Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Sosiaali

Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 1 / 1
4893/2015
06.00.00
6
Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien terveydenhoidon järjestämistä paperittomille
henkilöille (Kh/Kv)
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjo Kekki, puh. 046 877 1993
Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962
Katri Makkonen, puh. 043 825 7605
[email protected]
Päätösehdotus
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena
valtuutettu Inka Hopsun ja 29 muun valtuutetun 11.11.2015 jättämään
valtuustoaloitteeseen, joka koskee terveydenhoidon järjestämistä
paperittomille henkilöille ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Oheismateriaali
Selostus
Valtuustoaloite
Valtuustoaloitteen sisältö
Inka Hopsu ja 29 muuta valtuutettua ovat tehneet 9.11.2015 päivätyn ja
Espoon kaupungin kirjaamoon 11.11.2015 saapuneen valtuustoaloitteen
otsikon mukaisesta asiasta. Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut vaativat,
että ”Espoo järjestää:
- paperittomien henkilöiden kiireellisen hoidon kuten espoolaisille, samoin
asiakasmaksuin kuin kunnan asukkaat.
- alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille kaikki terveydenhuollon palvelut
mukaan lukien erikoissairaanhoidon, sekä
- raskaana oleville hoidon kuten espoolaisille.”
Lisäksi aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että
”ennaltaehkäiseviä palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä
suunnitellaan myös paperittomien henkilöiden tarvitsemia
ennaltaehkäiseviä palveluita ja taataan, että yllä esitettyihin palveluihin on
helppo löytää ja päästä.”
Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan valtuustoaloitteessa:
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 2 / 2
- ”maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Etavaltiosta tai Sveitsistä kotoisin olevaa henkilöä, jolla ei ole vakuutusturvaa
sairauden tai sairaanhoidon varalle
- Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta
henkilöä, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen
sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava
(esim. tietyt opiskelijat, joilla on määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava
oleskelulupa)
- EU-kansalaista, jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon
varalle (esim. tietyt Itä-Euroopan väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa
kotimaassaan).
Paperittomien terveydenhuoltoa koskeva sääntely
Perustuslain 22 §:ssä tarkoitettu velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien
turvaamiseen sitoo ensisijaisesti valtiota ja vasta toissijaisesti kuntia. Myös
esimerkiksi perustuslain 19 §:ssä tarkoitettu oikeus sosiaaliturvaan
toteutetaan pääosin tavallisen lainsäädännön kautta. Suomea sitovat
kansainväliset sopimukset velvoittavat nimenomaan Suomen valtiota, joka
on velvollinen ryhtymään toimiin niistä aiheutuvien velvoitteiden
täyttämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtion vastuulla on
lakeja säätämällä huolehtia siitä, että valtion kansainvälisiin sitoumuksiin
kuten ihmisoikeussopimuksiin ja EU-oikeuteen perustuvat velvoitteet
toteutetaan kansallisesti.
Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan velvollisuus sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen perustuu tällä hetkellä
pääsääntöisesti potilaan tai asiakkaan kotikuntaan niin, että kunta on lain
mukaan velvollinen järjestämään laissa määritellyt palvelut omille
kuntalaisilleen. Valtiolla on ensisijainen vastuu sellaisista maassa
oleskelevista henkilöistä, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa.
Kunnalla on kuitenkin velvollisuus antaa jokaiselle Suomessa oleskelevalle
henkilölle hänen asuinpaikastaan riippumatta terveydenhuoltolain
(1326/2010) 50 §:ssä tarkoitettua kiireellistä hoitoa. Kunnalla on lisäksi
erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 2 momentin perusteella
velvollisuus kiireellisissä tapauksissa järjestää erikoissairaanhoitoa
sellaiselle henkilölle, jolla ei ole Suomessa kotipaikkaa.
Jäljempänä tarkemmin käsitellyssä hallituksen esityksessä 343/2014 (s.
