«Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg

nr. 4 - 2016
51. årgang
Organ for Midthordland Indremisjon
«Kom til meg, alle dere
som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi
dere hvile»
Mat.28.11
«Se, jeg har tegnet deg
i mine hender,
dine murer er alltid
foran meg»
Jes. 49,16
“Og dit eg går, veit de vegen” Joh. 14.4
VEGEN FRAM
Redaktør: Hans Kåre Algrøy
Bladet kjem ut med 6 nr. pr.år.
Bankgiro.: 8220 02 80500
Trykk: Maillink a/s
Midthordland
Indremisjon
Møvikvegen 193, 5357 FJELL
Tlf. 56 31 04 40
Fax. 56 33 16 30
Bankgiro.: 8220 02 80500
(innbet. til krinsen,
haustoffer, gåver m.m.)
E-mail: [email protected]
www.mi-imf.no
Styreformann: Willy Landro
Mob: 482 83 947
E-mail:
[email protected]
Kretsleder: Hans Kåre Algrøy
Mobil: 901 37 158
E-mail: [email protected]
Barne og ungdomsleder:
Andreas Evensen
Mobil 934 12 694
E-mail: [email protected]
Barne og ungdomsarbeider
Inge W. Økland
E-mail: [email protected]
Forkynner og
vedlikeholdsmann:
Magnar Ådlandsvik
Mobil: 414 69 305
E-mail: [email protected]
T2 - Elev:
Elisa Urhaug
Fjell-ly
Møvikvegen 193, 5357 FJELL
Tlf. 56 31 04 40.
Fax. 56 33 16 30
Bankgiro.: 8220 02 80535
Daglig leder: Solveig Holth
Tlf.: 56 33 26 64
Mob.: 468 90 696
[email protected]ly.no
Områdearbeider
NESTTUN BEDEHUS,
Forsamlingarbeider:
Tora H. Skeie
Mobil: 482 83 061
ASKØY,
Magnar L. Ådlandsvik
Mobil: 414 69 305
BEDEHUSET KARMEL
Forsamlingsarbeider
Ranveig Møller
2
Hans Kåre Algrøy
Har du sett Guds storhet?
Vitenskapen forsker og forsker på hvordan
dette universet er blitt til. Hvordan denne
jord med sin fantastiske natur og hele
dets mangfold av liv er blitt til. Hvordan
menneske er blitt til og kan fungere i sitt
virke. Hva er resultatet så langt? Jo alt er
blitt til av tilfeldigheter og utvikling er
fasiten så langt.
En skal ha god tro for å tro på og å
akseptere dette at vi er en tilfeldighet
satt inn i et system som er blitt til av
tilfeldigheter.
Da er det enklere å tro at det står noen bak
dette og at det ligger en intelligent design
bak som har formet dette og blåst liv i det
og fått dette til å fungere i et fantastisk
system, som holdes oppe dag etter dag, år
etter år. Noen som har en høyere innsikt
og intelligens enn vi mennesker har.
Vi tar det som en selvfølge at når høsten
kommer detter bladene av trærne, gresset
slutter å vokse, - og når våren kommer
skyter det frem nytt liv i naturen, der
det vokser og gror. Det skjer uten at vi
kan påvirke dette. Nye mennesker fødes,
året etter er de oppe og går og begynner å forsøke
å gjøre seg forstått. Det vokser og utvikler seg år
for år, men er avhengig av luft og næring eller så
stopper livet.
I begynnelsen av det skriftlige budskapet fra vår
skaper til oss skapninger så står det:
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde
skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og
bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere
skal råde over fiskene i havet og over fuglene under
himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»
1. Mos.1,27
Ja oppfordringen fra skaperen om å bli mange og
fylle jorden har menneske klart, likeså råderetten
over skaperen sine gode gaver til oss mennesker har
vi tatt i mot og utnyttet, men har menneske som er
skapt i Guds bilde glemt hvem som står bak dette
og gitt oss alt dette?
Lenger ute i de samme skrifter så kommer det en
betraktning fra et menneske skapt i Guds bilde.
