infraSchwank og calorSchwank - Gastech

Schwank Innovative Heating Solutions
infraSchwank D / calorSchwank D
Strålepanel
15 U / 20 U / 30 U / 40 U / 50 U / 60 U
Med ettrins-, totrins- eller trinløs modulering
Teknisk manual
Teknisk vejledning
Betjeningsvejledning
Juridiske krav
Monteringsvejledning
Installationsvejledning
Opstart og indregulering
Serviceguide
Indhold
1 Indledning
2 Din sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
3 Leveringsomfang
4 Planlægning
Ophængningsposition
Hældning
Krav til lufttilførsel og aftræk
5 Juridiske krav
6 Betjening
Sådan tændes panelet
Sådan slukkes panelet
Fejl
Service og vedligeholdelse
7 Tekniske specifikationer
Tekniske data
8 Betjeningsvejledning
9 Samlevejledning
10 Installationsvejledning
Gasrørsystem og montering af paneler
Installation af røgkanal
Elektrisk installation (forbindelsesdiagram)
11 Opstart og indregulering
Indstilling af nominel varmebelastning ved ettrinsdrift
Indstilling af varmebelastning ved totrinsdrift
Indstilling af varmebelastning ved trinløs modulering
Fastlæggelse af dysetryk
12 Serviceguide / Fejlsøgning
13 Ændring af gasfamilie
14 Tilbehør
Boldgitter
Reflektorforlængelse
Sæt til montering med vinkelrør
Vandbeskyttelseskabinet
Gasfiltergrupper
15 Reservedele
Reservedele infra D / calor D 15-60U
Reservedele brænderenhed infra D / calor D 15-60U
16 EF typeattest
17 EU-overensstemmelseserklæring
2
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
1 Indledning
Tak fordi du valgte et højeffektivt SCHWANK
strålepanel.
Din infraSchwank D /calorSchwank D er et
moderne og lavt forurenende panel, som sikrer
økonomisk og behagelig opvarmning af industriog forretningsbygninger.
Panelets udformning og drift er i henhold til
kravene i gældende standarder.
Læs manualen grundigt, inden panelet tages i
brug. Følg alle anvisninger og advarsler nøje.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader,
der opstår som følge af installationsfejl eller
manglende overholdelse af producentens
anvisninger.
Tekst markeret med gråt angiver information om
totrins eller trinløs modulerende drift af strålepanelerne infraSchwank D / calorSchwank D.
Overhold nøje alle advarsler i kapitel 2 “Din
sikkerhed”.
Disse paneler er udelukkende fremstillet til
opvarmning af store industri- og
forretningsbygninger. Al anden brug er ikke tilladt,
og Schwank kan derfor ikke gøres ansvarlig for
eventuel ukorrekt brug.
2 Din sikkerhed
Følgende symboler anvendes i denne manual:
Fare!
Vær opmærksom på, at du eller andre
kan komme til skade.
OBS!
Vær opmærksom på, at apparatet kan
blive beskadiget.
Fare!
Husk på, at elektrisk stød kan være
yderst farligt. Vær opmærksom ved
arbejde på elektrisk udstyr.
Sikkerhedsanvisninger
Dette apparat er udformet i henhold til kravene i
gældende standarder. Alligevel kan der opstå fare
for dig og andre på grund af installations- og/eller
driftsfejl. For at undgå dette skal instruktionerne
læses og følges nøje.
Generelle anvisninger
Anvend kun strålepanelet, hvis det er teknisk
intakt.
Denne manual er en integreret og væsentlig del af
produktet og skal udleveres til brugeren. Opbevar
manualen i nærheden af panelet.
Alle, der udfører en eller flere af nedenstående
opgaver, skal læse manualen:
 betjening
 montering
 installation
 opstart og indregulering
 service/fejlsøgning
Enhver ændring eller ombygning kræver
udtrykkelig godkendelse fra producenten.
Anvend kun originale reservedele.
Sikkerhed ved elektrisk udstyr
Fare for elektrisk stød!
Elektrisk stød kan være yderst farligt!
Den elektriske installation skal udføres af
faguddannede serviceteknikere i henhold til
gældende nationale og internationale standarder.
Kontroller jævnligt det elektriske udstyr. Defekte
ledninger, etc. skal straks udskiftes.
Apparatet skal frakobles strømforsyningen under
arbejde med det elektriske udstyr.
Sørg for, at ingen kan tilslutte apparatet til
strømforsyningen under installation eller
servicering af panelet.
After-sales service
Kontakt altid en faguddannet servicetekniker, når
der skal foretages installation, opstart,
gasændringer, etc.
Ved tvivl kontakt Gastech Energi,
Tlf. + (45) 70 10 15 70
Anbefaling!
Yderligere anvisninger til
anvendelse/betjening af panelet.
3
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
3 Leveringsomfang
Strålepanel infraSchwank D/calorSchwank D 40U
Leveringsomfang
Tilbehør
Strålepanelet infraSchwank D/calorSchwank D
består af:
 Brænderenhed med gasbrænder,
præmixkammer, tændings- og
kontrolenhed, forbrændingsenhed,
multiblok (ettrins-, totrins- eller trinløs
modulering), differenstrykpressostat,
elektrisk tilslutning og blæser
 Strålepanel med vendeboks,
flangepakning
 Rustbestandig reflektor med endedæksel
og ophængsbeslag
(calorSchwank D: isolerede reflektorer)












Kontrolkasse med on/off kontakt og
indikatorlampe
Temperaturregulering
Gashane (gastilslutning)
Tilslutning gasslange
Gasfilter
Lufttilførsels-/aftrækssystem
Beslag til vægmontering i vinklet position
(15-30°) af infraSchwank D /
calorSchwank D 15-40U
Røggasafledning (type A)
Boldbeskyttelsesgitter (til sportshaller)
Reflektorforlængelser
Sæt til vinkelmontering
Vandbeskyttelseskabinet (rustfrit stål)
4
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Brænderenhedens struktur
Fig. 2: Brænderenhed
1. Styring
2. Differenstrykpressostat
3. Blæserhus
4. Blæser
5. Luftafbegrænserplade (kun 15 / 20 / 30 / 40U)
6. Multiblok (ettrins-, totrins- eller trinløs
modulering)
7. Testnippel (tilslutningstryk)
14. Tænd- og ioniseringselektrode
15. Tændkabel
16. Ioniseringskabel
17. 3-polet stik
18. Låseskrue
19. Venturi
20. Brænderplade (kun 15 / 20 / 30 / 40U)
21. Pakning
8. Justerskrue (gastryk)
9. Testnippel (dysetryk)
10. Startjusterskrue (ventil)
11. Skueglas
12. Brænderkop
13. Brænderdyse
5
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
4 Planlægning
Afstande til brændbare materialer i
stråleområdet
Rumtemperaturstyring
Strålepaneler skal placeres således, at
overfladetemperaturen på:
 komponenter med brændbare materialer,
 brændbart udstyr, opbevarede brændbare
materialer
Strålepaneler skal være forsynet med
temperaturstyring.
Sektionsopvarmning er tilladt uden
temperaturstyring.
aldrig overstiger 85°C
Ophængningsposition
Ophængshøjde
Strålepaneler skal placeres således, at ingen i
stråleområdet udsættes for ekstremt høj varme.
Dette sikres ved at følge min. ophængshøjderne i
nedenstående tabel:
Nominel
varmebelastning
i kW
Ophængshøjde i m
(maks. stråling 200 W/m2 )
A = Vandret
15
20
30
40
50
60
B = Vinklet (30°)
3,5m
4,0m
4,8m
5,5m
6,8m
8,0m
3,1m
3,6m
4,3m
4,9m
6,2m
7,3m
Fig. 3: Ophængshøjder og afstande ved vandret position
Tab 1: Min. ophængshøjder
Tegnforklaring:
A = Min. højde ved vandret ophængning
A = Min. højde ved vinklet ophængning
Type
a
[cm]
15 U
20 U
30 U
40 U
50 U
60 U
110
110
130
170
230
300
b
[cm]
Infra
20
20
20
25
35
45
c
[cm]
Calor
10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
70
100
d
[cm]
Infra
15
15
15
25
35
35
calor
15
15
15
15
15
15
Tab 2: Sikkerhedsafstande
Tegnforklaring:
a = Min. radial sikkerhedsafstand (i stråleområdet)
b = Min. øvre sikkerhedsafstand ved vandret ophængning
b = Min. øvre sikkerhedsafstand ved vinklet ophængning
d = Min. sideafstand til tilførselsrørene uden for stråleområdet
Fig. 4: Ophængshøjder og afstande ved vinklet position
Stråleretning
Strålepanelerne infraSchwank D / calorSchwank
D kan placeres vandret eller vinklet (maks. 30° i
forhold til lodret). Til dette formål er
ophængsstålkæder og -kabler monteret på
ophængsbeslagene.
6
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Hældning
Strålepanelet kan monteres med


