Heinola

Pöytäkirja 3/2016
Heinola
Dnro 383/00.00.01
6.9.2016
Ve t e r a a ni a si a n ne uvo t t e l u k unn a n k o k ous
Pa ik ka :
Kaupungintalo 1. kerros kokoushuone
Aika:
ma a na nta i
L ä sn ä :
Lei no Kari
5.9.2 016 klo 9:00 - 1 0:00
Ka surinen Seija
S orm unen S eppo
Puna k al l i o Ve i k k o
Koho Y rjö
Mäk inen P a a vo
Kivij ärvi Mat ti
P ohj ol a P e rt t i
it änen Kat ja
Poissa :
P u h e e n j o h t a j a , k a u p u n g i n h a l l i t u k s e n e d u st a j a
V a r a p u h e e n j o h t a j a , k a u p u n g i n h a l l i t u k se n e d u staja
Jä se n , H e i n o l a n So t a i n va l i d i t r y
Jä se n , H e i n o l a n So t a i n va l i d i t r y
J ä se n , H e i n o l a n S o t a v e t e r a a n i t r y
J ä se n , H e i n o l a n R i n t a ma v e t e r a a n i t r y
J ä se n , H e i n o l a n R i n t a ma v e t e r a a n i t r y
S o si a a l i - j a t e r v e y s l a u t a k u n n a n e d u st a j a
S osi aal i - j a t er veys t oi m i / K unt out u skoord i naat t o r i / v e t e r a a n i a si a i n h o i t a j a
Haka la Minna
Toimistosihteeri
Ii vonen Hei m o
J ä se n , H e i n o l a n S o t a v e t e r a a n i t r y
Allekirjoituks et
IIKari Leino
puhe enj oht aja
K ä site ltä vä t asiat
Minna Ha kala
sihteeri
Pyk. 1 - 1 0
Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puh. (03) 849 30 (vaihde), kifiaamoCaleinola.fi
wtunnus 1068892-9
www.heinola.fi
PiENi KAUPUNKI I U E 1 , R I I A
,
Pöytäkirja 3/2016
Heinola
Dnro 383100.00.01
6.9.2016
1. K o ko uks e n a v a u s
Pu heenjohta ja a va si k ok ou k sen 9 :1 1
2. To de taan läsnäo lijat
Kokouksen läs näolijat todettiin
3. La illisu u s ja pä ätö sv al tai su us
T odettiin k ok ou s la illise k si ja pä ä tö sva lta isek si
4. Edellisen kokouksen pö y t ä ki r j a
To d e t t i i n j a hy vä k sy t ä ä n p ö y t ä k i r j a 2 / 2 0 1 6
Ed e l l i st e n k o k o u sp ö y t ä k i rj o j e n l ö y t y mi so hj e o n se u r a a v a :
"Mene ensi n Heinol an si vul l e
K a u p u n k i j a p ä ä t ö k se n t e k o
So si a a l i - j a t e r ve y sp a l v e l u t
I käi hm i st en pal vel ut
Va nh u sn eu vo sto j a v et er a a n ia si a in ne u vo tt el u k u nt a
Siirry tek stissä a la spä in, jolloin löydä t
Va n hu sn eu vo st on p öy tä k i rj a t
Ve t e r a a n i a si a i n n e u v o t t e l u k u n n a n p ö y t ä k i r j a t
3-4/ 2015 j a 1-2/ 2016"
5. K un t o u t us a s i a t
So si a a li - j a te rv e ysto im en ed u sta ja n Katja Itäsen sel vit ys vet era a ni en
Kot iho ido n Avo pa l vel u ista se k ä Vet era a ni en Ku nto u tu smä ä r ä ra ha t ila nteesta (Fysiot era p ia , Ja l k a h oito , Koti- ja La i tosk u nt ou t u s)
Veteraanikuntoutus:
5.9.2016 jäljellä
Kotihoidon avopalvelut:
Av o p a l v e l u r a h a a my ö n n e t t y 2 0 1 6 y h t e e n sä 4 3 . 8 0 3 , 7 3 C .
