O - Tvangsauktioner.dk

Salgsopstilling
(kRJbsnRJgle)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
Udarbejdet af
AdvokatrJdet og Dansk ejendomsmœglerforening
J.NR. 11-78466 -AS 16-177/2016
Ejendommens matr.nr.:
31f Veddum By, Skelund
beliggende:
Bysteevnet 10, Veddum, 9560 Hadsund
Tilh0rende:
Jytte Líndstrern, Bvsteevnet
boende:
Torben Christensen,
Auktionstidspunkt:
tirsdag, den
Auktionssted:
Retten i Aalborg, retssal
10, 9560 Hadsund og
Bysteevnet 10, 9560 Hadsund
11. oktober 2016 kl. 09:00
2, Badehusvej 17, 2. sal, 9000 Aalborg
Rekvirent, haeftelses nr.: l. BRFkredit a/s
Ved advokat:
Carsten Jensen, 0stergrave
4, 8900 Randers C. tif. 70300500
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori:
beboelsesejendom
Ejendomsvaerdi pr.:
01-10-2015, 350.000,00
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:
Ikke foretaget
Areal if0lge tingbogen :
865
Forsikringsforhold:
Himmerland Forsikring, opsagt pr.
Ejendomsskatter
og afgifter for äret
andrager og omfatter:
6.001,22
heraf grundvaerdi: 89.200,00
heraf vej:
100
10/11 2015 af if Forsikring (policenr. SP 1111930)
2016
Forslag til saerlige
vilkär if0lge auktionsvilkärenes pkt 10 og 11. Nej
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.):
Se vedheeftede bilag.
Ved auktion den
auktionsvllkârene,
15/09/2016
10. november 2015 blev der givet hammerslag til MK XX Invest IVS. Auktionskeber har ikke opfyldt
hvorfor neerveerende misligholdelsesauktion
Lejemäl:
Ja - se vedheeftede lejekontrakt
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til
vedh. tingbogsattest):
Se vedheeftede bilag
har veeret ne'dvendiçqjort.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1 af 66
Afslutningsside
PANT- OG UDUEGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe,
rentesats, nr./serie/afd., indestäende tif samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefrad rag m.v.
1. Fordring
2. Restgaeld
3. Restancer
4. Haeftelser
opgjort pr.
auktionsdagen
pâ haeftelser, der
og evt.
ejerskifteafdrag pâ
haeftelser, der kan
der kreeves indfriet.
0,00
Transport
Hél!ftelse nr. 1.: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby.
Pantebrev stort kr. 580.000,00, til rente 3%, mulighed for
afdragsfrihed. 1/4-ârlige terminer - se vedhaeftede auknonsopqereìse
Restgaeld pr. 1. auktionsdato den 1/10 2015
A. Total
B.
kan forventes
overtaget med tillaeg
af uforfaldne renter
forventes overtaget.
0,00
0,00
0,00
565.794,47
565.794,47
i alt ved
budsum
565.794,47
565.794,47
kr.
565.794,47
565.794,47
Sterstebelebet, der skai betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 68:
40.600,00
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
24.600,00
Geeld, der kan overtages
(sterstebeìabet - kontantbelebet):
om art og afvikling oplyses:
16.000,00
depositum og forudbetalt husleje.
Husleje for juli og august 2016 - se vedheettede panthaverregnskab.
Det under B anferte sterstebeleb fremkommer sâledes:
a. rekvirentens udleeqs- og
auktionsomkostninger
( saleerer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavernes
rnedesalœrer m.v.
kr.
17.798,50
kr.
0,00
De under a og b neevnte beleb er
ansìâet ud fra det under
sikkerhedsstillelsen enterte auktionsbud , jfr. nedenfor.
c. restancer vedrerende:
4. andre offentlige bidrag
kr.
0,00
5. vandafgifter
kr.
0,00
6. brandforsikringsbidrag
kr.
0,00
kr.
0,00
7. krav i h.t. !eje- eller
brandsikringslovgivningen
8. depositum og forudbetalt
kr.
16.000,00
husleje
l. ejendomsskatter og
renovation
kr.
6.717,45
kr.
0,00
kr.
0,00
2. vejbidrag m.v.
3. kloakbidrag m.v.
C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den pâtrykte tekst pâ omslagets inderside.
Ved et auktionsbud pâ kr. 350.000,00 (beregnet efter ejendornsveerdieller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udg0r
sikkerhedsstillelsen,jfr. vilkârenes pkt. 7 kr. 159.247,11.
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2 af 66
J. nr.78466/cj/ej
OPG0RELSE OVER REKVlRENTOMKOSTNlNGER VED TVANGSAUKTION
Beregningsgrundlag:
Kontantveerdi
+ 25°/o
lait
kr.
350.000,00
_- ------=8-'--'7.=5-=0=0,=0-=0
~kra!a.
====4:!=3~7=-.5~0~0~,o-o
Rekvirentomkostninger:
A.
lncassoomkostninger
incl. moms
-
B.
Fogedgebyr
-
Evt. fogedgebyr udkerende
-
C.
M0desala=r
udleeq
-
D.
Auktionsgebyr
-
800,00
E.
Gebyr ejendomsdatarapport
-
325,00
F.
Annonceudgifter
-
187,50
-
187,50
-
11.406,25
Statstidende
G.
Hândterinq og mangfoldigg0relse
H.
Rekvirentsaleer:
Grundtakst
Med et tilla=g pâ 0,6% af beregningsgrundlaget
lait
af salgsopstilling
kr.
6.500,00
_- ---=2~.6=2=5...,,,0=0
kr.
9.125,00
l.
+ moms
Evt. saleer og omkostninger
J
advokat
Befordringsudgifter
forberedende mede, registreringsforretning
m.v
Diverse tilkendte rnedesaleerer, f.eks. rnedesaleer ved
-
K.
registreringsforretning
-
L.
1
ltvang
2.281,25
til sagkyndig/beskikket
til besigtigelse, tvangsauktion,
evt.
:
892,25
_-
4~·º~º~º~º~º
"'kr==.
=====1,,.,7""'.
7""9"""8-,5,.,,.,0
alt
sâtremt budsummen overstiger kr. 350.000,00 (Den offentlige ejendornsveerdi) vil rekvirentsaleeret toreqes i henhold til budsummen.
Sikkerhedsstillelse ved et bud
Restancer
pâ kr. 350.000,00(ejendomsva=rdi)
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Friveerdi
1/4 heeftelser
Sterstebeleb (minus depositum)
1 alt ( oprundet til neermeste 100)
0,00
0,00
141.448,61
17.798,50
159.247.11
J.nr. 11-78466 0/EJ 06. september 2016
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3 af 66
~.
Lou Advokatfirma
0stergrave 4
I/S
8900 Randers e
Telefon 70 300 500
Matr. nr. 31f Veddum By, Skelund, beliggende Bysteevnet 10, Veddum, 9560 Hadsund.
Forel0bigt panthaverregnskab:
Indqâet husleje for juli og august 2016,
kr. 4.000,0 pr. rnâned
8.000,00 kr.
der tilfalder udeekkedepanthavere i prioritetsorden.
J.nr. 11-78466 0/EJ 06. september 2016
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4 af 66
Beskrivelse af ejendommen
matr. nr. 31f Veddum By, Skelund,
beliggende Bystëlevnet 10, 9560 Hadsund
Pudset murstensvilla (pudset er enkelte steder ved af falde af). Sort Decra tag fra 2006. Vinduesrammer har en del huller.
If01ge BBR-ejermeddelelse er ejendommen opfert i 1890 med et bebygget areal pâ 70 m2, sarnlet bygningsareal 70 m2, samlet boligareal pâ 70 m2. Udhus opfert i 1900 i mursten med et
bebygget areal pâ 15 m2.
Indeholder:
Stueetage:
Entre med treetrappe til l. sal, rnâlerskab, flisegulv, tapet pâ vëegge, Grundig vaskemaskine,
treeloft med sorte bjeelker. Terretumbler og kummefryser tilherer lejer.
Stue med laminat treequlv, tapet pâ vëegge, hvide treelofter med bjeelker, udgang til treeterrasse.
Nyere kekken med laminat treequlv fortsat fra stuen, treebordplade, stâlvask, Gorenje komfur,
Wasco keleskab, skabe, AEG opvaskemaskine og Wasco ernheette.
Hvidt badeveerelse med fliser/klinker, hândvask indsat i en hvid bordplade, 2 skabe, hyldesystem, spejl, brusekabine med klinker, moderniseret i 2004. Loft og vëegge som i evriqe rum.
Stueetagen har gulwarme overalt.
1 sal:
Soveveerelse med skrâveeqqe, lamineret treeçulv, gipsplader bag tapet, bejdset loft.
Mellemgang med lamineret treequlv og bejdset loft.
Veerelse med fìltqulvteeppe pâ spânplader, gipsplader pâ loft.
Terrassen med treestakìt,
Stokerfyr med mulighed for fjernvarme
Garage med belqeeternittaq og brandheernrnende mure.
Carport med bagvëeg i tree.
Fyrrum med elvandvarmer.
Rum med betongulv.
Mindre drivhus og en lille forhave.
J.nr. 11-78466 0/EJ 05. september 2016
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5 af 66
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6 af 66
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
7 af 66
....
.,.,~15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
8 af 66
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
EJENDOM:
Adresse:
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
13.07.2016 09:54:50
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
865 m2
100 m2
3349581
15.01.1919
Veddum By, Skelund
0031f
865 m2
100 m2
0077
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/lebenurnrner:
Anden adkomst
18.11.2015-1006876454
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
Ejerandel:
Tvangsauktion
1 /1
TILUEGSTEKST:
Auktionskeber: 37055603, MK XX INVEST IVS
BETALT
TINGL YSNINGSAFGIFT:
ODKK
HJEFTELSER
DOKUMENT:
Dato/lebenurnrner:
Prioritet:
13.07.2016
15/09/2016
17.07.2014-1005495083
3
09:54:50
Side 1 af 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9 af 66
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
Lántype:
Srerlige lánevilkár:
Realkreditpantebrev
580.000 DKK
3%
Obüqationslán
Mulighed for afdragsfrihed
KREDITORER:
Navn:
CVR:
BRFKREDIT AIS
13409838
DEBITORER:
Navn:
CPR:
T orben Christensen
191260-****
Navn:
CPR:
Jytte Lindstrom
031163- ****
BETALT
TINGL YSNINGSAFGIFT:
O DKK
AFGIFTSPANTEBREV:
Dato/lebenumrner:
Prioritet:
Hovedstol:
03. 04.2013-1 004439338
4
19.000 DKK
AFGIFTSPANTEBREV:
Dato/lebenummer:
Prioritet:
Hovedstol:
04. 09. 2008-8838- 77
5
12.000 DKK
SERVITUTTER
DOKUMENT:
Dato/lebenumrner:
Prioritet:
Dokument type:
OVERF0RT:
Overfert fra gammelt system:
03.07 .1923-906362-77
1
Servitut
Ja
13.07.2016 09:54:50
15/09/2016
Side 2 af 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10 af 66
TILUEGSTEKST:
Tillregstekst
Dok om vej mv, Afbenyttelse af Jordstykke
DOKUMENT:
Dato/lebenurnmer:
Prioritet:
Dokument type:
01.04.2005-5648-77
2
Servitut
OGSA LYST PA:
Antal:
112
OVERF0RT:
Overfert fra gammelt system:
Ja
TILUEGSTEKST:
Tilleeqstekst
Lokalplan nr. BL 04.01
vedr. 34ca
Forprioritet
AKT
77 B 101
0VRIGE OPLYSNINGER
EJENDOMSVURDERING:
Ejendomsvrerdi:
Grundveerdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
350.000 DKK
89.200 DKK
01.10.2015
0846
004507
INDSKANNET AKT:
Filnavn:
11
13.07.2016
15/09/2016
e
210
09:54:50
Side 3 af 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11 af 66
SKAT
Ejendomsvurdering
Detal"erede vurderin
er for 2015
Adresse:
BYSTfEVNET 10 , 9560 HADSUND
Vurderingsâr:
2015
Kommune:
MARIAGERFJORD
Vurderingskreds:
HADSUND
Benyttelse:
Ejendomsnr.:
4507
Beboelse
Lejligheds antal:
Matrikel:
31 F, VEDDUM
Grundareal:
1
865
Ejendomsvéerdi:
350.000
Grundveerdi:
89.200
Vis "Grundveerdispeciñkationer"
Vis Vesrdier til brug for ejendomsvasrdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Grundveerdtspecifikatìoner:
Nr. Prisbetegnelse
01
02
03
04
Areal/Enhed
Enhedsbel0b
60 kr.