kæder (led min. 4 mm)
justerbart stålkabel (Schwank tilbehør)
Ved kæder skal der benyttes bolte med
kontramøtrikker til montering af kæden på
ophængsbeslaget.
Strålepanelet skal monteres med
lodrette kæder, etc. til
tagdækningen eller til bærende
anordninger.
Kæder og stålkabler skal monteres
lodret eller let diagonalt udad over
ophængsbeslagenes
forankringspunkter på
tagdækningen eller de bærende
anordninger.
Det er ikke tilladt at montere
ophængskabler eller kæder
diagonalt indad mod ovnenes midte
(se Fig. 5).
Bemærk, at strålepanelet under drift
udvides flere centimeter pga.
varmeudvidelse. Undgå derfor
ufleksibel ophængning.
Anvend ikke monteringselementer som åbne
kroge, etc.
Hæng panelet således, at der er ligevægt. Det
anbefales at benytte bardunstrammere eller
justerbare kabelgreb for lettere justering og
ligevægt.
Forankringspunkterne til panelets kæder eller
stålkabler fremgår af Fig. 12 og 13 på side 16 og
17.
Fig. 6: Strålepanelets hældning
SCHWANK GmbH kan ikke gøres
ansvarlig for skader, der er opstået
som følge af ukorrekt montering af
brænderenheden. Det er installatørens ansvar at sikre korrekt
montering.
OBS!
Hvis brænderenheden ikke monteres
korrekt, kan apparatet beskadiges.
7
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Krav til lufttilførsel og aftræk
Lufttilførsels-/Aftrækssystemer
Kravene til lufttilførsel/aftræk i bygninger, der
opvarmes af strålepaneler, er underlagt
det europæiske direktiv EN 13410. Desuden skal
lokale vedtægter følges.
Til infraSchwank D / calor Schwank D strålepanel
kan anvendes følgende lufttilførsels/aftrækssystemer
Se maks. længde på forbrændingslufttilførslen og
aftræksrøret på side 9 (Tab. 3, punkt 3).
1. Indirekte røgkanal inde i rummet
(type A3 uden aftrækssystem, forbrændingsluft
inde fra rummet)
Installationssted
2. Aftrækssystem med individuel røgsuger,
forbrændingsluft inde fra rummet (Type B23)
Rummet, der skal opvarmes, skal have en
luftvolumen på min. 10 m³ pr. kW af det
installerede strålepanels nominelle
varmebelastning.
Lufttilførsel (forbrændingsluft inde fra
rummet, type A3 og B23)
Varmeinstallationer med forbrændingsluft inde fra
rummet er kun tilladt i rum uden luftforurening.
Ellers skal der benyttes systemer med
forbrændingsluft udefra (type C).
I forhaller og bygninger med normal luftudskiftning
ved sammenføjninger og mellemrum er det ikke
nødvendigt at installere yderligere udstyr for at
sikre forbrændingslufttilførsel.
3. Aftrækssystem med individuel røgsuger,
forbrændingsluft udefra (Type C)
4. Fælles aftrækssystem med central røgsuger
– forbrændingsluft enten indefra eller udefra (i
henhold til EN 777, Type D)
1. Indirekte røgkanal inde i rummet (Type A3
uden aftrækssystem inde fra rummet)
Strålepanelets aftræksluft skal ledes inde fra
rummet og ud.
Aftræksluften ledes ud på en af følgende 3 måder:
a) Varmeventilation: Forbrændingsluft og
aftræksluft ledes gennem faste aftræk
placeret på bygningens tag eller vægge.
b) Mekanisk ventilation: Forbrændingsluft
og aftræksluft ledes gennem en eller
flere blæsere placeret på bygningens tag
eller vægge.
c) Naturlig ventilation: Forbrændingsluft
og aftræksluft ledes gennem aftræk
som følge af temperatur- og trykforskelle
mellem bygningens indvendige og
udvendige side.
For nøjagtig dimensionering og
hældning af bygningens lufttilførsel og
luftaftræk i henhold til EN 13410 eller
G638/II henvises til Gastech Energi.
8
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
2. Røgkanal med individuelt aftrækssystem,
forbrændingsluft inde fra rummet (Type B23)
Benyt kun dette system i rum uden luftforurening
og uden relevant trykforskel til omgivelserne
udenfor.
Ellers benyt type C.
3. Røgkanal med individuelt aftrækssystem forbrændingsluft udefra (Type C)
Forbrændingsluft og aftræksluft skal ledes via et
temperaturstabilt koncentrisk rør fra en ydervægeller tagindgang.
Længden på det koncentriske rør må maks. være
6 meter plus to 90° vinkler.
Det koncentriske rør ender i et todelt rør. Sørg for,
at forbindelsen til aftræksluft mellem strålepanelet
og det todelte rør er et fleksibelt rør. Anvend ikke
modtryksventiler eller spjæld i aftræksrøret.
4. Fælles aftrækssystem med central røgsuger
(i henhold til EN 777, Type D)
Varmeinstallationen må aldrig overstige 10
strålerør. Et centralt aftrækssystem sikrer, at
røggassen fra alle rørene ledes til skorstenen via
en central røgsuger. Planlægning, fremstilling og
udformning af sådanne installationer skal udføres
af Schwank-medarbejdere, der også skal forestå
opstart og indregulering. Fabrikantens garanti
forudsætter, at Schwanks layoutskitser og
beregningstal overholdes nøjes.
Hvis strålerørene monteres uden individuelle
røgsugere, kan det være nødvendigt at installere
en blæser eller trykudlignende anordning i
aftræksrøret bag hvert strålepanel. Dette sikrer
præcis regulering og jævnt aftræk i hvert strålerør.
Se teknisk vejledning
infraSchwank D / calorSchwank D
med fælles aftrækssystem.
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Maks. længde
mellem panel
og tag/vægindgang
Maks. antal
vinler (90°)
Ø på
luftilførsels/aftræksrør
6m
2
100 mm
Tab. 3: Luft-/aftræksføring
Fig. 7: Luft-/aftrækssystem,
type aluminium og rustfrit stål
9
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fleksibelt aftrækssystem infraSchwank D / calorSchwank D 15-60U (vægterminal)
- type aluminium Det rustfri fleksible rør (aftræksrør) skal
monteres i fuld længde ved strålepanel
40/50/60U. Sørg for, at røret slutter tæt.
Alle muffeforbindelser på aftræks- og
lufttilførselsrøret skal sikres ved hjælp
af galopskruer.
Vægterminalen skal monteres med en
lille hældning udadtil for at undgå
indtrængning af drivregn.
Bemærk venligst sikkerhedsafstanden
til brændbare materialer:
- Enkeltvæg aftræksrør: 50mm
- Dobbeltvæg aftræksrør + vægterminal:
0mm
Systemcertificeret strålepanel
infraSchwank D/calorSchwank D med
aftrækssystem Z – 7.2 – 1602 CE 0432BPR-119933
System 0.2 (Muelink&Grol)
90° vinklen på røgsugerens side
monteres med åbningen opad.
infraSchwank D / calorSchwank D type
50– 60 U kan ikke fungere med en
vægterminal.
Fig. 8: Position for kontrolpunkter 15-60U
(vægterminal), type aluminium
10
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fleksibelt aftrækssystem infraSchwank D / calorSchwank D 15-60U (tagterminal)
- type aluminium Det rustfri fleksible rør
(aftræksrør) skal monteres i fuld
længde ved strålepanel
40/50/60U. Sørg for, at røret
slutter tæt.
Bemærk
- Enkelt
- Dobbelt
sikkerhedsafstanden til
brændbare materialer:
vægaftræksrør: 50mm
vægaftræksrør +
vægterminal: 0mm
Alle muffeforbindelser på
aftræks- og lufttilførselsrøret
skal sikres ved hjælp af
galopskruer.
90° vinklen på røgsugerens side
monteres med åbningen opad.
Systemcertificeret strålepanel
infraSchwank D/calorSchwank
D med aftrækssystem Z – 7.2 –
1602 CE 0432-BPR-119933
System 0.2 (Muelink&Grol)
11
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fleksibelt aftrækssystem infraSchwank D / calorSchwank D 15-60U (vægterminal)
- type rustfrit stål Rustfrit fleksibelt rør hindrer utæt
installation.
Tryk tagterminalens dele kraftigt
sammen!
Alle samlinger inde i bygningen skal
tætnes forsvarligt med kabelklemmer!
90° vinklen på røgsugerens side
monteres med åbningen opad.
Bemærk sikkerhedsafstanden til brændbare
materialer:
- Enkelt vægaftræksrør: 80mm
- Dobbelt vægaftræksrør +
vægterminal: 0mm
Systemcertificeret strålepanel
infraSchwank D/calorSchwank D med
aftrækssystem
CE 0432 –CPD-219983 og CE 0432CPD-219952 (Schräder)
Vægterminalen monteres med en lille
hældning udadtil for at undgå
indtrængning af drivregn.
Fig. 10: Position for kontrolpunkter 15-60U (vægterminal), type rustfrit stål
12
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fleksibelt aftrækssystem infraSchwank D / calorSchwank D 15-60U (tagterminal)
- type rustfrit stål –
Det rustfri fleksible rør hindrer
utæt installation.
Tryk tagterminalens dele kraftigt
sammen!
Alle samlinger inden i bygningen
skal tætnes forsvarligt med
slangeklemmer!
90° vinklen på røgsugerens side
monteres med åbningen opad.
Bemærk sikkerhedsafstanden til brændbare
materialer:
- Enkeltvæg aftræksrør: 80mm
- Dobbeltvæg aftræksrør +
tagterminal: 0mm
Systemcertificeret strålepanel
infraSchwank D / calorSchwank D med
aftrækssystem
CE 0432 – CPD-219983 og CE 0432CPD-219952 (Schräder)
Fig. 11: Position for kontrolpunkter 15-60U (tagterminal), type rustfrit stål
13
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
5 Juridiske krav
Det anbefales at sammenholde disse
installationsanvisninger med relevante nationale
bygningsstandarder. Alle lokale vedtægter og
gældende IEE ledningsbestemmelser skal
overholdes.
Trods deres begrænsede omfang skal udstyret
installeres af en kompetent person i
overensstemmelse med Gasreglementets
bestemmelser. Vær desuden opmærksom på
eventuelle forpligtelser, der følger af
lovbestemmelser vedrørende sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen. Garantien kræver,
at samtlige relevante bestemmelser overholdes,
herunder eventuelle ændringer og tilføjelser på
