Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016

Välkommen till information om utlysningen
Innovationstävlingar miljöteknik
i testbäddar 2016
Dagordning
14.00–14.50
Testbäddar miljöteknik – definitioner, avgränsningar och exempel
Klas Barklöf, Vinnova
Information om utlysningen Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016
Moa Eklund, Vinnova
Frågor
14.50–15.30
Verktyget innovationstävlingar och tidigare erfarenheter från Vinnova
Erik Borälv, Vinnova
En utblick – erfarenheter och exempel från Energimyndigheten och SISP
Charlotte Lejon, Energimyndigheten
Olle Dierks, SISP
Frågor
Mingel på Innovationstorget
Testbäddar miljöteknik – definitioner,
avgränsningar och exempel
Klas Barklöf, Vinnova
Utlysningens definition av testbädd
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där
företag, akademi och andra organisationer kan
samverka vid utveckling, test och införande av nya
produkter, tjänster och processer
Hårdvara
utrustning, fysiska
anläggningar, ITsystem mm
Mjukvara
kompetens, nätverk,
organisation, affärsidé,
kommersialiseringsstöd m.m.
Sex viktiga antaganden som grund
Testbäddar stärker innovationssystemen genom att
• skapa neutrala plattformar för samverkan
• ge användare möjlighet att tidigt påverka teknikens utformning
• skapa kortare ledtider, kommunikationsvägar och snabbare
innovationsprocesser
• öka utbyte och rörlighet mellan forskning, näringsliv och
samhälle
• reducera osäkerheter, sprida kostnader och risker
• stimulera företag och kapital att medverka i tidiga
utvecklingsskeden
LABORATORIUM
KONSTRUERAD/
SIMULERAD
ANVÄNDARMILJÖ
VERKLIG
ANVÄNDARMILJÖ
Tre varianter av testbäddar
Testbädd som ”laboratorium”
Enskilda egenskaper, funktioner och
prestanda testas i helt avskilda och
kontrollerbara laborativa miljöer
Testbädd som ”konstruerad/simulerad användarmiljö”
Tester på system-,
process- och produktnivå
där testbädden erbjuder
eller simulerar så
användningslika men
ändå avskilda och
styrbara testförhållanden
som möjligt
Testbädd i ”verklig användarmiljö”
odlingslandskap
”naturen”
skogsbruk
Teknik testas i den miljö och
verksamhet där tekniken är
avsedd att användas
samhällsinfrastruktur
industrier
”vård, skola,
omsorg”
transportsystem
stadsutveckling
Utlysningen vänder sig enbart till testbäddar som
• är tillgängliga och öppna för användare utanför testbäddens
egen driftorganisation
• har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka
projekt
• har ett användningsområde som inte begränsas till en enda
specifik produkt, tjänst, process eller användare
• inte är ett låst visningsobjekt/demonstrator som inte kan
anpassas och användas för test av nya produkter, tjänster och
processer.
Utlysningens miljöteknikperspektiv
Med miljötekniska innovationer menar vi varje typ av innovation som
leder till betydande och påvisbara steg mot hållbar tillväxt, genom att den
minskar de negativa konsekvenserna för miljön, ökar motståndskraften mot
miljöpåfrestningar eller utnyttjar naturresurserna effektivare och mer
ansvarsfullt samtidigt som den skapar ekonomisk tillväxt.
Testbädden behöver inte ha sitt verksamhetsfokus inom miljöteknikområdet.
Adresserade behov och utmaningar måste däremot tydligt ligga inom
miljöområdet (se definition ovan).
Det finns ingen begränsning eller prioritering kopplad till något specifikt
miljöteknikområde eller miljöteknisk utmaning.