48.000 kr.
765
1
100
O
Kvmpris standard
Bygretpris standard
Vejareal prisen er O
Nedslag 21/2% reduktion
Total
45.900 kr.
48.000 kr.
O kr.
O kr.
4.700 kr.
-4. 700 kr.
89.200kr.
I alt:
Véerdier til brug for ejendomsveerdtskatteloft:
Ejendomsvëerdi 2001:
Ejendomsvëerdiskatteloftet
270.000 kr.
beregnet
Ejendomsvëerdi 2002:
af 2002:
pa grundlag
250.000 kr.
250.000kr.
Vis tidligere vurdering
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12 af 66
Mariagerfjord Kommune
BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger
Afsender
Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro
fra Bygnings- og Boligregistret)
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskriftdato:
846
4507
22-08-2016
Ejendommens beliggenhed:
Bystrevnet 1 O (vejkode: 208), 9560 Hadsund
Modtager:
BBR-Meddelelse rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt lii kommunen via hjemmesiden www.mariagerfjord.dk,
e-mailadressen [email protected] elter telefonnr. 97113683.
Oplysninger om grunde
Adresse: Bystœvnet 10 (vejkode: 208), Veddum, 9560 Hadsund
Ejerforhold: Aktie-, anpart- eller andel selskab (undtagen interessentskab)
Vand & añeb
Vandforsyning: Privat, aiment vandforsyningsanlreg
Aflabsforhold: Afleb lii spildevandsforsyningens renseanlreg
Matrikelnr.
Ejerlav
31f
VEDDUM BY, SKELUND
Oplysninger om tekniske anl~g
Pr. 1. januar 2012 skai oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har
vœret i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne pá BBR-meddelelsen og de
faktiske forhold, har ejeren pligt lii at meddele dette lii kommunen.
Anlœgsnr.: 1
Adresse: Bysta¡vnet
10, Veddum (vejkode: 208), 9560 Hadsund
Beliggende pá matrikel 31f
I
Tank (Produkt pà vreskeform)
lndhold: Fyringsgasolie
Placering: Over terreen, udenders
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Bystéllvnet 10, Veddum (vejkode: 208), 9560 Hadsund
Fritliggende
enfamilieshus
(parcelhus)
(anvendelseskode:
120)
Matrikelnr.: 31f
Opfarelsesàr:
1890
Ejerlav: VEDDUM BY, SKELUND
Antal boliger med kekken:
Materialer
Ydervreg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdrekning: Fibercement, herunder asbest (belqe- eller skifer-eternit)
Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes reprresentant)
Areal i grundplan
Bebygget areal
heraf affaldsrum i terreen
heraf indbygget garage
heraf indbygget carport
heraf indbygget udhus
heraf indbygget udestue
Overdrekkede arealer
m2
70
o
o
o
o
o
O
Areal i hele bygningen
m2
Samiel bygningsareal
heraf udvendig efterisolering
70
Kreider
heraf loftshejde lavere end 1,25m over terreen
Tagetage
heraf udnyttet
Lukkede overdrekninger
o
o
o
o
o
o
Arealanvendelse
m2
Samiel boligareal
70
heraf lovlig beboelse i keelder
Samiel erhvervsareal
Adgangsareal
Andel areal
Antal etager u. keelder & tagetage
Abne overdrekninger
o
o
o
o
1
o
Kilde lii arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes reprresentant)
Energioplysninger
BBR
15/09/2016
Ejendommens beliggenhed:
Bystrevnet 1 O (vejkode: 208), 9560 Hadsund
Kommune nr.:
846
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Ejendoms nr.:
4507
Udskrifl dato:
22-08-2016
Side:
1/2
13 af 66
Varmeinstallation:
Supplerende
Fjernvarme/blokvarme
(radiatorsystemer
varme: Bygningen har ingen supplerende
el. varmluftanlaeg)
varme
Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed
Adresse: Byst.evnet 10 (vejkode: 208), Veddum, 9560 Hadsund
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120)
Samiel areal:
70 m2
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget kakken)
Areal lii erhverv:
Bolig areal:
O m2
70 m2
Andel areal:
Faellesareal:
O m2
Aben overdaekning:
O m2
O m2
Lukket overdaekning/udestue:
O m2
Kilde lii arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repraesentant)
Antal vaerelser: 3
Antal toiletter: 1
Antal badevaerelser: 1
K0kkenforhold: Eget kekken (med añeb og kogeinstallation)
Energioplysninger
Energiforsyning: 400 V el fra vaerk
Bygningsnr.: 2
Adresse: Byst.evnet 10, Veddum (vejkode: 208), 9560 Hadsund
Udhus (anvendelseskode: 930)
Matrikelnr.: 31f
Opferelsesár: 1900
Ejerlav: VEDDUM BY, SKELUND
Materialer
Ydervaeg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdaekning: Fibercement, herunder asbest (belqe- eller skifer-eternit)
Kilde lii materialer: Oplyst af andre (lukket for indberetning)
Areal
Bebygget areal: 15 m2
Kilde lii arealer: Oplyst af andre (lukket for indberetning)
Kortmateriale
Kortbilag var ikke tilgaengeligeda BBR meddelelsen blev danne!.
BBR
15/09/2016
Ejendommens beliggenhed:
Bystaevnet 10 (vejkode: 208), 9560 Hadsund
Kommune nr.:
846
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Ejendoms nr.:
4507
Udskrift dato:
22-08-2016
Side:
2/2
14 af 66
Din pligt som ejer
Deter vigtigt, at du gennemgâr din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Deter nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bade pá op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
aece kan fx komme
pá tale, hvis man som ejer, undlader at inforrnere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kœlder eller tagetage. Deter derfor srerligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og starrelsen af bygninger og boliger pá din ejendom er i
overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt beseq pá ejendommen eller ved
reqistersarnkerinq med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
lndberetningspligten
grelder ogsâ i forbindelse med byggesager.
Du ber vasre srerligt opmserksom pá:
Opferetsesâr
Om- og tilbygningsâr
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdaekningsmateriale
Energiforsyning
Du skai derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit kekken eller udlejer et veerelse. Nâr du keber et hus skai du veere
oprneerksorn pá, at oplysningerne afte stammer fra den tidligere ejer. Deter derfor vigtigt, at du som keber kontrollerer oplysningerne grundig! i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skai meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom pá mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normal! det samme som din matrikel. I srerlige tilfrelde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestá af fiere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan veere alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfrelde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og areale!
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har ogsâ mulighed for at registrere tekniske anlreg, varrnepumper, gylletanke m.v. i eller pá din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sâdanne oplysninger kan variere lid! fra kommune til kommune.
Har du spergsmál, eller rettelser til din BBR-meddelelse skai du altid kontakte din kommune. I mange tilfrelde kan det veere en god idé at
orientere sig i reglerne pà forhând pá www.bbr.dk.
Arealerne pá BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsvrerdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som mâles til ydersiden af ydervreggene - Ires mere pà www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normal! til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmâles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opqares som areale! af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kaslder og tagetage.
Tagetagens samlede areal opqares som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Areale! mâles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over frerdigt gulv til den udvendige side af tagbeklredningen.
Udnyttet areal i tagetagen opqeres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beooelse eller erhverv.
Krelderarealet opqeres samlet for hele krelderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes lii boligforrnâl og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsforrnâl m.v.
Det samlede boligareal opqares som areale! af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeveerelse, toilet og kekken. I areale!
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kœlderrum, der rná anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav lii
beboelsesrum.
Om sammenhrengen mellem de forskellige arealangivelser grelder sâledes fx for et parcelhus uden kœlder, der alene anvendes lii beboelse, at
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller fiere lejligheder, fardeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skai du veere oprneerksorn pá, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor afte vil afvige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opqeres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal
til erhverv.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15 af 66
Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materia/er
Aflebsforhold
Andet
Helársbeboelse
Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Rrekke-, keede- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
D0gninstitution.
Anden bygning lii helársbeboelse.
Ydervaeggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsvrerk (med udvendigt
synligt treeveerk),
Trrebeklredning.
Betonelementer (Etaqeheje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
lngen.
Andel materiale.
Aflebskoder gammelt kodesaet
Kodesrettet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver rendring skai nyt
kodesret benyttes:
Boligtype
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
egei kakken.
Enkeltvrerelse.
Frellesbolig eller
frelleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andel.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige vaerker og lign.
Landbrug, skovbrug, gartneri,
rástofudvinding m.v.
Industri, fabrik, hándvrerk m.v.
El-, gas-, vand- eller varmevrerker,
forbrrendingsanstalter m.v.
Anden bygning lii landbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
Trans port- og garageanlreg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, tríser og
anden service virksomhed.
Anden bygning lii transport, handel
m.v.
lnstitutioner og kultur
Biograf, teater, erhvervsmressig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning og forskning.
Hospital, sygehjem, f0deklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstitutioner m.v.
Anden institution.
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervregsmateriale.
Asbestholdigt
tagdrekningsmateriale.
Asbestholdigt ydervregs- og
tagdrekningsmateriale.
Fritidsformál
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
ldrretshal, klubhus, svernrnehal m. v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformâl.
Kilder til bygningens materialer.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Mindre bygninger lii garageformál,
opbevaring m.v.
Garage til et eller to keretajer,
Carport.
Udhus.
Opvarmningsforhold
Kekken, toilet og afleb
Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor en heden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intel toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
Antal badeveerelser i en heden.
Adgang lii badevrerelser.
Hverken badeveerelser eller adgang til
badevrerelser.
Kekkenforhold
Eget kekken (med afleb og
kogeinstallation).
Adgang til freiles kekken,
Fast kogeinstallation i veerelse eller pá
gang.
lngen fast kogeinstallation.
Vejledning
Vers. 1.6
15/09/2016
Tagdaekningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghreldning).
Fibercement, herunder asbest
(b0lge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Strâtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grant levende tag (Grnnne tage)
Andel materiale
Varmeinstallation
Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra egei anlreg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brrendeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brrendsel, olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
lngen varmeinstallationer.
Blandet (krrever specifikation pâ
enhedsniveau).
Afleb til offentligt spildevandsanlreg.
Afleb til freiles privat
spildevandsanlreg.
Afleb til samletank.
Afl0b til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning at 0vrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlreg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlreg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. lii vandìeb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandleb, seer ell er havet.
Andel.
Aflebskoder nyt kodesaet
Der er índtert mange nye añabskoder i
BBR. De nye koder skai benyttes ved
alle fysiske rend ringer i añebsforholdene
pá en ejendom. Kommunen har dog
ogsä ret ti! pà egei initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
rendringer i forholdene.
Det nye kodesœt er hierarkisk inddelt,
säledes at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det âbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
kakken, bad og toilet) ledes ned i samme
kl oak som reg nvandet ( overfladevandet
fra tage og befrestede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejendomme, der ligger i det âbne land,
inddeles efter den mâde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlreg overholder. Renseklassen
kan veere O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stol, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
sá, at rensningen bâde omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger pá en
ejendom har ens aflabsforhold, I sà fald
kan forholdene registreres individuell pá
den enkelte bygning.
En fuldstrendig oversigt over añabskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
pà www.bbr.dk.
Opvarmningsmiddel
Elektricitet.
Gasvrerksgas.
Flydende brrendsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brrendsel (kul, brrende mm.)
Halm.
Naturgas.
Andel.
Supplerende varme
lkke oplyst.
Varmepumpeanlreg.
Ovne til fast brrendsel
(brrendeovn o.lign.)
Ovne til flydende brrendsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlreg.
Andel.
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Offentlig
Almen
Stattet
Stattet
Almen
Stattet
Almen
Almen
stette
familiebolig.
privat udlejningsbolig.
privat andelsbolig.
ungdomsbolig.
privat ungdomsbolig.
reldrebolig.
plejebolig.
Midlertidig
oprettelse/fuldferelse
lkke midlertidig oprettet.
• Midlertidig oprettet.
• Midlertidig fuldf0rt.
Fredning
Fredet iht. til
bygningsfredningsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestemmelser jf.
!ovens§ 15.
Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke !redet.
Pá middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
lndeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er !redet iht.
til bygningsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
Beva ri ngsvrerdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Ejerforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.
Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andel
selskab.
Forening, legal eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andel, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
Aiment vandforsyningsanlreg
(tidligere offentligt).
Privat, aiment
vandforsyningsanlreg.
Enkeltindvindingsanlreg
(egen boring).