20) todetulla tavalla useat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin liittyneet
maat, mukaan lukien Suomi, rajoittavat luvatta maassa oleskelevien
ulkomaalaisten oikeutta käyttää terveyspalveluja. Monissa EU- ja Etamaissa rajoitukset ovat samantyyppisiä kuin Suomessa. Rajoituksia on
arvosteltu, mutta ihmisoikeusjärjestelmän piirissä ei ole järjestelmällisesti
selvitetty, millaisten terveyspalvelujen käytön rajoitusten voidaan katsoa
olevan hyväksyttäviä. Ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa seuraavien ja
valvovien toimielinten, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean,
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sekä YK:n oikeutta terveyteen
käsittelevän eritysraportoijan kannanottojen perusteella voidaan kuitenkin
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 3 / 3
todeta, ettei pelkästään voimassa olevan lainsäädännön mukainen
kiireellinen sairaanhoito, johon kaikilla on oikeus, täyttäne tyydyttävästi
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimuksia eikä perustuslain
mukaista välttämättömän huolenpidon vaatimusta luvatta maassa
oleskelevien ulkomaalaisten, erityisesti raskaana olevien ja synnyttäneiden
naisten ja lasten osalta.
Valtion toimenpiteet paperittomien terveydenhuoltoa koskevan lain
säätämiseksi
Edellisellä vaalikaudella sosiaali- ja terveysministeriön toimesta
valmisteltiin hallituksen esitys 343/2014 (Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja
eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun
lain muuttamisesta).
Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi uusi laki kunnan velvollisuudesta
järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille
henkilöille. Lain tarkoituksena olisi ollut turvata nykyistä paremmin oikeus
välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin Suomessa
oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole
ulkomaalaislaissa edellytettyä oleskelulupaa tai joille on eräistä
ulkomaalaislaissa erikseen määritellyistä syistä myönnetty tilapäinen
oleskelulupa, mutta joilla ei ole oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon
palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon. Tällaisia palveluja olisivat esityksen
mukaan olleet terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi
arvioimat lyhytkestoiset terveyspalvelut, joita ovat raskauden ja
synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden
sairauksien hoito silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi
hoidon olevan välttämätöntä ottaen huomioon henkilön terveydentila ja
hänen Suomessa oleskelunsa kesto.
Lakiehdotuksessa tarkoitetuille alaikäisille olisi tullut järjestää kaikki
tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niille
alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta. Kunta olisi esityksen mukaan
perinyt terveydenhuollon palveluja käyttäneeltä palvelujen
tuotantokustannuksia vastaavan asiakasmaksun, joka olisi vastannut
muulta kuin Suomessa asuvalta henkilöltä perittävää maksua.
Maksukyvyttömyys ei kuitenkaan olisi saanut olla este palvelujen
antamiselle. Valtio olisi korvannut palvelut järjestäneelle kunnalle niistä
aiheutuneet kustannukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain
mukaisesti, jos palveluista aiheutuneita kustannuksia ei olisi saatu perittyä
henkilöltä itseltään.
Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin ehdotettiin uuden lain
säätämisen yhteydessä tehtäväksi lakiehdotuksen edellyttämät, valtion
korvausta koskevat tarkistukset. Hallituksen esitys raukesi, joten
Suomessa ole tällä hetkellä voimassa olevaa lakia paperittomien
terveydenhuollon järjestämisestä. Asia ei sisälly myöskään nykyisen
hallituksen hallitusohjelmaan.
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 4 / 4
Paperittomien terveydenhuollon järjestäminen kunnan oman päätöksen
perusteella
Halutessaan kunta voi ottaa vastuulleen edellä mainittuja valtion tehtäviä.
Tätä järjestämisvaihtoehtoa harkittaessa mm. seuraavat seikat tulee
pohtia:
1. Eettis-moraaliset näkökohdat. Yleisinhimillisten perusoikeuksien
täyttymisen, yleisen eriarvoisuuden välttämisen, yhteiskunnallisen vastuun
ja yhteisen hyvän näkökulmista olisi perusteltua taata kaikille tietyn alueen
ihmisille samanlaiset terveyspalvelut riippumatta esim. paperittomuudesta.
Tätä näkökulmaa on tuotu esille mm. suomalaisessa lääketieteellisessä
keskustelussa ja esimerkiksi Duodecim totesi 2015, että Suomin tarvitsee
lain, joka takaa paperittomille henkilöille lääkärin arvioiman välttämättömän
terveydenhoidon sekä selkeät viranomaisohjeet, joilla paperittomien
henkilöiden hoito toteutetaan kaikkialla yhdenvertaisesti.
2. Väestötason näkökohdat. Kunnan velvollisuuteen kuuluu tartuntatautien
vastustustyön järjestäminen, joka ei ole rajattu yksinomaan kunnan
asukkaisiin. Huolta on herättänyt mahdollinen tartuntatautien leviäminen
koko väestöön ja rokotuskattavuuden lasku. Toistaiseksi ei ole näyttöä
siitä, että tästä olisi ollut merkittävää uhkaa väestölle.
