Ohjekirja musiikkiluokkalaiselle

Tervetuloa musiikkiluokalle
Tämä opaslehtinen on tarkoitettu oppaaksi ja muistitueksi kolmasluokkalaisen perheelle.
Kuopiossa toimii musiikkiluokkia neljässä alakoulussa: Haapaniemi, Rajala, Pohjantie ja Pyörö. Näistä Haapaniemi,
Rajala ja Pohjantie ovat profiloituneet puhallinorkesteritoimintaan, Pyörön koulussa musiikinopetusta toteutetaan
vaihtelevin kokoonpanoin ja vahvuuksin.
Kaikki Kuopion alakoulujen musiikkiluokat toimivat taustayhdistysten tuella. Kunnallinen koululaitos pystyy antamaan
musiikin perusopetuksen, mutta taustayhdistyksen tuella voidaan musiikkiluokkalaisille tarjota monipuolisempia
vaihtoehtoja esim. soitinten valintaan ja järjestää koulun ulkopuolella pidettäviä leirejä ja tapahtumia.
Taustayhdistyksen taloudellisella tuella oppilaat saavat hyvät edellytykset monipuoliseen musiikkiluokkatoimintaan.
Rajalan koulussa taustayhdistys on Rajalan Puhaltajat ry (RaPu), jonka jäseniksi voivat musiikkiluokkalaiset ja nuorisoorkesterin jäsenet perheineen liittyä.
Jäsenyys kannattaa
Rajalan Puhaltajat tarjoaa jäsenetuna kolmannella luokalla neljä tuntia oman orkesterisoittimen opetusta. Jos oppilaalla
on jo oma opettaja, yhdistykseltä voi hakea avustusta opetukseen.
Rajalan Puhaltajat vuokraa tarvittaessa soittimen koko kouluajaksi, joten omaa soitinta ei välttämättä tarvitse hankkia.
Esiintymisliivin käytöstä peritään pantti, josta kuudennen luokan lopussa palautetaan puolet, kun liivin palauttaa
hyvässä kunnossa takaisin.
Rajalan Puhaltajat tarjoaa opettajille taloudellisen mahdollisuuden järjestää harjoitusleirejä. Rajalan Puhaltajat
myöntää jäsenilleen vuosittaisen toimintasuunnitelman puitteissa avustuksia oman soittimen hankintaan ja
musiikkileireihin. Jokaisella musiikkiluokalla on mahdollisuus hakea yhdistykseltä luokkaretkistipendiä kuudennella
luokalla.
Varainhankinta
Rajalan Puhaltajien varainhankinta tapahtuu jäsenmaksu- ja soitinvuokratuottojen lisäksi suurelta osin
Musiikkikeskuksen ovimies-, naulakko- ja järjestyksenvalvontatoiminnasta. Tuloja kertyy myös apurahoista,
konserteista ja erilaisista myyntituotoista esim. glögi ja joulukortit. Myyntituotoista tilitetään osa luokille
myyntiaktiivisuuden mukaan. Luokka-orkesterien ja nuoriso-orkesterin esiintymispalkkiot kartuttavat suoraan luokkien
ja orkesterin omaa retkikassaa.
Musiikkiluokkalaisuudesta
Musiikkiluokalla koululainen saa monipuolista musiikkikasvatusta ja oppii soittamaan sekä itsenäisesti että ryhmässä.
Konserttien, leirien ja talkootyön tuloksena syntyy yhteisöllinen ja hyvä luokkahenki opettajien, oppilaiden ja
vanhempien välillä.
Jotta musiikkiluokkatoiminta kyetään pitämään kustannuksiltaan nykyisen kaltaisena, odotetaan vanhempien
osallistuvan talkootöihin aktiivisesti. Kun jokainen perhe osallistuu tasaisesti luokan talkootehtävien hoitamiseen, ei
työn määrä ole kohtuuton.
Yhteistyötahot
Rajalan Puhaltajat tekee yhteistyötä Kuopion konservatorion, Kuopion kaupunginorkesterin ja Kuopion muiden
musiikkiluokkakoulujen kanssa. Konservatoriossa opiskeleville oppilaille pyritään järjestämään konservatorion opettajan
pitämä musiikinteorian opetus koululla koulupäivän aikana. Muiden oppilaiden musiikinteorian opetuksesta vastaa
luokan oma musiikinopettaja.
Nuoriso-orkesteri
Rajalan Puhaltajat on myös nuoriso-orkesteri. Orkesterissa soittaa pääasiassa Rajalan musiikkiluokilla kasvaneita nuoria.
Orkesteriin voivat pyrkiä kaikki soittotaitoiset nuoret. Orkesteriin otetaan oppilaita pääsääntöisesti kuudennelta
luokalta lähtien. Kapellimestarina toimii Erkki Kaukonen, joka järjestää pääsykokeen kaikille orkesteriin pyrkiville.