Br0nd.
lkke aiment
vandforsyningsanlreg
(forsyner < 1 O ejendomme).
lngen vandforsyning.
Kilde til bygningsarealer
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
til BBR-meddelelse
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16 af 66
' ¡ese prOducts
!
Typefonnular A, 9. udgave
Lejemäls nr.
LEJE·KO-NTRAK~
2001 042 001 02
ro~be~1s~~--, -..
........ ...,...._,
,__._..
... __
p
~-·-
"":'""-
t-•·-:-
.-~-
Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder-,
Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistríkter den 1. juli
herunder blandede fejemâl, og veeretser i private udlejningsej~
2015.
."'li!-;
aomme.
En ra:kke bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, me.J~S anote gyìdigt kan fraviges ved afta.le. 0nsfœr parteme at
aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/
eller lejekontrakten, skai det aftalte anferes i kontraktens § 11.
ret i kontrakten, er det ikke nadvendigt at anfere de samme
forhold i kontraktens § 11. Vilkâr, som er anfert i § 11, er tilstreekkeligt frernhœvet,
Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i Jcjcforholdet er
reguleret i den tit enhver tid gœtcende tejeìovgivnmg, meómindre parteme aftaler andet, hvor Iovens regler kan fraviges.
Aftalte fravigelser mä ikke anferes direkte i kontraktteksten
(ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte
tekst er givet sœrlíg adgang hertil.
Som bilag til lejekontrakten herer vejledning vedrerende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,
herunder blandede lejemäl, og vœrelser i private udlejningsejendomme. Vejledningen er en del af den autoriserede lejekontrakt.
Enkelte vilkâr i den fortrykte tekst er fremhœvet med fed og
kursiv. Disse vilkâr er fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler. Hvis parteme bar aftalt de forhold, der er kursive-
§ 1. Parteme og det lejede
Lejemâlet:
Udlejeren:
Det lejede er [gl en lejlighed O et enkeltvœrelse
cgj andet: Hus m have og stort vuksted
O en ejerlejlighed O en andelsbolig
O Lejeforholdet er et fremlejeforhold
Beliggende:
By: 9560 Hadsund
Bystievnet
10
Navn:
Tower AIS
CVR-nr./reg.nr.: 35 89 42 92
Adresse: Gladsaxe M0llevej
2860 S0borg
21, l.
sal
Le.i eren:
Navn:
Torben chr i.s ceriaer.
Adresse: [email protected]
Areal:
Lejemâlets samlede bruttoetageareal
Erhvervslokaler m.v. udg111r heraf
Brugsret tif:
Benyttelse:
udqer
ca .185
100+15
m2, der bestár af
3
vesreìser
m2
Etter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret
tif fllllgende lokaliteter:
(Salt x)
-O Fœllesvaskeri
O Cykelparkering
O Garage
Det lejede
.Beboelse
mä
O F ~lies
gârdanlœg
nr.:
O Loft-/kœlderrum
[81 Andet:
hele
nr.
grundstykket
ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benyttes tif andet end:
Side 1 af 14
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
17 af 66
--------
§ 2. Lejeforholdets begyndelse og opher
Begyndelse:
Lejeforholdet begynder den 01-04-2016
lejemâlet er tidsoegreenset, jf. § 11.
Opsigelse:
Opsigelsen skai veere skriftlig fra begge parters side. Medmindre andet er aftalt og anfert i
kontraktens § 11, kan lèjeren opsige en Jejeaftale med 3 mäneders varsel ti1 den ferste hverdag i en
mäned, der ikke er dageri fer en helligdag. For accessoriske enkeltvœrelser er varslet dog 1 maned.
Opsigelse fra udlejerens side kan ske efter §§ 82 og 83 i lejeloven.
og fortsœtter, indtil det opsiges, medmindre
§ 3. Betaling af leje
Leje:
Den arlige leje er
Betaling:
Lejen m.v. forfaldertil betaling den 1
Lejen pr. máned/kvartal udqer:
4 B. O 00, 00 kr.
@ Maned
i hver (seet x)
O Kvartal
4. 000, 00 kr.
Betalinger udover lejen udçer:
A conto varmebidrag
A conto vandbidrag
A conto elbidrag
A conto k0lingsbidrag
Antennebidrag
lntemetbidrag
Bidrag til beboerreprœsentation
Andet:
Andet:
I alt beta les pr. mäned/kvartal:
kL
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
4 • o o o, o o kr.
Skatter og afgifter:
I lejen indgär skatter og afgifter pr. 01-01-2015
Ved fremtidige œndringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt.
Betalingssted:
Lejen m.v. betales pâ udlejers kontonr. 4440 - 11517242 i
(pengeinstitut): Danske Bank
Betaling til et pengeinstitut anses for betaling pä det anviste betalingssted.
Bemœrk:
Scerlige forhold vedrerende lejefastsœttelse, jf. vejledningen, skai anteres i lejekontraktens § 11.
§ 4. Depositum og forudbetalt leje
'.)epositum:
Senest den
svarende til
12-02-2016
betaler lejeren et depositum pä
3
mâneders Jeje (h0jst 3 mäneders leje).
------
12 . o o o, o o kr.
Forudbetalt leje: Senest den 12-02-2016
svarende til . .: 1
_
betaler lejeren endvidere forudbetalt leje
mäneders leje (h0jst 3 mâneders leje).
lndbetaling:
betaler lejeren i alt
Senestden
12-02-2016
16.ooo,ookr.,
Forudbetalt leje:
Leje m.v. tor penooen:
----Depositum
til -----
4 .ooo,ookr.
-------
kr.
12.000,ookr.
-------
------I alt
svarendetil:
-------
kr.
kr.
kr.
16.000,00kr.
Ferste gang, der herefter skai betales husleje, er den 01-04-2016
Side 2 af 14
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
18 af 66
I
r9 5. Vanne, lœling, vand og el
Varme:
Udlejeren leverer varme og varmt vand? (seet x)
Hvis ja, lejemálet opvarmes ved:
fjernvarme/naturgas
centralvarme med olie
el til opvarmning
andet:
D
D
D
D
ÔJa
G)Nej
@Ja
QNej
QJa
@Nej
QJa
(i}Nej
O Ja
Gs)
QJa
@Nej
QJa
@Nej
------------------
Varm er e g ns ka b sä re t begynder oer.
Lejeren scnger selv for opvarmning afiejemälet?
(sœt x)
Hvis ja, lejemälet opvarmes ved:
Del
gas
O olie/petroleum
O fjernvarme/naturgas
___,_
andet: ....._
pillefyr
D
121
Vand:
_
_
Udlejeren leverer vand til lejemälet? (seet x)
Hvis ja, udgiften til vand fordeles
forbrugsmálere? (sœt x)
Vandregnskabsâret
pâ
grundlag af individuelle
begynder den
El:
Udlejeren leverer el til andet end vanne til lejemâlet? (seet x)
Elregnskabsâret begynder den
K01ing:
Udlejeren leverer k0ling til til lejemâlet? (seet x)
Hvis ja, udgiften til k01ing fardeles
forbrugsmâlere? (sat x)
K0lingsregnskabsâret
pá
Nej
grundlag af individuelle
begynder den
§ 6. Fmllesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester
Faallesantenne:
Internet:
Udlejeren leverer faalles signalforsyning, hvor til lejer skai betale bidrag (sœt
x)
O Ja (i) Nej
Lejemes antenneforening
x)
O Ja (i) Nej
i ejendommen leverer tcelles signalforsyning (sœt
Udlejeren leverer adgang til internet, (elektroniske kommunikationstjenester)
hvortil lejeren skai betale bidrag (seet x)
ÜJa
GNej
@Ja
O Nej
§ 7. Lejemàlets stand ved indflytning
Er/bliver lejemâlets stand konstateret ved et indflytningssyn? (seat x)
Bemaark:
Bemaark:
Pligten til at afholde indflytningssyn pähviler alle udlejere, som udlejer mere
end én beboelseslejlighed.
Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skai lejeren for ikke at miste retten til at
pàberâbe sig manglen senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftli!J( meddele
udlejeren, at lejeren vil g0re den gaaldende. Fristen gaalder, selv om lejeren inden fristens udleb
har deltaget i et indflytningssyn og har modtaget en indflytningsrapport. Fristen gaalder dog ikke,
hvis manglen bl.a. ikke kan opdages ved anvendelse af_saadvanlig agtpâgivenhed.
Side 3
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
at 14
19 af 66
I
¡ § 12. Underskrift
Dato: 09-02-2016
Dato: 09-02-2016
Som udlejer
sfujer
TOWER A/S
Torben Christensen
/j~¡~c}/J~
Side 6 af 14
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
20 af 66
SE
INFORMATION
PÂ BAGSIDEN.
Personlig
henvendelse
Teknisk
Sekretariat
0stergade
21
9510 Arden
------------------------------------------------------~.Äbningstider:
Modtager
Mandag-onsdag
10.00-15.30
Torsdag
10.00-17.00
fredao 10-12
B
Udskrevet den:
Moms-nr.:
22/08-2016
29189455
Debitomummer:
xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens
Vurderet areal:
beliggenhed:
BystëEvnet
10
Vurderingsâc
865
2014
(01/10-2014)
Matrikelbetegnelse:
VEDDUM BY, SKELUND
3lf
Ejendomsvaardi
Grundvaardi
360.000
Grundskatteloftvaardi
Stuehusgrundvaardi
91.100
91.600
Fradrag i grundvaardi for forbedringer
Fritagelse
for grundskyld til kommunen
Del af grundvœrdi der beskattes i anden kommune
Daakningsafgiftspligtig
forskelsvaardi
Fritaget daakningsafgiftspligtig
Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2016
promille af grundlag
28,800
:
91100 01/01-31/12
Grundskyld
Moraren ter
Rottebekëempelse
Skorstensfejerbidrag
Hadsund
240 L beholder 14-dags t0mning
Genbrugsgebyr
Milj0kasse
MERVA:RDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede f0rst
medregnes som indgáende afgift pá faktureringstidspunktet.
Rate
01
02
Side 01 af 01
Beleb
Specifikation
KOMMUNE
Forfaldsdato
01/01-2016
01/07-2016
Sidste rettidige indb.dag
07/01-2016
07/07-2016
!ALT
Ratebeleb
3024,22
2977,00
forskelsvaardi
Herafmoms
2623,68
32,80
10,80
946,44
1062,50
1231,25
93,75
189,29
212,50
246,25
18,75
6001,22
666,79
F akturadato
01/01-2016
01/07-2016
Moms beleb
333,41
333,38
N
¡;j
;!
O>
u:,
<ri
§
(.'.)
u
(.'.)
o
o
::;;
""
15/09/2016
Sáfremt det forfaldne beleb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, seqes det inddrevet ved udlreg.
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger
greld for län vil blive videregivet til SKAT.
om renter og rest-
Ved for sen indbetaling pâleber renter og evt. gebyr,
som sredvanligvis opkreeves pá neeste árs skattebillet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21 af 66
Vurdering
Affald
Har du sperqsrnàl til fastseettelse af ejendomsog grundvaardi skai du kontakte SKAT pá tif.
72221818
Pa Mariagerfjord Kommunes hjemmeside kan du
under "dit affald" finde oplysninger om affald, fx
hvad du er tilmeldt med eller hvilken dag du far
tarnt dine beholdere. Her kan du oqsá indberette,
hvis du ikke har fàet tarnt.
Grundskyld
Beregningsgrundlaget for ejendomsskatterne er
grundvaardien.
Vaar opmaarksom pa, at ved delvis keb/salq af
jord, vil grundskylden f0rst veere korrekt to ar
efter endelig vurdering. Parterne skai selv lave
refusion.
Har du sperqsmâl til ejendomsskatten, kan
du kontakte Sandie Rosenberg tif.
97113602 eller Annette R0rbcek Hansen tif.
97113608.
Gebyret der tidligere hed storskrald, hedder nu
genbrugsgebyr. Gebyret daakker ordningen til
storskrald, genbrugsbeholder samt adgang til
genbrugspladser i Mariagerfjord Kommune.
Selvom Mariagerfjord Kommune indf0rte den
nye ordning vedr. affald pr 1/10-2015, sa sker
der ikke regulering i 2015. Taksterne vedr. den
nye ordning treader i kraft 1/1-2016.
Har du sperqsrnál til affald kan du ringe pa tif.
97113780.
Betaling
Hvis ejendommen ikke er tilmeldt PBS,
modtager du girokort fra borgerservice til hhv 1.
og 2. rate 2016.
