Överlåtelsehandling av aktier OPG

Överlåtelsehandling av aktier i Ownpower Gotland AB (556676-4931)
(Upprättas i två exemplar varav parterna tar ett ex vardera, en kopia skickas till Ownpower Gotland AB)
Säljare:
Namn
Adress
Personnummer/org.
Köpare:
Namn
Adress
Personnr/Org.nr
Aktier serienummer:
Aktier antal:
Summa antal aktier:
Överenskommen köpeskilling per aktie:
Kronor/st
Totalt att erlägga för ovanstående aktier:
Säljare:
Ort och Datum
……………………………………………………………..
Kronor
Köpare
Ort och Datum
………………………………………………………………….
Ovanstående belopp kvitteras av Säljaren
Ort och Datum
…………………………………………………………..
Ownpower Gotland AB
Box 3043
621 11 Visby
OPG överlåtelse version 2