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der, hva er da et
menneske – at du husker på det, et menneskebarn
– at du tar deg av det? (Salme 8.) Så skjedde det at skaperen kom til sitt skaperverk
og fikk vise menneske hvem han var. Han kom
for å gjenopprette forbindelsen til sin flotteste
skapning, skapt i sitt eget bilde, menneske, etter at
dette var blitt brutt. Noe som kostet han dyrt, men
som han gav som en gave til alle mennesker.
Og alle var overveldet av Guds storhet. (Luk. 9,43)
I sitt ord så har vår skaper og vår frelser sagt noe om
seg selv:
«Så sier Herren, som laget deg og formet deg i mors liv,
han som hjelper deg:» (Jes.44,2)
«Jeg er den første, og jeg er den siste,
det finnes ingen annen Gud enn jeg.» (Jes. 44,6)
«Hvem er som jeg? La ham rope ut og fortelle, legge
fram for meg det som har hendt fra jeg grunnla det
eldgamle folket. De skal fortelle dem hva som skal
komme i fremtiden.» (Jes 44,7) Han har fortalt i sitt ord til oss mennesker hvem
han er og han har gitt oss historien fra begynnelsen,
det vi trenger å vite. Han har også vist oss
fremtiden hvordan den vil bli både for den som tror
på tilfeldighetene og for den som tror på en skaper
og en frelser som har oversikt og kontroll.
Har du sett hans storhet?
Vegen Fram 4/2016
Evangelis
Samlingsfest for Midthordland Indremisjon på
Hauglandshella bedehus
Lørdag 20. august var det igjen tid for Samlingsfest for kretsen.
Denne gangen var samlingen lagt til Hauglandshella bedehus, sentralt på Askøy. Det var lagt til rette for at også barnefamilier
kunne være med på Samlingsfesten ved at oppstart var lagt til
kl.16.00 og med et eget barneopplegg der barna skulle bli tatt godt
vare på. Dette hadde tydeligvis ikke nådd helt frem for det var bare
en familie som hadde sine tre barn med seg og det var en av lederne
i kretsen. Så dette må nok arbeides mere med om en ønsker å få ned
gjennomsnittsalderen.
Ellers var det et flott oppmøte av godt voksne. Det var dekket
til 90 personer og det var ikke mange plasser ledig. Vertskapet på
Hauglandshella hadde fått hjelp fra foreninger i nord og sør for å ta
hånd om arrangementet og serveringen og det klarte de på en flott
måte. Formann for bedehuset Vegar Haugland ønsket forsamlingen
velkommen og kretslederen ledet resten av festen. Flott og god sang
gjennom kvelden fra musikklaget Evangelis fra Nordre Haugland.
Taler var veteranen Audun Hjellvik fra Osterøy som hadde mange
og alvorlige ting å si til forsamlingen. Han satte kritiske lys på
hvordan evangeliet blir formidlet i vår tid og tok utgangspunkt i
fiskeren Peter sin tale på pinsedagen der han talte drevet av Den
Hellige Ånd og 3000 ble frelst. Det var ikke bare godord og klapp
på skuldrene Peter formidlet, men han talte slik at folket kom i nød
for sin sjel. Apg. kap2
Etter et godt måltid og gode samtaler rundt bordene så ble det
orientering om kretsens arbeid der bl. a. leirarbeidet og økonomien
ble omtalt. Formannen Willy Landro orienterte om åpningshelgen
på Straume Forum 23.-25. sep.
Et fint innslag mot slutten av festen var forbønnstunden, der styrer,
arbeidere og forkynnere kom frem på senen og det ble bedt for
høstens arbeid og arbeidere. I innledningen ble det spesielt bedt
for vår nye T2 medarbeider i kretsen Elisa Urhaug. Det gledet
mange hjerter å se denne lokale ungdommen som er godt kjent på
Fjell-ly nå bruke det neste året på å gå inn i tjenesten i barne- og
ungdomsarbeidet. Vi ønsker henne velkommen og Guds velsignelse
i liv og tjeneste.
HKA
Forbønnshandling
Matøkt
Vegen Fram 4/2016 3
Leir – et tjenlig redskap?
Hva er målet med leirarbeidet på Fjell-ly? Eller for å si det på
en annen måte – hvorfor holder vi på med leir?