Information om utlysningen
Innovationstävlingar miljöteknik
i testbäddar 2016
Moa Eklund, Vinnova
Bakgrund
• Vinnova vill uppmärksamma och stimulera till innovation baserad på
icke-traditionella metoder
• Öppen innovation, från ett företags- och organisations-perspektiv,
innebär att leta efter innovationer utanför sin organisation och
inkludera externa aktörer i innovationsprocesserna
• Innovationstävlingar är en metod att skapa innovativa produkter
och tjänster genom att sätta upp tävlingsregler samt ett eller flera
pris som deltagarna tävlar om
• Tävlingen omfattar att identifiera existerande behov, söka efter
förslag och att ta vidare de bästa förslagen närmare
implementerade lösningar och/eller kommersialisering
Fördelar med innovationstävlingar
Innovationstävlingar som metod har ett antal
eftertraktade egenskaper:
Involverar flera grupper av innovatörer – ökar den
tillgängliga lösningskapaciteten
Neutral – en väl definierad utmaning för tävlingen
anger inte vilken aktör eller vilket angreppssätt
som har bäst chans att nå målet
Öppnar för lösningar utanför den egna disciplinen
– kunskapsöverföring mellan olika branscher och
verksamhetsområden
Kan stimulera till följdeffekter i form av ny
verksamhet och externa investeringar
I denna utlysning vill Vinnova stimulera till
användandet av innovationstävlingar i testbäddar.
Dessa miljöer har flera gynnsamma förutsättningar
för att arrangera effektiva innovationstävlingar med
potential att skapa nya innovationer och testbäddens
infrastruktur kan ha en viktig roll i tävlingen.
Innovationstävlingar i testbäddar
En utlysning i två steg
Steg 1 – planering
Steg 2 – genomförande
Den nu öppna utlysningen
Endast öppet för de som fått
bidrag till planering
Målgrupp
Utlysningen riktar sig till företag, universitet, högskolor,
forskningsinstitut, offentliga organisationer, ideella organisationer,
ekonomiska föreningar och stiftelser.
Konsortium
Stöd kan sökas av konsortier bestående av åtminstone följande
projektparter:
• Tävlingsledare/testbäddsorganisation – aktör som är ägare av en
befintlig testbädd, enligt definitionen i 3.1.1, som är koordinator av
projektet
• Behovsägare – etablerat företag, offentlig organisation, ideell
organisation, ekonomisk förening eller stiftelse som är den projektpart
som har ett konkret behov eller utmaning inom miljöområdet
Syftet med utlysningen är att:
• skapa en ökad kompetens och systematik för att
arbeta med innovationstävlingar i testbäddar
• främja utvecklingen av miljötekniska
innovationer som är i behov av test/verifiering och
som möter existerande behov
Resultat- och effektmål –
kort och medellång sikt
Förväntade resultat och effekter av utlysningen,
sammantaget för steg 1 och 2, i ett kort till medellångt
perspektiv är följande:
• ett ökat användande av innovationstävlingar inom
svenska testbäddar
• förbättrad kännedom om svenska testbäddar och
deras roll i innovationssystemet
• främjande av öppen innovation genom att behovsägare söker lösningar hos externa innovatörer
• utveckling av miljötekniska innovationer som möter
existerande behov
Resultat- och effektmål – lång sikt
På längre sikt förväntas den utökade och mer
systematiska användningen av innovationstävlingar i
testbäddar också leda till:
• att fler mindre och medelstora miljöteknikföretag
nyttjar testbäddar i sin utveckling, test och verifiering
av nya lösningar
• effektivare kommersialisering av miljötekniska
innovationer som implementeras hos behovsägare
• nya inriktningar, angreppssätt och
samverkansformer etableras inom
miljöteknikområdet
• stärkt och utökad verksamhet i svenska testbäddar
Innehåll och genomförande
• Figuren visar typiska moment för en innovationstävling inlagda på en tidsskala
• Aktiviteter planering – streckad linje och aktiviteter genomförande – heldragen linje
• Endast de inringade aktiviteter kan få stöd i de två utlysningsstegen
• Vinnova finansierar inte priset i tävlingen
• Observera att det andra steget endast är öppet för sökande som beviljats
planeringsbidrag i det första steget
Idétävlingar som inte
resulterar i innovationer
Öppna tävlingar utan
tydligt definierat
problem/behov
Utveckling av tekniska
stöd eller plattformar
för tävlingar
Tävling utan aktiv
medverkan av
behovsägare
Utlysningen omfattar inte
kostnader eller insatser för
Innehåll och genomförande –
steg 1, planering
• Planeringsbidraget avser aktiviteter för planering av tävlingen och utveckling av
ansökan för genomförandeprojekt
• Det är av stor betydelse att rätt slags utmaning identifieras som är tydlig samt
förmår att engagera och mobilisera externa aktörer
• Behovsägaren och testbäddsorganisationen samarbetar för att formulera en
utmaning som tydligt adresserar behovsägarens utmaning/behov samt relaterar
till testbäddsorganisationens verksamhet
• En viktig del av planeringen och det kommande tävlingsupplägget är att ta fram
en kommunikationsstrategi och eventuellt välja en tävlingsplattform för tävlingen
• Testbäddens testinfrastruktur kan ha en viktig roll i tävlingen då den dels kan
användas i genomförandet och dels som testmiljö för fortsatt utveckling av
vinnande förslag
• Efter genomfört planeringsprojekt ska det finnas ett komplett tävlingsupplägg
som ska besvara Nestas 10 tävlingsdesignfrågor*. Dessutom ska en konkret
miljöutmaning vara identifierad och tydligt formulerad samt att en behovsanalys
är genomförd där marknadens efterfrågan av nya lösningar beskrivs.
