Tele2

Tele2 Sverige AB
Box 62
164 94 Kista
Telephone +46 8 562 640 00
Fax: +46 8 562 642 00
www.tele2.se
17-04-2015
Post- och telestyrelsen
Att: Lars Olausson
Box 5398
102 49 Stockholm
Insänt via e-post till följande adress:
[email protected]
Yttrande över samråd om uppdaterad kalkylmodell för
mobilnät
Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har granskat det förslag på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät
med diarienummer 15-1823 som remitterades av Post- och telestyrelsen (“PTS”) den 18 mars
2015. Tele2 får härmed inkomma med följande yttrande.
1. Kalkylränta (WACC)
Tele2 har inget att anföra i fråga om den kalkylränta som används i den uppdaterade
modellen.
2. Inflation
Tele2 har inget att anföra i fråga om den inflation som används i den uppdaterade
modellen.
3. Trafikvolymer
Tele2 har inget att anföra i fråga om de trafikvolymer som används i den uppdaterade
modellen.
4. Fördelning av trafik mellan GSM och UMTS
I fråga om fördelningen av trafik mellan GSM (2G) och UMTS (3G) konstaterar Tele2,
med utgångspunkt i den faktiska trafikfördelningen mellan 2G och 3G i Tele2:s nät, att
den prognos som gjordes i samband med revideringen av modellen år 2011 och som
prognosticerade att 40 procent av den totala taltrafiken skulle gå via 2G-nät och att 60
procent av den totala taltrafiken skulle gå via 3G-nät från och med 20131, i allt
väsentligt fortfarande stämmer. Något behov av en uppdatering av trafikfördelningen
mellan 2G och 3G i kalkylmodellen föreligger därför inte.
För det fall PTS – Tele2:s slutsats till trots – skulle bedöma att en uppdatering är
nödvändig, bör 2G-andelen justeras upp medan 3G-andelen bör justeras ned i
förhållande till prognosen från 2011. Tele2 vill härtill betona att Tele2 bedömer att en
betydande andel av taltrafiken även fortsatt och under överskådlig tid kommer att gå
via 2G – detta till följd av 2G-nätets, i jämförelse med 3G-nätet, överlägsna yttäckning.
***
Kontaktperson på Tele2
Carl-Johan Rydén
Head of Public Policy & Government Affairs
1
Analysys Mason, Rapport till PTS, Ny LRIC-modell för mobilnät, Dokumentation för slutlig
kalkylmodell, ref: 13392-86b, 2011, s. 11-12.
1/1