Vi opplever veldig god pågang på leirene på Fjell-ly. Første
påmeldingsdag for høstens leirer var onsdag 10.august og tre av
leirene var fulltegnet samme dag. Dette er vi selvfølgelig veldig
glade for! Mange barn og unge får muligheten til å oppleve kjekke
leirer på Fjell-ly og får muligheten til å møte Jesus gjennom
forkynnelse og samlinger. Mange voksne kan fortelle om hva
Fjell-ly og leirene har betydd for dem, og mange har gode minner
fra det de har fått oppleve på Fjell-ly. Samtidig er det ikke et mål
i seg selv å arrangere leirer, og vi har ikke nådd målet bare fordi
deltakerlistene er fulltegnet. Og vi kan heller ikke arrangere leirer
«på gamle minner», men bare hvis Gud kan bruke leirarbeidet i
dag. Lovene til ImF Midthordland, som arrangerer leirene, sier at
formålet med vårt arbeid er å fremme Guds rike. Og for å nå dette
målet «vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak,
redskaper og kanaler en finner tjenlige.» Det er altså forkynnelsen
av Guds ord som er hovedsaken, og det som er Guds egentlige
redskap når han skal nå inn til oss. En begynte med leir fordi en
tenkte at dette kunne være et tjenlig redskap for forkynnelsen av
Guds ord. Leirarbeidet tjener sin hensikt bare dersom det får være
et middel, eller et redskap, for å få ut Guds ord. Så kan vi spørre
oss om leir er et tjenlig redskap for Gud i dag, eller er det andre
ting vi bør satse på? Dette er det selvsagt bare Gud som kan svare
på til syvende og sist, men jeg
vil samtidig driste meg til å dele
noen tanker rundt dette.
Da tenker jeg ikke bare på forkynnelse i smal forstand (fra
talerstolen), men i videre forstand (tale, samtale, ledere som ser
barna…). Uten å anklage verken oss selv eller andre, så kan vi
ikke ta for gitt at forkynnelsen av Guds ord får lyde klart og reint
på leir. Dette er noe vi stadig må jobbe med. At det er Guds ord
vi får høre i bibelundervisning, andakter, vitnesbyrd, sanger,
ledelse osv., og at det er dette som blir delt på godnatt-runden. At
det er fra Guds ord lederne henter svarene når de får spørsmål fra
barna om troen, livet og evigheten.
ImF-kretsen bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisklutherske bekjennelsen. Det siste leddet definerer det vi tror er
innholdet i Bibelen og hva vi skal forkynne. Bekjennelsen gjør
at vi vektlegger opplæring i Bibelen, fordi vi tror Den hellige
Leir er tjenlig dersom vi
bruker det rett
Dersom hovedsaken er
forkynnelsen av Guds ord, så
er det viktig at det er dette som
får gjennomsyre leirarbeidet.
4
Vegen Fram 4/2016
Ånd bruker Ordet. Vi tror at mennesket ikke er i stand til å
søke Gud, me at Gud søker oss gjennom forkynnelsen av Guds
ord. Bekjennelsen gjør også at vi ønsker å peke på Jesus som
frelser og herre. Det er til syvende og sist ikke noe poeng med
leir dersom det eneste resultatet er at barna får en økt moral og
bedre selvtillit, men målet er at barna skal få se at Jesus har gjort
ferdig «frelsesjobben» for syndere og at de skal få tro og ta i mot
dette herlige budskapet. Da må de både få høre om den hellige
Gud, som ikke tåler synd, og om at den samme Gud har sendt
sin Sønn til jorden for å leve vårt liv, og dø vår død og at vi med
han har stått opp til et nytt liv. Dersom dette er det som får prege
forkynnelsen, så er vi inne på sporet av å være et tjenlig redskap.
Leir kan ikke stå alene
Leir er et av flere redskap vi har i barne- og ungdomsarbeidet i
ImF Ung Midhordland. Et annet redskap er de mange lokallag
rundt om i bedehus og hjem som samler barn og unge hver eller
annenhver uke. Disse fellesskapene er et utrolig viktig redskap der
en kan forkynne Guds ord regelmessig og der ledere kan bygge
gode relasjoner med barn og unge. Jeg tror at det er veldig viktig,
og kanskje helt avgjørende for «tjenligheten» til leirarbeidet at
det blir «koblet på» lagsarbeidet. Vi forkynner Guds ord til barn
og unge på leir, men noen helger i året er ikke nok. De trenger
det jevnlige fellesskapet dersom de skal bli bevart og vokse
som kristne, eller i det hele tatt få en frelsende tro. Vi prøver å
informere om lokallag på leirene, men vi har nok mye å gå på når
det gjelder å «koble» leir og lag bedre sammen. Men har vi det da,
dersom vi fokuserer på leir og lag? Jeg tror ikke det.