installationstidspunktet.
I Tyskland skal følgende regler, standarder og
bestemmelser følges.
HeizBetrV Heizungsbetriebsverordnung
DIN 4701 Regeln für die Berechnung des
Wärmebedarfs von Gebäuden
DIN 4751 Sicherheitstechnische Ausrüstung von
Heizanlagen
DIN 4756 Gasfeuerungen in Heizungsanlagen
DIN 4705 Berechnung von
Schornsteinabmessungen
DIN EN 12831 Heizungsanlagen in Gebäuden Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
DIN 18160 Hausschornsteine - Anforderungen,
Planung und Ausführung
DIN V 18599 Energetische Bewertung von
Gebäuden
DVGW G 600 TRGI 2008
Technische Regeln der Gasinstallation
DVGW G 638-2 Heizungsanlagen mit
Dunkelstrahlern
DVGW G 660 Technische Regeln für die
mechanische Abführung der Abgase von
Feuerstätten
VDE 0722 Elektrische Vorschriften
VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von
Starkstromanlagen
LBO Landesbauordnung
FeuVO Feuerungsverordnung der Länder
TAB Technische Anschlußbedingungen der
örtlichen Energieversorgungsunternehmen
14
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
6 Betjeningsvejledning
Installationen skal udføres af en
faguddannet tekniker i henhold til
producentens anvisninger.
SCHWANK kan ikke pådrages
erstatningsansvar for skader, der er opstået
som følge af fejlagtig montering og/eller
betjening af strålepanelet. Korrekt montering
og betjening er brugerens ansvar.
Sådan tændes panelet
 Sådan tændes panelet. Hovedkontakten
sidder på kontrolkassen. Efter en
forventilationsperiode på ca. 25 sekunder,
starter tændingen.
Sådan slukkes panelet
 Sådan slukkes panelet. Hvis strålerøret er
termostatstyret, tændes og slukkes
panelet automatisk.
Fejl
Hvis der ikke etableres nogen flamme under
forventilationen eller sikkerhedstiden (ca. 30
sekunder), gentager panelet tændingsprocessen.
Hvis der ikke er etableret nogen flamme efter
anden tændingsproces, slukker panelet
automatisk og går på blokering.
Undersøgelse og reparation af panelet skal
foretages af autoriserede personer. Når fejlen er
afklaret, kan panelet genindkobles.
Fjernelse af blokering (Reset)
 Afbryd strømforsyningen i 3 sekunder.
Service og vedligeholdelse
Serviceeftersyn af panelet er afgørende for
vedvarende effektiv drift. Serviceeftersyn skal
udføres mindst én gang årligt af en uddannet
servicetekniker. Efter hvert serviceeftersyn skal
panelet genindkobles og indreguleres som
beskrevet i Kapitel 12.
15
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
7 Tekniske
specifikationer
Apparat
Brændselstype
Eltilslutning
Enfaset vekselstrøm 230 V, N, PE – 50Hz
(arbejdsgang) (ca. 80 voltampere)
Automatisk varmeapparat,
varmeoverførsel ved hjælp af
infrarød stråling.
Naturgas
Propan
Min. tilslutningstryk før ventilen
Type
Naturgas H
Naturgas L
Propan
15-50U
15mbar
20mbar
40mbar
OBS!
Maks. tilslutningstryk: 60 mbar
60U
20mbar
30mbar
40mbar
Strømforsyningen til panel og blæser tilsluttes
muffen på brænderens kontrolkasse. For at
indstille brænderkassen spændingsfrit er det kun
nødvendigt at fjerne strømforsyningsstikket.
Tilslutningskablet til moduleringsventilen for
totrins- eller trinløs modulering skal tilsluttes fra
tilslutningsboksen (230 V/50 Hz) eller
Moduleringsboksen til luster terminalen eller
moduleringsventilen for trinløs modulering.
Afstanden mellem moduleringsboksen og
brænderenheden skal være ≤ 1,5m.
Udsugningsgas
Tilslutning
Gastilslutning
Røggastilslutning Ø 100
Ved udgangen af røret
15-30U R=1/2’’ udvendigt
gevind
40-60U R=3/4’’ udvendigt
gevind
16
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fig. 13: Målinger infraSchwank D / calorSchwank D 30U, 40U, 50U og 60U (set fra undersiden)
17
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Tekniske data
Med ettrins-, totrins- eller trinløs modulering
Gas
Naturgas H
G 201)
Naturgas L
G 252)
Propan
G 313)
Gastilgang [kW]
Totrins/modulerende
maks./min. [kW]
Gasforbrug [m3/h]
Gastilgang [kW]
Totrins/modulerende
maks./min. [kW]
Gasforbrug [m3/h]
Gastilgang [kW]
Totrins/modulerende
maks./min. [kW]
Gasforbrug [m3/h]
Vægt infra / calor
[kg]
Ø for lufttilførsels/aftrækskanal [mm]
Elforbrug [W]
Elektrisk beskyttelse
Gastilslutning
(udvendigt gevind)
Elforsyning
Tænding/Kontrol
20U
19,0
19,0-14,3
1,50
15,0
15,0-11,2
1,91
19,0
19,0-14,3
2,91
29,0
29,0-22,0
3,91
39,0
39,0-30,0
4,91
49,0
49,0-38,0
6,02
60,0
60,0-48,0
1,75
15,0
15,0-11,2
2,22
19,0
19,0-14,3
3,38
29,0
29,0-22,0
4,55
39,0
39,0-30,0
5,72
49,0
49,0-38,0
7,0
60,0
60,0-48,0
1,17
54/68
1,48
75/95
2,25
92/119
3,03
130/171
3,81
166/221
4,66
185/245
60U
60,0
60,0-48,0
Ø 100
104
91
IP 20
R½”
CE-identifikation
1) Hi,n = 9,97 kWh/m3 / 2) Hi,n = 8,57 kWh/m3 / 3) Hi,n = 12,87 kWh//kg
Tab. 4: Tekniske data infraSchwank D / calorSchwank D
Gas
Naturgas H
G 201)
infraSchwank D /calorSchwank D
30U
40U
50U
29,0
39,0
49,0
29,0-22,0
39,0-30,0
49,0-38,0
15U
15,0
15,0-11,2
15U
Ø 3,50
D 15
20U
Ø 3,85
D 20
R¾”
230 V/ 50Hz ~
Gnisttænding og ioniseringskontrol
via det automatiske kontrolsystem
CE - 0085 BO 0037
infraSchwank D /calorSchwank D
30U
40U
50U
Ø 5,00
Ø 5,85
Ø 6,90
D 30
D 40
D 50 + IA*
Brænderdyse [mm]
Blæserens
luftbegrænserplade
Luftbegrænserplade
D 15
D 20
D 30
D 40 U
Brænderplade
Ø 50
Ø 50
Ø 65
/
Dysetryk [mbar] ettrins
10
10
10
10
totrins- eller trinløs
10 / 7
10 / 7
10 / 7
10 / 7
modulering maks./min.
Starttryk [mbar]
5
5
5
4
Naturgas L
Brænderdyse [mm]
Ø 3,50
Ø 3,85
Ø 5,00
Ø 5,85
G 252)
Blæserens
D 15
D 20
D 30
D 40 U
luftbegrænserplade
Luftbegrænserplade
D 15
D 20
D 30
D 40
Brænderplade
Ø 50
Ø 50
Ø 65
/
Dysetryk [mbar] ettrins
15,2
15,2
15,2
15,2
totrins eller trinløs
15,2 / 10
15,2 / 10
15,2 / 10
15,2 / 10
modulering maks./min.
Starttryk [mbar]
7
7
7
6
Propan
Brænderdyse [mm]
Ø 1,95
Ø 2,15
Ø 2,80
Ø 3,25
G 313)
Blæserens
D 15
D 20
D 30
D 40
luftbegrænserplade
Luftbegrænsersplade
D 15
D 20
D 30
D 40 U
Brænderplade
Ø 50
Ø 50
Ø 65
Ø 65
Dysetryk [mbar] ettrins
37
37
37
37
totrins eller trinløs
37 / 25
37 / 25
37 / 25
37 / 25
modulering maks./min.
Starttryk [mbar]
22
22
22
22
1) Hi,n = 9,97 kWh/m3 / 2) Hi,n = 8,57 kWh/m3 / 3) Hi,n = 12,87 kWh//kg *) IA = Tilgangsvinkelplade
Tab. 5: Funktionsdele brænderenhed infraSchwank D / calorSchwank D
60U
Ø 6,90
D 60 + IA
/
/
10
10 / 7
/
/
14
14 /9
4
Ø 6,90
D 50 + IA
5
Ø 6,90
D 60 + IA
/
/
15,2
15,2 / 10
/
/
21,4
21,4 / 14
6
Ø 3,65
D 50 + IA
8
Ø 4,05
D 60 + IA
/
/
37
37 / 25
/
/
37
37 / 25
22
22
18
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
8 Betjeningsvejledning
Opstart
Ved varmeefterspørgsel vil røgsugeren starte
automatisk. Der opstår et differenstryk i
brænderkassen, som rapporteres til
tændingsenheden via differenstrykpressostaten.
Efter en forventilationsperiode på 25 sekunder,
starter den automatiske tænding (maks.
tændingstid 5 sek.). Dobbeltmagnetventilen med
trykregulator åbner gastilførslen til brænderen i 2
trin. Brænderflammen styres af en ioniseringselektrode. Tændingen frakobles, hvis
ioniseringselektroden rapporterer en flamme
til tændings- og kontrolenheden inden for
sikkerhedstiden.
Hvis tændingsprocessen mislykkes, gentager
tændingsenheden opstartsforløbet.
Fejl
Hvis der ikke rapporteres flamme under
forventilationstiden (inkl. 1 gentagelse af
tændingsprocessen), vil tændingsenheden
frakoble strålepanelet og sætte panelet på
blokering.
Undersøgelse og reparation må kun foretages
af autoriserede medarbejdere. Når fejlen er
afklaret, kan panelet genindkobles.
Blokeringen kan ophæves ved at afbryde
strømforsyningen i 3 sekunder. Herefter indledes
en ny opstartsfase. Hvis der ikke rapporteres
signal til tændings- og kontrolenheden under drift,
lukker magnetventilen og stopper gastilførslen
omgående. Endnu en opstartsproces indledes.
Fejlfinding: side 35
Drift
I det første rør opstår en meget lang lamelformet
flamme pga. den særlige brænderkonstruktion.
Den varme røgkanal opvarmer rørets overflade,
mens den fødes gennem rørene ved hjælp af
blæseren. De varme rør afgiver en langbølget
infrarød stråling, som ledes til rummet via
reflektorkonstruktionen.
Strålepanelet infraSchwank D / calorSchwank D
arbejder med et lukket forbrændingssystem.
Forbrændingsluften tages fra rummet eller udefra.
Røgkanalen tømmes indirekte ind i rummet eller
direkte via aftræksrøret eller via et særligt
lufttilførsels-/aftræksrørsystem.
Panelerne er forsynet med totrins- eller trinløs
modulering, som sikrer optimal tilpasning af
brænderens ydelse til varmebehovet i bygningen.
Start og tænding af strålepanelet skal altid foregå
ved fuld belastning. Efter min. 1 minut kan panelet
indstilles på lavere trin.
Overvågning af forbrændingslufttilførsel
Forbrændingslufttilførslen styres permanent af
differenstrykpressostaten under driften. Hvis
differenstrykpressostaten ikke er i hvileposition
under opstarten, vil opstart af driften ikke
indledes. Hvis differenstrykpressostaten ikke er
aktiveret under forventilationen, vil systemet gå på
blokering.
Hvis forbrændingslufttilførslen mislykkes under
drift (luftmangel), vil differenstrykpressostaten
lukke multiblokken og stoppe gastilførslen. En ny
opstartsprocess gentages.
19
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Monteringsvejledning