Storskrald
Du kan oqsá indbetale ejendomsskatten via
bankoverf0rsel til vores konto i Jutlander BankReg.nr. 9337 kontonr. 2071978586. Husk at
oplyse adressen pa ejendommen ved betaling.
Skorstensfejning
Betaling fra udlandet: IBAN nr.:
DK7493372071978586 - Swift kode: JUTBDK21
Sker betalingen senere end sidste betalingsdag,
páliqner vi morarenter af belebet med 1 % pr.
pàbeqyndt maned regnet fra forfaldsdatoen.
Morarenter páliqnes neeste ars skattebillet.
Sender vi rykkerskrivelse, opkraaver vi et gebyr
pa 200 kr. Krav, der ikke bliver betalt, sender vi
til SKAT til inddrivelse.
Sperqsmàl vedr. renter/gebyrer skai rettes til
Mona Jensen tif. 97113104, Pia Harpsee tif.
97113103 eller Pia Sarensen tif. 971131 OO.
Ejerskifte
K0ber skai veere oprneerksorn pa, at ratebelabet
skai indbetales senest sidste rettidige
indbetalingsdag, uanset om keber har modtaget
indbetalingskort.
Kontakt Mona Jensen, tif. 97113104 for at fa
fremsendt et nyt indbetalingskort.
Bundfœldningstank
Sperqsrnàl til temninq af bundfaaldningstank kan
rettes til Marianne Hyldgaard tif. 97113649.
Du skai aftale afhentning af storskrald med
Reno Nord pa tif. 98156566.
Mariagerfjord Kommune opkreever gebyr for
skorstensfejning pa vegne af skorstensfejeren.
Har du sperqsrnál omkring skorstensfejning/
skorstensfejerbidrag, skai du kontakte skorstensfejeren.
Har du betalt for meget i skorstensfejerbidrag,
erdet skorstensfejeren, der skai tilbagebetale
det overskydende.
Har du sparqsmál? Kontakt:
Arden/Hobro: S0ren Andersen - 98622080
eller 21201714
www.sorenskorstensfejer.dk
Hadsund: J0rgen Simonsen - 20412896
Mariager: Brian Johanson - 86474440 eller
30689922
Rottebekœm pe Ise
Du skai anmelde tegn pa rotter. Du kan anmelde
rotter pa Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
Vi opkreever rottebekaampelse til daakning af
omkostninger ved den kommunale rottebekeernpelse. Gebyret palaagges samtlige grunde i
Mariagerfjord Kommune og opkrœves som en
promillesats af ejendomsvaardien.
KMD OGCGS4624. udg. 11. 2015
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22 af 66
Vedr. Skyldig
ejendomsskat,
Der g0res udtrykkeligt
Kommunen og Skat.
renovation
opmzerksorn
samt omkostninqer
til Skat
pa, at der tages forbehold
for opqarelsen
fra
Det ovenfor oplyste skyldige beleb ti! ejendomsskat/renovation
og Skat er vansksllgt at afstemme, idet Kommunen opqer sit fulde krav i ejendomsdatarapporten,
mens en del/noget af kravet kan veere overgivet Skat tif inddrivelse.
Skyldige beleb kan derfor veere medtaget ogsa i Skats cpqarelse, ligesom der skai
tages h¢jde for renteberegnlng og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner
sig, samt restancer, der lebende overgives Skat ti! inddrivelse.
Kommunens og Skats frernçançsrnâde lndebeerer, at en auktlonskeber er nadsaqet
til efter auktionen, at rette henvendelse til bade Skat og Kommunen, for at fa oplyst den korrekte sterrelse pa kravene pa ny, forinden der foretages betaling.
i
I
i I
I I
'I
I,
11
I
I
Î
I
:I
I
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
Bilag danne! 22/8 2016
Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden
gœld til kommunen for ejendommen
Bystœvnet 1 O, 9560 Hadsund
Ejendommens adresse:.
..........................................
Byst<Evnet 1 O, 9560 Hadsund
Matr.nr.
. . . . . . . 31 f Veddum By, Skelund
.. ..... 865 m'
Grundareal. . .
Ejendomsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommune:
Ejerforhold
.
.
004507
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariagerfjord Kommune
.................
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
................................
Enhedens samlede areal:
Anvendelse:.
..................................
Antal veerelser:
70m'
Pritliggende enfamilieshus (parcelhus).
.
Antal bygninger:
3
......
2
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
--=-4,
ERHVERVSSTYRELSEN
15/09/2016
Rappoíl -ID: d54af28a-7564-4904-b613·58d60d0tíl629
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
24 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Forfalden gœld til kommunen for ejendommen
Her angiver kommunen,
ejendommen
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Bilag dannet 22/8 2016
forbehold
om der til kommunen
er utinglyste
gooldsposter,
der hoofter
og dermed overtages af en eventuel k0ber. Ved tvangsauktion:
for yderligere
kommunens
fortrinsberettigede
debitorsystem
ejendomsskattebillet,
i perioden
rykkergebyrer
restancer samt omkostninger,
frem til auktionsdagen
mv.) Ved tvangsauktion
rapporten fornys efter nytâr. Hvis fornyelsen
ikke indeholder
den nye ejendomsskattebillet,
ber kommunen kontaktes.
SKAT: Der !ages forbehold
for evt. inddrivelsesomkostninger,
lnddrivelsesomkostninger
Baggrund
kan kun indhentes
der mâtte tilskrives
i fremtidigt
kalenderàr
ejendommens
hos
der hoofter pä ejendommen.
der hœtter pâ ejendommen.
pá
ejendommen.
der er kreditor.
Der oplyses
Er kreditor fx grundejerforening,
Det bernœrkes,
der forfalder i toot tidsmoossig
kan risikere ikke at fremgâ af besvarelsen
deis med registrering
Lovgrundlag
fra
Vedr. beleb sendt lii inddrivelse
oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold,
eller burde vœre tinglyst
ejendomsskatter,
ber
gooldsposter
ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
kun om goold,
privat virksomhed,
i
(eksempelvis
Der oplyses alene om den goold, hvor del er kommunen,
endvidere
pà
Der tages
af indbetalinger
Diverse sektorlovgivning,
pá
tilknytning
at gooldsposter,
fx
lii toresperpslens
besvarelse,
grund af den sagsbehandlingstid,
og deis med besvarelsen
der hjemler kommuner
en
der er
der gär
af foresperqslen.
mulighed for at tilloogge fordringer
fortrinsret.
Datakilde
Kommunal!
Oplysninger
ekonornísystern
vedr. Forfalden goold til kommunen for ejendommen
er indhentet d.
22.
august
2016
Er der forfalden
Forfalden
Gaslden
gaeld pà ejendornrnen?
.
..
6.595,68 kr
.
er opgjort pr.
Den ved rapportbestillingen
11-10-2016
.......
oplyste tvangsauktionsdato
der er overtert lii ESR og derfor ikke er medtaget
Der er renter,
Ja
.
greld i alt. .
11-10-2016
i opqerelsen
..
Nej
GëEldsposter vedr0rende: Ejendomsskat
Gaeld vedmrende ..
Krav i alt vedrmende
...
. 2.616,48 kr
denne greldstype
Beleb.
.
Forfaldsdato
Ejendomsskat
....
1.31 l ,84 kr
. 01-07-2015
..
Er belebet sendt lii inddrivelse
hos SKAT
.
.
........
Bel0b ..
Ja
1.304,64
kr
01-07-2016
Forfaldsdato
Er belebet send! ti! inddrivelse
hos SKAT..
......
Nej
GëEldsposter vedr0rende: Renovation
Gaeld vedrerende
.
Krav i alt vedmrende
den ne gaeldstype ..
Beleb
2.6ll.23kr
. l 417,49 kr
... 01-07-2015
Forfaldsdato
Er belebet
.
.. Renovation
send! til inddrivelse
hos SKAT
Beleb
. ......
Ja
. l.193,74 kr
... 01-07-2016
Forfaldsdato ....
Side 2 ar 5
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
25 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Er belebet sendt til inddrivelse
hos SKAT
.
.
Nej
GëEldsposter vedr0rende: RottebekëEmpelse
Gaald vedrerende .
...
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype
Bilag dannet 22/8 2016
Beleb
Rottebekzempelse
.... 5,40 kr
. .....
Forfaldsdato .
.
···············
5,40 kr
01-07-2016
Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT
... Nej
GëEldsposter vedr0rende: Skorstensfejerbidrag
Gaald vecrerence
Skorstensfejerbidrag
Krav i alt vedrerence denne gaaldstype
Beleb
473,22 kr
.
.
473,22 kr
Forfaldsdato
01-07-2016
Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT
.... Nej
GëEldsposter vedr0rende: Rente ejendomsskat
Gaald vedrerende
Rente ejendomsskat
Krav i alt vedrerence denne gaaldstype ..
.
466,89 kr
Beleb
.......
Forfaldsdato
....
466,89 kr
01-07-2015
.
Er belebet sendt til inddrivelse hos SKA T. .
Ja
GëEldsposter vedr0rende: Gebyr
Gaald vedrerende
. . . . . . . . . . . . . . . . Gebyr
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype
396.36 kr
Beleb
123.76 kr
Forfaldsdato
18-12-2015
.
Er belebet sendt til inddrivelse hos SKA T. .
Beleb
Ja
76,24 kr
Forfaldsdato
18-12-2015
Er belebet sendt til inddrivelse
.
hos SKAT. .
Beìeb ..
. ......
Forfaldsdato .
.
Er belebet sendt til inddrivelse
hos SKAT
Ja
196.36 kr
10-03-2016
.
.
Ja
GëEldsposter vedr0rende: Renter
Gaald vedmrende
.............
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype
Beleb
.
.
.
Renter
26,1 O kr
13,05 kr
Forfaldsdato
Er belebet sendt til inddrivelse
hos SKA T.
... Nej
Side3 ar 5
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
26 af 66
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Beleb .....
Forfaldsdato.
13.05 kr
.
02-08-2016
Er belebet sendt lii inddrivelse hos SKAT
... Nej
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Bilag danne!
22/8 2016
Side 4 af 5
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystœvnet 10
9560 Hadsund
Bilag dannet 22/8 2016
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
Forfalden gëEld tit kommunen for ejendommen
"Forfatden gœld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gœtd, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der optyses typisk om f0lgende gœtdsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekœmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gœldspost er fortrinsberettiget betyder,
at gœlden hœfter pà den faste ejendom uden tingtysning og forud for al anden pantegœld og kan gà videre
til ny ejer. Fortrinsretten fremgàr af Tingtysningstovens § 4 og en rœkke sektorlove.
I ejendomsdatarapportener alene anïert del samlede krav pr. gœldspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gœldspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.
Side 5 ar 5
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28 af 66
BRFkredit als
Klampenborgvej 205
2f:l[)O Kgs. Lyngby
Telefon 45 93 45 93
Telefax 45 93 45 22
E-mail: [email protected]
Kundecentret
Telefon 70 10 21 00
3~Flcredit
Auktionsopqerelse
Dato:
Lou Advokatfinna
0stergrave 4
8900 Randers C
10.07.2015
Ejendomsoplysninger
Ejendomsnr.
I 00-013-2692
Matrikelbetegnelse
31 F Veddum By, Skelund
Beliggenhed
Ejendommens
Bystœvnet
art
I O, Veddum, 9560 Hadsund
Parcelhus
Hovedanvendelse
Helârsbolig
Auktionsdato
01.10.2015
Antal län i ejendommen
Samlet tilgodehavende
Hovedstol
DKK
Län nr. 0038-655-812
Gebyrer
Samlet tilgodehavende
(se vedlagte specifikation)
580.000,00
Fordring
DKK
DKK
592.589,62
DKK
592.789,62
200,00
DKK
592.789,62
Specifikation af pantsikrede gebyrer
Erindringsskrivelse
17.04.2015
Gebyr
DKK
100,00
Ink assodato
12.05.2015
Gebyr
DKK
100,00
DKK
200,00
Gebyrer i alt
Opgerelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles sœrskilt.
Gebyrrestancer bedes medtaget pa bedst prioriteret län (kolonne 3).
