Prosjekt Fagbrev på jobb Sør-Trøndelag Agronom eller

Fagbrev på jobb
Åfjord Ressurssenter
Åfjord vgs. 19.03.15
Prosjekt Fagbrev på jobb
Sør-Trøndelag
•
•
•
•
Agronom
Skogsoperatør
Yrkessjåfør
Fagoperatør i
akvakultur
• Salgsmedarbeider
• Kontor- og
administrasjonsmedarbeider
Samarbeidspartnere
Ressurssentrene i Fosen (Rissa, Bjugn og Åfjord)
og Hemne,
STFK og VOX
i tillegg til
næringsliv, bransjer, kommuner, organisasjoner,
opplæringskontor, fagpersoner, videregående
skoler,veiledere, kandidater
Bakgrunn
•
•
•
•
Juni 2014: Utlysning
Stimuleringsmidler til
videregående opplæring for
ufaglærte voksne
http://www.vox.no/Tilskudd/stimule
ringsmidler-til-videregaendeopplaring-for-ufaglarte/
September 2014: Søknad om
stimuleringsmidler til
videregående opplæring for
voksne VOX www.vox.no
Oktober 2014: Tilsagnsbrev fra
VOX
Mars 2015: Informasjonsmøter i
kystregionen
•
Krav fra VOX:
«Stimulere til vgo for voksne innen
service-, transport og
primærnæringene»
•
Signaler fra bedrifter/næringsliv,
samt kandidater som har
registrert interesse for fagbrev/
sluttkompetanse bidro til å
bestemme de ulike fagområdene.
•
Tilbudet konkurrerer IKKE med
ordinære tilbud i vgs
Veien til fagbrev
Vg 1
Vg 2
Helsefagarbeiderfage
Lærling
i bedrift
t
Lærling
i bedrift
1 år
2 år
3 år
4 år
Praksiskandidater, voksne
5 år relevant praksis
P
Ordinært opplæringsløp, 4 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
5 timers skriftlig eksamen
FAGPRØVE – FAGBREV
Mål: En tredje vei mot fagbrev
Det nasjonale oppdraget:
Finne fram til opplæringsmodeller som fungerer for voksne
som er i arbeid, opplæringa skal i størst mulig grad foregå
på arbeidsplassen
• Stimuleringsmidler, dvs. vi skal prøve ut en tredje vei til
fagbrev innen disse yrkesretningene
• Stimulere til at voksne tar fagbrev
• Prøve ut en tredje opplæringsmodell, som kan
videreføres etter at prosjektperioden er over
• Opplæring mest mulig integrert i arbeidstiden
• Ny modell, samme kvalitet
Kriterier
• Minimum 25 år (eg. krav)
• Minimum 1 års praksis i faget,
min 50% stilling
(en utfordring?)
• Registrere søknad og
opplysninger om tidligere skole
og praksis i www.vigo.no
• Deltakere skal få en personlig
opplæringsplan
• Fokus på programfagene
• Samarbeid med bedrifter –
arbeidsgivere/ organisasjoner
• Faglige veiledere (får
opplæring)
• Veiledet praksis på
arbeidsplassen
• Teoriopplæring ved behov
• Vekt på digitale ferdigheter
• Digitale verktøy i opplæringen
• Opplegget baseres på
erfaringer fra «Fagbrev på
jobb»-modell i Nord-Trøndelag
Video fra praksiskandidat
PLUSS
https://www.youtube.co
m/watch?v=3aubQ3X5o
3Y&list=UU-g_gMzCz84QiNaUh7Nbyg
Erfaringer fra prosjektet Fagbrev på jobb –
Nord-Trøndelag
Resultat fra «Fagbrev på jobb» – statistikk pr. 07.05.14
•
•
•
•
•
•
Kommunene prioriterte 66 deltakere, av disse er 59 deltakere igjen, 7 har
sluttet (flytting, høgere utdanning, byttet jobb, private forhold).
40 deltakere tok eksamen i 2013, 5 deltakere skal ta sentralgitt eksamen i
juni 2014, 1/3 av deltakerne hadde eksamen fra tidligere.
26 deltakere har bestått fagprøven (10 av disse Meget godt), det vil si at vi
har en måloppnåelse på 43% pr i dag.
5 deltakere har ikke bestått første gangs fagprøve, de er meldt opp til andre
gangs fagprøve.
I tillegg er 1 deltaker pr i dag oppmeldt til fagprøve.
Spredning på hva som gjenstår av praksis (allsidighet/tid), individuelle løp
etter personlig opplæringsplan. Det er realistisk å oppnå 55 fagbrev i løpet
av prosjektperioden.
Hva har Nord-Trøndelag lyktes med?
•
•
•
•
•
•
•
•
Deltakerne i prosjektet har prioritert utdanning for å komme i mål med fagbrevet, det
gir stolthet, personlig vekst og trygghet i yrkesutøvelsen.