Røggastilslutning (Type B23, C) type
aluminium (rustfrit stål):
Bemærk, at røggasadapteren (fleksibelt
rør) monteres for enden af røret med en
flangepakning.

Røggasafledning (Type A): (Tilbehør
kode nr. 126 7018 0)
Bemærk, at røggasafledningen er
monteret i en position, så røggassen
ledes væk fra brænderen.
infraSchwank D / calorSchwank D 15U
Anvend følgende værktøj:
• skiftenøgle eller stjernegaffel
(bredde: 10, 13)
• topnøgle (bredde: 7 og 8)
Husk inden montering:










Bemærk afstanden mellem
ophængsbeslagene.
Flangerne monteres med
flangepakningen (hver 4
skruer/spændeskiver/låseskiver/møtrikker
M8).
Start monteringen af strålepanelet ved
vendeboksens tilslutning.
Drej rørenes svejselinje til siden.
Rør med retraktor (med farvemærke)
monteres bag vendeboksen (i
flowretningen).
Det gule farvemærke skal pege i retning
mod vendeboksen!
Rørbøjlerne monteres med møtrikker/
låseskiver/3D spændeskiver M8 på
ophængsbeslaget.
Først fastspændes reflektoren på den Uformede tilslutning med galopskruer. Ved
isolerede reflektorer (calorSchwank D)
peger reflektorens ende med markeringer
på siderne i retning mod vendeboksen.
Reflektorens anden ende skydes ind
under ophængsbeslagenes klemmer.
Reflektor og frontplade fastspændes med
galopskruer.
Montering af brænderenheden med ventil
øverst.










Fig. 14: Montering af infraSchwank D /calorSchwank
D15U (alle dimensioner i mm)
20
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Montering
infraSchwank D / calorSchwank D 20U
Anvend følgende værktøj:
• skiftenøgle eller stjernegaffel
(bredde: 10, 13)
• topnøgle (bredde: 7 og 8)
Husk inden montering














Bemærk afstanden mellem
ophængsbeslagene.
Flangerne monteres med
flangepakningen (hver 4
skruer/spændeskiver/låseskiver/møtrikker
M8).
Start monteringen af strålepanelet ved
vendeboksens tilslutning.
Drej rørenes svejselinje til siden.
Rør med retraktor (med farvemærke)
monteres bag vendeboksen (i
flowretningen).
Det gule farvemærke skal pege i retning
mod vendeboksen!
Rørbøjlerne monteres med møtrikker/3D
spændeskiver/låseskiver M8 på
ophængsbeslagene.
Start reflektormonteringen ved
vendeboksens tilslutning med den
længste reflektor L=3000mm.
Reflektoren fastspændes på
vendeboksens tilslutning med
galopskruer. Ved isolerede reflektorer
(calorSchwank D) peger reflektorens
ende med markeringer på siderne i
retning mod vendeboksen.
Reflektorens anden ende skydes ind
under ophængsbeslagenes klemmer.
Den korte reflektor L=1500mm monteres
på panelets forside.
Reflektorerne spændes sammen med 3
M5 skruer.
Reflektor og frontplade fastspændes med
galopskruer.
Montering af brænderenhed med ventil
øverst.


Røggastilslutning (Type B23, C) type
aluminium (rustfrit stål):
Bemærk, at røggasadapteren (fleksibelt
rør) monteres for enden af røret med en
flangepakning.
Røggasafledning (Type A):
(Tilbehør kode nr. 126 7018 0)
Bemærk, at røggasafledningen skal
monteres i en position, så røggassen
ledes væk fra brænderen.




21
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Montering
infraSchwank D / calorSchwank D 30U
Anvend følgende værktøj:
 skiftenøgle eller stjernegaffel
(bredde: 10, 13)
 topnøgle (bredde: 7 og 8)
 håndnitningsværktøj, boremaskine,
bor 4,9mm


Røggastilslutning (Type B23, C) type
aluminium (rustfrit stål):
Bemærk, at røggasadapteren (fleksibelt
rør) monteres for enden af røret med en
flangepakning.
Røggasafledning (Type A):
(Tilbehør kode nr. 126 7018 0)
Bemærk, at røggasafledningen er
monteret i en position, hvorved røggassen
ledes væk fra brænderen.
Husk inden montering:














Bemærk afstanden mellem
ophængsbeslagene.
Flangerne monteres med
flangepakningen (hver 4
skruer/spændeskiver/låseskiver/møtrikker
M8).
Start monteringen af panelet ved
vendeboksens tilslutning.
Drej rørenes svejselinje til siden.
Rør med retraktor (med farvemærke)
monteres bag vendeboksen (i
flowretningen).
Det gule farvemærke skal pege i retning
mod vendeboksen!
Støttemuffe til første flangetilslutning:
Indsæt første halvdel af støttemuffen i det
første panelrør (kærven opad). Bor et hul
Ø 4,9mm igennem røret og støttemuffen
og fastgør med nitte. Monter det andet rør
og fastgør også denne muffe med nitten.
Fastgør altid nitterne vandret og lodret
over hinanden. Brug kun rustfrie nitter.
Rørbøjlerne fastgøres med møtrikker/3D
spændeskiver/låseskiver M8 på
ophængsbeslagene.
Start reflektormonteringen ved vendeboksens tilslutning. Reflektoren
fastspændes på vendeboksens tilslutning
med galopskruer. Ved isolerede
reflektorer (calorSchwank D) peger
reflektorens ende med markeringer på
siderne i retning mod vendeboksen.
Reflektorens anden ende skydes ind
under ophængsbeslagenes klemmer.
Reflektorerne spændes sammen med 3
M5 skruer.
Reflektor og frontplade fastspændes med
galopskruer.
Montering af brænderenheden med ventil
øverst.
22
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Montering
infraSchwank D / calorSchwank D 40U
Anvend følgende værktøj:
 skiftenøgle eller stjernegaffel
(bredde: 10, 13)
 topnøgle (bredde: 7 og 8)
 håndnitningsværktøj, boremaskine,
bor 4,9mm