*”Tävlingens utformning” sid. 29-31 i ”Innovationstävlingar – en guide”
(http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/Innovationstavlingar.pdf).
Budget och finansiering
• Budget för steg 1 i utlysningen är 4 miljoner kronor
• För varje projekt beviljas max 250 000 kronor
• Bidrag från Vinnova som ges till företag och andra
organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet
omfattas av reglerna om statligt stöd
• I denna utlysning kan även bidrag ges i form av
försumbart stöd. Försumbart stöd kan endast ges till
företag.
• En förutsättning för Vinnova att bevilja försumbart stöd
är att intyg om tidigare erhållet försumbart stöd bifogas
till ansökan.
Formella krav
För att komma ifråga för Vinnovas bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2
ska följande krav vara uppfyllda:
• Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som tillhandahålls på
utlysningens hemsida. Den får inte överstiga 4 A4-sidor och ska vara
skriven i 12 punkters text.
• Bifogade CV ska vara skrivna i den mall som tillhandahålls på utlysningens
hemsida
• Projektet ska genomföras av en aktörskonstellation bestående av minst 2
projektparter. Konstellationen måste innehålla behovsägare och en
tävlingsledare/testbäddsorganisation som är koordinator för projektet (se
definitioner kapitel 2).
• Ingående testbädd som tävlingsledaren/testbäddsorganisationen
representerar ska uppfylla utlysningens definition för en testbädd (se
definition och beskrivning i 3.1.1) samt ha pågående testverksamhet
• Projektparterna ska vara juridiska personer
Bedömningskriterier
Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta
kommer att bedömas med hjälp av följande kriterier:
Potential
• Marknadens efterfrågan av nya lösningar kopplat till utmaningen
• Nya lösningars potential att skapa miljönytta
• Antalet potentiella externa innovatörer som tävlingen kommer
kunna attrahera
Genomförbarhet
• Projektplanens realism och trovärdighet vad gäller arbetssätt,
ansvarsfördelning samt projektledning och budget
• Trovärdighet att lösningar på utmaningen kommer kunna tas fram
genom en innovationstävling
Aktörer
• Konsortiets förmåga och trovärdighet vad gäller planering och
genomförande av innovationstävlingen
Ansökans innehåll
• Ansökningstjänsten i Intressentportalen består av ett antal
elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden
• Till ansökan ska endast bifogas en projektbeskrivning, en CVbilaga och i relevanta fall intyg om försumbart stöd (pdf-format)
• Projektbeskrivningen ska vara på max 4 A4-sidor med 12
punkters text. Den ska skrivas på svenska eller engelska
och i den mall som finns på utlysningens hemsida.
• CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren
och nyckelpersoner i projektteamet. CV ska skrivas i den
mall som finns på utlysningens hemsida.
• (Intyg om försumbart stöd – om någon av parterna söker
och kan ta emot försumbart stöd. Intyget finns på
utlysningens hemsida.)
