Regelb. tillsyn Uppföljning beslut Alvesta

Beslut
2016-04-26
Skolinspektionen
Dnr 43-2014:7597
Alvesta kommun
Beslut efter uppföljning för
gymnasiesärskola
efter tillsyn i Alvesta kommun
Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund
Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08- 586 080 07
www.skolinspektionen.se
Beslut
2016-04-26
2 (4)
Dnr 43-2014:7597
Uppföljning av tillsyn i Alvesta kommun
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Alvesta kommun under våren 2015.
Skolinspektionen fattade den 18 juni 2015 beslut efter tillsyn för.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som
Alvesta kommun inkom med 26 oktober 2015 samt uppföljningsbesök den 17
mars 2016.
Sammanfattning av avhjälpta brister
Arbetsområde
Typ av
ingripande
2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Utifrån en analys av det som framkommer i
uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna.
Brist avhjälpt
0,
-------
Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende den brist som har avhjälpts.
Skolinspektionens beslut
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att
huvudmannen avhjälpt påtalad brist.
Avhjälpt brist i verksamheten
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra
utbildningen vid skolenheterna inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid
skolenheterna, i förhållande till de nationella mål och riktlinjer som formuleras i
gymnasiesärskolans läroplan. I arbetet ingår också att följa upp de förutsättningar som
huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning.
Huvudmannen analyserar sedan måluppfyllelsen och skolenheternas förutsättningar, beslutar
om vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder.
Beslut
2016-04-26
3 (4)
Dnr 43-2014:7597
När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit
fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv
insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om
kränkande behandling etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid
skolenheterna.
Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen är likvärdig är en behovsstyrd
resursfördelning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas
skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga
resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken
grad den främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet.
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Alvesta kommun inte
uppfyllde författningskraven avseende att:
•
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen)
Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Alvesta
kommun avhjälpt denna brist.
Motivering
Alvesta har den 26 oktober inkommit med en redovisning av de åtgärder som
vidtagits efter Skolinspektionens beslut. Av redovisningen samt av de
uppgifter som framkommit vid uppföljningsbesöket framgår inte annat än att
huvudmannen har vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristen gällande det
systematiska kvalitetsarbetet.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende den brist som bedöms
som avhjälpt.
Beslut
2016-04-26
4 (4)
Dnr 43-2014:7597
På Skolinspektionens vägnar
1_U
Lotta Kårlind
Enhetschef
1W1/140
7
Jev y Fan
Föredragande/ Utredare