Hedmarksmodellen Kantinesatsing fra 2006

Hedmarksmodellen
Kantinesatsing fra 2006
Tverrsektorielt samarbeid
FolkehelseTannhelseVideregående opplæring
•
•
•
•
•
•
•
•
• Samlinger
• Plangruppe
• Kantinelederforum
Elever
Lærere
Tannhelse
Skolehelsetjeneste
Kantine
Skoleleder
Skoleeier
Skole
Forankring
Medvirkning
Fokus
• Kantinasomsosial
møteplass
• 7000elever
• Rentogryddig
• Enkeltogvelgesunt
• Planogledelse
• Kommunikasjonogdigitale
ferdigheter
Møteplass
Kommunikasjon
•
•
•
•
Læringsplattform
E-post
Infoskjermer
Nettsider
Kunnskap
•
•
•
•
•
•
•
•
Opplæringsloven9A
Sosialtrygghet
Elevmedvirkning
Psykiskhelse
Enkeltåvelgesunt
Velvære
Opplevelser
Livogrøre
•
•
•
•
Undersøkelser
Forskning
Delingskultur
Ekspertise
Kantinesatsing i Hedmark
Fokusområder
• Kompetanseheving for kantinepersonell
• Nettverksbygging
• Ønske om frokosttilbud i kantinene
• Kantina som sosial møteplass
Hva gjør vi?
Det er gjennomført en kvalitativ og kvantitativ
kantineundersøkelse på de videregående skolene
Vi arrangerer årlige fagsamlinger vår og høst for alle kantineansatte
Kompetansehevingstiltak innen ernæring, ledelse og digitale ferdigheter
Legger til rette for samarbeid og har opparbeidet en informasjons- og delingsarena
Det skal være enkelt å velge sunt og inspireres til gode levevaner for elever og ansatte
Det skal være fokus på kantinen som positiv påvirkningsfaktor på helsen, sunn kost,
fysisk aktivitet i hverdagslivet, kunnskap om konsekvenser av rus og om hvordan et
godt psykososialt miljø på skolene påvirker prestasjoner og helse positivt
Tverrsektorielt samarbeid
For å lykkes med det helsefremmende arbeide i videregående skole
jobber vi strukturert og systematisk over tid med utvikling
og iverksetting av planer for helse, trivsel og læring
Skolens viktigste oppgave er å forberede elevene for kompetent
deltakelse i samfunnet. En helsefremmende skole kan ses på
som en investering i både læring og helse
Folkehelse
Randi Wahlsten
[email protected]
Videregående opplæring
Line Schonhowd
[email protected]
Tannhelsetjenesten
Arhild Sunde Seim
[email protected]