Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse
Kommunereformen
Undersøkelse gjennomført i
kommunene Bø og Sauherad
Opinion AS
Juni 2016
Oppdragsbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Oppdragsgiver
Kommunene Bø og Sauherad
Kontaktperson
Erling Rønnekleiv, regionrådssekretær, Midt-Telemarkrådet
Formål
Representativ innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen
Metode
Kvantitativ, telefonundersøkelse, sannsynlighetsutvelging
Utvalgsområde/univers
Innbyggere i kommunene Bø og Sauherad, 16 år og eldre
Vekting
Data er vektet på kjønn og alder for å gjenspeile sammensetningen i kommunen
Antall intervju (n=)
Bø kommune: n=600
Sauherad kommune: n=400
Feilmargin
Se feilmargintabell side 5
Feltperiode
3. – 8. juni 2016
Ansv konsulent Opinion
Henrik Høidahl, [email protected], tlf. 992 61 015
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
2
Kommunereformen
Kommunesammenslåing er blitt satt på agendaen de siste
årene. Det er 50 år siden forrige kommunereform og mye
har skjedd når det gjelder oppgaver og ansvar siden den
gang. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en ny
kommunereform som skal gi ny kommunestruktur og nye
oppgaver til kommunene. Målet er større og mer robuste
kommuner. Dette anses nødvendig for å møte
morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger
blant innbyggerne.
En innbyggerhøring, som verktøy i kommunereformen, vil
bidra til
1) å gi innspill og kunnskap, blant annet til de folkevalgte,
om hva det er innbyggerne i kommunen er opptatt av og
hvor de føler tilhørighet,
2) å identifisere innbyggernes syn på kommunesammenslåing
3) at kommunereformen får økt oppmerksomhet og heve
innbyggernes engasjement om reformen.
I denne rapporten er resultatene på hovedtallsnivå
(totalbasen) lagt inn i grafene. Signifikante forskjeller
mellom kvinner og menn, mellom aldersgrupper og
valgkretser er også kommentert. For nedbrytninger på
bakgrunnsspørsmål vises det til resultattabeller i Excel.
Kilde: Statens kartverk
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
3
Om undersøkelsen
Utvalgssammensetning og representativitet
•
Målgruppen, 16 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister
•
I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den
samme muligheten til å bli valgt
•
Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging
•
Det trekkes utvalg på postnummer
•
Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt
sett, der også spredt bebyggelse inngår
•
Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler
befolkningssammensetningen i kommunen
Kontrollrutiner
•
Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har
gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i
forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer:
1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere
2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere
på det enkelte produksjonssted
3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig
intervjutid, antall bortfall og pålogget tid
4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle
avvik i svargivning
5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av
respondenter
6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og
rapportering
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
4
Feilmargintabell
Alle
undersøkelser
er
beheftet
med
Prosentresultat
feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i
hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er
utvalgsskjevheter,
som
medfører
at
5,0 %
10,0 %
15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %
Utvalgsstørrelse: Sauherad
100
4,2 %
5,8 %
6,9 %
7,7 %
8,4 %
8,9 %
9,2 %
9,5 %
9,6 %
9,7 %
150
3,4 %
4,7 %
5,6 %
6,3 %
6,8 %
7,2 %
7,5 %
7,7 %
7,8 %
7,8 %
200
2,9 %
4,0 %
4,8 %
5,4 %
5,8 %
6,2 %
6,4 %
6,6 %
6,7 %
6,7 %
250
2,6 %
3,6 %
4,3 %
4,8 %
5,2 %
5,5 %
5,7 %
5,9 %
5,9 %
6,0 %
Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser
300
2,4 %
3,2 %
3,9 %
4,3 %
4,7 %
5,0 %
5,2 %
5,3 %
5,4 %
5,4 %
og
400
2,0 %
2,8 %
3,3 %
3,7 %
4,0 %
4,2 %
4,4 %
4,5 %
4,6 %
4,6 %
utvalget ikke er identisk med universet
eller målgruppen.
Ulikheter kan knytte
seg til bestemte kjennetegn eller adferd.
prosentresultat
ved
95%
signifikansnivå er vist i tabellen til høyre.
Prosentresultat
Ved en base på 400 (n=400), der vi har en
populasjonsstørrelse på 3512, kan vi med
95%
sannsynlighet
at
200
3,0 %
4,1 %
4,8 %
5,4 %
5,9 %
6,2 %
6,5 %
6,6 %
6,7 %
6,8 %
resultatet ligger innenfor ± 2,0 og ± 4,6
250
2,6 %
3,6 %
4,3 %
4,8 %
5,2 %
5,5 %
5,8 %
5,9 %
6,0 %
6,0 %
prosentpoeng,
300
2,4 %
3,3 %
3,9 %
4,4 %
4,7 %
5,0 %
5,2 %
5,4 %
5,4 %
5,5 %
er
400
2,0 %
2,8 %
3,3 %
3,7 %
4,1 %
4,3 %
4,5 %
4,6 %
4,7 %
4,7 %
størst ved et prosentresultat på 50% og
500
1,8 %
2,5 %
3,0 %
3,3 %
3,6 %
3,8 %
3,9 %
4,1 %
4,1 %
4,1 %
minst ved prosentresultater på 5%/95%.
