Referat af LMU – Møde i Distrikt Roskilde

Referat af kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatrien Øst
Ordinært Møde
Den 12.marts 2015 kl. 12.00 til 15.00
Sted: Konferencerummet Glæisersvej 50 i Køge
Deltagere
Ledende overlæge Michael Bech-Hansen, Psykiatrien Øst
Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen, Psykiatrien Øst
Afdelingssygeplejerske Eva Enevoldsen, Psykiatrien Øst
Leder af Soc.psyk. Bodil Langkilde, Lejre Kommune
Centerleder Henrik Suhr, Roskilde kommune
Psyk. Resourceperson Merete OHM Greve Kommune,
Vicedirektør Henrik Abildtrup, Roskilde Kommune.
Praksiskoordinator Jan Baggers
Praksiskonsulent Frede Lyck
Marianne B. Friis, Faxe Kommune
Kasper Sonne, Faxe Kommune
Merete Hansen - Køge Kommune
Anne Hagstrøm – Stevns kommune
Bente Gaardhøj Johansen – Solrød Kommune
Flemming Willadsen – Køge Kommune
Lotte Vandel, Solrød Kommune – stedfortræder Sten Christensen
Helle H. Hansen – Greve Kommune
Udviklingskonsulent Margit Reimers Knudsen, Psykiatrien Øst
Afbud til mødet: Helle H. Hansen, Karin Højen, Lotte Vandel, Marianne B. Friis, Henrik Abildtrup,
Merete Hansen, Marianne B. Friis, Bodil Langkilde, Kasper Sonne, Eva Enevoldsen, Sten Christensen,
Bente G. Johansen
Fraværende: Jan Baggers – Frede Lyck – Anne Hagstrøm
Dagsorden :
KL. Referat:
12.00
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendt af referat
12.10 Godkendt
3. Siden sidst:
12.15 Psykiatrien Øst: orienterer om det nye byggeri i
Slagelse, der åbner omkring 1.9.2015.
Der vil bl.a. Sikringen og retspsykiatrien ligge,
og når det hele er færdigbygget vil der være ca.
80 senge. Der vil være voksenpsykiatri, og
ældrepsykiatri.
Det har nogle omkostninger for de øvrige
afdelinger i Regionens psykiatri i form af
nedlæggelse af et antal senge i Psykiatrien Øst
og Syd.
Fra Øst bliver det afsnit Ø3 1. sal i Poppelhus,
der lukkes med udgangen af maj 2015.
Øst vil sikkert kunne mærke lukningen henover
sommeren, da der jo ikke er aftagemuligheder i
Slagelse før end til efteråret.
Medarbejderne fra det afsnit der lukkes
forventes at kunne placeres andre steder i Øst,
således at der ikke vil ske fyringer.
Øst har oprustet på kvalitetsområdet, hvor der
er ansat en kvalitetssygeplejerske og en
sygeplejerske i projektstilling.
Projektstillingen vil rette sig imod
Nedbringelse af tvang, sikker psykiatri og
leanprocesser.
Michael fortæller at der er en stigende forråelse
, vold, og misbrug hos flere patienter, hvilket
medfører stigende antal arbejdsskader hos
personalet.
Det er ofte unge mænd med anden etnisk
baggrund der er særdeles voldelige når de er
syge og samtidig påvirkede af et misbrug.
AT har flere gange været på banen både hos
Psykiatrien men også i kommunernes
botilbud/væresteder og sætte påbud om bedre
uddannelse til vores medarbejdere og lignende
tiltag.
Mille Schjoldan orienterer om de forskellige
uddannelsestiltag der er sat i værk i Øst, der
skal medvirke til at nedbringe vold og trusler.
Greve Kommune v. Merete:
Orienterer om akuttilbud opstartes i Greve den
1.3.2015 – det er et tilbud til den psykisk syge
og pårørende. Der er døgndækning og både
psykisk syge og ikke psykisk syge kan
henvende sig for hjælp, støtte og vejledning.
Der blev uddelt en Brochure om projektet.
CTI: puljepenge til projekt pr. 1.4.2015 som er
4. Punkter til drøftelse:
 Orientering om Peer to peer
projektet ved Mille Schjoldan
et projekt der retter sig mod udskrivning af
borgere fra indlagt til egen bolig/botilbud hvor
borgeren tilbydes en 9 mdr. plan fra
kommunen, hvor de tre første måneder er
intensive, de næste 3 mdr. med stadig noget
opfølgning og de sidste 3 mdr. mere set som
sparring mellem borger og medarbejder.
12.45 Mille s. og Henrik fortæller om projektet og de
perspektiver det rummer i forhold til bl.a.
brugerinddragelse. Projektet har bl.a. fået to
nye ansatte (PEERS) der begge er med
brugerbaggrund, som skal fungere som
brobyggere – Den ene medarbejder bliver ansat
i Brugerstyret Psykiatri og den anden i
kommunen.
Der satses på recovery – effekten.
Projektet er 3 årigt og der er afsat ca. 7 mill. til
projektet.
Det skal bygge på partnerskab mellem
kommune – region – private organisationer
(f.eks. SIND)
Der skal bl.a. anvendes en udskrivningsguide :
1. uddannelsesforløb
2.recovery skole/collage
3.udskrivning med en peers.
Det aftales at vi inviterer de to nyansatte til et
KSP-møde om et ½ års tid, hvor de kan
fortælle om deres arbejde.

Flemming Willadsen fra
Køge, beder om en generel
snak om de nystartede
akuttilbud i vores område,
herunder samarbejdet mellem
akuttilbud og Regionens
behandlingstilbud. Indledning
ved Flemming.
Der er opstartet akuttilbud i alle de kommuner
vi samarbejder med. Tilbuddene er udmyntet
lidt forskelligt, og nogle har kørt i længere tid
og andre er i opstart.
Lejre kommune har ”købt” pladser i Roskilde
kommune.
Roskilde har en ordning med Psykiatrien Øst
sengeafsnit, at der kommer 1 til 2
socialrådgivere 1 gang ugentligt ud på
sengeafsnittene, hvor aktuelle patienter kan få
en ”visitationssamtale” med dem og dermed få
en planlægning af hvad der skal ske efter
udskrivning – herunder job/uddannelse og
lignende.

Holdning til udredning og
behandling til borgere med en
udviklingsforstyrrelse som
f.eks. inden for
autismespektrummet ved
Michael Bech-Hansen
5. Punkter til næste møde?
Evaluering af mødet.
Michael Bech-Hansen fortæller at psykiatrisk
udredning og behandling til borgere med en
udviklingsforstyrrelse bør koordineres med et
tæt samarbejde med kommunen/botilbud,
således at der tages højde for behov for støtte
til borgeren og at der udarbejdes en indsatsplan
til borgeren.
14.45 Det blev besluttet at vores næste møde den
bliver afholdt på INSP i Roskilde, hvor Annie ?
vil holde et oplæg og deres køkken vil stå for
en lettere forplejning.
Det vil være begge KSP-fora der deltager, både
det ordinære og KSP brugerrepræsentanter.
Nå de nærmere detaljer er på plads, sendes en
opdateret mødeindkaldelse til alle deltagere.