Orkesteri harjoittelee kouluvuoden aikana vähintään kerran viikossa. Nuoriso-orkesteri tekee yhteistyötä
musiikkiluokkien kanssa vuosittaisissa yhteiskonserteissa ja esiintyy tilauksesta erilaisissa tilaisuuksissa.
Vanhempia vastuutehtäviin
Jotta musiikkiluokkatoiminta sujuisi jouhevasti, ja tieto kulkisi mutkitta, suosittelemme, että ensimmäisessä
vanhempainillassa valitsette keskuudestanne seuraavat vastuuhenkilöt (sama henkilö voi toki hoitaa useamman
vastuutehtävän):
Tiedottaja
Narikkavastaava
Rahastonhoitaja
Hallituksen jäsen
-
Jakaa hallitukselta saamansa tiedotteet luokan vanhemmille
Kerää oppilaiden vanhemmilta suostumuksen luokan yhteisen sähköpostilistan käyttöön ja ylläpitää
sähköpostilistaa
Olisi luonteva henkilö liittymään RaPu:n hallitukseen seuraavassa vuosikokouksessa.
huolehtii vastuukuukausina oman luokan ovimies-, naulakko- ja järjestyksenvalvonta-tehtävien
vuorojen toteutumisesta
pyytää tarvittaessa apua vuorojen täyttämiseen ensin kummiluokalta ja sitten koulun muilta
musiikkiluokilta
kaksi vanhempaa, jotka avaavat haluamassaan pankissa luokalle tilin
tilinumero on ilmoitettava RaPu:n rahastonhoitajalle luokan tilityksiä varten
huolehtivat luokan rahaliikenteen sujumisesta
Erovuoroisten tilalle/varajäsen
Rajalan Puhaltajilla on nettisivut, joiden kautta pyrimme aktiivisesti tiedottamaan tulevista tapahtumista niissä
puitteissa, mitä on suotavaa julkisesti tiedottaa. Kalenterissa on tietoa tulevista konserteista ja muista tapahtumista.
Nettisivuja kannattaa siis seurata aktiivisesti. Sivujen osoite on www.rajalanpuhaltajat.net.
Rajalan Puhaltajat ry löytyy myös Facebookista. Esim. Rajalan Puhaltajat ry – RaPu on suljettu ryhmä, jossa vanhemmat
voivat vaihtaa ajatuksiaan ja vaikka kierrättää pieneksi käyneitä esiintymisvaatteita.
Vuosikalenteri
Jäsenilmoitus (syys-lokakuu)
- Yhdistys kerää uusien oppilaiden jäsenilmoittautumiset ja lainasoittimet jäsenrekisteriin.
- jäsenmaksu on 25 e/perhe
- soitinvuokra 40 e/vuosi
- pukupantti 20 e, josta palautetaan 10 e takaisin kuudennen luokan jälkeen
- Jäseneksi kannattaa ilmoittaa kaikki perheenjäsenet. Jäsenmäärällä on vaikutusta esim. joitain
avustuksia haettaessa.
- Jäsenmaksu kerätään syyslukukauden aikana ja jäsenmaksun suuruus päätetään helmikuussa
vuosikokouksessa.
- Jäsenyys on vapaaehtoista, mutta vain jäsenet nauttivat jäseneduista. Esim.soitinvuokra on eijäsenille 80 eur/vuosi.
Soitinvalinnat (Syyslukukauden lopulla)
- Oppilaat ovat saaneet toivoa omaa soitinta. Toiveiden ja keskusteluiden perusteella oma
orkesteriopettaja muodostaa luokasta luokkaorkesterin.
- Soitinvalinta tehdään syyslukukauden aikana. Tavoitteena on saada soittimet valituksi joulukuuhun
mennessä.
Glögikonsertti (Marraskuu)
- Perinteinen tapahtuma, jossa esiintyvät sekä nuoriso-orkesteri että musiikkiluokat.
- Glöginkeittoilta pidetään pari päivää ennen konserttia. Tehdyistä talkootunneista maksetaan
korvaus luokan kassaan.
- Vanhemmat voivat tilata glögiä kotiin puolen litran pulloissa. Luokat saavat oman luokan
glögimyynnistä tuottoa luokkaretkirahastoon. Glögin keittoilta ja Glögkonsertti on koettu
yhteisöllisyyttä lisääväksi tapahtumaksi.
Joulukortit (loka-marraskuu)
- Opettajat piirrättävät kuvaamataidon tunnilla oppilailla joulukorttikuvia. Rajalan Puhaltajien
hallitus valitsee kaksipuoleiseen joulukorttiin painettavan kuvan.
- Luokat saavat tuloja joulukorttien myynnistä.