3. Kuluihin liittyvät näkökohdat. Paperittomien hoidosta mahdollisesti
aiheutuvien kustannusten arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä, mm.
vaihtelevat arviot Suomessa oleskelevien paperittomien henkilöiden
lukumäärästä.
Suomessa olevien paperittomien henkilöiden lukumäärää on vaikea
arvioida. Vuonna 2012 viranomaisten tietoon tuli 3 623 ulkomaalaista,
jotka oleskelivat Suomessa ilman lupaa. Noin 40 prosenttia tapauksista tuli
viranomaisten tietoon valvontatoimien tuloksena. Viranomaisten
tapaamien luvatta oleskelevien ulkomaalaisten lukumäärä ei kuitenkaan
kerro ilman lupaa maassa oleskelevien henkilöiden todellista määrää tai
siitä, kuinka pitkään henkilöt tosiasiallisesti oleskelevat Suomessa, sillä
viranomaiset eivät tavoita kaikkia paperittomia henkilöitä. Yleisesti ottaen
paperittomien määrän arvioidaan kasvavan.
Paperittomien henkilöiden lukumäärän lisäksi aiheutuvat kustannukset
riippuvat olennaisesti järjestettävän palvelun laajuudesta. Vuonna 2014
THL:n tekemässä Paperittomien terveyspalvelut Suomessa -raportissa
arvioidaan erilaisten palvelujen järjestämisvaihtoehtojen aiheuttamia
kustannuksia. Kulut vaihtelevat tuhatta paperitonta henkilöä kohden 1,2
miljoonasta eurosta / vuosi ( = kattavat palvelut) 690 000 euroon / vuosi ( =
kiireellisen hoidon ohella turvattaisiin myös alle 18-vuotiaiden lasten sekä
raskauksien ja synnytysten hoito). Noin 400 000 euroa
kokonaiskustannuksista aiheutuu kiireellisestä hoidosta, jonka valtio
korvaa kunnille. Lisäkustannukset THL:n raportin mukaan olisivat
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 5 / 5
valtakunnallisesti siis arviolta 300 000 - 800 000 euroa / vuosi tuhatta
paperitonta henkilöä kohden.
Raportin arvio paperittomien hoidosta aiheutuvista kustannuksista on
kuitenkin todennäköisesti alimitoitettu. Esimerkiksi Helsingissä yksistään
laboratoriokuluista on aiheutunut merkittävät kustannukset, n. 1 200 euroa
/ henkilö (vrt. edellä mainittu THL:n arvio kattavien palvelujen
kustannuksista 1,2 milj. euroa / 1000 paperitonta eli n. 1200 euroa /
henkilö).
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 23.3.2016 pyydettiin
lisätietoa paperittomien henkilöiden palvelujen käytöstä ja niistä
aiheutuneista kustannuksista pääkaupunkiseudulla.
Valmistelutyöryhmä selvitti paperittomien henkilöiden palvelujen käyttöä
pääkaupunkiseudulla sekä paperittomien henkilöiden terveyspalvelujen
valtakunnallista käsittelyä. Työryhmän saamien tietojen mukaan
valtakunnallisella tasolla ei ole käynnissä selvitystä tai esitystä
paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestämisestä.
Paperittomien lukumäärästä ei ole saatavissa lukumäärätietoa Espoosta,
Vantaalta tai Helsingistä tai myöskään valtakunnallisesti (sosiaali- ja
terveysministeriöstä tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta). Näin ollen
tiedot paperittomien henkilöiden määrästä perustuvat edelleen ainoastaan
arvioihin.
Työryhmä pyysi tietoa paperittomien palvelujen käytöstä ja kustannuksista
Vantaalta ja Helsingistä. Vantaalta ei ole saatu tietoa palvelujen käytöstä
tai niiden kustannuksista.
Helsinki järjestää paperittomille henkilöille terveydenhuollon siten, että
kiireellisen hoidon lisäksi tarjotaan kaikille raskaana oleville ja alle 18vuotiaille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien neuvolaja sairaanhoitopalvelut, samaan hintaan kuin helsinkiläisille.
