PP Ekologi

Årskurs: 7
Ämne: Biologi
Ekologi
Syfte
Centralt
innehåll

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp,
modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i
människokroppen, naturen och samhället.

ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Systematiska undersökningar, fältstudier och experiment. Formulering av enkla
frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.







Konkreta mål
för dig som
elev
Hur djurceller och växtceller är uppbyggda
2.
Hur man delar in växter och djur utifrån släktskap
3.
Fotosyntes och cellandning/förbränning
4.
Vad en art är
5.
Vad som utmärker alger, sporväxter och fröväxter samt svampar
6.
Vad som urmärker olika djurgrupper
7.
Olika ekosystem och hur organismerna samverkar i dem.
8.
Använda begrepp i begreppslistan
9.
Näringskedjor, näringsväv och energiflödet mellan dem.
10.
Kretslopp i naturen (vattnet, syre, kol och kväve)
11.
Resonera om nyttan av biologisk mångfald och ekologiska
fotavtryck
1.
Bedömning
Undervisning
Muntligt. Samtal under lektion
Undersökningar, (mikroskopering, exkursion, mm.)
Redogörelse
Läxförhör och prov
•
•
•
•
•
•
•
•
Genomgångar
Diskussioner
Praktiska moment
Gruppövningar
Film
Reflektioner och bearbetning
Skriva redogörelse
Spektrum Biologi sid. 7-21, 44-51, (52-85 växter), (87-141 djur), (155-183 ekologi)
ORDLISTA PÅ EKOLOGINS BEGREPP
Använd dessa när du gör din redogörelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fotosyntes
cellandning
förbränning
klyvöppning
ekosystem
slutet ekosystem
biotop
population
konkurrens
nisch
konsument
producent
näringskedja
näringsväv
näringspyramid
anrikning
kretslopp...
-vattnets
-kolets
-syrets
-kvävets