Ny vision

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
1(3)
Referens
2015-03-10
Ks/2015:66
Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lena Segerud, 0550-881 70
[email protected]
Kommunstyrelsen
Ny vision
Sammanfattning
Nuvarande vision för Kristinehamns kommun är beslutad att gälla till och med
2015. Förslag till disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och
kommunfullmäktiges verksamhetsmål redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 10 mars 2015
Ärendet
Visionen för Kristinehamns kommuns anger kommunens långsiktiga inriktning:
”Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra
åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där
kultur, natur och skärgård attraherar allt fler”.
Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsmål. Målen
är av övergripande karaktär och beskriver vilken inriktning den kommunala
verksamheten ska sträva efter för att förverkliga visionen. Sedan ett par år
tillbaka pågår ett utvecklingsarbete med att göra vision och verksamhetsmål mer
tydliga i styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. En vision
förväntas även vara vägledande för övriga styrande dokument.
Nuvarande vision för Kristinehamns kommun är beslutad att gälla till och med
2015. Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och
kommunfullmäktiges verksamhetsmål:
Disposition av visionsarbetet
I grova drag genomförs arbetet i två steg:
1. Ny vision
2. Innehåll och struktur för kommunfullmäktiges verksamhetsmål
Kristinehamns kommun
Postadress
1. Kommunledningsförvaltningen
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-382 52
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2
Tidplan
Intentionen är att stora delar av arbetet genomförs under 2015 för att avslutas
våren 2016:
 Uppstart och klargörande av förutsättningar för visionsarbetet
våren 2015
 Arbete med ny vision
hösten 2015
 Arbete med kommunfullmäktiges verksamhetsmål
hösten 2015 och våren 2016
Utgångspunkten är att processen vid lämplig tidpunkt ska inrymma någon form
av medborgardialog.
Uppstart
För att visionsarbetet ska bli en kraftfull process med ett resultat är det viktigt
att inledningsvis tydliggöra ramar och förutsättningar för det fortsatta arbetet:
1. Kartlägga bakgrund och en analys av nuläge
2. Skapa en gemensam bild av syftet med visionsarbetet
3. Klargöra hur ledarskapet för genomförandet av visionsarbetet ska se ut
4. Mål för visionsarbetet på kort och långs sikt
5. Målgrupp, vilka ska vara med i arbetet och hur engageras de på bästa
sätt
6. Utforma en plan för genomförandet av visionsarbetet vilket även
omfattar klargörande av förutsättningar/ramar för arbetet.
Arbetet inleds med en gemensam arbetsdag onsdagen den 27 maj. I det
inledande mötet deltar politiker och tjänstemän. Dagen genomförs med hjälp av
extern resurs. Lämpligt antal deltagare är maximalt 20-25 personer. Till
arbetsdagen föreslås följande deltagare bjudas in:
Inbjudna deltagare
Kommunfullmäktiges presidium
Representant från varje parti i kommunfullmäktige
Kommunchef
Kommunens tjänstemannaledningsgrupp
Utvecklingsstrateg
Informationschef
Närsam
Antal
3
8
1
10
1
1
1
Förväntat resultat av det inledande mötet är att en samsyn uppnås kring syftet
med visionsarbetet och att en första plan finns för genomförandet av det
fortsatta arbetet.
Resurser
Förutom eget arbete kräver processen externt stöd. Externa kostnader
uppskattas till 300 000 kronor.
3
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att
starta upp och genomföra arbetet med en ny vision för Kristinehamns kommun
enligt redovisad plan.
Finansiering av externa kostnader föreslås ske genom ianspråktagande av
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter med 300 000 kronor.
Anders Dahlén
Kommunchef
Eva-Lena Segerud
Utvecklingsstrateg