Farsund SenterparF Program 2015-‐2019

Farsund SenterparProgram 2015-­‐2019
Med hjerte for hele Farsund
Næringsliv, sysselseCng og reiseliv.
Farsund Senterparti vil arbeide for:
•
Legge til rette for næringsutvikling i kommunen.
•
Styrke og videreutvikle landbruket og verne om dyrka og dyrkbar jord.
•
Styrke og tilrettelegge for sjørelatert næring.
•
Tilskudd til vedlikehold av veg med bosetting eller store fritidsinteresser.
•
At handelsstanden i kommunen blir levedyktig og konkurransedyktig.
Kultur og miljø
Farsund Senterparti vil arbeide for:
•
Ta vare på ungdomsklubbene og styrke det frivillige organisasjonsarbeidet
blant barn og unge.
•
Et bredt kulturtilbud i hele kommunen.
•
Å ta vare på kulturlandskapet.
•
At strandsonen og skjærgården ikke forsøples.
Barn og unge
Farsund Senterparti vil arbeide for:
•
At barn og unge blir et prioritert satsingsområde.
•
Å legge til rette for sunne og meningsfylte aktiviteter for barn og unge.
•
God barnehagedekning i forhold til behovet.
•
Å styrke skoletilbudet til barn med spesielle behov.
•
At dagens skolestruktur opprettholdes.
•
Å styrke og videreutvikle det videregående utdanningstilbudet i
kommunen.
•
At skoleveier sikres i den grad det er mulig.
•
At kommunen fortsatt tar vare på lekeplasser og ballbaner rundt i
kommunen.
•
Å styrke rusforebyggende tiltak – spesielt blant ungdom.
•
En mobbefri skole.
Helse Farsund
Farsund Senterparti vil arbeide for:
•
Opprettholde og styrke legevaktordningen og ambulansetjenesten.
•
Å styrke tilbudet til mennesker med spesielle behov.
•
At kommunen har kontroll med omsetningen av alkohol.
•
Å forbedre hjemmesykepleien og eldreomsorgen i kommunen.
•
Å videreutvikle begge bo og omsorgssenterene.
Senterpar-ets poli-kk bygger på følgende grunnpilarer:
•
De kristne grunnverdier
•
Ansvarsfølelse
•
Fellesskapstanken
•
Forvalteransvar
Av deNe følger:
•
Fokus på livskvalitet for alle grupper.
•
Fellesskapsverdier må ikke forvitre.
•
Forvalteransvar framfor økt forbruk.
•
Omsorg framfor egoisme.
•
Fordeling framfor egenvinning.
•
Bærekraft framfor økonomisk vekst.
•
Et rikt og godt kulturtilbud i kommunen.
•
Godt helsetilbud og god eldreomsorg.
•
Godt utdanningstilbud for alle.
•
Variert og godt næringsliv.
VÅRE KANDIDATER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jens Viken
Mari Friestad
Arne Kolnes
Eli Øxnevad
Audun Stålesen
Randi Eik
Borghild KrisEne Tollisen
Per Sigmund HustoK
Randi Moy Thorkildsen
Ernst Olaf Torjussen
Geir Arild Nilsen
Osmund Viken
Gunn Frestad Skeime 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Jarle Refnes
Stanly Nilsen
Odd Harald Reve
Susanne Langøy
Tor Inge HustoK
Hilde Marie Sandaker
Henning Kolnes
Reinert Kjølleberg
Glenn Mathingsdal
Erling Malvin Duvold
Theis Tønnessen
Gudrun Tønnessen
Per Magne Jørgensen
Geir Willy Pedersen
Førstekandidat Jens Viken
www.sp.no/farsund
Bilder av: Anne Rita Øverby