Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult
eller rött?
wc
fördelningsbrunn
fungerande
infiltration/
markbädd
luftningsrör
slamavskiljare/
3-kammarbrunn
fungerande
Du som har enskilt avlopp, vet du omwcdet är en fungerande
anläggning eller om den behöver
åtgärinfiltration/
wc
fördelnings- infiltration/
fördelnings- markbädd
markbädd
brunn
luftningsrör & Hälsoskydds tillsyn.
das? Kontrollera ditt avlopp med hjälp av checklistan
inför Miljö
Det
tjänar
brunn anlagd före 1987 luftningsrör
både du och miljön på!
slamavskiljare/
3-kammarbrunn
GRÖNT
AVLOPP
wc
fördelningsbrunn
fungerande
infiltration/
markbädd
slamavskiljare/
3-kammarbrunn
RÖTT
AVLOPP
GULT
AVLOPP
infiltration/
fördelnings- markbädd
brunn anlagd före 1987
wc
luftningsrör
slamavskiljare/
3-kammarbrunn
wc
luftningsrör
slamavskiljare/
1, 2 eller 3-kammarbrunn
slamavskiljare/
3-kammarbrunn
rör ut i t.ex. dike
eller stenkista
Exempel:
Exempel:
Exempel:
Tillståndsgiven väl fungerande avloppsinfiltration/
wc
anläggning.
Din
anläggning
kan bestå
fördelnings- markbädd
brunn
luftningsrör
anlagd
föremed
1987 infilav exempelvis slamavskiljare
tration/markbädd eller en sluten tank
för WCslamavskiljare/
och slamavskiljare för
3-kammarbrunn
bad-, diskoch tvättvatten (BDT).
Tillståndsgiven avloppsanläggning, till
wc
exempel slamavskiljare med infiltration/
markbädd med tecken på dålig genomströmning och ventilation. Vatten eller
rör ut i t.ex. dike
slam i slamavskiljare/
luftarrören är tecken
på att aneller stenkista
1, 2 eller 3-kammarbrunn
läggningen inte fungerar som den ska.
Tillstånd saknas för avloppsanläggning eller avloppsanläggningen består
enbart av slamavskiljare och saknar
efterföljande reningssteg. Stenkista,
rensbrunn, dräneringsrör, täckdike etc.
är exempel på tekniker som inte renar
vattnet tillräckligt.
OK!
FÖRBÄTTRA!
ÅTGÄRDA!
wc
VAD SÄGER LAGEN?
Avloppsvatten skall avledas och renas
eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För
detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Har du ett minireningsverk?
Du ska kunna redovisa för Miljö & Hälsoskydd hur din anläggning fungerar, uppvisa
serviceprotokoll och kvitto på inköp av kemikalier. Din anläggning ska precis som andra avloppsanläggningar ha tillstånd och flöda obehindrat. Kemikalier, pumpar, vippor,
filter och övrig teknik ska fungera eller vara utbytta enligt tillverkarens anvisningar.
KOM IHÅG ATT DET ÄR DITT ANSVAR att ha ett fungerande avlopp med aktuella
tillstånd. Att bygga ny avlopps­anordning eller förbättra befintligt avlopp kräver
tillstånd från Miljö & Hälsoskydd. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar
du på www.avloppsguiden.se. Där kan du bland annat få tips om olika lösningar,
leverantörer med mera.
Miljöbalken 9 kap 7 §
Miljö & Hälsoskydd
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se
Uppdaterad februari 2016
Har du ett grönt avlopp?
Då har du ett fungerande avlopp med
rör ut i t.ex. dike
slamavskiljare/och behöver
aktuellt
tillstånd
inte göra
eller stenkista
1, 2 eller 3-kammarbrunn
någonting i dagsläget. Ditt avlopp har
troligen liten miljöpåverkan och övergöder inte vattendrag, sjöar eller hav, eller
förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp
av checklistan för att bli säkrare på din
bedömning.
Checklista för enskilda avlopp
Fungerar ditt enskilda avlopp som det ska? Använd checklistan för att ställa diagnos.
