09.02.2016 - Region Sjælland

Referat af Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatrien Øst
Ordinært Møde
Den 9.2.2016 kl. 12.00 til 15.00
Sted: Grupperum 2, Glæisersvej 50, 4600 Køge
Distriktspsykiatrien
Deltagere
Ledende overlæge Michael Bech-Hansen, Psykiatrien Øst
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen, Psykiatrien Øst
Overlæge Hanne Randskov Vinding, Psykiatrien Øst
Afdelingssygeplejerske Jane Hansen, Psykiatrien Øst
Job og Socialchef Lone Lykke Marker, Lejre Kommune, (Anne Røder)
Centerleder Henrik Suhr, Roskilde kommune
Vicedirektør Henrik Abildtrup, Roskilde Kommune.
Praksiskoordinator Jan Baggers
Praksiskonsulent Frede Lyck
Leder af kvalitet & Udvikling i FSU June Baasch-Larsen, Faxe Kommune
Kasper Sonne, Faxe Kommune
Dan Stefan Nielsen, Faxe Kommune
Anne Hagstrøm, Stevns kommune
Nikolaj Bødker, Solrød Kommune
Christina Hedlund, Solrød kommune
Steen Christiansen, Solrød Kommune
Flemming Willadsen – Køge Kommune
Ingrid Eriksen Køge Kommune
Psyk. Resourceperson Merete OHM, Greve Kommune,
Helle H. Hansen – Greve Kommune
Kvalitets- og Udviklingskonsulent Margit Reimers Knudsen, Psykiatrien Øst
Afbud til mødet: Karin Højen, Nikolaj Bødker, Merete Ohm, Henrik Abildtrup, Kasper Sonne, Jan
Baggers, Frede Lyck, Flemming Willadsen, Ingrid Eriksen, Helle H. Hansen
Dagsorden :
KL.
Vi starter med lidt smørrebrød
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendt referat
12.00 Uden for referat
Godkendt
Godkendt
Velkommen til nye medlemmer af gruppen
3. Siden sidst: orienteringsrunde
Referat:
Michael Bech-Hansen byder nye deltagere
velkommen derefter en Præsentationsrunde
Psykiatrien Øst:
Michael Bech-Hansen orienterer om logistiske
forandringer. Afdelingen for traumatiserede
flygtning, der tidligere havde til huse i
Bakkehuset i Roskilde flytter til Køge
Glæisersvej 50, 2.sal.
Psykiatrien Øst hjemtager ECT-behandlingen
pr. 1. marts 2016 fra Holbæk Sygehus.
ECT-klinikken vil være beliggende i Poppelhus
1. sal fremover. Det betyder at vores patienter
ikke længere skal transporteres til og fra
Holbæk, hvilket er en fordel.
Den ambulante psykiatri ved Hanne Vinding:
Fortæller om den forestående omrokering af
personale, der skyldes en pålagt besparelse på
det ambulante område. Det betyder at nogle
personaler omrokeres og at ledige stillinger
ikke besættes.
Besparelserne kan ligeledes medfører at der
skal skæres i antal af hjemmebesøg.
Stevns Kommune ved Anne Hagstrøm:
Stevns har fået en ny centerchef.
Der er varslet besparelser.
Støttetilbud: man har besluttet i Stevns at
fokusere mere på gruppetilbud til borgere med
behov, og neddrosle på de individuelle
støttetilbud.
Roskilde Kommune ved Henrik Suhr:
Toftebakken er under renovation og forventes
klar til personaleindflytning omkring maj 16 og
at botilbuddet forventes klar til udflytning til
september 2016.02.10 Det betyder at Skt.
Peders Stræde lukkes efter udflytningen.
Der arbejdes fortsat med projektet Peers to
Peers.
Herunder akademi – Recovery – medarbejdere
med brugerbaggrund, i samarbejde med
Psykiatrien Øst.
Der er tanker og planer om at udvide aktiviteter
til psykisk sårbare borgere, bl.a. har man planer
omkring at leje sig ind hos Musicon i Roskilde,
f.eks. i en af de store haller, hvor der
planlægges forskellige værkstedsaktiviteter og
lignende. (Hal 7)
INSP består fortsat, og det forventes at INSP
forbliver på samme geografi også efter at
Slagteriet er blevet solgt. Det bliver en
integreret del af det nye byggeri med boliger i
området.
Der er sat fokus på børn og unge under 18 år