Det står egentlig veldig lite om leir og alderstilpasset opplegg for
barn og unge i Bibelen, men det står en del om familiens rolle
og forsamlinger, som ble dannet av de nye troende. 5Mos 6 sier
at Guds ord skal gjentas for barna (eller innprentes) og at de skal
prege hele livet. Timoteus kjente til de hellige skriftene fra han var
et lite barn, og det kan jo tenkes at mormor Lois og mor Evnike
Vegen Fram 4/2016
hadde en finger med i spillet her (2Tim 1:5). Undersøkelser
gjort i både USA og Norge viser at de viktigste personene for et
menneskes tro er mor og far, både i positiv og negativ betydning.
Familien har en nøkkelrolle for barn og unges forhold til Gud,
og er kanskje ikke bare et tjenlig redskap, men er helt avgjørende
uansett tid, sted og kultur.
Etter at Paulus og de andre apostlene hadde forkynt og undervist
rundt om i Romerriket, dannet det seg forsamlinger av de nye
troende. Som vi ser av NT sendte Paulus brev til disse ulike
menighetene og fulgte dem opp både på den ene og andre måten.
De nye troende tok med seg sine familier og samlet seg med de
andre kristne seg rundt apostlenes lære, nattverden og bønnene.
Et forpliktende fellesskap som vi får tro ble til velsignelse for
både barn, unge og voksne (selv om det helt sikkert var noen som
syntes at det var kjedelig…) Forsamlingene var helt nødvendige
for de kristnes bevarelse og vekst, og helt nødvendig for oss i dag
også. Det må være et mål for oss at leirbarna i større grad kan
komme i kontakt med en sunn forsamling, og bli en del av dette,
Avlaste eller utruste?
Leir kan fort bli et avlastende tilbud for både foreldre og
forsamlinger. Leirarbeidet tar seg av barna sitt åndelige liv. Her
håper jeg at leir ikke står alene, men at foreldre tar på alvor sin
oppgave som de viktigste trosformidlerne i barnas liv. Samtidig
håper jeg også at leir i større grad også kan være utrustende for
foreldre. Kanskje kan barna ta med seg noen av innholdet hjem
– enten det er undervisning, sanger e.l. – som foreldre kan ta tak
i hjemmet?Hva da med de barn og unge som ikke har kristne
foreldre, vil noen spørre? Leir blir selvsagt spesielt viktig for dem,
men jeg håper også at leir kan få være et tilknytningspunkt for
noe mer. Kanskje kan innholdet i leirene åpne opp hjemmet for
Guds ord og Jesus? Kanskje kan barna få kontakt med andre barn
og familier og bli invitert med på et møte i en forsamling?
Her er muligheten mange!
5
Ekstraordinært Årsmøte for Skeie Indremisjon
på Helgatun bedehus
Torsdag 18. august kl.19.00 hadde
styret for Skeie Indremisjon kalla inn
til ekstraordinært årsmøte for å drøfte
foreningen sin framtid. Det er flere ting
som gjør at foreningen er komt i en
vanskelig situasjon.
Driften i barnehagen går ikke bra
økonomisk, - og dette året er det
underskudd som mest sannsynligvis vil øke
utover året. Det oppleves vanskelig å drive
en liten barnehage ut fra dagens regelverk
og offentlige krav. Lokalene begrenser
hvor mange barn en kan ha i barnehagen.
Skeie Indremisjon som eier barnehagen ser
problem med å få til en god økonomisk
drift slik det er nå.
Det har og vært satset de siste årene med å
få til et godt forsamlingsarbeid med tilbud
til alle aldersgrupper. Styret opplever at det
har vært laget til mange gode tilbud, men
oppmøte har vært dårlig. Både bibeltimer,
møter, tilbud til ungdom og barn har vært
jobbet med, men har fått liten tilslutning fra
folket som bor i området. I tillegg er det få
som tar del i de oppgaver som er nødvendig
for å få til en god forsamlingsdrift.