«Fagbrev på jobb»: Noen ble motivert til å søke mer utdanning (for eksempel
fagskole)
Egen motivasjon har vært viktigste drivkraft så langt i prosjektet.
Arbeidstakerne har fått bedre PC-kompetanse, det har gitt flere IKT-brukere på
arbeidsplassene.
Deltakerne opplever at de har fått god støtte fra sine kolleger, det er en viktig drivkraft
for å komme i mål med fagbrevet. Der det har vært flere deltakere fra samme
arbeidsplass har de samarbeidet og støttet hverandre.
Prosjektet har gitt økt fokus på veiledning på arbeidsplassen. Det gir et bedre
grunnlag for veiledning på arbeidsplassen framover, både for ordinære lærlinger og
praksiskandidater
Kompetanseheving har gjennom «Fagbrev på jobb» blitt løftet som tema, både hos
medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.
Kvaliteten på opplæringen, kobling mellom teori og praksis og arbeidsoppdrag, med
fokus på kompetansemålene i læreplanen, gir bedre grunnlag for fagprøven.
Hvorfor denne modellen?
• Modellen bygger på
det beste fra
voksenopplæring og
det beste fra
fagopplæring
• Kan jobbe samtidig
med teori og praksis
• Opplæringa er
tilrettelagt utfra
tidligere erfaring og
realkompetansevurdering
• Egenmotivasjon er
den viktigste
drivkraften
• Høyere lønn som
fagarbeider
BKA: Basiskompetanse i arbeidslivet
Det legges vekt på grunnleggende ferdigheter som du trenger
i opplæringa. Lesing, skriving, regning, muntlige og digitale
ferdigheter. Avhengig av yrke.
Eksempler:
Salgsfaget: Lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.
Kontorfaget: Lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.
Digitale verktøy
Bruke data til å
dokumentere og lære
• Digital opplæringsbok
• Et eget
dokumentasjonsverktøy
vil bli benyttet
• Bruk av digitalt
læringsmateriell, NDLA
• www.ndla.no
– Eks fra Transport og
logistikk:
http://ndla.no/nb/node/102782
Framdrift
Våren 2015:
•
•
•
•
•
Rekruttering deltakere
Registrering/opptak i www.vigo.no
Rettsvurdering/ Voksenrett
Avdekke opplæringsbehov
Rekruttering og nødvendig
opplæring veiledere
Høsten 2015
• Skolere veiledere
• Gjennomføre veiledersamlinger
• Oppstart veiledet og dokumentert
opplæring i bedrift
• Oppstart dokumentert
teoriopplæring i skole
Etter hvert – over 1-2,5 år:
• Realkomp.vurdering i
vg1 og vg2
• Legge individuelle løp fram mot
skriftlig eksamen vg3. (Søknad om
fritak eksamen vg3 behandles i
Udir.) og praktisk prøve til slutt
• Dokumentasjon og vurderinger
underveis
• Fellessamlinger og tilpassede kurs
etter behov.
www.vigo.no
Finansiering
• Evt. egenandel
(voksenrett fritas
uansett)
• Utgifter til bøker og
eksamensavgifter må
påregnes
• Deltakere med
voksenrett finansieres
av STFK
• Faglige veiledere
lønnes
Disse muligheter kan du
studere på:
www.vilbli.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelle arbeidssteder
Daglig arbeid som agronom er drift av og/eller arbeid på landbrukseiendommer.
Agronomens arbeidsplass er hovedsakelig knyttet til gårdsbruk, men også til større
landbrukseiendommer og -bedrifter.
Sentrale arbeidsoppgaver
Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være:
husdyrproduksjon og planteproduksjon
forvaltning av innmark og utmark
bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler
foredling av råvarer, markedsføring og omsetning
driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling
tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling
Agronomen arbeider i nær kontakt med naturen, og må derfor kjenne godt til
prosesser i naturen og ta hensyn til dem i all planlegging og i det daglige arbeidet
Personlige egenskaper
Du bør være fortrolig med dyr og være praktisk anlagt. Du bør kunne jobbe svært
selvstendig.
• Interesserte bes
registrere seg på
www.vigo.no/ Velg
Voksenopplæring
• Vær tydelig på hvilket
område det ønskes
fagbrev/sluttkompetanse innen.
Disse muligheter kan du
studere på:
www.vilbli.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelle arbeidssteder
Som skogsoperatør kan du få jobb hos norske skogsbedrifter eller skogeiere, i
kommunalt eller statlig skogvesen.
Sentrale arbeidsoppgaver
Skogfaget omfatter foryngelse (markberedning, planting og såing), ungskogpleie,
tynning, hogst og kjøring av tømmer. Arbeidet kan utføres både manuelt og maskinelt.