Med venlig hilsen
BRFkredit
CVR-nr. 13 40 98 38
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
side
I
29 af 66
3~Flcredit
Specifikation
Läntagere
Jytte Lindstrern
Bystrevnet I O
Veddum
9560 Hadsund
Torben Christensen
Hadsundvej 36
Als
9560 Hadsund
01.10.2015
Auktionsdato
*Obligationslân nr. 0038-655-812
Pr./Periode
""
"'!;:¿.,:
o
e:,
Obi.rente% pa
Fondskode
Lânerente % pa
Resrlebetid ar
Hovedstol
Ny restgœld
Ny obi. restgœld
DKK
DKK
DKK
3,00
0937940
3,00
29,00
580.000,00
565.794,47
565.794,47
Restgœld incl. uforfaldne renter
og bidrag (kolonne 2)
DK.K
565.794,47
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
DK.K
565.794,47
DKK
26.795,15
DK.K
592.589,62
~
M
e:,
e:,
~
Tenninsbetaling pr.
Terminsbetaling pr.
Tenninsbetaling pr.
Betaling med forfald
Restancer (kolonne 3)
O 1.03.2015
01.06.2015
01.09.2015
01.10.2015
DK.K
DK.K
DKK
DKK
DKK
Morarenter
8.430,41
8.424,69
8.418,93
1.521,12
26.795,15
Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne I), overfert ti! side I
Morarente beregnes med 18,00% p.a. fra forfaldsdagen til betaling sker.
Tenninsantal p.a.
4,0
I. kommende betaling
DKK
8.413,12
I. ars betaling
DKK
33.617,24
* Afdragsfrie
heraf afdrag
DKK
12.555,37
placerede perioder: O âr
Ved bevilling af gœldsovertagelse overtager auktionskeber de valgte afdragsfrie perioder. BRFkredit kan dog ved
gœldsovertageisesbevillingen bestemme, at fremtidig afdragsfrihed bortfalder.
Auktionskeber, der ensker œndring i afdragsfriheden, kan kontakte BRFkredit herom.
side 2
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30 af 66
Auktionskeber skai vœre opmrerksom pâ, at der pâlaber morarenter pâ forfal~Íter
indtil betaling sker. Dette gœlder ogsâ, hvis der forfalder terminer til betaling i 4 ugers
fristen i henhold til tvangsauktíonsvilkârene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive
opkrœvet med en efterfelgende termin/indfrielse.
Opmrerksomheden henledes pa, at ejendornmens beskrivelse i et vist omfang er baseret pa
offentlige registre, som kan indeholde fejl, Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til
ansvar for sâdanne fejl.
Opnâr de i nœrvœrende salgsopstilling anfarte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun
delvis drekning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutterne forbehold om
eventuelt at lade restgrelden vœre dœkket for restancer.
Realkreditlânene forfalder i henhold til deres indhold til indfrielse ved ejerskifte.
Auktionskeber kan ikke uden videre pâregne greldsovertagelse af realkreditinstitutlânene,
Auktionskaber opfordres til at rette henvendelse til realkreditinstituttet forinden
tvangsauktionen med henblik pa opnâelse af forhândstilsagn om greldsovertagelse.
Hvis auktionskeber er et selskab, ma det forventes, at eventuel gœldsovertagelse kun vil
blive bevilget mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling af
greldsovertagelse vil der blive opkrœvet et gebyr.
Sâfremt realkreditinstituttet ikke vil bevilge greldsovertagelse, vil lânene blive krœvet
indfriet efter tvangsauktionen.
Sâfremt
auktionskeber skai
indfri
realkreditlânet
gores
opmœrksom
pa
tvangsauktionsvilkârenes punkt 6, hvorefter auktionskeber bœrer evt. kurstab samt tab
ved, at kontantlân med sœrlige indfrielsesvilkâr ma indfries med et starre beleb end lânets
kontante pâlydende, Sâfremt auktionskaber ansker at straksindfri med differencerente,
skai auktionskaber ligeledes betale differencerenten.
Auktionskaber skai i henhold ti1 Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering
legitimere sig over for BRFkredit AIS og BRFkredit Bank A/S.
Privatpersoner skai udlevere farvekopi af sygesikringsbevis samt farvekopi af pas eller
karekort,
Selskaber skai udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og
selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere
(privatpersoner) og tegningsberettigede personer.
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31 af 66
.
~
N
°'
,....¡
•rl
r-1
::s
'""=>
'O
è
N
(l)
A
~
Ì.'-
~
.... ,t .. _......__..,
~Q)
ro
.....r¡;/
Id
Ill
s,
....
<l)
Ill
i::
¡,j
i::
t.o
i::
•rl
.-.:
c...
Ql
s
i::
cd
'
I
I
1·
I
I
I
I
I
I
.,
·j
I
I
.I
I
I
.I
e,
c..
I
.,
C'4
LC')
~-
-
I~-
I i
,I-~
'
I
I
I
I
I
l
l
l
g I
p::i
· --
o
I +>
rocu
i.
,..;
,:_ il
_,._.
,...>
c...
o
t:-::
--·-:·r
"S..
I
.- .. !
.I
I
II
I
I
::S
• ï:
Ill_.
<l)
e
p.
.t/J
·,....¡
a>
::1~-
1
l · ....
r
.¡
. : •r
....
Cl)
roc...
cu,....¡.._.c...s::s
,...>,._.lo
ç,..
ti)
::,
Q)
Q.l
..
C1>ti0S::~<oe
en
,¡j
s
....
C
s::
cu
s..> .....
ro t.o ~--.:""'i:: o v o " a cr.¡
c...C...S::..!<
<l> ..... C...!,<Q)"CI
Cl>CUt.00:J.,_.,d
Q3
'ÇlèG>
> ' ""=> q ~ cd c., CU > N ,....¡ ;:::1 C...
O,DC/J
Oè
OC...'"d
r-1 . "riz
c...,...> ... ,..q t.o c...
t.ocu'"Cl.tllCU
CU<l)S::CU
O
OOi:!°::SA,..;llltnl>.OC...è
UJ::s::i::
vi::::so\<1>.
s.. ,-;
i::sru::d.,-;c...
ri
<1>'Hcurnvsc..
<l)oc...-•
t.0«1..!:<~•d•rlÖ,rt~'+-<
<l),...>
ri
C/J c..
. c..
-~
rel
Q3...C:
ffi+>+>Sa>roi::
<1>
.. Ill o
.. > s C/J o •dt:-:: <l) . "rd
ro:>.tnro
c...ooi::
S::P'.'.IPO t.orn S:: cu c...,-; <I) ::li::.::l
Q)
i::
Q) to Q)
t.:l...C:
cc~S•.-<"
-t.oC...,..;tncu
C•r< ;:1re:/ S..,...> Cr-1 cu SJ+> c...
Q) c... rel i:: ed s
cu e,¡ rd t/J t:.o•d
>-::,<1>rcl-1d;rl-C+-,C
Q3S::
rd<1>PO+>en,,..
::S •+>(>l
r-illl>
ti)
·::,.¡;::C...Q)C+-,t/)
s.. c..
en. +>
œ <l>~ <
ÇE; C+-, tú>+> Q) Q) fn ...C: ~
a:!
a:!1dcuooc...·r-1
ru •C..
Id
~
C1>0
S•ri<+-<I
::s::i::
bíl'-< i::..c:
::s+>.-.~
t:.oro4.l v .....
rd
.N'\
.C.. o C...•ri..!:<
•dc..
Q)roO
'd+>'-<G>'d
<l> CU •rel Id'+-< "S.. i:! Vrc:/
>t.oC...¡;::p..
<l)<l)V,..;S::;:::1
.s::zvr...i::•o>s::,..;<1>r...
C+-,,rt
b.'JCVrc/Q•rl«l'-<ó
ro > • co > rc1 <l) ..., f.-<. ru
c.. c.., ... ..::: i:: s.. .... c.,
:,,;
c..<:+>,..;
!S¡p::i
<l>ri
V
Id <l> "C/J
re/ A,
S::
·~ tio~ .o i::
rn v p.. t,0 v
--
. . ºº
· --·----
s
'º
>
---·-·--
.a
1,._.
-
di
.f!I
œ
ru.,...
:'!'rl
i .
'
I,
.I
·,1
H
íl•
~
1i
I
r
J
,,
·~::::=-------~-. -.~---¡
~=-=-~~-~----~--.~---~.~------
r-1c...
s::· ·1 ri) O I
«.t ~
11' +>
cucu i::
cd~«.tCU<l)tí.l
C..è
,0(1)·
~tna:l,ot.O
rd
«-oa
ï
'-'< tn M
ISl cd .,_. t:.dJr-1 <l>
~ <l>
s..< i:: Q)C+-,•d t.o<•r-t•rl El
s ri
<l>
<l)P.¡¡jC...
ri>
O<l)ri
ti0rn1o,,:,,11
oc...oo
cu
•drocu
·t.av
,r1vs::cucu'-<t.0g
i::i::s
<
-rl'-<tnrcl
rc/ri<l>OS
CU<l>
,ro,
r-1.--10
i::,,...
,.,rci
o
··'""=>C...Q)
.•
rd c.. Cl)
8:l ......... i:,::¡
.. ai
"'º
~ ~ bO
G>
.._. tn
1/J....,
a,
rn ·~c.-. .. cu i:: •
> ....
"Cl,
C..
M
::S
bO
<l>Q>CU
rclrn<1>c.,:
CUC...ri
è
Q) Q) <l)
. ::i:: r-1 è è c.. .... > ri c.. ,-¡ ·~ cu'
e: al
.orc1rc;1
,...ro<1>+>+>..!:<-ocu~lll
wcoo
S<1>C
<l>+>WtntnQlr...+>1--::,+>,.,
ro.cu
cur...cu
,...>
ro~vrn~
+><1><1>
c...rc1,..;
> <l) >
t.) cu < <l) > .... ~ <l) ,..; :, • bO ¿
•d Q) <l)
or-1c
,-¡c..~
c..
t.J<1>S::t.OS
r...>rcl
~,..;<
OQlS::rifnOèt.o~CU<l><l)
<l)
S::
Id
l:Jl :> <l) O ~
<l) •rl E:! .0 .0 +> .
:> C... è
<l>,..;
t.o
rel...C:S::
re/ri_.._.
CC
O<l>O
Ill
¡::,,...
E • e.i <1> ,!1 '-<
è C..< <1> <1>
W,...
rl.S::<l>tn
cd>~t.oHCUrl<l>+l
~PO
'-è+>
V
v c... rn ..e: • c...,,...
rc1-..:::UJ rn i::
11, .... ,c1
t,O
rel .V Q3
I= C ri •
+>
CU <l> Cl.>
S:: ><
ro
.DE,...;
c.-.•cv· .. r-1i:: .......... i::
C...+>ITI
.'-<
...c:~en
,...'"d
<1>r...~Sld<1>,-¡~'+-<
cuoo,-1
ro ,o~t.o·, .... i::rc>cuvo.-.:rcaiai~
•+>OCU
•.
C.. r-i Cd
C: N
C>I !U • ''""=>> '0 ·Cil
.._. ...C: C... I<\.._. ~ c..
.::t'
Cl.>
mc..+>'-<S'-<i::.::l
¡::
El
CU+>
~scu
>
·iu¡:::
CUPO
<l>
rcl<l>~Cr-1.0
Wo+>
O
'+-<>ro~
t.:>rl<l>Q)~Q.>CC+>
.._.
¡::
1dQ3C..
Q>0,.-1bJC..lïl><l>+>VC/l
<i;CU<l>
S..
..e: o
c.. i::
tw.D
t.:>
en e
ri i:t:
O
en
i::
o i:: iu ..e: <1> • Cil .s:: ,,-i Q) [B p.,
t.o ri
'+-<
<1>S::ro
..... <1>sro.csi::cur-1c..r-1
oCd~
t..ov
ros,ti
<1>~
Q3t:.ocu
e
ro i:: r-1 rd
o p.,-j e-- u¡ r-1 .. > e rc1
c.. ta
....
•rl
p-.r-1
(l) ['è .... <l)
•rl i::
Q) o t.o
c..- .. ..., v.iroS::t,OC/l
,.cu>r...r-1+><1>
+>
i::
<1> v
-'< <1> o ~ I<\•""=> ..e: <1> ro
c...
..., ......
> c..i:: t.01:Jl''"":>
al
''""=>-'<+> [Il
,ti ci.,¡::
o <1> v
o
i:,::i ... A s:: c.. .. µ¡ rn ro > . -'< c ~
. ''"":> s
. bJ i:: <l) Cl.> :>.
c...
Cl) t..l :, •
•. Q) El.
rd o cu <l).b.Q
> m (I) .. ~ [Il
Cil+>
>H~
s::
b.O'tloeno
t.ocuc..s::
r...c...oo
•
cc
::s "t.oS::
Ill
s t,,JC/l ill
·Q)
'tJ •
SS..<1>
c..vv~<1>Wrel~cu~::,.,...
