utveckling av både kreativitet,
språkutveckling, självkänsla och tillit. Det är en träning i att ge och ta av varandra. Vi
främjar rolleken genom en inbjudande och kreativ miljö.
Vi samtalar kring barnets jag och barnets familj, vilket är en viktig del i barnets känsla
av trygghet i sin identitet samt språkutveckling.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
NATURVETENSKAP







Vilans barn och pedagoger sorterar och återvinner material tillsammans, för en
hållbar utveckling.
Vi använder återvinningsmaterial till bygg – lek, rollek, skapandeaktiviteter och
matematiska utmaningar när vi sorterar och konstruerar.
På Vilans förskola prioriterar vi utevistelse dagligen, gärna i vår omgivande natur
som ger oss möjligheter till utforskande av miljön, god hälsa/motorikträning samt
en könsneutral arena.
Vi genomför naturvetenskapliga experiment med lärstudier. Till exempel: vad
händer när snö smälter? Vad flyter/sjunker? Barnens hypoteser synliggörs. Vi
undersöker naturvetenskap tillsammans.
I strävan efter en lugn miljö för god hälsa (hållbar utveckling) fördelar vi oss i
verksamheten och arbetar i mindre grupper/stationer.
Vilans barn och pedagoger samtalar om vikten av att vara rädd om varandra, vår
natur, omgivning och material. – hållbar utveckling.
Vilans barn och pedagoger forskar kring växt – och djurliv. Hur låter en katt? Vad
äter kaninen? Hur vårdar man en blomma? Titta, löven faller ner från träden mot
marken under hösten!
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING




Vilans pedagoger följer upp och utvärderar sin verksamhet under schemalagda
reflektionsmöten.
Pedagogernas reflektioner inför utveckling baseras på observationer, dokumentationer
i form av text, bild, video och/eller ljud.
Vilan har ett utvärderingsmaterial som vi använder för att säkerställa att vi följer vår
planering och vårt åtagande.
Vi tar del av föräldraenkäten som är en utvärdering av vår verksamhet, vi följer upp
aktuella frågor på föräldraforum, föräldramöten och utvecklingssamtal.
I läroplan betonas dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Inte de
enskilda barnens förmågor eller kunskaper. Det handlar om att observera, dokumentera och följa hur
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
BARNS INFLYTANDE
Varje barn ska ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.
(Lpfö sid 5)
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna
planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (Lpfö sid 7)
Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (Lpfö sid 9)
MÅL OCH RIKTLINJER








Att varje barn har inflytande över sitt eget lärande och är delaktiga i lärprocesserna,
med hjälp av pedagogisk dokumentation.
Att alla barn och vuxna inom förskolan är delaktiga och medbestämmande, kopplat till
Vilans visions ledord delaktighet.
Att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter - och därmed
har möjlighet att påverka sin situation.
Att pedagogerna tar tillvara på barnens intressen och lyssnar till samt bekräftar
barnens önskemål och igenom dessa utformar verksamheten (miljö och arbetssätt).
Att pedagogerna utvecklar miljön på ett, för barnen, meningsfullt sätt vilket ger
möjlighet till utforskande.
Att barnen ges möjlighet att lära känna sina närmiljöer.
Att barnen upplever meningsfullhet och lust att lära sig nya saker både enskilt och i
grupp.
Att varje barn utvecklar tillit till sin egen förmåga.
ARBETSSÄTT
PLANERA


Pedagogerna på Vilans förskola har reflektionstid med möjlighet att reflektera kring
verksamheten och nuläget i barngruppen. Utefter detta kan pedagogerna planera
aktiviteter som barnen visat intresse och behov för, skapa förändringar i miljön och i
vårt arbetssätt som ökar barns inflytande i verksamheten.
Planeringen och utvecklingen av förskolans miljöer, arbetssätt, rutiner och aktiviteter
baseras på vad barnen säger, gör och visar intresse för – vilket ska finnas
dokumenterat. (Nerskrivna observationer, bild – video – ljud – dokumentation)
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
GENOMFÖRA