Kuitenkaan myöskään Helsingistä ei ole saatavissa tarkkaa tilastotietoa
paperittomien henkilöiden palvelujen käytöstä ja niistä aiheutuneista
kustannuksista, sillä heidän tilastointinsa terveydenhuollon
tietojärjestelmään on ongelmallista. Vuonna 2015
asiakastietojärjestelmään on Helsingissä kirjattu paperittomia äitiys- ja
lastenneuvola-asiakkaita 23 ja heillä käyntejä yhteensä 50.
Helsinki arvioi kustannukset paperittomien terveydenhuollon
järjestämisestä karkealle tasolle 100 000 - 200 000 euroa vuodessa, joista
suurin osa erikoissairaanhoidosta.
Koska tietoa paperittomien henkilöiden lukumäärästä ja palvelujen
käytöstä ei ole, voidaan meillä Espoossakin arvioida palvelujen käytön
kustannuksia ainoastaan yleisellä tasolla ja esimerkein.
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 6 / 6
Asetusten mukaisiin terveystarkastuksiin kuuluu alle 18-vuotiailla
neuvolassa lääkärintarkastuksia viisi kappaletta ja terveydenhoitajan
tarkastuksia kymmenen kappaletta. Nämä kustannukset lasta kohden ovat
yhteensä n. 1100 €. Kouluikäisten terveydenhuoltoon kuuluu vuosittainen
terveydenhoitajan tarkastus sekä neljä lääkärin tarkastusta. Näiden
kustannukset/lapsi ovat n. 820 €. Raskaana oleville kuuluu neljä
lääkärintarkastusta ja seitsemän terveydenhoitajan tarkastusta. Lisäksi
synnytyksen jälkeen on yksi terveydenhoitajan ja yksi lääkärin tarkastus.
Kustannukset ovat synnyttäjää kohden n. 1000 €. Mikäli em.
tarkastuksissa todetaan poikkeavaa, lisää tämä käyntien määrää ja
mahdollisesti vaatii lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Laskennallinen käyntihinta lääkärintarkastukselle on 169 €/ lääkärityötunti
(kolme asiakasta/tunti) ja neuvolan terveydenhoitajan käynnille 82€ ja
kouluterveydenhoitajan käynnille 54 € yhtä käyntiä kohden. Näissä
kustannuksissa ei ole otettu huomioon tilakustannuksia.
Asiakasmaksuja alle 18-vuotiaiden hoidosta ja ehkäisevän
terveydenhuollon käynneistä ei peritä.
HYKS:ssä ongelmaton alatiesynnytys maksaa noin 2100 €. Komplisoitunut
tilanne, esim. keisarinleikkaus, jossa on ongelmia, maksaa vähintään noin
5000 €. Lisäksi kustannuksia voi tulla äidin tai lapsen hoidosta
vuodeosastolla, tehovalvonnassa tai tehohoidossa.
Valtakunnallisesti paperittomien henkilöiden lukumäärän arvioidaan
tulevaisuudessa kasvavan, erityisesti pääkaupunkiseudulla, jolloin myös
palvelujen käyttö ja niistä aiheutuvat kustannukset tulevat todennäköisesti
nousemaan.
Mikäli kunta laajentaa omalla päätöksellään paperittomien
terveydenhuollon palveluja muuhunkin kuin kiireelliseen hoitoon, myös
niistä aiheutuvat kustannukset tulevat kokonaisuudessaan kunnan
vastuulle. Myös, mikäli kiireellisen hoidon palvelut annetaan kunnan
omalla päätöksellä paperittomille henkilöille samoin asiakasmaksuin kuin
kuntalaisille (vrt. nykytila, jolloin peritään palvelun tuottamisesta
aiheutuneet todelliset kustannukset), kiireellisestä hoidosta aiheutuvat
kustannukset siirtyvät asiakasmaksun ylittävältä osin kokonaisuudessaan
kunnan vastuulle. Valtio ei tällöin korvaa kiireellisen hoidon kustannuksia
(vrt. nykytila, jolloin kiireellisen hoidon antamisesta asiakkaalta peritään tai
yritetään periä palvelun tuotantokustannukset ja mikäli ei saada perittyä,
valtio korvaa kunnalle aiheutuneet kustannukset tuotantokustannusten
suuruisena). Koska myöskään asiakasmaksuja ei useinkaan saada
perittyä paperittomalta henkilöltä itseltään, valtuustoaloitteen mukaisessa
mallissa kunta käytännössä vastaisi kiireellisen hoidon kustannuksista
kokonaisuudessaan.
