Læs opslag og betingelser for Grand Solution

Opslag: Grand Solution Prisen 2017
Innovationsfonden uddeler for første gang ”Grand Solution Prisen” i 2017.
Prisen gives til et projekt herunder nøgleforskere i projektet, der har skabt et særligt
innovativt og unikt forskningsmæssigt gennembrud. Projektet skal have stor værdi eller
have potentiale til at skabe stor værdi for det danske samfund i form af konkrete og
dokumenterbare resultater. Det skal samtidig demonstrere værdien af samarbejde
mellem forskning og erhvervsliv/samfund.
Projektets nøgleforskere skal på ypperste vis have været med til at skabe løsninger, der
har fået eller kan få afgørende betydning for samfundet. Eller som har skabt eller kan
skabe markant vækst i virksomheder i Danmark.
Prisen består af en hæderspris, der gives til 1-3 af projektets nøgleforskere. Det vil sige
de forskere, der har været mest afgørende for projektets gennembrud. Hver af de
prisvindende forskere modtager 1 mio. DKK til forskningsaktiviteter inden for deres felt
(se ”Indstillingsbetingelser”).
Fonden uddeler Grand Solution Prisen på den årlige EliteForsk-konference, der i 2017
finder sted den 23. februar. De indstillede projekter og forskere bliver forskningsfagligt
vurdereret af Innovationsfondens scientific officers, der indstiller projekter til
Innovationsfondens bestyrelse, som endeligt udvælger vinderprojektet.
1. Formålet med prisen
Innovationsfondens formål er at fremme vækst og beskæftigelse og løse
samfundsudfordringer. Med Grand Solution Prisen ønsker Innovationsfonden at
fremhæve og hylde den excellente forskningsbaserede, samfunds- og erhvervsrettede
forskning og innovation. Prisen skal således sætte fokus på landets bedste forskningsog innovationsprojekter samt de mest nysgerrige og modige forskere, der står bag.
Uddelingen skal gerne skabe inspiration og rollemodeller for fremtidige projekter, som
kan skabe værdi for Danmark. Desuden skal prisen gerne bidrage til at udbrede
kendskabet til samfundseffekten af de offentlige investeringer i forskning og
innovation.
2. Indstillingsbetingelser
Hvilke projekter kan komme i betragtning?
Grand Solution Prisen uddeles til projekter og forskere i international særklasse, som på
særlig vis skaber stor værdi for det danske samfund og/eller for virksomheder i
Danmark. Og som samtidig bidrager i betydelig grad til at styrke den danske forskning.
Projekter og forskere inden for ethvert videnskabeligt område kan komme i betragtning.
INNOVATIONSFONDEN
/
ØSTERGADE 26 A, 4. SAL
/
1100 KØBENHAVN K
/
W: INNOVATIONSFONDEN.DK
Prisen tildeles et projekt og forskere, der har modtaget en investering fra
Innovationsfonden (og/eller er i fondens portefølje af projekter1). Prisen er en
hæderspris til 1-3 forskere, der har været mest afgørende for at drive projektet frem til
det prisnominerede gennembrud. Prisen består af 1 mio. DKK til hver af de prisvindende
forskere i projektet. Prisen skal anvendes inden for en periode på tre år fra modtagelsen
og skal anvendes til forskningsaktiviteter inden for prismodtagerens forskningsfelt2.
3. Hvem kan indstille?
Indstillinger kan indsendes af universiteter, forskningsinstitutioner, GTS’er, private
virksomheder med forskningsaktiviteter samt relevante brancheorganisationer.
Kandidater kan ikke bringe sig selv i forslag.
Universiteter og andre indstillere kan indstille efter følgende fordelingsnøgle:
•
•
•
Københavns Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk
Universitet samt DTU kan hver indstille op til tre Grand Solutions-projekter til
prisen. Herunder 1-3 forskere per projekt.
CBS, RUC og ITU kan hver indstille to Grand Solutions-projekter. Herunder 1-3
forskere per projekt.
Andre offentlige forskningsinstitutioner, GTS’er, private virksomheder og
brancheorganisationer kan hver indstille et Grand Solutions-projekt. Herunder 1-3
forskere per projekt.
4. Krav til indstillingen
Indstillinger skal sendes via fondens ansøgningsportal e-grant (link på
www.innovationsfonden.dk/priser) med følgende bilag i pdf-format, der skal indeholde:
a) En begrundelse for indstillingen, herunder en præcis beskrivelse af projektets
gennembrud samt en tydelig angivelse af gennembruddets effekt på henholdsvis
individ-, institutions/virksomheds- og samfundsniveau. Begrundelsen må fylde
maks. en A4-side (2400 tegn inkl. mellemrum) og skal underskrives af den person,
der har udarbejdet den. Begrundelsen skal skrives på dansk.
b) Begrundelser for indstillingen af 1-3 vigtigste nøgleforskere, der har været mest
afgørende for det indstillede projekts gennembrud. De samlede begrundelser må
maks. fylde en A4-side (2400 tegn inkl. mellemrum).
c) CV og evt. publikationsliste på de forskere, der indstilles til de personlige
hæderspriser og som primært har været drivkræfterne bag projektets
gennembrud (kan både være på dansk og engelsk). Den samlede indstilling af de
tre forskere må fylde maks. en A4-side per forsker (2400 tegn inkl. mellemrum).
1
Det indstillede projekt kan være sat i gang i en af de tre tidligere fonde Højteknologifonden, Det Strategiske
Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation, som fusionerede til Innovationsfonden i 2014.
2
Prisen tildeles indenfor rammerne af EU’s de minimis-statsstøtteregler (særligt vigtigt i forhold til indstilling af
forskere ansat i private virksomheder).
INNOVATIONSFONDEN
/
ØSTERGADE 26 A, 4. SAL
/
1100 KØBENHAVN K
/
W: INNOVATIONSFONDEN.DK
d) Evt. yderligere dokumentation for projektets resultater. Det kan f.eks. være
faktuel dokumentation af effekten, patenter/patentansøgninger, publikationer,
business case, der illustrerer samfundseffekt, besparelser, øget salg eller
omsætning i virksomheder eller lign.
Den samlede ansøgning må maks. fylde 10 A4-sider i alt. Bilag medregnes i det samlede
antal A4-sider.
5. Indstillingsprocedure
I tilfælde af, at de angivne tidsfrister eller krav, der fremgår af dette opslag, ikke
overholdes, vil indstillingen blive afvist uden realitetsbehandling. Såfremt det indsendte
materiale ikke er fyldestgørende, vil indstillingen blive vurderet på det foreliggende
grundlag. Den indstillende institution/person er selv ansvarlig for, at indstillingen
opfylder de angivne krav og tidsfrister.
Behandlingen af de indkomne indstillinger afsluttes inden udgangen af 2016 og
prismodtagerne vil få besked umiddelbart efter afgørelse. Priserne vil blive uddelt og
offentliggjort ved EliteForsk-konferencen den 23. februar, 2017.
6. Frist for indstillinger
Fristen for indsendelse af indstillinger er mandag den 24. oktober 2016 kl. 12.00. For
nærmere oplysninger kontakt Innovationsfonden på e-mail: [email protected] eller
via Innovationsfondens hovednummer 61905000 hverdage ml. 09.00-15.00.
INNOVATIONSFONDEN
/
ØSTERGADE 26 A, 4. SAL
/
1100 KØBENHAVN K
/
W: INNOVATIONSFONDEN.DK