600
1,6 %
2,2 %
2,7 %
3,0 %
3,2 %
3,4 %
3,6 %
3,7 %
3,7 %
3,7 %
avhengig
størrelse.
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
det
Utvalgsstørrelse: Bø
riktige
resultatets
si
5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %
av
prosent-
Usikkerheten
5
Utvalget i Bø kommune og Sauherad kommune
Bø kommune, n=600
Sauherad kommune, n=400
Kjønn
Kjønn
Kvinne
50%
Kvinne
49%
Mann
50%
Mann
51%
Alder
Alder
16-29
30-44
45-59
60+
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
28%
23%
16-29
21%
30-44
21%
45-59
21%
60+
28%
6
26%
32%
Bø kommune: Innbyggerne er delt i synet på om Bø bør slå
seg sammen med Sauherad kommune
Bø kommune er nå inne i en prosess, for å vurdere om kommunen bør slå seg sammen med Sauherad kommune. Er du
for eller imot denne sammenslåingen?
For
45,0%
Mot
44,3%
Innbyggerne over 16 år i Bø kommune er delt
i synet på om Bø bør slå seg sammen med
Sauherad kommune. 45,0 % er for en slik
sammenslåing, 44,3 % er mot, mens 10,7 %
oppgir at de ikke vet. Om vi i en ren
matematisk øvelse tar ut «vet ikke»-gruppen
av materialet (n=536), er det 50,4 % som er
for, 49,6 % som er mot sammenslåing
(forskjellen mellom for og mot er ikke
statistisk signifikant, altså innenfor feilmargin).
I aldersgruppen 16-29 år er det en tendens til
at det er flere som er mot (47 %) enn for (38
%). I gruppen 45-59 år er det en tendens til at
det er flere som er for (54 %) enn mot (39 %).
Mann
Vet ikke
(leses ikke)
10,7%
Base
For
Mot
Vet ikke
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
n=600
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
7
298
45%
47%
7%
Kvinne 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år+
302
45%
41%
14%
169
38%
47%
15%
137
43%
43%
14%
128
54%
39%
8%
166
48%
46%
6%
Sauherad kommune: 2 av 3 er for at Sauherad kommune
slår seg sammen med Bø kommune
Sauherad kommune er nå inne i en prosess, for å vurdere om kommunen bør slå seg sammen med Bø kommune. Er du
for eller imot denne sammenslåingen?
For
65,9%
Mot
24,7%
2 av 3 innbyggere over 16 år, et klart flertall,
er for at Sauherad kommune slår seg
sammen med Bø kommune. 1 av 4 er mot en
slik sammenslåing. Det er signifikant flere
som er for sammenslåing enn mot
sammenslåing. Også om vi i en ren
matematisk øvelse legger til «vet ikke»andelen på 9,3 % til andelen mot
sammenslåing (24,7 %), er det signifikant
flere som er for en sammenslåing (65,9 %).
Det er flertall for sammenslåing i alle
aldersgrupper, høyest er andelen i gruppen
30-34 år (78 %), lavest i gruppen 16-29 år (58
%).
Mann
Vet ikke
(leses ikke)
9,3%
Base
For
Mot
Vet ikke
0%
20 %
40 %
60 %
n=400
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
8
202
67%
24%
9%
Kvinne 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år+
198
65%
25%
10%
86
58%
34%
9%
83
78%
11%
11%
103
66%
24%
11%
129
64%
28%
8%
Klart flertall for sammenslåing i Sauherad kommune
Delt i synet på sammenslåing i Bø kommune
<Sauherad kommune> / <Bø kommune> er nå inne i en prosess, for å vurdere om kommunen bør slå seg sammen med
<Bø kommune> / <Sauherad kommune>. Er du for eller imot denne sammenslåingen?
Det er signifikant flere i Sauherad kommune
(65,9 %) enn i Bø kommune (45,0 %) som er
for en sammenslåing av de to kommunene.
Bø kommune (n=600)
Sauherad kommune (n=400)
Det er signifikant flere i Bø kommune (44,3
%) enn i Sauherad kommune (24,7 %) som er
mot en sammenslåing av de to kommunene.
45,0%
For
65,9%
44,3%
Mot
24,7%
Mens det er et klart flertall for sammenslåing i
Sauherad kommune, er innbyggerne i Bø
kommune delt i synet.
Bø
Mann
Base
298
45%
47%
7%
For
Mot
Vet ikke
10,7%
Vet ikke
(leses ikke)
Sauherad Mann
Base
9,3%
For
Mot
0%
INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE
20 %
40 %
Vet ikke
60 %
9
202
67%
24%
9%
Kvinne 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år+
302
45%
41%
14%
169
38%
47%
15%
137
43%
43%
14%
128
54%
39%
8%
166
48%
46%
6%
Kvinne 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år+
198
65%
25%
10%
86
58%
34%
9%
83
78%
11%
11%
103
66%
24%
11%
129
64%
28%
8%
Innsikt som bringer deg videre
opinion.no
Opinion AS
Maridalsveien 13E
0178 OSLO
T: 21 300 400
E: [email protected]