4. Käytännön ongelmiin liittyvät näkökohdat. Maahanmuuttajien määrän
kasvusta johtuvaan lisääntyvään palvelutarpeeseen yritetään jo nyt
ennakoivasti varautua Espoon kaupungin Mamu-yksikössä. Muutokset
paperittomien hoidossa aiheuttaisivat lisää ja vaikeammin ennakoitavaa
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 7 / 7
kuormitusta. Tässä potilasryhmässä on tarvetta erilaisiin tukipalveluihin ja
epäselvyyksiä voi esiintyä mm. kulttuurieroihin, tunnistamiseen,
laskutukseen ja tulkkauspalveluihin liittyen. Laillisesti maassa olevien
paperillisten maahanmuuttajien määrä on selvästi lisääntynyt ja kuormittaa
tätä samaa kunnan resurssia. Paperittomien joukossa on ihmisiä, jotka
syystä tai toisesta aktiivisesti pyrkivät välttelemään viranomaisia. Näin
ollen paperittomien Global clinic’lle tullee olemaan tarvetta jatkossakin
riippumatta kunnan tarjoamista järjestelyistä.
5. Kiireellisen hoidon määrittelyyn liittyvät näkökohdat.
Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellisellä sairaanhoidolla
tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden
vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota
ja hoitoa, jota ei voida lykätä ilman sairauden pahenemista tai vamman
vaikeutumista. Kiireelliseen sairaanhoitoon kuuluu myös kiireellinen suun
terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki.
Käytännössä kiireellinen hoito jakautuu päivystykselliseen ja muuhun
kiireelliseen hoitoon. Tarkkaa määrittelyä jälkimmäiselle ei ole.
Määrittelemättä on myös millaisia sairauksia ja terveysongelmia kuuluu
kiireellisen hoidon piiriin tai kuinka pitkän ajan sisällä annettavaa hoitoa
voidaan pitää kiireellisenä hoitona.
6. Valtion ja kuntien vastuunjakoon liittyvät näkökohdat. Mikäli kunnat
ottavat vapaaehtoisesti harteilleen valtion tehtäviä, vähenee valtion
poliittinen paine ehdottomasti tarpeelliselle lakimuutokselle. Poliittinen
vaikuttaminen valtion tasolla lakiuudistuksen saamiseksi olisi
todennäköisesti tehokkain keino hoitaa paperittomien terveydenhuoltoon
liittyvät asiat niin, että yhdenvertaisuus toteutuu mahdollisimman hyvin ja
selkeästi.
7. Sote-uudistukseen liittyvät näkökohdat. Sote-uudistus tulee
muuttamaan terveydenhuollon rakenteita vuoteen 2019 mennessä. Uusien
kuntakohtaisten erillismallien luomista tässä tilanteessa ei voida pitää
tarkoituksenmukaisena.
Ennaltaehkäisevät palvelut
Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että ennaltaehkäiseviä palveluita
suunniteltaessa ja järjestettäessä suunnitellaan myös paperittomien
henkilöiden vastaavia palveluita ja taataan, että niiden pariin on helppo
löytää ja päästä.
Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut ovat osa terveyden edistämistä. Ne
ovat laaja-alaista ja suunnitelmallista toimintaa, jossa yhteistyö eri tahojen
kanssa on oleellista. Terveyden edistämiseen sisältyy myös terveellisten
valintojen tarjoamista ja terveyden eri osatekijöiden vahvistamista, esim.
tartuntatautien tai mielenterveyden häiriöiden ehkäisy, päihteettömyys.
Näiden palvelujen käytössä tiedetään kuitenkin olevan selkeitä
sosioekonomisia eroja.
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 8 / 8
Terveyden edistämisen sekä sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn
kustannustehokkuudesta on kertynyt nykyään tutkimusnäyttöä.
Yleensä ennaltaehkäisevät palvelut suunnitellaan kattamaan laajoja
väestöryhmiä. Ottaen huomioon edellä esitetyt näkökohdat, olisi
mielekästä ratkaista paperittomien terveydenhoito valtakunnallisella
tasolla. Näin ennaltaehkäisevät palvelutkin saataisiin järjestymään
mahdollisimman hyvin ja selkeästi, eikä erillisiä kuntakohtaisia malleja
tarvitsisi luoda. Tällöin olisi huomattavasti helpompi järjestää määritellyt
palvelut ja taata niihin pääsy.