der er psykisk sårbare, bl.a. har man ansat en
familiekonsulent til at varetage området. Det er
tanken at der også kunne blive aktiviteter for
denne målgruppe bl.a. på Musicon.
Der er ligeledes i Roskilde fokus på
gruppetilbud som suppl. For de individuelle
støttetilbud og derudover tilbydes
hjemmevejledning.
Der iværksættes uddannelse til personalet med
fokus på hvordan man arbejder med
gruppeforløb.
Solrød Kommune ved Christina og Steen.
Der er mange veje der fører til hjælp til psykisk
syge og sårbare borgere.
Vi har fokus på at kommunen tilbyder en bred
vifte af tværfaglig hjælp og kompetencer til
borgerne.
Der er fokus på bl.a. overgange i en borger liv,
fra bar til ung til voksen set i relation til
forebyggelse.
Vi ville gerne have en opdeling der gav os
mulighed for at arbejde med ungegruppen fra
16 – 25 år.
Vi samarbejder meget med vores jobcenter og
har et STU forløb til unge der har særlige
behov (STU= særligt tilrettelagt
uddannelsesforløb)
Vi ser at antallet af unge der er i STU forløb er
stigende.
Faxe Kommune ved. Dan:
Der er fokus på lederuddannelse til omkring 40
mellemledere, der får en del-diplomuddannelse
for at kunne møde de nye udfordringer i
sektorerne.
Faxe har etableret sin egen STU organisation,
hvilket betyder at der kan sammensættes mange
forskellige forløb, specielt tilpasset den enkelte
borger.
Der er et kollegium for borgere der er sent
udviklede, hvor disse i kollektivet kan få en
tilpasset støtte fra de ansatte, til at kunne
gennemføre et STU forløb.
STU-Faxe samarbejder med flere lokale
aktører, f.eks. en gård, værksteder, butikker og
lignende.
Lejre Kommune ved Anne:
Der er fortsat organisationsændringer inden for
socialområdet i kommunen.
Fire af de ”gamle” institutioner sammenlægges
nu til to institutioner, hvor det ene tilbud er for
udviklingshæmmede og det andet er for
socialpsykiatibrugere.
Sengepsykiatrien ved Jane:
Der er løbende fokus på den rette patient i den
rette seng, hvilket betyder løbende vurdering af
om den enkelte patient er i den rette seng
(herunder liggetid) set i relation til det øget pres
der er på vores senge, fra andre måske dårligere
patienter, der også har brug for en indlæggelse.
Der arbejdes på at få implementeret brugen af
koordineringsplaner, specielt omkring
dobbeltdiagnosepatienter.
Der er i sengeafsnittene dagligt fokus på
nedsættelse af anvendelse af tvang.
Dertil anvende vi forhåndsaftaler med
patienterne, da dette kan være et redskab til at
nedsætte tvang, at få en forhåndsviden om hvad
hjælper den enkelte patient i en opkørt
situation.
Disse aftaler forsøges at få skrevet hurtigst
muligt efter at patienten indlægges i afsnittet.
Der er gode erfaringer med at vi inddrager både
patient og pårørende i behandlingen, og vores
indlæggelsestid er faldende.
Vores sengeafsnit er blevet voldsomt belastet af
at vi i Øst nu skal tage alle indlæggelser fra
Lindegården, der er Københavns kommunes
institution. Borgerne der er for de flestes
vedkommende meget dårlige, der er
misbrugsproblemer, pusherproblemer og
tæskehold m.m. og problemerne har eskaleret
voldsomt efter at Københavns kommune har
lukket Ringbo og overført beboerne derfra til
bl.a. lindegården.
Afdelingsledelsen for Øst har løbende aftaler
med Lindegårdens ledelse, hvor problemer kan
drøftes.
4. Punkter til drøftelse:
 Valg af næstformand.
Dan Stefan Nielsen Faxe Kommune stillede sit
mandat til rådighed for næstformandsposten og
Dan blev enstemmigt valgt som næstformand
for KSP. Tak til Dan og tillykke med valget.