Sentrale arbeidsområder er:
Bruk av hogstmaskin og lastbærer
Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold
Manuell hogst
Utnytting og behandling av tømmer
Etablering og pleie av skog – skogskjøtsel
Natur- og miljøkunnskap
Personlige egenskaper
Du bør like å arbeide utendørs og i nær kontakt med naturen. Selv om de tyngste
arbeidsoperasjonene er overtatt av maskiner, vil det manuelle yrket fremdeles kreve at
du har sterk fysikk. Du må også like å arbeide selvstendig.
Disse muligheter kan du
studere på:
www.vilbli.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplassene innen denne næringen finnes hovedsakelig i oppdrettsanlegg og
mat- og settefiskanlegg langs kysten. Akvakulturanleggene omfatter både små og
mellomstore bedrifter.
Sentrale arbeidsoppgaver
Fagarbeiderens arbeid består av stell, tilsyn med og kontroll av akvatiske organismer
(f.eks. alger, skalldyr og fisk) i oppdrett.
Sentrale arbeidsområder i akvakulturfaget er:
daglige observasjoner i forhold til oppdrettsorganismenes optimale vekst, velferd og
trivsel
riktig fôring
praktisering av god hygiene og sykdomsforebyggende tiltak
driftsregistreringer
daglige kontroller av utstyr som forebygger rømming og driftsproblemer
drift og vedlikehold av anlegg og utstyr
Personlige egenskaper
I dette arbeidet er det viktig at du liker deg utendørs under skiftende værforhold. Det
stilles også store krav til samarbeidsvilje, nøyaktighet og ansvarsbevissthet, samt at
du har stor interesse for biologi.
Disse muligheter kan du
studere på:
www.vilbli.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser for en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og omfatter alt
fra forskjellige typer godstransport til persontransport.
Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er:
transport av personer og varer
håndtering og sikring av last og personer
lasting og lossing
service og kundebehandling
ruteplanlegging
planlegging og gjennomføring av oppdrag
håndtering av transportdokumenter og dokumenter for grensepassering
vedlikehold og klargjøring av utstyr
•
•
•
•
•
Personlige egenskaper
Yrkessjåføren må i sitt arbeid vise ansvarsbevissthet, samarbeidsevne,
nøyaktighet, serviceinnstilling og evne til å planlegge sin egen arbeidsdag.
Yrkessjåføren må ha en evne til å kommunisere med de forskjellige
aktørene.
Formelle krav
Yrkessjåførfaget krever i tillegg til førerkort i alle kategorier en rekke
spesialopplæringer som ADR- og truckførerbevis.
For elever/lærlinger som velger godstransport inngår førerkortopplæring kl.
C og CE eller for persontransport kl. D og DE i henhold til
førerkortforskriftene for aktuelle førerkortklasser.
Disse muligheter kan du
studere på:
www.vilbli.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og
noen offentlige virksomheter.
Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er
markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
kommunikasjon og sosial samhandling
bruk av teknologiske hjelpemidler
inngående kunnskaper om bedriftens produkter
Personlige egenskaper
En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig,
kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i
samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er
avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode
språkkunnskaper og være ryddig.
Disse muligheter kan du
studere på:
www.vilbli.no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktuelle arbeidssteder
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter,
biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.
Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er
service, kundebehandling og veiledning
skriftlig og muntlig informasjonsformidling
kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling
innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler
Personlige egenskaper
En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig,
systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig
framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service
overfor kunder.
What’s in it for me?
Egenmotivasjon er den viktigste drivkraften
For den ansatte:
• Kjenne seg prioritert av arbeidsgiver
• Høyere kompetanse
• Økt yrkesstoltet/økt status
• Beholde lønn og ansettelsesforhold under opplæring
• Høyere lønn som fagarbeider
For bedriften:
• Mer kompetente medarbeidere
• Riktig kompetanse skaper bedre kvalitet, bedre faglig utvikling,
bedre trivsel, effektiviserer ressursbruken, bedre økonomi
• Bedre motivasjon
• Økt ansvarsfølelse
Ketil Tokstad
Senterleder/Adjunkt
Rissa videregående skole
Vurderingsenhet Kysten
7100 Rissa
Lync adresse: [email protected]
73 85 85 05 / 414 90 760
73 85 85 00 (sentralbord)
www.rissa.vgs.no
Roar Skånøy
Ressurssenterleder
Fosen videregående skole
Alf Nebbs gate 14, 7160 Bjugn
Lync adresse:
[email protected]
73 19 52 90 / 930 40 664
73 19 52 00 (sentralbord)
www.fosen.vgs.no
Torunn Butli Rømma
leder ressurssenteret
Åfjord videregående skole
Åveien 8, 7170 Åfjord
Lync adresse:
[email protected]
72 53 07 53 / 926 02 920
72 53 07 40 (sentralbord)
www.afjord.vgs.no