Johtopäätökset
Espoon kaupunki vastaa paperittomien henkilöiden terveyttä koskevaan
avuntarpeeseen tarjoamalla heille kiireellisen hoidon. Kaupungin ei tule
tässä vaiheessa luoda omaa mallia paperittomien henkilöiden
terveydenhuollon järjestämiselle, vaan paperittomien henkilöiden
terveydenhuollon kysymyksiin tulee vastata ensisijaisesti valtakunnallisesti
lainsäädännöllä niin, ettei synny perusteettomia kuntakohtaisia eroja
järjestämisessä.
Mikäli kunta omalla päätöksellään laajentaa paperittomien henkilöiden
oikeuksia terveyspalveluihin, tarkoittaa se myös kyseisten
terveyspalvelujen käytöstä aiheutuvia uusia kustannuksia kunnalle.
Edelleen, mikäli kunta omalla päätöksellään perii paperittomalta henkilöltä
kiireellisen hoidon asiakasmaksut samoin perustein kuin kuntalaiselta,
kunta ottaa vastatakseen asiakasmaksun ylittävältä osin myös kiireellisen
hoidon kustannuksista. Tällä hetkellä valtio korvaa kunnalle kiireellisen
hoidon kustannukset, mikäli hoidosta aiheutuneita todellisia kustannuksia
ei ole saatu perittyä henkilöltä itseltään tai muulta taholta kuten
vakuutusyhtiöltä.
Yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista ja kunnille annettavista tehtävistä
tulee säätää lailla. Perustuslakiin kirjattu velvollisuus perus- ja
ihmisoikeuksien turvaamiseen sitoo ensisijaisesti valtiota. Suomea sitovat
kansainväliset sopimukset velvoittavat nimenomaan Suomen valtiota, joka
on velvollinen ryhtymään toimiin niistä aiheutuvien velvoitteiden
täyttämiseksi. Näin ollen kunnan velvollisuudesta järjestää paperittomille
henkilöille terveyspalveluja tulee säätää lailla. Tällöin tulee myös varmistua
siitä, että kunnilla on riittävät taloudelliset voimavarat uusista tehtävistä
huolehtimiseksi.
Näin ollen ehdotetaan, että valtuustoaloite todetaan selostusosassa
mainituilla perusteilla loppuun käsitellyksi. Espoon kaupunki kuitenkin
katsoo, että valtion tulisi ryhtyä asiassa lainsäädäntötoimiin viipymättä.
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.3.2016 § 45
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Päätösehdotus
Asia 6
Sivu 9 / 9
Perusturvajohtaja Juha Metso
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena
valtuutettu Inka Hopsun ja 29 muun valtuutetun 11.11.2015 jättämään
valtuustoaloitteeseen, joka koskee terveydenhoidon järjestämistä
paperittomille henkilöille ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Keskustelun aikana Nieminen teki Wessmanin kannattamana
muutosesityksen, jossa vastauksesta poistettaisiin lause, jonka mukaan
kaupungin ei tule tässä vaiheessa luoda omaa mallia paperittomien
henkilöiden terveydenhuollon järjestämiselle, vaan paperittomien
henkilöiden terveydenhuollon kysymyksiin tulee vastata ensisijaisesti
valtakunnallisesti lainsäädännöllä niin, ettei synny perusteettomia
kuntakohtaisia eroja järjestämisessä. Lisäksi lisättäisiin viimeiseksi
lauseeksi johtopäätöksiin lause:
”Lautakunta toteaa kuitenkin, että koska edellä mainitun lainsäädännön
toteutuminen ei ole näköpiirissä tällä hetkellä, niin kaupungin tulee ryhtyä
järjestämään raskaana oleville naisille sekä alle 18-vuotiaille lapsille ja
nuorille terveyspalvelut aloitteessa kuvatulla tavalla eli:
- alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille kaikki terveydenhuollon palvelut
mukaan lukien erikoissairaanhoidon sekä
- raskaana oleville hoidon kuten espoolaisille.
Kankkonen Koskisen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.
Koska oli tehty kannatettu palauttamista koskeva ehdotus, jota oli
vastustettu, oli asiassa äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan
esityksestä äänestystavan ja äänestysjärjestyksen.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa
äänestyksessä palautusesitystä kannatti 7 jäsentä ja vastusti 2 jäsentä,
tyhjä 3, poissa 1.
Puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen äänin 7-2 hyväksytyksi.
Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Asia palautettiin uudelleen käsittelyyn.
Tiedoksi
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 10 / 10
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Sosiaali- ja
terveyslautakunta
20.09.2016
Asia 6
Sivu 11 / 11