Det ble derfor enstemmig vedtatt på
ekstra årsmøte at en skulle legge ned Skeie
Indremisjon og eiendommen overføres
til Midthordland Indremisjon slik lovene
for foreningen sier. Dato for nedleggelse
bestemmes av styret i Skeie Indremisjon
som vil ta hensyn til barnehagedriften og vil
holde den i god drift om nødvendig frem
til sommerferien neste år, slik at ingen får
problem med å måtte flyte barnehage dette
året.
Styret håper det kan finnes en vei videre for
Helgatun bedehus som et redskap der det
blir formidlet Guds gode evangelie.
Kretsen synes det er trist når foreninger
legges ned og har dessverre ikke ressurser
til å gå inn i driften, her trenger en lokale
krefter som står med i arbeidet.
HKA
Søreide bedehus er solgt
I juni ble Søreide bedehus solgt til «Kristi
Åpenbaringsmenighet» i Bergen som tilhører den Russisk
ortodokse kirke. Kjøpesummen ble på 4,5 mil.
Det var mange som var interessert i forsamlingshuset og styret
i Søreide Indremisjon var fornøyd både med gjennomføring av
salget og med kjøpet. Huset vil bli tatt i bruk slik det er og det
6
synlige korset på taket vil fortsatt bli stående. Kjøper er også
godt fornøyd med forsamligshuset og vil nå få en god plass til å
drive sitt kristne arbeid.
Alf Skeie som er formann i Skeie Indremisjon nå ved avsluttningen av driften har vært med i arbeidet på bedhuset og i ledelsen
for huset i ca 50 år. Her har vært mange og gode samlinger
tilbake gjennom disse årene. Han synes det er vemodig og trist
at bedehuset måtte selges, men med så få personer igjen som
var interessert i å være med å drive og vedlikeholde dette så var
det ingen annen løsning. Bestemmelsen var enstemmig vedtatt
på Årsmøte til Søreide Indremisjon. På Søreide har de hatt en
husgruppe over en del tid som har vært samlet til husfellesskap
og bønnemøter. Disse samlingene vil fortsette videre fremover.
Ellers så ligger både Nesttun bedehus og Bedehuset Karmel i
nærheten slik at det fortsatt er mulig å være med i en forsamling.
Bedehuset på Søreide er heleid av Indremisjonen og overskuddet
av salget vil bli delt på forbund og krets. Selv om vi få tildelt
noen midler så synes også kretsen det er trist når bedehus og
arbeid på disse blir nedlagt, slik vi er blitt vant til i den senere
tid. Håpet er at det kan skapes gode og livskraftige indremisjons
-forsamlinger der en i dag driver et arbeid og at kristenfolket i
område kan støtte opp om dette.
HKA
Vegen Fram 4/2016
INDREMISJONENS
LOKALRADIO
BOKS 364 - 5853 BERGEN
Sendetider: tirsdag, torsdag, lørdag,
Søndag fra kl. 20.00.
Velkommen som lytter på Kanal 2
FM 88,6 - 100,3 - 103,3 - 107,5
Tlf.: 55 10 14 10
Kontonr:
7877.05.10588
Kontonr. 3411.67.17230
UPARTISK EVANGELISK BLAD
Postadresse:
Postadresse:
Postboks
Skjenet 515,
2,
4665
Kr.sand
5354 Straume
Tlf. 38 02 63 57 Fax. 38 02 62 80
E-mail: [email protected]
����� ����������
�������������������
����
����������
�������������
������������
����������
��������������
����������
��������
�������������
�����������������������
������������������
���������
�������������������������������
�����������������������������������������
���������������������
������������
���������������������
��������������
������������� ����������
���������������������
������������������������������������
��������������������������������
���������������
�������������������������
���������
�����
����������������������
������������������������
����������������
�������������������
������������
�����������������������������
�������������
�������������������
����������������
������������������������
���������������
4/2016 Vegen
Fram nr.6/2013
�����������������
��
7
7�
Har du glemt å melde deg på 60+ leiren?