Udvidelse af gruppen. Deltagere i det
ordinære udvalg, evt. deltagere fra
jobcentrene.
Kort drøftelse, hvor der var argumenter for og
imod, og det aftales at punktet drøftes videre på
næste KSP-ordinært møde.

Implementering af den koordinerende
indsatsplan – hvordan går det???
De koordinerende indsatplaner er kendt i alle
kommunerne, men knapt implementeret endnu.
Dan påpeger at det ville være en god ide at få
lagt planen ind på den enkelte kommunes
”blanket drev” hvor det er om redigeret således
at det blev et Word dokument med kommunens
logo, men med samme indhold som det
originale dokument. På den måde ville det blive
integreret hurtigere og kunne sagtens anvendes
i mange andre tilfælde.
Dette var der stor tilslutning til, og Michael
mente ikke der var noget til hinder for dette, så
det vil de fleste kommuner overveje at få gjort.
Link til Dobbeltdiagnose projektet:
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psy
kiatrien/om_psykiatrien/forfagpersoner/projekt-styrket-indsats-fordobbeltdiagnosticerede/Sider/default.aspx
Tlf. til projektmedarbejderne:
Winnie Keis mobil 23243843
Louise Hemmingsen mobil 24982350

Opfølgning på sundhedsaftalen
Ikke noget nyt.

Utilsigtede hændelser – tværsektorielle
– opfølgning
Sættes som fast punkt på dagsordenen, således
at der løbende kommer fokus på
problematikker og ikke mindst læring fra dette
område.
Der er i nogle kommuner øget fokus på
området, da man er klar på at det ikke kan
passe at der ikke sker utilsigtede hændelser
hverken på boinstitutioner, hjemmeplejen og
andet.
Psykiatrien Øst får en del indberetninger fra
bosteder, der omtaler f.eks. medicinering og
opfølgning på denne, manglende
udskrivningsaftaler m.m.
Det er vigtigt at påpege tavshedspligten i disse
indberetninger, således at når hændelsen
beskrives i indberetningen, at man undgår
stednavne, persondata og andet der kan
identificere personer og steder. Det vigtige i
dette system er at vi får set på de UTH der
kommer og får taget læring af disse og ikke så
meget hvor det er sket og hvem der var med.
Det der er vigtigt er at skrive sit eget navn og
telefonnummer som indberetter og gerne
patientens navn og cpr.nr. i det dertil beregnede
felt, da disse to felter bliver ”fjernet” når
hændelsen er færdigbehandlet.
Dertil kommer en bøn, at man overvejer
hvordan man skriver indberetningen, altså er
man vred og oprevet, kan det være en god ide
lige at vende det med en kollega eller lige
”sove på det”, da teksten vil indgå i
Sundhedsstyrelsens database fremadrettet og
vil kunne læses af alle.

Samarbejde omkring Børn af Psykisk
Syge?
Dette område er et indsatsområde i Psykiatrien
Region Sjælland, men forvaltes meget
forskelligt i de forskellige områder. Nogle
kommuner samarbejder tæt med den lokale
psykiatri om f.eks. børne/unge grupper.
I Psykiatrien Øst har vi ansat en
børnekonsulent på deltid, der varetager de
børne/unge grupper vi har i Øst.
Kriterierne for at komme i disse grupper er at
en forældre eller søskende er indlagt eller i
ambulant behandling i Psykiatrien Øst
(voksenpsykiatri).
Punktet sættes på dagsorden ved det næste
ordinære møde, hvor det kan afdækkes
yderligere hvilke tiltag de enkelte kommuner
har på dette område, således at vi hver især ved
hvilke muligheder der er for f.eks. børn der
ikke har mulighed for at deltage i grupper i
Psykiatrien eventuelt kan henvises til egen
hjemkommune for tilbud.
5. Evt.
Kort drøftelse omkring
Psykoedukationsgrupper.
Dan melder at Faxe har drift afprøvet
psykoedukations grupper men flere kommuner
mangler fortsat.
Michael beder om at vi får en status på området
fra Lotte Risak i PH.
6. Punkter til næste møde?
Evaluering af mødet.



Udvidelse af gruppen. Deltagere i det
ordinære udvalg, evt. deltagere fra
jobcentrene.
Børn af Psykisk syge
Status fra Lotte Risak vedr.
psykoedukation.