COM(2016) 266 final

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 25 maj 2016
(OR. en)
9476/16
Interinstitutionellt ärende:
2016/0143 (NLE)
COASI 94
ASIE 38
CFSP/PESC 432
RELEX 447
COHOM 56
COTER 57
CONOP 47
WTO 145
DEVGEN 105
JAI 491
CLIMA 54
ENV 361
AGRI 294
EDUC 213
ENER 224
TRANS 194
MIGR 102
COMER 69
CULT 47
FÖRSLAG
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
20 maj 2016
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2016) 266 final
Ärende:
Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som unionen ska inta i
den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet om ett
vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Indonesien, å andra sidan, om antagandet av den gemensamma
kommitténs arbetsordning och inrättandet av specialiserade arbetsgrupper
För delegationerna bifogas dokument – COM(2016) 266 final.
Bilaga: COM(2016) 266 final
9476/16
/sk
DGC 1B
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 20.5.2016
COM(2016) 266 final
2016/0143 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommitté som inrättats
genom ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Indonesien, å andra sidan, om antagandet av den gemensamma kommitténs
arbetsordning och inrättandet av specialiserade arbetsgrupper
SV
SV
MOTIVERING
Ett ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
(nedan kallat avtalet), undertecknades den 9 november 2009 och trädde i kraft den 1 maj
2014.
Avtalet ger en rättslig ram som omfattar frågor om allt från regelbunden politisk dialog till
sektoriellt samarbete. Det betonar EU:s beslutsamhet att samarbeta med Republiken
Indonesien och lyfta de bilaterala förbindelserna till en högre nivå.
Avtalet syftar till att stärka samarbetet inom ett stort antal politikområden, bl.a. mänskliga
rättigheter, icke-spridning av massförstörelsevapen, terrorismbekämpning, kamp mot
korruption och organiserad brottslighet, handel, migration, miljö, energi, klimatförändring,
transport, vetenskap och teknik, sysselsättning och sociala frågor, utbildning, jordbruk,
utvecklingsbistånd, kultur osv.
I enlighet med artikel 41 i avtalet inrättades en gemensam kommitté bestående av företrädare
för båda sidor på högsta möjliga nivå. Den gemensamma kommittén ska se till att avtalet
fungerar och genomförs på rätt sätt, fastställa prioriteringar mot bakgrund av avtalets mål och
lösa problem som uppstår i samband med tillämpning eller tolkning av det.
För att bistå den gemensamma kommittén och underlätta diskussioner bland experter om vissa
centrala områden som faller inom ramen för avtalet, föreslås att specialiserade arbetsgrupper
inrättas för
(1) utvecklingssamarbete,
(2) handel och investeringar,
(3) dialog om mänskliga rättigheter,
(4) politisk dialog, och
(5) dialog om säkerhet.
EU kommer dessutom att föreslå inrättandet av en sjätte arbetsgrupp specialiserad på miljö
och klimatförändringar vid gemensamma kommitténs första möte i enlighet med
artikel 14.2 i kommitténs arbetsordning.
Syftet med förslaget är att fastställa EU:s ståndpunkt i den gemensamma kommittén inför
(i) antagandet av den gemensamma kommitténs arbetsordning och
(ii) inrättandet av de specialiserade arbetsgrupperna.
EU:s ståndpunkt kommer att grunda sig på det bifogade utkastet till beslut av gemensamma
kommittén.
SV
2
SV
2016/0143 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommitté som inrättats
genom ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Indonesien, å andra sidan, om antagandet av den gemensamma kommitténs
arbetsordning och inrättandet av specialiserade arbetsgrupper
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna
207, 209 och 218.9,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)
Ett ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å
andra sidan (nedan kallat avtalet), trädde i kraft den 1 maj 2014.
(2)
I enlighet med artikel 41 i avtalet inrättades en gemensam kommitté för att bland annat
se till att avtalet fungerar väl och genomförs på ett korrekt sätt.
(3)
För att bidra till ett effektivt genomförande av avtalet bör gemensamma kommitténs
arbetsordning antas.
(4)
Unionens ståndpunkt i gemensamma kommittén vad gäller antagandet av
arbetsordningen bör grunda sig på det utkast till gemensamma kommitténs beslut som
åtföljer det här beslutet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
(1)
Den ståndpunkt som ska intas av unionen i den gemensamma kommitté som inrättas
genom artikel 41 i avtalet, om
•
antagandet av den gemensamma kommitténs arbetsordning och
•
inrättandet av de specialiserade arbetsgrupperna
ska grunda sig på de utkast till gemensamma kommitténs beslut som åtföljer det här
beslutet.
SV
3
SV
(2)
Unionens företrädare i gemensamma kommittén får godkänna mindre ändringar av
utkastet till beslut utan hänskjutande tillbaka till rådet.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
SV
4
SV