Husk inden montering:












Bemærk afstanden mellem ophængsbeslagene.
Flangerne monteres med flangepakningen (hver 4 skruer/spændeskiver/
låseskiver/møtrikker M8).
Start monteringen af panelet ved
vendeboksens tilslutning.
Drej rørenes svejselinje til siden.
Rør med retraktor (med farvemærke)
monteres bag vendeboksen (i flowretningen).
Det gule farvemærke skal pege i retning
mod vendeboksen!
Støttemuffe til første flangetilslutning:
Indsæt første halvdel af støttemuffen i det
første panelrør (kærven opad). Bor et hul
Ø 4,9mm igennem røret og støttemuffen
og fastgør med nitte. Monter det andet rør
og fastgør også denne muffe med nitten.
Fastgør altid nitterne vandret og lodret
over hinanden. Brug kun rustfrie nitter.
Rørbøjlerne monteres med møtrikker/3D
spændeskiver/låseskiver M8 på
ophængsbeslagene.
Start reflektormonteringen ved vendeboksens tilslutning. Reflektoren fastspændes på vendeboksens tilslutning
med galopskruer. Ved isolerede reflektorer (calorSchwank D) peger reflektorens
ende med markeringer på siderne i
retning mod vendeboksen.
Reflektorens anden ende skydes ind
under ophængsbeslagenes klemmer.
Reflektorerne spændes sammen med 3
M5 skruer.Desuden monteres en
reflektorendeplade på den forreste plade.
Sørg for, at afstan-den mellem
ophængsbeslaget og rørets ende er
120mm.
Reflektor og frontplade fastspændes med
galopskruer.
Montering af brænderenheden med ventil
øverst.
Røggastilslutning /Type B23, C) type
aluminium (rustfrit stål):
Bemærk, at røggasadapteren (fleksibelt
rør) monteres for enden af røret med en
flangepakning.
Røggasafledning (Type A):
(Tilbehør kode nr. 126 7018 0)
Bemærk, at røggasafledningen er
monteret i en position, hvorved røggassen
ledes væk fra brænderen.
23
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Montering
infraSchwank D / calorSchwank D 50U
Anvend følgende værktøj:
 skiftenøgle eller stjernegaffel
(bredde: 10, 13, 17)
 topnøgle (bredde: 7 og 8)

monteret i en position, hvorved røggassen
ledes væk fra brænderen.
monteret i en position, hvorved røggassen
ledes væk fra brænderen.
Fig. 18: Montering af infraSchwank D / calorSchwank D
50U
(alle dimensioner i mm)
Husk inden montering:














Bemærk afstanden mellem
ophængsbeslagene.
Flangerne monteres med flangepakningen (hver 4 skruer/ spændeskiver/låseskiver/møtrikker M8).
Start monteringen af panelet ved
vendeboksens tilslutning.
Drej rørenes svejselinje til siden.
Rør med retraktor (med farvemærke)
monteres bag vendeboksen (i
flowretningen). Det gule farvemærke skal
pege i retning mod vendeboksen!
Rør med længde L=5950mm monteres
parallelt forrest på panelet.
Rørbøjlerne monteres med møtrikker/
3D spændeskiver/låseskiver M8 på
ophængsbeslagene.
Rørbøjlerne monteres med møtrikker/
spændeskiver/låseskiver M8 på alle
ophængsbeslagene.
Start reflektormonteringen ved vendeboksens tilslutning. Reflektoren fastspændes på vendeboksens tilslutning
med galopskruer. Ved isolerede reflektorer (calorSchwank D) peger reflektorens
ende med markeringer på siderne i
retning mod vendeboksen.
Reflektorernes anden ende skubbes ind
under rørbøjlerne
Reflektorerne og rørbøjlerne spændes
sammen med 3 M5 skruer.
Frontplade, reflektor og rørbøjle fastgøres
med 3 M5 skruer.
Montering af brænderenheden med ventil
øverst.

Røggastilslutning (Type B23, C) type
aluminium (rustfrit stål):
Bemærk, at røggasadapteren (fleksibelt
rør) monteres for enden af røret med en
flangepakning.

Røggasafledning (Type A):
(Tilbehør kode nr. 126 7018 0)
Bemærk, at røggasafledningen er
24
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Montering

infraSchwank D / calorSchwank D 60U
Anvend følgende værktøj:
 skiftenøgle eller stjernegaffel
(bredde: 10, 13)
 topnøgle (bredde: 7 og 8)
 håndnitteværktøj
Husk inden montering:















Bemærk afstanden mellem
ophængsbeslagene.
Flangerne monteres med flangepakningen (hver 4 skruer/ spændeskiver/låseskiver/møtrikker M8).
Rustfrit stålrør L=5950mm er det første
rør efter brænderenheden. Rør med
samme længde monteres parallelt.
Start monteringen af strålepanelet ved
vendeboksens tilslutning.
Drej rørenes svejselinje til siden.
Rørbøjlerne monteres med møtrikker/3D
spændeskiver/låseskiver M8 på
ophængsbeslagene.
Rørbøjlerne monteres med
møtrikker/spændeskiver/låseskiver M8 på
alle ophængsbeslagene.
Start monteringen af reflektoren ved
vendeboksens tilslutning. Reflektoren
fastspændes på vendeboksens tilslutning
med galopskruer. Ved isolerede
reflektorer (calorSchwank D) peger
reflektorens ende med mærker på siderne
i retning mod vendeboksen.
De andre reflektorender ligger oven på
hinanden på rørbøjlerne.
Den korte reflektor L=1500mm monteres
midt på panelet. Bemærk afstanden til
ophængsbeslagene.
De mellemste reflektorer fastgøres til
begge frontreflektorer (hver reflektor med
2 mellemreflektorer). For enden af
hovedreflektorpladen håndnittes den
midterste reflektor med 2 rustfri stålnitter
(disse reflektorer har allerede udboringer,
der passer til håndnitterne.) I modsat
ende er fastgjort en ekstra kortvinklet
konsol i V-form midt på hovedreflektoren.
Reflektorerne og rørbøjlerne spændes
sammen med 3 M5 skruer.
Frontplade, reflektor og rørbøjle spændes
sammen med 3 M5 skruer.
Montering af brænderenheden med ventil
øverst.

Røggastilslutning (Type B23, C)
Type aluminium (rustfrit stål):
Bemærk, at røggasadapteren (fleksibelt
rør) monteres på enden af røret med en
flangepakning.
Røggasafledning (Type A):
(Tilbehør kode nr. 126 7018 0)
Bemærk, at røggasafledningen er
monteret i en position, hvorved røggassen
ledes væk fra brænderen.
Fig. 19: Montering af infraSchwank D / calorSchwank D
60U
(alle dimensioner i mm)
25
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
10 Installationsvejledning
Brænd- og eksplosionsfare!
Uprofessionel håndtering af gasrør,
gastilslutninger og selve apparatet kan
medføre gasudslip. Det er yderst
farligt, hvis gassen tændes!
Arbejde med gasrør og det øvrige
udstyr må kun udføres af godkendte
installatører.
Tag hensyn til trykfaldet på gastilslutningen og
gasfilteret, der begge er monteret imod flowretningen.
For nærmere information om trykfaldsværdien i
Schwank gasrørsystemet henvises til tabel 7.
Min. tilslutningstryk før ventilen
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
type
min.
tilslutningstryk
Naturgas H*
Naturgas L*
starttrin
tryk
[mbar]
Ettrinsmodulering
[mbar]
Totrinsmodulering
maks –
min.
[mbar]
[mbar]
15-50U
15
10
10–7
4-5
60U
20
14
14-7
5
15-50U
20
15,2
15,2-10
6-7
60U
30
21,4
21,4-14
8
Monter den fleksible tilslutning
således, at den kan kompensere for
rørets længdeudvidelse.
Brug kun fleksible tilslutninger til
strålerøret i forbindelse med:
• gas
• elektricitet og
• luft (evt.)
dysetryk
Propan 15-60U
40
37
37-25
22
* Naturgas H: Hi,n: 9,97 kWh/m3 Naturgas L: Hi,n: 8,57 kWh/m3
Tab. 6:
min. tilslutningstryk med ettrins-, totrins- eller
trinløs modulering før multiblokken
Trykfald Schwank gasrørsystemer
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Naturgas H
Fig. 20: Længdeudvidelse
Gasrørsystem og montering af
strålepaneler
Tilslutning af gasrør til apparatet, forsyning og
montering af apparatet må kun udføres af
autoriseret, faguddannet personale og i
overensstemmelse med gasreglementets
bestemmelser vedrørende installation og anvendelse.
Yderligere nationale eller lokale
installationsbestemmelser skal ligeledes overholdes.
Røret skal dimensioneres således, at min.
tilslutningstrykket foran multiblokken på
de enkelte anordninger er til stede ved hele systemets
nominelle varmebelastning, jf. tabel 6.
NaturGas L
Propan
Type
Gasrørsystem
Trykfald
[mbar]
15-30U
½” / L=800mm
2
40-60U
¾” / L=800mm
2,5
15-30U
½” / L=800mm
2
40-60U
¾” / L=800mm
3
15-30U
½” / L=800mm
1
40-60U
¾” / L=800mm
1
Tab. 7: Trykfald Schwank gasrørsystemer
Maks. tilslutningstryk er 60mbar!
På forurenede gasrør og generelt på
gasrør af svejset sort stål skal der
monteres gasfilter-grupper direkte forrest
på panelet (se side 39).
26
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Vær opmærksom på følgende ved montering
af gasrørsystemet:

Brug kun gasledninger i henhold til nationale
standarder.
 Hæng aldrig panelerne på gasrørene.
 Monter en manuel gashane modsat
flowretningen i hvert strålerør.
 Luk alle gashaner, inden der udføres læktest
og afbryd forbindelsen mellem gashanen og
brænderen for at undgå skade på
gasregulatoren og multiblokken.
 Rens gasrørene, inden panelet installeres.
Tilslutning må først etableres igen efter
trykprøvning og ekspansion.
Overhold nationale standarder.
Tilslut panelet til et godkendt fleksibelt
rør
Fig. 22: Sidelæns tilslutning 90° bøjning

Benyt følgende rørlængde:
15-30U R ½“ længde 800mm
----------------------------------------40-60U R ¾“ længde 800mm



Monter kun et fleksibelt rør med 90° bøjning
eller med 2 x 90° vinkler med 180° bøjning, jf.
Fig. 21, 22 og 23.
Overhold de angivne installationsdimensioner.
Forkert montering af fleksible rør fremgår af
Fig. 24 (skitse 1 til 3)
Fig. 23: Alternativt fleksibelt rør 180° bøjning med 2 x 90° vinkel
Fig. 21: Standard tilslutning 90° bøjning
Fig. 24: Forkert montering af fleksible rør
27
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Gastilslutningen er placeret på strålepanelets
aksel. Ellers vil røret blive påført vridningskraft!
Undgå at bøje det fleksible rør!
(Hold imod med niplen på røret, når unionen
strammes.)
Sørg for, at det fleksible rør ikke ødelægges
mekanisk af værktøj, etc. Bøj ikke røret.
Eltilslutning
Et-trinsdrift



Monter ikke beskadigede fleksible rør!
Beskadigede rør kan brække pga. panelets
bevægelse.
Før tilslutningskablet (strømforsyningen)
til det trepolede stik og tilslut kablerne (se
Fig. 25, side 29)
Sæt det trepolede stik i brænderenhedens
kontakt.
Tilslut blæserens stik til den korrekte
kontakt på brænderenheden.
Sørg for, at der er korrekt polaritet!
Hvis polariteten ikke er korrekt,
registrerer optændingsenheden
ikke noget ioniseringssignal!
Det trepolede strømforsyningsstik
er placeret på brænderenheden.
Installation af aftrækssystem
Elektrisk tilslutning totrinsdrift
Aftrækssystemet leveres som tilbehør til
strålepanelerne. Aftrækssystemet er tilsluttet for
enden af strålerøret. Bemærk informationen i
Kapitel 4 „Planlægning”.


Elektrisk installation
(forbindelsesdiagram)


Fare for elektrisk stød!
Elektrisk stød er yderst farligt!
Arbejde med apparatets elektriske
udstyr må kun foretages af
autoriseret personale i henhold til
gældende IEE-bestemmelser.
Start og tænding af panelet skal
altid foregå ved fuld belastning.
Efter min. 1 minut kan panelet
ændres til lavere trin.
Det trepolede strømforsyningsstik
er placeret på brænderenheden.
Isoler elforsyningen under arbejde
med apparatets elektriske udstyr
og beskyt apparatet mod utilsigtet
tilslutning til strømkredsen.
Elektrisk tilslutning
modulerende drift

Gasforsyningen og det elektriske
kabel skal placeres uden for stråleog forbrændingsvarmen. Anvend
kun varmebestandige kabler nær
rørene.
Før tilslutningskablet (strømforsyningen)
til det trepolede stik og tilslut kablerne (se
Fig. 26, side 29).
Tilslut moduleringsventilens
tilslutningskabel fra en tilslutningsboksen
(se fig. 26, side 29) til brænderenheden.
Sæt det trepolede stik i brænderenhedens
kontakt.
Tilslut røgsugerens stik til den korrekte
kontakt på brænderenheden.


Før tilslutningskablet (brænderenhedens
strømforsyning) fra moduleringsboksen til
det trepolede stik og tilslut kablerne (se
Fig. 27, side 30).
Tilslut moduleringsventilens
tilslutningskabel fra moduleringsboksen
direkte til moduleringsventilen for trinløs
modulering (se Fig. 27, side 30).
Sæt det trepolede stik i brænderenhedens
kontakt.
28
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form

Tilslut røgsugerens stik til den korrekte
kontakt på brænderenheden.
Start og tænding af panelet skal altid foregå
ved fuld belastning. Efter min. 1 minut kan
panelet indstilles til lavere trin.
Det trepolede strømforsyningsstik er placeret
på brænderenheden. Moduleringsventilens
tilslutningskabel er monteret på multiblokken
ved trinløs modulering.
Fig. 25: Forbindelsesdiagram, ettrinsmodulering, infraSchwank D / calorSchwank D
Fig. 26: Forbindelsesdiagram, totrinsmodulering, infraSchwank D / calorSchwank D
29
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fig. 27: Forbindelsesdiagram, trinløs modulering
infraSchwank D / calorSchwank D
Fig. 28: Forbindelsesdiagram brænderenhed
infraSchwank D / calorSchwank D
30
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
11 Opstart og
indregulering
Inden opstart og indregulering
En autoriseret servicetekniker skal udføre dette
arbejde. Korrekt drift og montering af strålepanelet
er en forudsætning for garantien. Kontrol af
gaslinjer og aftrækssystemet er ikke inkluderet i
denne service.
Kontroller funktionen af følgende udstyr:
 Aftrækskanal
 Forbrændingslufttilførsel
 Kontrolenhed
 Sikkerhedsudstyr
 Strømkredsens sikkerhed
Vær opmærksom under opstart og
indregulering! Fordampning af
overskydende smørelse på
metalenhederne kan medføre fedtet
damp. Denne type damp forsvinder
efter ca. 30 minutter. I løbet af denne
tid skal rummet ventileres.
Indstilling af nominel varmebelastning ved ettrinsdrift
OBS!
Trykkontrolenheden er
fabriksindstillet til naturgas/propan.
Sæt ikke apparatet i drift, før det er
efterset.
Justering af dysetryk
1. Åbn først gashanen, som befinder sig for
enden af det fleksible gasrør (Fig. 29, side
32).
2. Åbn testniplens tilslutningstryk.
Tilslut trykmåleren til testniplen og fastlæg
tilslutningstrykket.
Luk testniplen efter målingen!
3. Åbn testniplens dysetryk.
Tilslut trykmåleren til testniplen og fastlæg
dysetrykket.
4. Sæt strålepanelet i drift.
5. Aktiver skortensfejerknappen i
ThermoControl Plus M.
6. Fjern beskyttelseskappen A (Se Fig. 31,
side 32).
7. Drej justerskruen B (se Fig. 31, side 32)
på trykregulatoren langsomt i retning“+”
eller “-” og hold samtidig øje med
trykmåleren. Stop med at dreje, når det
nødvendige dysetryk er nået.
8. Sæt beskyttelseshætte A på ventilen efter
justeringen.
9. Luk testniplen efter målingen og
kontroller, at testniplen er gastæt.
Kontrol af dysetrykkets justering
1. Drej justerskruen let i retning “-“.
Dysetrykket skal falde straks. Hvis dette
ikke sker, skal dysetrykket justeres igen,
indtil der registreres fald eller stigning i
dysetrykket på måleren.
2. Luk testniplen efter målingen!
3. Fjern måleren og kontroller, om testniplen
er gastæt
31
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Indstilling af varmebelastning
ved to-trinsdrift
Justering af dysetryk
1. Åbn først gashanen, som befinder sig for
enden af det fleksible gasrør (Fig. 29, side
32).
2. Åbn testniplens tilslutningstryk.
Tilslut trykmåleren til testniplen og fastlæg
tilslutningstrykket.
Luk testniplen efter målingen!
3. Åbn testniplens dysetryk.
Tilslut trykmåleren til testniplen og fastlæg
dysetrykket.
4. Sæt strålepanelet i drift.
5. Aktiver skortensfejerknappen i
ThermoControl Plus M.
6. Fjern plastikhætten E (se Fig. 31, side 32)
fra moduleringsventilen (løft hætten med
en lille skruetrækker)
7. Elforsyningen skal aktivere brænderenheden og moduleringsventilen, således
at dysetrykket justeres ved maks.
belastning. Drej den udvendige
justerskrue C (10mm møtrik), indtil det
krævede dysetryk er nået.
8. Fjern elforsyningen til modulationsspolen
(smal stik) og juster dysetrykket på min.
belastning. Drej den indvendige
justerskrue D (skruetrækker 6x1), indtil
det krævede dysetryk er nået.
9. Kontroller justeringen af dysetrykket som
beskrevet ved ettrinsdrift.
10. Luk testniplen efter målingen og
kontroller, at testniplen er gastæt.
11. Sæt plastikhætten E på
moduleringsventilen.
Fig. 29: Gashane med integreret TSD
Fig. 30: Justerskruens gasregulator for ettrinsmultiblok
Fig. 31: Justerskruens gasregulator for totrinsmultiblok
32
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Indstilling af varmebelastning
ved trinløs modulering
Justering af dysetryk
1. Åbn først gashanen, som befinder sig for
enden af det fleksible gasrør (Fig. 29, side
32).
2. Åbn testniplens tilslutningstryk.
Tilslut trykmåleren til testniplen og fastlæg
tilslutningstrykket.
Luk testniplen efter målingen!
3. Åbn testniplens dysetryk.
Tilslut trykmåleren til testniplen og fastlæg
dysetrykket.
4. Sæt strålepanelet i drift.
5. Aktiver skortensfejerknappen i
ThermoControl Plus M.
6. Fjern plastikhætten E (se Fig. 31, side 32)
fra moduleringsventilen (løft hætten med
en lille skruetrækker).
7. Elforsyningen skal aktivere brænderenheden og moduleringsventilen, således
at dysetrykket justeres ved maks.
belastning. Drej den udvendige
justerskrue C (8mm møtrik), indtil det
krævede dysetryk er nået.
8. Fjern elforsyningen til modulationsspolen
(smal stik) og juster dysetrykket på min.
belastning. Drej den indvendige
justerskrue D (skruetrækker 6x1), indtil
det krævede dysetryk er nået.
9. Deaktiver “skorstensfejerknappen” i
ThermoControl Plus M.
10. Luk testniplen efter målingen og
kontroller, at testniplen er gastæt.
11. Sæt plastikhætten A på
moduleringsventilen.
Fig. 32: Sektion med moduleringsventil for trinløs
modulering
33
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
34
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
12 Serviceguide/
Fejlsøgning
Vedligeholdelse og årligt eftersyn
Regelmæssigt eftersyn er nødvendigt, for at
strålepanelet kan fungere fejlfrit.
Eventuelle afvigelser skal straks udbedres.
Defekte dele skal udskiftes direkte.
Trykpressostater, trykregulatorer, ventiler samt
sikkerheds- og tændingsanordninger må kun
serviceres af producenten eller autoriseret
personale.
I henhold til gældende bestemmelser skal
varmesystemer med strålerør efterses mindst én
gang om året.
Fejlsøgning
Fejl
Årsag
Servicering og fejlsøgning må kun foretages af
autoriseret, faguddannet personale, som er
instrueret i strålerør.
Brænderen starter ikke
• Ingen gas (kontroller før- og
dysetrykket)
• Fejl i elforsyningen
• Termostat “OFF”
Inden arbejdet indledes, skal
gashanen lukkes.
Service skal omfatte følgende kontroller:

 Kontroller strålerørenes overflade
 Kontroller forurening og tilsodning af rør
→ rens (evt.)
 Kontroller rørsystemets tæthed, herunder
tilslutningen til brænderenheden
 Kontroller lufttilførsels-/aftrækssystemet
→ rens (evt.)
 Kontroller gastilslutningen → Læktest
 Kontroller tilslutningstryk, dysetryk og
starttrin
 Kontroller gasfilter i tilfælde af reduceret
kabeltryk, ved forurening skift filtersæt
 Kontroller sikkerhedsfunktionerne for
tændings- og ioniseringskontroller
 Kontroller ventilfunktioner
 Kontroller trykpressostatens funktion
 Kontroller de elektriske forbindelser
 Kontroller rørenes hældning (3 mm/m i
retning mod vendeboksens tilslutning)
 Kontroller brænderenhedens fleksible
gasrør og elektriske tilslutning
 Kontroller rumtemperaturstyringen
 Kontroller afstanden til eventuelle
brændbare materialer
 Kontroller rummets luft-/røggasaftræk
 Fjern kondensvand i røret
 Kontroller, at reflektorerne er korrekt
tilsluttet
 Kontroller, om blæserhjulet fungerer
korrekt og er ubeskadiget
 Kontroller, at blæserens venturi slutter tæt
 Kontroller blæserens tilslutning til brænderenheden og tæthed i forhold til denne
• Forkert tilslutning af
tændings- og
ioniseringselektroden
• Differenstrykpressostaten
er defekt eller fungerer ikke
(kontakten skal være åben)
Styringen går på fejl under
forventilation
• Fejlagtigt flammesignal
pga. elektrisk fejl i styringen
• Trykforskellen er ikke
tilstrækkelig
Styringen går på fejl under
sikkerhedstid
• Ingen flamme (ingen
tænding, ventilen åbner ikke,
ingen gas)
• Ingen eller ringe
flammesignal (flammen går
ud, dårlig isolering af
flammeføleren, ingen kontakt
mellem brænder og
jordforbindelse)
• Forkert polaritet
Styringen går på fejl under
drift
• Ingen flamme
• Differenstrykpressostaten
deaktiveres
• Ringe flammesignal
Ved tvivlstilfælde kontakt Gastech Energi,
35
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
13 Ændring af gasfamilie
Fig. 34: 13 Ændring af gasfamilie
1.
2.
3.
4.
5.
Brænderplade (kun 15 / 20 / 30 / 40U)
Brænderrør
Brænderdyse
Luftbegrænserplade (kun 15 / 20 / 30 / 40U)
Blæserens luftbegrænserplade
Vejledning i ændring af gasfamilie
1.
2.
3.
4.
5.
Udskift brænderdysen
Udskift brænderens keramiske tegl eller hele brænderkoppen, kun ved 50/60U
Juster det nye dysetryk (se tabel 5, side 18).
Juster det nye starttrinstryk (se tabel 5, side 18).
Sæt det nye mærkedataskilt på
36
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
14 Tilbehør
Boldgitre
Boldgitre i henhold til 8032-3 til strålepaneler i
sportshaller (gitter 40x40mm).
Leveringsomfang
Monteringssæt til hver enkelt type strålepanel:
 Antal gitre
 1 x endebeslag
 1 x rørophæng/klemmer
 Antal vinkelbeslag
 1 x beskyttelsesgitter brænderens
overside
 1 x beskyttelsesgitter brænderens side
 Fastgørelsesmateriale
Montering
1. Monter strålepanelet som normalt i
henhold til manualen (se kapitel 9, side
20-25).
2. Fatspænd endebeslaget A på indersiden
af vendeboksen (åbn og luk 4 skruer M8).
3. Fastspænd ekstra rørophæng med
klemmer på røret mellem første og anden
bøjle på brænderens side, bøjlen
bevæges aksialt.
4. Fastspænd to vinkelbeslag B på hvert
rørophæng (skruer M8 x 60, 2 møtrikker).
5. Fastspænd beskyttelsesgitter L =
2963mm mellem endebeslaget og
vinkelbeslaget på næste bøjle med
klemme C (skrue M8, møtrik).
6. Fastspænd næste beskyttelsesgitter L =
1843mm, gitterets ende på vinkelbeslag
på ekstra rørophæng, vinkelbeslag
forbinder de to gitre.
7. De to korte beskyttelsesgitre L = 1843mm
monteres foran på strålepanelet.
8. Første korte beskyttelsesgitter på ekstra
rørophæng.
9. Andet korte beskyttelsesgitter når
brænderens ende.
10. Monter beskyttelsesgitter brænderens
overside D, den ene side på
vinkelbeslaget, endesiden med ledning
eller lignende på beskyttelsesgitterets
underside.
11. Beskyttelsesgitteret på brænderens
overside skæres til på stedet med huller til
aftrækssystem og evt. gaslinje.
12. Monter beskyttelsesgitteret på
brænderens side med kabel el. lign.
Fig. 35-38: Monteringsrækkefølge for boldgitre
37
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Reflektorforlængelse
Sæt til montering med vinkelrør
Vertikal forlængelse af reflektorer b=415mm for
varmebeskyttelse. Antal reflektorforlængelser
(enkeltplader) afhænger af beskyttelsesbehovet
(ensidet/tosidet, beskyttelseslængde og
strålepanelets effekt.
Beslag til sikring af reflektorernes form og position
når strålepanelet monteres vinklet (>15°). Beslag
til montering på hvert reflektorforbindelsespunkt/
hver reflektor, ikke på reflektorendepladernes
dæksel.
Leveringsomfang
Leveringsomfang
Reflektorforlængelse består af:
 antal reflektorforlængelsesplader
 monteringsmateriale
Monteringssættet består af:
 antal beslag
 monteringsmateriale
Montering
Montering
1. Samling og montering af hele rør med
reflektorer i henhold til vejledningen (se
afsnit 9, side 20-25).
2. Fastgør skruerne med afstandsbøsning
og monteringsvinkler A på bøjlerne efter
behov.
3. Monter endebeslag B på vendeboksen.
4. Sæt reflektorforlængelsespladen B på
monteringsvinklen A. Skru begge dele
sammen med den medfølgende klemme
C og skrue/møtrik M8 og lås en møtrik for
at sikre reflektorforlængelsespladerne.
5. Sæt reflektorforlængelsespladerne
sammen med skrue/møtrik M8.
1. Samling og montering af hele rør (uden
reflektorer) i henhold til vejledningen (se
afsnit 9, side 20-25).
2. Læg første reflektor på vendeboksen og
første rørophæng, fastgør reflektoren til
vendevoksen med to skruer.
3. Fastgør vinkelbeslagene D med skruer og
møtrikker M8 på første ophæng, beslaget
skal være under reflektoren.
4. Sæt den næste reflektor på, reflektorerne
spændes sammen med 3
skruer/møtrikker M5, midterste skrue
gennem vinkelbeslaget.
5. Yderligere monternig som normalt i
henhold til vejledningen.
På paneler med aksial
reflektorforlængelse skal det sidste
ophængsbeslag på brænderens side
monteres ved forbindelsespunktet på
reflektoren/
reflektorens endeplade.
Fig. 36, 40: Monteringsrækkefølge for reflektorforlængelse
Fig. 41, 42: Monteringsrækkefølge for vinkelmontering
38
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Vandbeskyttelseskabinet
Beskyttelseskabinet til brænderenhed 15-40U
med elektrisk beskyttelse klasse IP 55 mod vand
eller aggressive midler, rustfrit stålkabinet.
Leveringsomfang for leveringssæt består af:







beskyttelseskasse med
lufttilførselsadapter monteret og forseglet
låg
pakning
monteringsmateriale
gastilførselstilslutning
Blæserens tilførselsadapter (kort)
Pakning
Monteringsvejledning










Tilførselsadapteren, der er monteret på
blæseren, skal afmonteres, monter kort
adapter på denne position
Fastgør de selvskærende skruer (den
flade side udad) til åbningerne på
beskyttelseskabinettets låg.
Fastgør den sorte pakning over kanten af
beskyttelseskabinettets låg, inkl. de
selvskærende skruer, skær pakningen
forsigtigt til således, at den dækker hele
længden uden hul.
Monter den løse del af gastilførselstilslutningens skruesamling på det
udvendige gevind ½“ til brænderenhedens gastilslutning.
Monter hele brænderen, inkl.
brænderpladen (kun 15/20/30 kW) i
beskyttelseskabinettet, den forreste
fastgørelsesbolt på brænderflangen skal
nå igennem forsiden af beskyttelseskabinettet.
Monter gastilførselstilslutningen gennem
kassens bagsideåbning
Monter hele kassen med brænderen
indeni på strålerørets flange, den grønne
pakning skal placeres mellem rørets
flange og beskyttelseskabinettet.
Saml den elektriske tilslutning gennem
den anden bagsideåbning
Start strålepanelet, kontroller gastryk
Monter beskyttelseskabinettets låg med
skruer
Fig. 43: Brænderenhed i vandbeskyttelseskabinet (uden
låg)
Gasfiltergrupper
For at undgå tekniske problemer med
multiblokken som følge af støvforurening eller rust
fra gasrøret, skal der monteres en gasfiltergruppe
¾“ (gasfilter + fabriksmonteret dobbeltnippel) for
hvert strålepanel 50/60U.
For strålepanelerne 15-30U skal der bestilles en
tilsvarende gasfiltergruppe ½“, hvis gasrøret er
fremstillet af sort stål (svejset).
Gasfiltergruppe Rp ½“ for 15-30kW
kode nr.: 192 0756 0
--------------------------------------------------Gasfiltergruppe Rp 3/4“ for 40-60kW
kode nr.: 192 0757 9
Monteringsvejledning
Sørg for, at installationen mellem det fleksible
gasrør og ventilbrænderenheden har en let
hældning for at sikre bedring rengøring af
filterbunden! I tilfælde af stærkt forurenet
filterunderlag skal det tilsvarende reservedelssæt
til gasfilteret benyttes.
Vær opmærksom på filterets flowretning!
Fig. 44: Monteret gasfiltergruppe på strålepanelet
39
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
15 Reservedele
Fig. 45: Reservedele infra D / calor D 40U
Reservedele infra D / calor D 15-60U
Pos.
1
Artikel
Brænderenhed infra D / calor Naturgas
Brænderenhed infra D / calor Naturgas
Brænderenhed infra D / calor Naturgas
Brænderenhed infra D / calor Naturgas
Brænderenhed infra D / calor Naturgas
Brænderenhed infra D / calor Naturgas
Artikelnr.
126 7165 0
126 7151 0
126 7153 0
126 7155 0
126 7168 0
126 7171 0
2
3
4
5
6
7
Strålerør L 3050mm infra D / calor D
Strålerør L 3050mm med retraktor infra D / calor D
Strålerør L 4540mm infra D / calor D (ikke på fig. 45)
Strålerør L 4540mm infra D / calor D med retraktor (ikke på fig. 45)
Strålerør L 5950mm infra D / calor D (ikke på fig. 45)
Strålerør L 5950mm rustfrit stål med svejsede flanger (ikke på fig. 45)
126 7020 0
126 7055 0
126 4722 0
126 7056 0
126 7199 0
126 7220 0
8
9
10
11
Strålerør L 3050mm med brænderflange (ikke på fig. 45 [kun til sildebenssystemer ]
Strålerør L 4540mm med brænderflange (ikke på fig. 45) [kun til sildebenssystemer ]
Strålerør L 5950mm med brænderflange (ikke på fig. 45) [kun til sildebenssystemer ]
Pakning mellem rør og brænder infra D / calor D
126 7069 0
126 7070 0
126 7408 0
126 7048 0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Vendeboks
Reflektor infra D type U (L 3000mm)
Reflektor calor D type U (L 3000mm)
Reflektor segment infra D / calor D 40U (L 120mm)
Reflektor kort infra D / calor D 20U and 60U (L 1500mm – ikke på fig. 45)
Reflektor mellem rør infra D / calor D 60U (L 1500mm – ikke på fig. 45)
Monteringsplade til mellem reflektoren (ikke på fig. 45)
Ophængsbeslag infra D / calor D U-form 15 - 40kW
Ophængsbeslag infra D / calor D U-form 50 - 60kW
Ophængsbeslag (ikke på fig. 45)
Rørbøjle
Monteringssæt infra D / calor D 15U (ikke på fig. 45)
Monteringssæt infra D / calor D 20U (ikke på fig. 45)
Monteringssæt infra D / calor D 30U (ikke på fig. 45)
Monteringssæt infra D / calor D 40U (ikke på fig. 45)
Monteringssæt infra D / calor D 50U (ikke på fig. 45)
Monteringssæt infra D / calor D 60U (ikke på fig. 45)
126 7015 0
126 7011 0
126 7062 0
126 7051 0
126 7221 0 / 126 7234 0
126 7196 0
126 7464 0
126 7012 0
126 7707 0
126 7708 0
126 4529 5
126 7102 0
126 71290
126 7103 0
126 7116 0
126 7111 0
126 7222 0
40
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
Fig. 46: Reservedele til brænderenhed
Reservedele brænderenhed infra D / calor D 15-60U
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Artikel
Gnisttænder med ioniseringskabel 15, 20, 40, 50, 60U
Gnisttænder med ioniseringskabel 30U
Tændkabel med stik
Kontrol mikrogas P25 til infra D / calor D
Trykpressostat DL1E med dyse
Gasventil monteret infra D / calor D 15-30U / ettrins
Gasventil monteret infra D / calor D 40-60U / ettrins
Gasventil monteret infra D / calor D 15-30U / totrins / med ledning
Gasventil monteret infra D / calor D 40-60U / totrins / med ledning
Gasventil monteret infra D / calor D 15-30U / trinløst modulerende
Gasventil monteret infra D / calor D 40-60U / trinløst modulerende
Tilslutningskablets moduleringsventil for trinløs modulering
Brænderhoved aluminium komplet infra D / calor D 15-30U
Brænderhoved stål komplet infra D / calor D 40U nat gas, 50-60U propan
Brænderhoved stål komplet infra D / calor D 50-60U nat gas
Blæser komplet med venturi D / calor D 15-40U med transportlås
Blæser komplet med venturi infra D / calor D 50-60U
Gasfilter komplet ½“ (til infra D / calor D 15–30U)
Gasfilter komplet ¾“ (til infra D / calor D 40–60U)
Reservedelssæt til gasfilter ½“
Reservedelssæt til gasfilter ¾“
Artikelnr.
127 0246 9
126 5004 0
126 7021 0
126 7495 0
192 0217 8
126 7034 0
126 7125 0
126 7136 0
126 7315 0
126 7512 0
126 7513 0
169 1019 0
126 7239 0
126 7219 0
126 7468 0
126 7684 0
126 7053 0
192 0756 0
192 0756 9
192 0758 0
192 0759 0
41
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
16 EC type attest
42
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
43
infraSchwank D / calorSchwank D – U-form
17 EF overensstemmelseserklæring
44