'-<+>~C..
c:ip..oc..p.t.os::ro.o::i::
cu/,
........ i::
PO El
re
ro Q)
....
..,o
<1>
~
rn=c...
~rl
<1>c...cu .... ro
mi::<1>~
E: ,,... c...
..=: p.., o r-1 p.., •e t.J> o t.oe-<
Q) -o ~
sr..~
o
......... )lSS::
C,....t.J
ri
¡::rn~
.._.rn
roro +>s-~s
vs::~
Cil,..;~~
'8
Cil
¡:J:¡<l>Q>
O
S::O<l>.0,.-<+>
c..<l.lC/)O
S:: en <
s r-10
rn ff en t.io+>
C/J
rn
v w
. {
<1>v
,"rl
C<l)S::,-;S
C
.e ro ,-c.,
''""=> c... Q)
roro <1>•0,c
..... P:: Q) v <1>- ~.
e.i+>+>
<1>
~<l>C
P..S::+lC:èC
'O+>ri
00
~C....!a!tJ
>t.:>
~+l<1'W~tJ'-<+>ri+>C
<l)~rl
OJ (l.)
c... ::. ,·r-;> ~ : . ·~·r-1 o ::. o..> v v
> i..
mi::i:,::i~mr-1~s::src:J::i::
o+>W
---
U/
¡(!
.re, o <l)
El ..
::st.oro~¡::
,....
cur...o .....
t::x:: •rl P..'"d ;:::1 i:: < ..... Q) rd Q)
e ç,..c..v
..,.enr-1i::~
>
v
.. ó+>..::t<1>rorclv..!<
S:: Id V ri
en
rd ,._. 'CD ''""=> ru
> c.. ro
ti0 v- i::,-,..-.: i:,::i +>
<1>'+-<S::S::o>rocu<1><1>
Id
·cu
· c..
v c...
t.J tio.o 111 ro
-~rd C.. O "''-<L'{"\b:)ld
::S ¡{j C...
+l
tncuC>l~ld<1>
,r-1¡::c...p.+>•t,,J
c.. > ...C: +> a:! t:JJ<+-< ,..... ö
en i::,,...
<1>C...MC...ldt.o«i,-,t.o
+>
<l>C...
'U <l> •rl ¡¡j +l •rl
,,-t O N <l> bJ) :> >
S::..C:+>::Z::C/Jri,...>+>
rclOro<:>l
P
<l>'d
I
"
::i;:H
c... t:.dJ c.. •d c... ti) .... t., c.. t,J+>
<l) •rl O <l) CU ::S O ::S CU •rl V ....
bOS ..... S·d~>-::,
s c.. rn c... ro
- -...........-=-=-=::::·:::·-.: ··:::-
I
·,
.;
.¡
32 af 66
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/09/2016
, ..
)'
l.
.e
"'~t..ci,q,u::i
u,
di
c..~
Cl).....
..,
,l!t
ro+>
c..s::
I
Q)~
"O
r-i
Q)
p.
C/.l
.
II+> ~
1.
I
I
I
I
I
s:: ro
•d
.•
~ c..
....
ru
ru .
s::
s::
.~~
·s,
I
(I)....
¡::~.,..
·ui
....
~
c..
~::s
IS¡
c..
ÇQ
°' •
rd/:,¡
-:-·--~
.
I
ro
.........__ ......
p. I
U) ::, . ci>
tia t.J
Cl)
Cl)
(I)
s <l) c.,
s ,-;-., •
s::co
es::
Cl) c..+>
ri
c..ros::rcs::,
<u S:: ITT G> ¡:z..,
-.,c...p..13
..,<1>
· .... E-< ta <U ,11 ,p
?
O'O...c1-+'
~ .....
s::
.!><:
"'+> (I) c.. ¡rj
c...
<l)
s:: .........
Ill
¡:...
'º
"13 cu
s ..e:
,d
o<c...~s
t.Jocuc.¡;,:I
(I)+>.
°'
t.O
_ ....
···,
o +> +> .... •d o .-I
c... t,o tw Ill •d M
:,.::: 83 .... Ul '1) Cl),....¡
ac...s::s.o
• •
<U rd <I) (I) -.cl. u¡ "' ..Q
rd .-1 .o c., ~:,.:: .e u
S::;:!
Cl)O
...>.ti
,,.. e,... c.. > CCI ,.-e P.fXl
UlUl<UOÇQ
<U
::,•o
•+>UJ.!><:
E-t <U t.o· cu c.. ro
.,..
c... s:: f.r; ric..
+> c., ..... (S¡
<1>1.!l <I)
•~<US::..!><:
rof:,....¡'d
s:: ~-"lC/.l b3El
Cl)
<1)· <U
:::-.
Q) o s:: c...
[i) ..,
re: .., <U • .,
<U ¡:...
~ • .-1 V U) 'O
C... ro
<U 1rl > •d <U El V
rd+> C.. ~ +> 0·+> p.
<1)(1)<1)
UlUl;:l;:l.
p.. .o ,..q c.. 'C .Cl) .., c., s::
ro ::S t.(),.-.rd <U
S::tdJS::<11
,.-c>S::Ul
<1>'1:l1JJS::+>r-lC...C...S::
OOAUl
ro
Q>(l)llJ
i::
s:: ...
"tr.IE-<>-;,
,11 ..... <l) ..-I .. ro
::r:
~·'"'+>ri'-<,,....¡
._
+>-<U o,d~
c...
i:: ,ti .--1
tw..c: ro , m
(I)
"'
+> .-I 'd till p.~
. t.J s:: ,i:1 ta, ... s:: s::
,,C.. u,:,.:: ,11:>H ro
c... ::s+>
<u ro ro I I
t.O
'" ....
¡rj >
tú)C/.l
í1· a ~
..a
<U ':-:, .-1 t.J r;:; .13 UJ ..,
..e: v <U.-1 s::ro
t.)
t.J·r:> ::s c... Cl) ....
....
ro J:r... <U+>>
ri · • +> C...
.!><: 111
c...._ ro <U ..... s::·,d. 11:1
<U<,...,Ori'HOC..Ul
+)0::](1)0.,......,c...
C..
. ..c:
+>:.X::
rd::C:+> s:: e
,,.. •.c.. ,o • CCI o..._..
o <U C.. X.,:
>
.....
O ri.O
E-<<
ri O
P'C...fB
.
-- ..
o+>tn
u,s::vtil
<u ru t:<
S::UJtil
<u.-1~bl
c..,<lJC/.lQ
(I)
túJ
.o ro .. c...
. I:,¡ +I +I œ
:,.C:C...~tll)
<lJldri
>oo
'º ...,
.t.;. .,·---...-----------'---"""'""'
~!
,{
,.
'º
..a
s::
"º
r:il tll cd .o t,(I
rd
..... o 1:1 •,
Q)
<u
rt
(S¡ cd .... t.1),-t (l)
~
Cl)
c..~
ro
ro
(l) ..... re, t.O< ........ e
s r-i
>,i,c...
,....¡l>
O<l.>,-t
Lli
oC...t/l
<u
rord<u
,d (l) s:: (l) Q) c... t.o i:
s:: ·S:: s
tll•d•
w
rll ,e,
ro ,....¡ <U o s
<U <u
Q> ro C..
I C.. "
,,..
s:: ..... .-1 ro· o
·r:> c... <u
t..ll-'< !>cl
l:>4 +>
• ,....¡
.... iïl
.. 1B
;.ra
lïl
bl)'
....
fl)
Q)
co.-1
ro tll ·r:>.... .. <u s::
> ....
+>
o
ooc..·
"'''"'
<u <u ci,
rd tll <U c.. :, <i> c... ...-1
túl t..llo
ola
v
co E-t
s:: c.. .., > r-i c.. ,..... ·r:> ci,
s::
,..., o o
U1 Il.Cl .D
r-i
<u+>+>--<•.-t0Q)µ;Jtll
túJS::tll
c...
,....¡
.-tlN
O
tll
CO
UJUl(\3C...+:>I-;)+:>
ri
'11·.
Q)
<u +> •
•I
c..
c.. •.-.
r-t .
..-,VUlL<1
+IQ>Q>
C..ro,-t
.o
s::
.rn
~
•I
·
p..
ro
>
;<j.
C.."O.
p.
::s..a
,-t..ç:1
<U > +> ::;S <u r-1 ;;- • t.o i.::
'O <u <u
S::+> •
Q>,r-1
•
¡,:I
s::
u
•e
c..
t.:i~s::t.os
c..>ro
,-¡tlloS::t.ot::<u<u<u
v
cui:::
,vro>
.ri ..
+>11:1
o ., , .... (l) .... s .o .o ..,
> c..
'00
.•'O<l>lrJ
•
C...
'-:iS::
UlÇQ
..C:S::
ror-i•r-t.._.
00
QQ)O
~·s::c..ro•
w
Q)
::s
(I)
.rt c..
s:: c.. < Q) Q)
t.J•...
t,o
• <l) c.. UJ <
. ... s ti:)~
t¡O ~
(I) ..-I Q) ..,
rd ÇQ . ..... s:: ..,
oc..
•ro<U
t,o
l.!lS
::s,.-.
....
•d .... ...c: C/.l Ul s::
,i, .... ,(l
Q>
•1ct::C:C...rd
S::
N.o
CX:C..
,-¡ •
+I
Q)VQ.>
S::I><
~M • ...,>
OJ
•
•r-1
ro
V
, ;,:I .• UJ rd tú) c...
s:: .... s:: •;::3' ro
Q) ..
,..... i::.-1..., s::
c...., ro
Cl) c.. 'r;)
s "' Q) .-1 ._ .....
(l) Ul ,-¡
'-'+>
•vvro.o
.!><:
rove..
<1>
> d, <u o_-,.:rc: ru ru ::s •+>ou,
.• t:< <l) .•
+> >
:>.
'r;)
t:< s:: c..
'r:>> •d ti)
.... ..e: c... I<'\
~ c..
,:t
..0 •S::UlC..0
,+>
•lïl
<UJ:r...
'-c¡ï¡
.::
s <l.>+'
ae
0
"'"''d<U:z;a:IW
'O
0'0
Q)
'O Q) 'r;) c. .-1 .o
two +>
o
.• ,
s:: >ro rd
c...+> o
·,-¡ (l) Q,)'r:> Q)
s::
l.!')
<(
.
•
i::
....
o
,...¡ p.~
li< ;11 l.!') p.
•.-<b.OC..iïl><U...>Q)C/J
CX:<uV
N
• • <1>::C:
N::,
·•
> tw..C
tw
oo e
ri~
rd
vros::ta c.. .. c...s::
Q) • UJ s::: .... Q) ffip..
tú),....¡
.-1
•SS+>C..Q>O
Q>"'1Co-l'Cl(I)
nl.DSS::<l.>r-iC...ri
o rot.O
..... c.. ·o~i::L
s
ro>íl:ls::Ul.
ro
Q).!><:
t13ti:l<U
e
-+><U ,".::1,-¡<lJ
S+>
ri.
'-<S::
p.,-¡ t'- UJ ,....¡ .. > i:: 'O
'-e bD
..e •S::.-1P::t,o::,(I)
ffi<1>, ... <l><U
<Ut'-S::, ... <1>
''"'S::
Q)Qt,(I
+>S
•ri.>v
s::wtw
t.o>roe--.>-;,
s Q) •'r:>::C: +> .....
c.,
tú)Ul
"'li>
C....-1+> <IJ
+>
0 ~ I'<\>-:, ,..C: <I) CÒ
C..
+) . "•.-i
Cl)..,
•lïl .•<l>S::.C+>
•.Cl>t..llffi
•r-i
Id (I) S::
+> p. •
en 'r:>+> l>l t.O+> rd P.> +> c.,
w cu •• ,...'-._~
<1>,--¡ o
• CCI
-"< s::~
C/.lb.1:>,
'l.l Cí.l •
< ..C: V
C... CCI l\3
S:: P.,~
v+>
.o- • .., c...c...c..vm .... C1>v
c.. c... Ul
10
•
<U,-;
o
·c.. ,d .O t.Or-i >
Q;)
rd.
C..,-; .rc,,.-.c,... o CCI
•d,,.. o '1
c.. +> :::i c., . <1.>
+>
¡:z..,s::c.,1::-+>Hm
,1:1,1:1
<U
i::. • ....
,...¡
(I), ...
Ul
..