På Vilans förskola ges barnen möjlighet att välja aktivitet under delar av dagen.
Vilans förskola erbjuder olika aktivitetsrum såsom matsal, språkverkstad, matematik
och teknikverkstad, rörelserum (motoriska utmaningar, musik, drama). Dessa rum ska
förskolans alla barn kunna få ta del av.
Vi observerar barnen i deras aktiviteter. På så vis tar vi reda på vad de är intresserade
av just nu och utvecklar vår verksamhetsplanering samt miljö därefter. Alla pedagoger
observerar, dokumenterar och reflekterar kring vad barnen gör, säger och visar intresse
för.
Vi lyssnar till alla barn och möjliggör för dem att påverka förskolans verksamhet
genom idéer, samtal, frågeställningar, förhandlande. ”Ja – tänk”! Detta ger också
barnen möjlighet att få ta ansvar. Detta bygger på vikten av medforskande, närvarande
och kunniga pedagoger.
Den pedagogiska miljön är föränderlig efter barnens intressen/ behov och är
tillgänglig för barnen.
Materialet anpassas till barngruppen och finns tillgängligt på barnens nivå för
möjligheten att aktivt göra egna val. Miljön är på så vis tydligt utformad.
Varje dag har vi samling med barnen där vi synliggör alla barn och ger dagligt
sammanhang och samtalar eller sjunger om det som är aktuellt just nu i barngruppen.
Vi ökar barns inflytande i den gemensamma samlingen genom att exempelvis låta
barnen turas om att välja vad som ska sjungas, läsas, undersökas under dagen och så
vidare).
Materialet varieras för att miljön ska förbli inspirerande och inbjudande.
Pedagogerna använder dokumentation i verksamheten tillsammans med barnen, en
återkoppling, och det är då dokumentationen blir pedagogisk.
Vi erbjuder situationer/aktiviteter som lockar till att experimentera och prova olika
teorier. ”Vad tror du händer om vi gör så här? Vad hände? Spännande!” Barnen får
undersöka, reflektera.
Pedagogerna på Vilans förskola skapar förutsättningar för att barnen ska känna ”jag
kan”. Det innebär att vi tillåter barnen att utforska och öva sig på olika saker såsom på
– och avklädning, att ta mat, hälla och tömma ett glas, att göra aktiva val i
verksamheten. Detta kräver att vi litar på barnen, har material på barnens nivå samt
har ett tillåtande arbetssätt.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola




Vi använder olika uttrycksmedel och lärmiljöns alla sidor för kommunikation och
lärande. Vi använder ord, bild, musik, saga/berättelse, konkreta föremål, naturmaterial,
inne – och ute – miljö, digital utrustning, färg, form, mat, väggar, fönster, golv och
tak.
Vi har synsättet att människor lär tillsammans med andra genom att få möjlighet att
förundras, uppleva, undersöka, fantisera, försöka, ompröva, lyckas, misslyckas,
samtala, reflektera, härma, iaktta, leka, skapa samt reflektera genom pedagogisk
dokumentation. Vi uppmärksammar barnens styrkor för att de ska känna sig trygga
både enskilt och i grupp.
Tillsammans med barnen utforskar vi; vi undersöker, läser, berättar, fotograferar,
skriver, ritar, använder rörelse, rytmik, sång och ramsa.
Vi besöker och upptäcker vår närmiljö och natur. Det är ett sätt att få utforska och
experimentera naturvetenskap men också ett sätt att stärka identiteter genom att få
undersöka närmiljön. Var bor du? Hur promenerar vi dit? Ska vi åka buss? Vad finns
på den här naturstigen? Pedagogerna är närvarande och medforskande.
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING



Vilans pedagoger följer upp och utvärderar sin verksamhet under schemalagda
reflektionsmöten.
Pedagogernas reflektioner inför reflektionsmöte baseras på observationer,
dokumentationer i form av text, bild, video och/eller ljud samt barnintervjuer. Vad
verkar barnen vara intresserade av just nu? Hur kan vi utmana och stimulera barnens
lek - och lärmiljö?
Vi tar del av föräldraenkäten som är en utvärdering av vår verksamhet, vi följer upp
aktuella frågor på föräldraforum, föräldramöten och utvecklingssamtal. Alla
avdelningar skriver en kvalitetsanalys som sedan sammanställs till en helhet utav
förskolans pedagogiska utvecklingsledare.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
FÖRSKOLA OCH HEM
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med
hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka
verksamheten i förskolan. (Lpfö sid 13)
MÅL OCH RIKTLINJER





Att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss på Vilans förskola.
Att föräldrarna känner sig delaktiga i samt förtrogna med vår verksamhet.
Att vi har en genomtänkt inskolning där föräldrarna får insyn samt möjlighet att delta
och vara aktiva i vår verksamhet.
Att vi har en fungerande hemsida som berättar om vår förskola på ett korrekt och
inbjudande sätt.
Att föräldrar får ta del av vad som händer här och nu på förskolan, genom dagliga
dialoger med pedagogerna, föräldrabrev, föräldramöten, föräldrafika samt
utvecklingssamtal som erbjuds en gång per termin. Vi strävar efter bra och
förtroendefulla kontakter mellan förskola och hem. Kommunikation.
ARBETSSÄTT
PLANERA


Vilans pedagoger har individuell och gemensam schemalagd tid för planering och
reflektion.
Vilan har ett pedagogiskt årshjul.
GENOMFÖRANDE


Vilans pedagoger reflekterar kring och utvecklar vår verksamhet samt vårt bemötande
av våra barn och föräldrar.
När vi planerar våra föräldramöten utgår vi ifrån aktuella frågor som kommit upp
bland våra föräldrar (genom föräldraenkät, föräldraforum, samtal och muntlig dialog)
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola









Vid planering och genomförande av inskolningssamtal, uppföljningssamtal och
utvecklingssamtal utgår vi ifrån en gemensam mall på förskolan.
Vi värdesätter den dagliga kommunikationen med våra föräldrar och har öppen dialog.
Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal (1 gång per
termin) samt bjuder in till föräldramöten och föräldrafika.
Vi har ett aktivt återkommande föräldraforum där föräldrar, pedagoger och ledning har
möjlighet att diskutera Vilans verksamhet och organisation.
Vi dokumenterar barnens lärprocesser i grupp och enskilt.
Föräldrarna har möjlighet att ta del av förskolans styrdokument såsom vår
verksamhetsplan och likabehandlingsplan, läroplanen samt information från
barnkonventionen.
Vi ger kontinuerlig information om vår verksamhet genom Schoolsoft. Vi har som
ambition under året att utveckla en tydlig gemensam mall för alla 9 avdelningar hur vi
skriver på Schoolsoft.
Föräldrarna erbjuds bidra till verksamheten genom kunskaper, idéer, erfarenheter,
material.
För att barnen ska få utforska förskolan tillsammans med sina vårdnadshavare så
erbjuder Vilans förskola en föräldraaktiv inskolning där föräldern är med i
verksamheten under hela dagar. Genom detta får föräldern insyn i verksamheten och
får förståelse för hur en dag på förskolan kan se ut för sitt barn.
SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN,
SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den enskilda uppgiften att
finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. (Lpfö sid 13)
MÅL OCH RIKTLINJER


Att förskola, förskoleklass, fritidshem och skola samarbetar utifrån barnens rättigheter
och intressen.
Att övergång mellan förskoleavdelningar samt förskola – skola sker på ett lustfyllt och
tryggt sätt för barnet. Vi strävar efter bra och förtroendefulla kontakter mellan
förskolan-fritids-skola. Kommunikation.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
ARBETSSÄTT
PLANERA


Pedagoger från förskola, skola, fritids genomför planeringssamtal inför barnets
övergång med reflektion kring vad som intresserar och berör barnet/gruppen just nu.
Reflektion mellan pedagoger baseras på dokumentation. (Nerskrivna observationer,
bild– och video – dokumentation)
GENOMFÖRA

Förskolan och skolan har en övergångsinskolning där skolans pedagoger kommer till
barnens förskolemiljö och hälsar på för att lära känna barnen och ta del av vad barnen
gör och uppskattar här och nu.

De barn som ska övergå till skola från förskola får hälsa på i skolans miljöer och bekanta sig
med både barn, vuxna och miljö för en trygg och rolig känsla inför skolstart. Skolans
pedagoger besöker även barnets miljö på förskolan för att visa sitt intresse av barnets
erfarenhet här och nu.
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167
15-06-26
Förskola & Skola
KULTURPLAN FÖR VILANS FÖRSKOLA
Uppleva, upptäcka, skapa och visa är ledorden för kulturen i Nacka kommun. Ambitionen är att alla barn ska få
upptäcka omvärlden, uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva och få möjlighet att visa
detta.
Konst- och kulturuttryck ska tillföras förskolan genom professionellt verksamma konstnärer,
kulturutövare och externa pedagoger inom exempelvis film, teater, dans, konst och musik i
enlighet med Vilans förskolas Verksamhetsplan.
Vilans förskola ligger nära Dieselverkstan i Sickla köpkvarter. Att använda sig utav det rika
kulturutbudet där faller sig således naturligt.
Vilans förskola har utbildade drama -, bild och form - sång - och rörelsepedagoger anställda
på förskolan.
Vilans förskola ska bidra till att barnen får:






Tillgång till ett professionellt kulturutbud.
Ett positivt förhållningssätt till konst och kulturuttryck av alla slag.
Utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och ansvarskänsla.
Grundläggande kunskaper i flera konstnärliga uttryck.
Professionell kulturpedagogisk verksamhet.
Kännedom om vårt kulturarv.
NACKA KOMMUNS KULTURPENG
Kulturpengen ska bidra till att ge varje enskilt barn på Vilans förskola från tre år får en
möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kulturområdet. Kulturen ska spela en
viktig roll i barnets utveckling.
1. Varje barn i förskolan ska under en treårsperiod vid minst tre tillfällen uppleva en
professionell scenkonstföreställning inom teater, musik, dans, cirkus, med mera.
2. Varje barn i förskolan ska under en treårsperiod delta i minst fyra skapande
projekt/processer som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik, konst,
media, bild eller museum
Vilans skola
Postadress
Vilans skola
Danvikshemsvägen 4-6
131 31 Nacka
Telefon
08-718 98 61
Telefax
08-718 98 33
Organisationsnr
212000-0167