Ha e t t u j a / my ö n n e t t y j ä ha k e mu k si a 5 9 k p l - y ht . 7 . 0 0 6 , 1 0 C .
Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puh.
www.heinola
Y-tunnus
(03) 1068892-9
849 .fi
30 (vaihde), kiriaamo(@heinola.fi
rP C
EN
K IU
V Pr V
U N 1'( ,
i s
o
F 1 ,
(
R
fI
Heinola
Pöytä kirja 312016
Dnro 383/00.00.01
6.9.2016
J ä l j e l l ä o l e v a su mma h e r ä t t i k e sk u st e l u a n e u v o t t e l u k u n n a ss a j a I t ä n e n
mu i st u t t i , e t t ä a v u st ust a k o t i h o i d o n a v o p a l v e l u i h i n v o i ha k e a k a k si ( 2 )
k e r t a a v u o d e s sa . H a k u a v u s t u k s e e n t u l e e t e h d ä t ä m ä n v u o d e n p u o l e l l a , mu t t a p a l v e l u k ä y t e t t ä v ä e n n e n ma a l i sk u u n 2 0 1 7 l o p p u a . It ä n e n
l u p a si se l v i t t ä ä se u r a a v a a n k o k o u k se e n m e n n e ssä , m i t ä p a l v e l u j a
avust ust en pi i ri i n kuul uu.
6. Tie d o ksi saat to as iat
Ka t j a It ä n e n mu ut t a a 1 4 . 9 . 2 0 1 6 k o t i h o i d o n t e r ve y st u v a n t i l o i hi n t e r veyskeskukseen puh. 044 797 8533. A siakaspal vel u on keski vi i kkoi si n
klo. 10-11:30.
S e p p o S o r m u n e n i l mo i t t i , e t t ä H e i n o l a ss a j ä r j e s t e t ä ä n so t i e mm e v e t e ra a ni k e r ä ys 1 4 . -1 5 . 9 . 2 0 1 6 si t e n , e t t ä He i no l a a n t u l e e e n si mmä i se l l e
p ä i v ä l l e 5 0 v a r u smi e st ä j a se u r a a v a l l e 2 0 su o r i t t a ma a n k e r ä y st ä . H ä n
t o i mi i p a i k a l l i se n a j ä r j e st ä j ä nä j a k e r ä yk se n t u k i k o ht a o n W P K- t a l o .
N e u v o t t e l u k u n t a m e r k i t si sa a d u n i l mo i t u k se n t i e d o k se e n
7. Y h d i s t y s t e n e s i t t ä mä t a s i a t
Ei a sioi t a
8. M u u t k ä si t e l t ä v ä t a si a t
Kirja ta a n Vete ra a nia sia in ne u vottel u k u nna n Kesä re tk i Vek a ra jä rv en va ru sk unta an 9 .6 .2 01 6 (Karja n Prik a a tin jä rjestä mä Rosvopa istitila isu u s).
Heinola sta osa llistu jia oli 3 0 hen k eä . P u heenjo hta ja k ehu i t ila isu u tta ja
toivo i, e ttä osa ll istu jia olisi ensi vu onna viel ä k in ene mmä n ja m u ist u tti
sa ma lla , e ttä vu o den 2 0 1 7 t ila isu u s o n sa ma lla vii mei nen k er ta pa i k k a
avoinna).
9. Se u r a av a ko ko us
M a 1 4 . 1 1 . 2 0 1 6 k l o 9 . 0 0 Ka u pung i nt a l on 1 . k rs k ok o ushu one
10 . K o ko ukse n päättämine n
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:00
Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puh. (03) 849 30 (vaihde), kiriaamoa-heinola.fi
Y-tunnus 1068892-9
www.heinola.fi
Pim KAUPUNKI,
iso
F1R
f1
t1