.-I b.O
>
.. .o i:: Q1 • ¡(I "'"'ri
<1>rr:/
c....,,,...c..,(l)UJ1do
..
s c..s::~ +><U'G<l>"1
SS::<UCCI
w
rd1<1ro¡;;:oro
::Sv-.,..c:orot.o
;r!<UUJC.....C:
Ul C.. S::
O W O UJ ;;';; ri t.&OE--<
<l)<l)<l)Ul(Old
<I)
¡rjt,¡
r-1
•
.O.OP::: ON,'<+>>
Cl) CCIC/.l ;ri
ü¡ i:s¡
,.q
<U t.0,,.. ...:,en
.ri c..
~~i;::c..,¡::c.,,,..t.0S::
HP,..<U
<UOll:IU1,-¡
>
•d
+> •d > ,ct p. ::s t.&£) f.ll
i::
,t1::S..qHC/.lSOS::
::S
s::
...
.
--·-
- - -
.
.
~:=,
--
..
-::...__.... ....
Q)
..,....
.....
e;...
o
::r:
'd
•r-4
c.,
Cí.l.
.. ta
rd •ri
-
tú)
....
.
c..,.;...
ri
,
,
i::a:l
ts¡
A
t:<
C/.l
I
<l)
'CJ+>
s:: till
.rt
rf)
~
s::
"'1
rd
Q)
(I)
..,~... to
-'< .Cl
Cl)
·~s:: "''
s:: >.
to
(I)
i::
::s~
s::
Cl)
~...::-::
c.
c.. 'O
.o .-1
,(I
ùD+:>
+> ....
.... ,-t.o
o
'O A
c., (l)
>
<I)
rçj Cl)
e,¡ ro
r'-4 s::
Ul <l)
.rt
. ,. .rt
s::...,
<l)
i.,¡:...
o ,-;
::,
i.ord
(I)
r::
.... "'1
rl..,
t.:> ,--1
r., Q)
'U.O
.> ú¡
o l><1
.
Ill
•·
.
,(•
'
~ :·· I
-
c.,
•C,
c..
111 Cl)
A t,J
111
:J'""')
<I).;...
;::Y
+>º
w
Cl)
.;.,::e:
•ri
>
Cl)
.....-1 .-1
E-<~
·
~.:::.::::;..: ·..:: __.-_. . _··.:.::.:..:. .•. -
---·-· - .. -· ..... .... . .. --::==~------.====~-::.- ---~.-...--=====~===='.:"'.-==~::"'.~'.'.""'"'.'::=:~
-- ..
sruµ:
ß3
'r:>-'< +I 83
.. ,:::is::: c... .. ~ Ul íl:I >
<1.>.v:::.
c..
<l>tll>
?i:Q·v
"<l.> 1B
.,,e o tll o
t..ll v c.. s::
,¡;::
V
St.OUJffi
(s. <U t.o,c: D v ::S > .,..
'-'P.túli:::ro.o::c:
ÇQ f:J 83 .....
ro v
::Sr-1
vc..<1>,.,.ro
.-1 p.. re: t.a> o· tdJE--<
.....
~i::
.... t.:>,-¡
+>t=:-·'"'S
v¡::.,..
O
S::O<lJ,D,,...._,
¡:¡ Ul tiJ ...,
UJ
UJ
o
i:: <lJ i:: ,·-, s
i::
•d rd •ri~
V <l> œ ,,.. ~.
s::s::s::
•C,+>ri
UJ
V<>lùDW'-<+>.-l+>S::
r.il,QÇQ,-¡~
,•i,c_.;_:~,r-1c:::aVQJV
·---------- . :-:-·_:: .,:..
.
I'
~- ~
ì ¡
'
i 1
·T.
':1j
'
t:
·.Ì
l;
;¡, i
i
.. '
~"
~;· ¡ ..
·: . . i,~
l
·e· I
i.·;, 1
·.
I
'
I
'.
ji
'\.
,:!
':-.11
/:·,
33 af 66
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/09/2016
i
I
I.
¡:
t
I.
'r,.,
'.f.
·:~
! . · ..
.,.
r:
·., 1
·,. . ...,_.,
< "'
~
t~
.
-------
---
o
N
I,{"\
>
"'-.....
ro
r-1
°"
r-1
.
o
I
I
c..
Q),
o.'
~
,:::;
•
. -. --.·---·-==-=
~---- - . ·.•.·. ·.
.
i
·.: ;J
~1,cë•
Q)·_------_-"0----~--·;:~------,--------................. .._
mc..m-M
111;:;¡,....,....¡
~ ... .
..
cu
.(
u,
o:.
>
l>d
....
....
°"
°'
°"
vo.-1
I:>!>
. .,..<U
E-4,-,
.
rus::
'
">l>d~t.?H
wro,-,
rn>H
c.. - . '~ s:: rlS::
.
.
.
\
i
.À
,·
v
"d
_Q) I 1:
.,...
o .
,.-<'US::
.o.
SriO
c..
~
Z<U<U
__. ..
v
-~
<U
>a,
<+>~+>b.O
tn
c., •
c.. llll!l e,¡
c.. I ti.os::
.C..
,., s
Q) <U..C:: -'<t 1,:1...C:: ..... .....
(l)
I,{"\
¡lj
+> ...::: ..... . Cl o. ri s::·
•d
ù.'JM
N
Q)
;,...
> Cl) P..~
s:::
c.. c..
p.. c.....,
S::'1-1 c.. c.. c..
c::i •,
rl.
Q.)(l)
Q)
c.. '" l>I o 83
s::.
+>"-:>
rnt,0t.J·
o::C:..Cl~t::i
ui'
µ-i'l.l
.. UJ.0
,:::~.,...
-'<:
r-t
s::
s::
S::: W'dti:¡,-¡
<U c.. S +> s:: ,,... t.3. m
<i.>
::l s:: 'l) • Q)
Q)
i-;, •d
c.. <U...> e rn
c..
. +>
>-:> v.:::~o
c.. s::
11:1 'U
...,
(l)
r-1vv
::c:s::·~c..(l)
tiD
·~ tú)
t/J
(l)
.rn>ro
m (l)p::; ri
UJ ....
•.,,-i rl • IT.SI
ro o
c..
.':<! •o
ffi
s::· s:: 0 s:: rn c.. rn UJ
ti3 'O c.. c.. .... t.::: cu'+-<r-i.
> tJO(l)
.,_. v
~cv
s::
p.r:., +> ·o
morn
rdC..a:i-o
..
,,...
. ::e:. s:: s:: (l) r-1 s::
s:: ::l +>:X::
C..r-lo.-1
•C..
•c.,(l)
b.OC.....>, .. ,'1
.....
bO
'O c..> c..z
c.. 'l>-t-1
o cv'- c...._.
S ·~· .';!
O.'d in . en • ....., cv Cl.I lr1
s::"'
..e::
cv c.. ··e c..
c.. v . .._ c.,
o rlÜ
Q)
~
• c..
rn~ c.. ·. bO <U <U.,_. ·<Ur-t ·c..
E-<
E-4 < +>
ru rn..c: . o~..c::...:::
Q)
o
,d
r-1
o
c..
bO t,J) bO'O: . ....
l'.LI
.CC..
<IJ"1"•.-<0
O
tn
.+>
ro (l),-t
t.JS-+->+>
c..
:...,
A
S::~ c..
S:: s:: v+> "
,.Q)· '(l)
·p,.
s:: c.. •~d
.,,...c..11'
¡:,:¡,'1ti.o<Uc..
...>t.o· ·p:;
(l)Q)rl
~ > ..... o
r:::::i ro ç,::; v
ri s::·
ro 'd •.-i (l)
a:¡'
ta ::.., •,-::, . ¡ij •.-i. .' c.. '
L, s:: ..., ::l
l>d
.._.
c..
c.. r-i c.. bO~
+> s::: . <U
RJ· ::l C.. +> E
·ro .bJ) ru
(l) C.. cv o .
<1' -+->
·-o
...:I
'U rn >%
cr.1
c.. • ....., . · •,-::, c,1 >
..., .e rn · rl
• •d ..e: o+->
•d (l) :s.: . .e o º c.. (l)
º· · ru I<\
c.. ·ri
s .
S:: •,-::,
. r-i
. V c..,
. C.. -~
t,O
N
..C:: :,.._ C.. < c..
11'.Cl:l
Q)'..,>C..'0'83
'l>l=l
C..:,~(l)
Q.
l:lri ::i ·o·(l) (l) (l) >
<U
ri •
rn o t.Ortn cv 'C1 . en "d
..e::
··-o
i::
tn tn S:: c.. rr-1 o "d
-c..bO~
c.. -+->ri
-Q)
s::e¡rjc~
'l>t/J<U
.._.
(l)•..-i<.'1 :s.: '(l)ffi
i::rn
·<Uo+>.o~
o
> , 111 .. ro r-1 ,.e:·
• ,i:1 ....
::l ,.....
i-;, ro 'IJ ...+
'1=ll+-<
S::
C...
OC..¡rjr-l
•"":>V
.s::<1.>·n,
·
';ii ...._,
o I <1.1 .. <u t.O o o· t,3·.,... ri.,... ro • (l) c.. < «>
<1>
111 .::t +> S ::C: Cl,i .::t .._. •d +> (l) N"\lZ <U S::: •,-::, 'l> ·
S::CV
r-lC..o
~
C..CW+>r-1
..C::~~><-<'d
,<.'1"d,cu
.s::(l)·,,...·,-j,.-<
c..t.orn
. ...,
cu cu s::
•.P..S:: sed
v..c:: ·mo.i::
v,,... s::r-1 ro
.c..t,o"1
C:.>vsv
•S
rn'ti1mv...,,.....<1>,,...~
.-.: ,.-1 S
z ri''-::1 ,i:! 1:: c.. s t.O v 8 :s.: •e (l) c..>-:> +> UJ .. .,.
- rn M rn · ·. rn ~ u, c.., v ::l s:: 'd f!l
p.. v •
C..'0,-j
•::C:
O+l t/J•M (l) ~
UJ
+> c.,,.-. S::
C1>•.-i v· .. c..
S:: Q) !> ::l <1' C..,-l à;¡,...¡ Q3 W+>..q'd Q.l
'd...>O+>+'t.J<l.l"d..C::+>.O<l.lc,1CIJ;:tr-tS::-OC..~
q
-1:l;¡..,>"1
.0<1>>
.
·=·=:!:--~·--·'7· --------- -
\
I
·-=~·-:!:·
,,..
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
,11
·1I _
.
I
I ·.
II
I
1
I·
c..
>s:::C>i
c..v.,_.
v t.O -o
cnrni:::.
'OH...>
s~r10
o+>..C
ro rn ,....
i::cu«t
cu<-<<
rn
:,.:::
.....
!I)
Q.1
>.
c.,
o
4-<
.-i
.::t
tú)C...
•..-i
r-tE-1
•ri
,....¡
o.-1+>
Q)
~
s
(l)
-~+>
...... .
I:af'
.F
v~S::·~C1>P,-t<1>C1>
S::.dllS!l)C/.l
+>
(l)
•""'JV
..,...,
+>
.
_,. _ - -- --- ·-
"''
. ('J,
.::t
e-
z"'
I<\ tú)
..,>N«I
,-.f
ro°' p.,
~
......
. '•.
o
•ros v ..... N
~•d
c..
I<\
rl
o
bl)
.... ,
I'<\
r-1.
'O
s::.
·-
Q)
::i::
rn
r-1
(l)
:>
.....
t.,
.!<!
t/J
Q.)
N
N'\
I<\
r-1
,d
t,O
......
N
g
c..
,.....
..o
N
(l)
I<\
·.',.;
li)
s::
::l •
.o
(.s¡
....
c..
•.-1
(l)
Q)
ro c..
QJ
..,c
...... s::
u
rn
C....,>,-j Cil
Id (1'j C,:_.c::
P..
•d ...........
°''-o-
H
cu
ro
S:::
c..
c..< rn S:: <-<<,....
Q)......
·+>
Q.)
s::
::l
~
'+-<ll;+> ::l .. Q)I-;)+:>
..,> :::-. s::
i:::or-1<-<....:,c.,..,>
o
'O~
C..,-j
. ,..... rn o 11'
<U:zl
'~' rn cu.._._ c.,
Q.)
-'< ~'< • ro • ro ..e:: -+-> r-1 ru N'\p..
r..,.....
Srl..C:
s b.O...> u,
.. ..c::::,-.c..c,:1¡¡...,i:::.,...
E o c.,
o
'11 c..·
p.,Q ~'<. 'lJ
::;: ::l Q)
+>:X:: QJ
::s .u, o t.O •o+->'O+l
s::: (l) +>
QJ ~
C..<+-<
ro-'< o w
:::.ct-t C-,4
'l.>
c..µ::
..C::..,>
. o !/)
......