Budgeten för utlysningen
är 6 miljoner kronor
Vinnovas riktlinje är
att inte finansiera mer
än 50% av projektets
totala kostnader
För varje projekt
beviljas max
500 000 kronor
Aktiviteter för
genomförande av
innovationstävlingen
Utlysningens steg 2 - genomförande
Utlysningens steg 2 – innehåll och genomförande
• Kommunikation mot breda grupper av möjliga innovatörer
• Lyckade innovationstävlingar kännetecknas av att en stor mängd innovatörer
lockas att delta i tävlingen
• Engagera och stimulera till experimenterande kring utmaningen
• Viktigt att det framgår vilka resurser som finns i testbädden (inkl. typer av tester)
• IPR-frågor ska vara tydliggjorda innan tävlingen startar
• Använda så objektiva kriterier som möjligt och gärna i kvantitativ form
• Den egna kompetensen kan behöva kompletteras med kompetens kring
innovationstävlingar
• Av stor betydelse att det finns ett attraktivt och konkret pris
• Tävlingsbidragen ska innehålla lösningsförslag och en specifikation av önskad
följdinsats i förhållande till testbädden
• Testbäddens testinfrastruktur kan ha en viktig roll i tävlingen då den dels kan
användas i genomförandet och dels som testmiljö för fortsatt utveckling av
vinnande förslag
Utlysning för följdinsats
• Vinnova kommer att ha en dialog med samtliga projekt som
beviljas bidrag för genomförande av en innovationstävling
• Projekten kommer att behöva skicka in dokumentation avseende
tävlingens utfall och resultat
• Vid lyckat genomförande av innovationstävlingen kommer det
finnas möjlighet att söka ytterligare finansiering för följdinsats
• Följdinsatsen avser vidareutveckling av vinnande förslag och
planering för framtida implementering i behovsägarens verksamhet
• Aktiviteterna som finansieras i följdinsatsen kommer kunna variera
beroende på det specifika projektet och vilken typ av
vidareutveckling som behövs för vinnande förslag
Tidplan
Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna
är preliminära. För aktuella uppgifter www.vinnova.se
Steg 1 - Innovationstävlingar miljöteknik i
testbäddar 2016 – Planering
Steg 2 - Innovationstävlingar miljöteknik i
testbäddar 2016 – Genomförande
• Öppningsdatum: 2016-08-23
• Öppningsdatum: 2016-11-17
nytt datum 2016-11-21
• Sista ansökningsdag: 2016-10-25 kl. 14.00
• Sista ansökningsdag: 2017-03-21 kl. 14.00
• Datum för beslut: 2016-11-15
nytt datum 2016-11-18
• Datum för beslut: 2017-05-02
• Tidigaste datum för projektstart: 2017-05-08
• Tidigaste datum för projektstart: 2016-11-17
nytt datum 2016-11-21
• Sista datum för projektavslut: 2018-02-08
Den nu öppna utlysningen
Endast öppet för de som beviljats
finansiering för planering
Utlysningstext
Mall för projektbeskrivning
Intyg om
försumbart stöd
Nestas Innovationstävlingar – en guide
Mall för CV-bilaga
Utlysningstext steg 2
- genomförande
Innehåll på utlysningens hemsida
Kontaktuppgifter
• Moa Eklund, handläggare
[email protected] 08-473 32 89
• Klas Barklöf, handläggare
[email protected] 08-473 30 04
• Lena Dalsmyr, administrativa frågor
[email protected] 08-473 31 61
• Vinnovas IT-support
[email protected] 08-473 32 99
Verktyget innovationstävlingar och
tidigare erfarenheter från Vinnova
Erik Borälv, Vinnova
Challenge prizes
”Innovationstävlingar belönar den
som först eller effektivast kan
lösa en definierad utmaning.”
1
2
3
4
Challenge mapping (PDF)
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt-publicerat/Publikationer/Produkter/Innovationstavlingar/
Video: Vad är det? https://www.youtube.com/watch?v=DAI85pqJSl8
Video: När använda innovationstävling? http://youtu.be/EJojUfiYUd8
En utblick – erfarenheter och exempel
från Energimyndigheten och SISP
Charlotte Lejon, Energimyndigheten
Olle Dierks, SISP
Charlotte Lejon, Energimyndigheten
Olle Dierks, Swedish Incubators & Science Parks
Avslutande frågor