priponki - Upravne enote

Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Štev.:
Datum:
T: 01 896 23 48
F: 01 896 23 60
E: [email protected]
www.upravneenote.gov.si/litija/
040-11/2016
31.8.2016
Zadeva: evidentiranje podpor volivcev dvema zahtevama za razpis zakonodajnega
referenduma
Od 1. septembra 2016 dalje lahko volivci in volivke (v nadaljevanju volivci) oddajo podporo
dvema zahtevama za razpis zakonodajnega referenduma:
•
•
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju in
o Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka.
Na Upravni enoti Litija bo možno evidentirati podpore na sedežu UE, Jerebova ulica 14, Litija, v
sobah štev. 13, 12 in 19, do vključno 5. oktobra 2016, v poslovnem času upravne enote:
− ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
− v sredo od 8.00 do 18.00 ure,
− v petek od 8.00 do 13.00 ure
Obrazci v tiskani obliki so na razpolago na sedežu upravne enote na vseh sprejemnih mestih,
kjer bodo volivci lahko oddali podporo in se lastnoročno podpisali pred uradno osebo, ter so
brezplačni.
Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu za vsak zakon samo
enkrat, seveda pa lahko podpre oba zakona ali samo enega.
Za zbiranje podpor je pobudnik določil naslednji gesli:
ZAKON
GESLO
ŠIFRA
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dedovanju
ZA NAŠE DEDIČE
721
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka
ZA SLOVENSKE KMETE
722
Potrjene obrazce podpore zbira pobudnik:
Sindikat delavcev in migrantov Slovenije – SDMS
Kraljeviča Marka ulica 19
2000 Maribor
Podpora se lahko da na naslednji način:
1. OSEBNO PRED PRISTOJNIM ORGANOM
Volivec da svojo podporo s podpisom na obrazcu pred pristojno uradno osebo upravne enote,
ne glede na kraj stalnega prebivališča. Ob tem opozarjamo, da se identiteta praviloma ugotovi
na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje,
maloobmejna prepustnica, orožna listina). Potrjen obrazec podpore se vrne volivcu, kateri ga
posreduje pobudniku.
2. PREKO ENOTNEGA DRŽANEGA PORTALA E-UPRAVA
Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela
elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca. Če
bomo ugotovili, da je elektronski obrazec pravilno podpisan in volivec vpisan v evidenco volilne
pravice, podpora pa še ni evidentirana, bomo podporo evidentirali v računalniški evidenci in
potrjen obrazec posredovali pobudniku.
3. VOLIVCI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA
INVALIDNE OSEBE, ZAVODIH ZA PRESTAJANJE ZAPORNE KAZNI IN DRUGIH
PODOBNIH ZAVODIH
Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne
osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo
tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba ustanove oziroma
zavoda. Odgovorna oseba zavoda oziroma ustanove za to nalogo pooblasti osebo, zaposleno v
zavodu oziroma ustanovi (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča…).
Volivec izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje
upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.
4. VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI
Podporo lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno
nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna
oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za
potrjevanje podpore določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Volivec izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje
upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.
5. BOLNI IN INVALIDI
Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, pa se zaradi
bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred pristojnim organom,in se ne nahajajo v
bolnišnicah, domovih, zavodih za invalidne osebe, zavodih za prestajanje zaporne kazni in
drugih podobnih zavodih, lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki
takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za dajanje podpor.
Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali
navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za potrjevanje
podpor. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, morebitno
telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti
pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s kakršnimikoli dokazili,
zadošča le navedba volivca.
Upravni organ preveri ali je vlagatelj vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti
o obisku uradne osebe na njegovem domu.
Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu, kjer preveri
njegovo identiteto ter potrditi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa,
obrazec pa volivec nato pošlje pobudniku.
Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete na tel.štev. 01 8962-352 (Jana Poglajen) ali 01 8962333 (Vera Paradiž).
UPRAVNA ENOTA LITIJA