Musiikkikeskuksen talkoot (syys-toukokuu)
- Kunkin luokan vanhemmat ovat vuorollaan vastuussa naulakko-, ovimies- ja
järjestyksenvalvontatoiminnasta.
- Kolmasluokkalaisten vanhemmat huolehtivat vuoroista tammi-helmikuussa, neloset maalistoukokuussa, nuoriso-orkesteri kesä-elokuussa, kuutoset syys-lokakuussa ja vitoset marrasjoulukuussa.
- Kummiluokalta voi pyytää apua vuorojen täyttämisessä. Kummiluokkapareja ovat 3-6, 4-5.
- Naulakko- ja ovimiestoimintaan ohjeistetaan syksyllä Musiikkikeskuksella pidettävässä
tilaisuudessa. Tehtävissä ei tarvitse olla yksin vaan samaan aikaan vuorossa on vanhempia myös
muilta musiikkikouluilta.
- Vastuukuukauden vuorot jaetaan tasapuolisesti luokan vanhempien kesken. Perhe voi halutessaan
pyytää naulakko- ja ovimiestehtävään kummeja, sukulaisia, ystäviä naapureita tai kenen tahansa
aikuisen, joka hoitaa tehtävän sovitusti.
- Tehtävissä toimivan tulee olla vähintään 18-vuotias.
- Järjestyksenvalvontatehtäviin koulutetaan erikseen ja järjestyksenvalvojakortti anotaan
poliisiviranomaiselta. Toiminta on lakisääteisesti velvoitettua, eikä järjestyksenvalvonta tehtäviä
voi hoitaa muu kuin asianmukaisesti koulutettu henkilö. Kurssi on Rajalan Puhaltajien jäsenille
ilmainen. Kultakin luokalta olisi hyvä löytyä n. 5 henkilöä kurssille.
Rajalan Puhaltajien vuosikokous (helmikuu)
- Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet, hyväksytään edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan uusi toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Hyvä tilaisuus tulla kuulemaan yhdistyksen uudet suunnitelmat ja avaamaan keskustelua toiminnan
kehittämiseksi.
- Hallituksessa on sääntöjen mukaan kahdeksan jäsentä, kuusi varsinaista ja kaksi varalla.
Toimiakseen hyvin hallituksessa tulisi olla edustaja jokaiselta luokka-asteelta ja nuorisoorkesterista.
Konservatorioon haku (maaliskuu)
- Neljännestä luokasta lähtien on soitonopettajan hakeminen/etsiminen vanhempien vastuulla.
-
Jos paikka ei aukene, voi hakeutua avoimeen konservatorioon omakustanneosastolle, jonne haku
on elokuun puolessa välissä. Luokanopettajan kautta voi myös tiedustella yksityisopettajien
yhteystietoja.
Soitonopetustuki (toukokuu)
- Yhdistys kustantaa orkesterisoittimen alkeisopetusta 4 tuntia /jäsenoppilas. Käytännössä soittotunti
on 1/2 h kerrallaan, joten kertoja tulee yleensä 8.
- Jos alkeiskoulutus tapahtuu muuten kuin musiikkiluokkien opettajien hankkimien soitonopettajien
kautta, on mahdollista anoa tukea alkeisopetukseen yhdistyksen hallitukselta. Soitonopetus-tukea
haetaan avoimella hakemuksella ja sen voi laittaa osoitteeseen [email protected]
Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:
▪ soitonopetustuen hakeminen alkeisopetukseen, lapsen nimi ja luokka, soitonopettajan
nimi, soitin ja soittotunnin maksu/tunti, sekä tilinumero, johon korvaus maksetaan.
Kevätkonsertti (toukokuu)
- Konsertissa esiintyvät kaikki musiikkiluokat ja nuoriso-orkesteri
- Konsertin yhteydessä myydään arpoja, joiden palkinnot lapset ja vanhemmat ovat pyytäneet
yrityksiltä tai lahjoittaneet omasta puolestaan
Yhteissoittoleiri (kesäkuu)
- Kuopiossa on perinteisesti järjestetty kesäkuun alussa yhteissoittoleiri päiväleirinä vuorollaan
kolmella musiikkiluokkakoululla (Pohjantie, Haapaniemi ja Rajala). Leiri on sopiva kaikille
musiikkiluokkien soittajille.
- Jäsenille leirin osallistumismaksu on muita edullisempaa.
Lisäksi vuoden aikana voi olla opettajan järjestämiä luokkaesiintymisiä, yhteistyökonsertteja tai muita tapahtumia kuten
leirejä. Rajalasta on esimerkiksi osallistuttu suurella joukolla Hankihönkäys-viikonloppuleirille Varkaudessa tammikuun
lopulla. Leiri on tarkoitettu vähintään alkeissoittotaidon omaaville (4.luokasta ylöspäin).