Her er fortsatt ledige plasser på 60+ leiren
den 4. til 6. oktober.
Godt program og gode ledere i et godt
sosialt og åndelig fellesskap.
Bibeltimer 5. og 6. oktober kl.10.00 v/
Sigfried Luckert og kveldsmøte 4. og 5.
oktober kl.19.30 er åpent for alle. Tale
Roald Evensen og sang av Kari og Olav
Mulelid.
Leirsjef Svein Ove Horgen ønsker dere alle
velkommen til en flott 60+leir i oktober.
Ta kontakt med kretskontoret for
påmelding.
Åpningshelg for Straume Forum
23. -25 september.
Det blir stor fest på Straume da det nye
flotte forsamlingslokalet til ImF Straume
skal åpnes.
Det starter på fredagskvelden kl.19.00
med samling for ungdommene, - der blir
det lovsang og tale v/ Kristin A Hardang.
Lørdagen fra 11.00 til 14.00 er det
stand på Sartor der det blir informert
om arbeidet i Straume Forum. Kl. 17.00
samme dag er det stor konsert i Straume
Forum der en synger og spiller inn
Straume Forum. Divici, Bless, Redeemed,
Ingrid Grøvan og Arne Pareli blir med i
åpningskonserten som er gratis. Kl.21.00
samme kveld blir det Jazzkonsert med
Eivind Austad trio. Bill kr 150,Søndagen kl.11.00 er det
Åpningsgudstjeneste. Tale v/ Erik
Furnes og sang av Arne Pareli. Hilsener,
Søndagsskole og stort kakebord.
Gå ikke glipp av denne store begivenheten på
Sotra!
Kretsen ønsker ImF Straume til lykke med
nybygget og Guds velsignelse over arbeidet
fremover!
Kvinnestevne på Fjell-ly
Torsdag 15. september kl.18.00
Taler Reidun Skurtveit
Sotra Indremisjon,
Radiobasar Fjell-ly
Fredag 23. sep. Kl.18.30
Tale v /Johnn Hardang
Åpningshelg for
Straume Forum
Fra 23. til 25. sep.
60+ Leir på Fjell-ly
Tirsdag 4. til torsdag 6. oktober.
Påmelding. (se egen omtale i bladet)
Høstmøte for MI i
Straume Forum
Søndag 16.oktober kl.11.00 og kl.14.00
Taler Erik Furnes
Sang av Bless.
Barnas høstmøte under første del.
Forsamlingsforum på
Nesttun bedehus
25. oktober
Forsamlingskonsulent Runar Landro
blir med.
Julemesse på Fjell-ly
Fredag 11. og lørdag 12. november
Økonomi:
Det er gledelig å se at responsen fra
misjonsfolket er der når det trengs et tak
for å få økonomien på rett kurs igjen. Faste
givere øker og andre gaveinntekter har
også øket en del dette året. Aktiviteten og
inntjeningen på Fjell-ly har vært en god del
bedre enn i fjor. Derfor er det grunn til å
være optimistisk mht årets resultat hvis vi
fortsatt ser samme utvikling i givergleden.
Fjell-ly fikk nylig melding om Kr 50.000,fra et testamente i tillegg til gaver fra
minnesamvær og gebursdager.
Førjulsfest på Fjell-ly
En stor takk til alle!
Jubileumsfest søndag 23. april kl.11.00
Fjell-ly fyller 50 år
Årsmøtehelg for ImF
Midthordland
Fjell-ly Bowling
Har du eller noen av dine bursdag? Fjell-ly
Bowling er stedet for feiring.
Leie av hele anlegget koster
kr 500.- pr time.
I tillegg kan vi tilby enkel servering.
Ta kontakt med Solveig via mail
([email protected])
Lørdag 10. desember
Påmelding
Fredag 9. til søndag 11. juni
eller på telefon 56 31 04 40.
Du kan også
kontakte Atle Våge (90 89 14 31)
eller Rolf Heggernes (93 40 59 23)
for mer informasjon.
Besøk vår nettside
for informasjon
om arbeidet og arrangement.
www.mi-imf.no
Nye abonnenter Vegen Fram!
Kjenner du noen som du mener bør ha
Vegen Fram.
Ta kontakt så sender vi en prøve på
bladet