(KS 2016.311). - Vallentuna kommun

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter till
nämnderna
19
KS 2016.311
3
Sammanträdesprotokoll
VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2016-08-29
§155
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter
till styrelse och övriga nämnder enligt förvaltningens förslag samt att arbetsmiljöuppgifterna
skrivs in i respektive nämnds reglemente.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt uppdrag för
att de ska kunna bedriva verksamheterna enligt lagen och fullmäktiges målsättning. De
förtroendevalda i varje nämnd har, enligt kommunallagen, det yttersta ansvaret för varje
nämnds verksamhet – vilket även inkluderar arbetsmiljön. Arbetsmiljöuppgifter fördelas från
fullmäktige till styrelse och övriga nämnder. För att förtydliga detta ansvar föreslås nu också
att nämndernas arbetsmiljöuppgifter skrivs in i nämndernas reglementen.
Yrkanden
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till styrelse och övriga nämnder enligt förvaltningens
förslag samt att arbetsmiljöuppgifterna skrivs in i respektive nämnds reglemente.
Propositionsordning
Ordförande Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Expedieras till
Samtliga nämnder
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4
1
Sammanträdesprotokoll
VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-08-16
§126
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till styrelse och övriga nämnder
enligt förvaltningens förslag samt att arbetsmiljöuppgifterna skrivs in i respektive nämnds
reglemente.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt uppdrag för
att de ska kunna bedriva verksamheterna enligt lagen och fullmäktiges målsättning. De
förtroendevalda i varje nämnd har, enligt kommunallagen, det yttersta ansvaret för varje
nämnds verksamhet – vilket även inkluderar arbetsmiljön. Arbetsmiljöuppgifter fördelas från
fullmäktige till styrelse och övriga nämnder. För att förtydliga detta ansvar föreslås nu också
att nämndernas arbetsmiljöuppgifter skrivs in i nämndernas reglementen.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till
styrelse och övriga nämnder enligt förvaltningens förslag samt att arbetsmiljöuppgifterna
skrivs in i respektive nämnds reglemente.
Propositionsordning
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Expedieras till
Samtliga nämnder
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
1
VALLENTUNA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
2016-06-21
DNR KS 2016.311
MIKAEL CARLGREN
SID 1/2
KANSLICHEF
0858785109
[email protected]
KOMMUNSTYRELSEN
Tjänsteskrivelse
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till
nämnderna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter
till styrelse och övriga nämnder enligt förvaltningens förslag samt att arbetsmiljöuppgifterna
skrivs in i respektive nämnds reglemente.
Ärendet i korthet
Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får de resurser som behövs och ett tydligt uppdrag
för att de ska kunna bedriva verksamheterna enligt lagen och fullmäktiges målsättning. De
förtroendevalda i varje nämnd har, enligt kommunallagen, det yttersta ansvaret för varje
nämnds verksamhet – vilket även inkluderar arbetsmiljön. Arbetsmiljöuppgifter fördelas
från fullmäktige till styrelse och övriga nämnder. För att förtydliga detta ansvar föreslås nu
också att nämndernas arbetsmiljöuppgifter skrivs in i nämndernas reglementen.
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Dessa uppgifter fördelas från fullmäktige till nämnd:








Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljön
Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram
Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att
kunna driva arbetsmiljöarbetet
Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter,
resurser, kunskaper och kompetens följer med
Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar
Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget
Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna
Uppgifterna skrivs in i respektive nämnds reglemente.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, fördelning av arbetsmiljöuppgifter
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
6
VALLENTUNA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
2016-06-21
DNR KS 2016.311
SID 2/2
Victor Kilén
Kommundirektör
Mikael Carlgren
Kanslichef
______________________
Ska expedieras till
Samtliga nämnder
7