AVLOPP - SLAMAVSKILJNING OCH MARKBÄDD/INFILTRATION
AVLOPP – SLAMAVSKILJNING OCH MARKBÄDD/INFILTRATION
wc
tvätt
bad/dusch
tvätt
disk
2
3
fördelningspumpbrunn brunn
alternativ
MARKBÄDD
4
luftningsrör
avloppsvatten
uppsamlingsbrunn
slamavskiljare/
3-kammarbrunn
eller minireningsverk
alternativ
INFILTRATION
1
5
luftningsrör
GRÖNT
AVLOPP CHECKLISTA – Punkterna nedan ger dig en bild av hur avloppet bör fungera.
1. Slamavskiljaren/trekammarbrunnen:
5. Luftningsrören:
•
Det finns ett T-rör eller skärm vid utloppet som hindrar
slam att gå vidare till nästa del av anläggningen. Slam i
utloppet kan skada efterföljande delar på anläggningen.
Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att
avloppet vid något tillfälle bräddat. Det beror sannolikt på
att den efterföljande reningen har satt igen.
Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsröret. Om vattennivån ligger under utloppsröret finns det
sannolikt en läcka som måste tätas. Om vattennivån ligger
ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen
sannolikt satt igen.
•
Pumpbrunnen har ett fungerande larm som
aktiveras vid driftstopp.
6. Omgivningen/växtligheten:
•
•
•
•
•
2. Pumpbrunnen (finns ibland):
•
3. Fördelningsbrunnen:
•
•
Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.
Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen. Om vattennivån ligger ovanför utloppen har den
efterföljande reningen sannolikt satt igen.
4. Uppsamlingsbrunn (vid markbädd):
•
•
•
•
•
•
Avloppsanordningen har luftningsrör som sticker upp cirka
50 cm ovan mark. Alternativt har luftningsrören letts till
uppsamlingsbrunnen.
Det är torrt i luftningsrören. Om det finns vatten eller slam
här är det ett tecken på problem med anläggningen. Du kan
själv kontrollera genom att sticka ner en mätsticka.
Det finns ingen påträngande lukt av avlopp i luftningsrören. Om det finns det är det ett tecken på problem med
luftningen av anläggningen.
Luftningsrören har lock som tillåter luft att komma in.
Om du har täta lock hindras luftflödet och anläggningen
fungerar inte.
Det är torrt kring anläggningen.
Det växer ingen fuktälskande växtlighet, till exempel al eller
veketåg, kring eller på bädden.
Det finns inte många kväveälskande växter, till exempel
nässlor eller hallon, kring eller på bädden.
Bädden är inte täckt av växtlighet med rötter som riskerar
att tränga in i bädden, såsom träd eller buskar.
Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt. Om inte är
det ett tecken på problem med anläggningen.
GULT
AVLOPP
RÖTT
AVLOPP
OM NÅGOT INTE FUNGERAR eller du saknar olika delar enligt ovan är ditt avlopp sannolikt ”gult”
eller ”rött”. Är du osäker på om ditt avlopp är gult eller rött kan du kontakta Miljö & Hälsoskydd för
att diskutera det. Det finns också en mer detaljerad checklista på www.kungsbacka.se för dig som
är intresserad.
Vad händer nu?
Om du bedömer att ditt avlopp är ”grönt” eller ”gult” kommer Miljö & Hälsoskydd att göra ett tillsynsbesök. Efter besöket skickar
vi en underrättelse med posten där vi berättar vilken bedömning vi gjort av ditt avlopp. Du har då möjlighet att höra av dig om du
har synpunkter. Beroende på dina synpunkter och vår bedömning fattar vi vårt beslut om hur ditt avlopp fungerar. Om det fungerar avslutar vi ditt ärende och du får en faktura på tillsynsavgiften. Om det inte fungerar kommer vi kräva att du åtgärdar mindre
problem eller så får du ett förbud att använda din anläggning.
Om du däremot själv bedömer att ditt avlopp är ”rött” får du inget tillsynsbesök utan vi kommer att skicka ett beslut om förbud.