::l l<\,-j
·111-0
m
Q.)
..... ~
...... lt::
•
.-.: c.. '• o
Cl) c., c..
....
C.,
Cl)°'
"O......
'11~ "d
<U o-, c... s:: s
C.,,-j,+>(l)O
.r..,.
.
El'•.-<rl'i
-·-···
fil-+'<
..... ,..
.-
S::rlP..
'o-;)
(
. .,_ .. ,
>
- .~
"'1""'."
. ..,,.
+>UJ
.
Z Id
p..
"'·
.Qrxl
...... ::,. ...... s::
.,i:::,
- QJ
ltj
S,,r-i
. Q)
-.
34 af 66
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/09/2016
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport k0bt 22/8 2016
Rapport fœrdig 22/8 20 16
For ejendommen
Bysteevnet 1 O, 9560 Hadsund
Ejendommens adresse:
Matr.nr ..
. Bystœvnet l O, 9560 Hadsund
...................................................•.............
31 f Veddum By. Skelund
Grundareal
.................
Ejendomsnummer:
865m'
004507
Kommune:
.......................................................
Ejerforhold:
Mariagerfjord Kommune
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Enhedens samlede areal:
.........................................
Anvendelse
........
Antal vœrelser:
?Om'
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
.
.
3
Antal samlet fast ejendomme
Antal bygninger:
.....
.
I
.. 2
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 3 lf Veddum By, Skelund
--=-dr.,
ERHVERVSSTYRELSEN
15/09/2016
Rapport-ID: d54af28a- 7564-4904-b613-58d60d0b0629
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
lndhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resumé
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
........ .
3
Uddybning af enkelte svar
Rapport kebt 22/8 201 6
Rapport faardig 22/8 2016
Bygninger
. ..
6
Olietanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0konomi
.... 6
Ejendomsskat (grundskyld).
Ejendoms- og grundvœrdi ..
Forfalden gœld til kommunen
.
Planer
. .... ......
Zonestatus
Lokalplaner
Kommuneplaner
Varmeforsyning
6
. .. 7
... 7
············································
8
...... 8
..... 9
.
Vand
.
..
10
. . ...
13
. . 14
Aktuelle añebstorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aktuel vandforsyning. .
.......... ...
. .. 14
Spildevandsforhold.
. . 15
Grundvand - Drikkevandsinteresser.
.
16
Grundvand - F0lsomme indvindingsomräder
17
Jordforurening
........ . ........
Lettere jordforurening
17
....
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
17
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
F.0lgende bilag kan hentes:
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelsen
Ejendomsskattebillet
Vurderingsmeddelelse
Forfalden g~ld til kommunen
Vejforsyning
Jordforureningsattest
Side 2 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36 af 66
Resumé
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Rapport k0bt 22/8 2016
Rapport faardig 22/8 2016
............
Energimrerkning
Hvad er ejendommens energimrerke?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.......
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Ja. se bi lag
Ejendommen har ikke naget energima:rke
.
. Nej
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport
for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
Byggesag
Er der igangvœrende byggesag for ejendommen? ..
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
. .. Nej
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger pà ejendommen, som er dœkket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
....
Nej
Olietanke
Er der registrerei oplysninger om olietanke pà ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Fredede bygninger
Er der registrerei fredede bygninger pá ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
... Nej
0konomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skai der betales i ejendomsskat for ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Statstilskud after stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
af skov efter stormfald?
. ... 2.624 kr.
. Nej
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Ejendoms- og grundvrerdi
Hvad er ejendommens veerdì if0lge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Ja. se bi lag
350.000 kr.
..... Ja, se bi lag
Forfalden gœld til kommunen
Er der utinglyste greldsposter/garantier/restancer
til kommunen, der hasfter pà ejendommen og dermed
overtages af k0beren?...................
.
Ja. se bi lag
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Bernasrk Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gaild til forsyningsselskaber.
Huslejenœvnssager
Er der registrerei én eller ftere huslejenrevnsager eller ankenrevnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
Jordrente
Side 3 at 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Er ejendommen pálaqt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.... Nej
Planer
Zonestatus
Bystcevnet 10
9560 Hadsund
Rapport k0bt
22/8 2016
22/8 2016
Rapport faardig
Hvilken zonestatus er registrerei for ejendornrnen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendornmen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Ja
Kommuneplaner
Kommuneplaner
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Ja
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i omrädet omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Se bilag.
Hovedstadsomrädets transportkorridorer
Er det registrerei, at ejendommen er hell eller delvist beliggende indenter hovedstadsomrädets
transportkorridorer?..
.
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
Vand
Aktuelle añebstorhold
Hvilke añebstorhold er der registrerei for ejendommen? . Afl0b til spildevandsforsyningens renseanlacg
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendornrnen? ... Privat aiment vandforsyningsanlacg
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Päbud/dispensationer/anbefalingervedr. vandindvindingsanla¡g pä ejendommen
Findes der pa ejendommen vandindvindingsanla,g/-boringer, hvortil der er udstedt pàbud eller givet
kogeanbefaling?..
Nej
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Spildevandsforhold
Er der pa ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandstorhold?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.... Ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et ornráde med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.
Ja
Grundvand - F0lsomme indvindingsomräder
Er ejendommen beliggende i et telsornt indvindingsomräde?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Ja. se bi lag
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et omräde klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Päbud iht. jordforureningsloven
Er der pa ejendommen registreret pábud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet
(DAI)?..
. .... Nej
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Natur, skov og landbrug
Side 4 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Fredskov
Er ejendommen pàlaqt fredskovspligt?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
..
Nej
. ....
Nej
Majoratsskov
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Er der noteret majoratsskov pá ejendommen? ..
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Rapport k0bl 22/8 2016
Rapport frerdig 22/8 2016
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandleb oá ejendommen?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
De faktiske romold pâ arealet afgm, om deter beskyttet aller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
ydertigere information.
Internationale naturbeskyttelsesomräder
Er der arealer, der er udpeget som international! naturbeskyttelsesomräde
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
pà ejendommen? ..... Nej
Landbrugspligt
Er ejendommen pàlaqt landbrugspligt?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
. ..........................................................
Naturper1er
Er der arealer, der er udpeget som naturperler oà ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
........
Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
80- og äbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en se- eller äbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.........
.
Nej
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
......... Nej
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
.... Nej
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indentar en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
... Nej
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger pá ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 22. august 2016
Nej
Side 5 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39 af 66
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Olietanke
Rapport kebt 22/8 201 6
Rapport
Jaardig
22/8 2016
Er der registreret oplysninger om olietanke pa ejendornmen?
Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietsnkbekendtqerelsen (BEK
724/2008).
For enhver olietank pà en ejendom, skai der indberettes oplysninger til kommunen. Dette
gailder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er slejtede. Nâr en olietank slejtes,
kan den enten forblive pä siedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornâr en olietank skai
sl0jfes, herunder sl0jfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en
olietank skai sleítes. Olietankene vil typisk vœre registrerei med oplysning om fabrikations og
etableringsär, en raikke tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sl0jfning.
Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af
ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bernasrkes at olietankens registrering i BBR ikke i
sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet
fra ejendommen.
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Olietank
Nummer for teknisk anlœq.
.............. o
. ... o
Etableringsär
Fabrikationsar
..
Sterrelse
......................
Placering
..... Over terreen, udenders
lndhold
.
01
....... Fyringsgasolie
Kontaktoplysninger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring
0konomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skai der beta les i ejendomsskat for ejendommen?..
.
2.524 kr.
Ejendomsskat opkrasves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste qrundvœnfiansasttelser. Promillesatsen varierer afhamgig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgä grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige daikningsbidrag.
.
Skatteär ..
Kommune
........
............ O kr.
Grundskyld af vairdi af skovbrug/landbrug
Grundskyld af vairdi
at stuehus
.
..
erhvervsejendomme
Drekningsatgift af forskelsveercí
Drekningsatgift
Mariagerfjord Kommune
2.623,68 kr.
Grundskyld
Drekningsatgift,
2016
..
O kr.
.. . O kr.
O kr.
at grundva,rdi
. O kr.
Side 6 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Dœkningsafgift at grundvœrdi (statsejendomme)
. . .... ..... .. O kr.
Skat ialt..
. .... 2 623,68 kr.
Kontaktoplysninger
Bystffivnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport k0bt
Kommunen
Administrativ myndighed ..
0konorni
22/8 2016
22/8 2016
Rapport faardig
Ejendoms- og grundvzerdi
Hvad er ejendommens veerdi itelge den offentlige vurdering?
350.000 kr.
Ejendomsvurderingen er et sken, hvor SKAT fastsœtter ejendomsvœrdi, grundvœrdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsvœrdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet är, men ejendomsvurderingssystemet er under omlœgning. lndtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2Y, procent for
private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsär ...
2015
Dato for seneste vurdering eller œndring ..
. .... 01-10-2015
Ejendomsvœrdi. .
. ...
Grundvœrdi.
350.000 kr.
......... 89.200 kr.
.
Fradrag ..
o kr.
.
Stuehus grundvœrdi..
Stuehusvœrdi
.
..
o kr.
o kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring
.
www adresse..
Det lokale skattecenter
Du kan se adressen for det lokale skattecenter pa
vurderingsmeddelelsen.
http://www.skat.dk/
0konorni
Forfalden gëEld til kommunen
Er der utinglyste ga2ldsposter/garantier/restancer til kommunen, der ha2fter pa
ejendommen og dermed overtages af keberen?..
.
Ja
Bemœrk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gaild til
forsyningsselskaber."
Her angiver kommunen, om der lii kommunen er utinglyste gaildsposter, der hœrter pa
ejendommen og dermed overtages af en eventuel k0ber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der mätte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen {eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderär ber
rapporten fornys efter nytär. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gœldsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontaktes. Vedr. beleb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hœfter pâ ejendommen.
lnddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
. . Ja
Er der forfalden gœld pá ejendommen? ..
Forfalden gœld i alt..
. ..
Gœlden er opgjort pr...
6595,68 kr
11-10-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato
Der er renter, der er overtert ti! ESR og derfor ikke er medtaget i opqerelsen ..
Forfalden gaild bilag
.. 11-10-2016
..
Nej
...... Se bi lag
Side 7 at 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport kebt 22/8 2016
Rapport fa,rdig 22/8 2016
G~ldsposter vedr0rende: Ejendomsskat
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype
.
. ..... 2.616.48 kr
G~ldsposter vedr0rende: Renovation
. 2.611.23 kr
Krav i alt vedrmende denne gaaldstype ....
G~ldsposter vedr0rende: Rottebek~mpelse
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype. . .
.
. .
. 5.40 kr
G~ldsposter vedr0rende: Skorstensfejerbidrag
Krav i alt veorerence denne gaaldstype
473,22 kr
G~ldsposter vedr0rende: Rente ejendomsskat
. ... 466,89 kr
Krav i alt vedrnrende denne gaaldstype ..
G~ldsposter vedr0rende: Gebyr
..... 396.36 kr
Krav i alt vedrnrende den ne gaaldstype ..
G~ldsposter vedr0rende: Renter
.................................. . .............. .
Krav i alt vedrmende denne gaaldstype
26,lOkr
G~ldsposter vedr0rende: Byggesagsgebyr
................
Krav i alt vedrnrende denne gaaldstype
O kr
G~ldsposter vedr0rende: Kloaklan
Krav i alt veorerende denne gaaldstype . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . . O kr
G~ldsposter vedr0rende: Landvindingslag
. Okr
Krav i alt vedrerende denne gaaldstype ...
G~ldsposter vedr0rende: T0mning bundf~ldningstank
..............
Krav i alt vedrnrende denne gaaldstype
O kr
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret
for ejendommen?..
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusomräder. Der gœlder forskellige
regler alt afhœngig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusomräder fremgär af planlovens § 34.
Q
CJ
6-
Zonestatus: Byzone
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Andel at matrikel daakket at zonen
100%
.
Kontaktoplysninger
Administrativ
Kommunalbestyrelsen
myndighed
Side 8 al 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kontakt egen kommune
Kontaktoplysninger - forklaring
Planer
Lokalplaner
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?..
Rapport kebt 22/8 201 6
Bernœrk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner,
Lokalplaner for delomräder og Temalokalplaner for delomräder.
Rapport faardig 22/8 2016
....
Ja
Lokalplaner, vedtagne
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et besternt,
afgra:Jnset ornráde rná benyttes eller et projekt konkret skai udteres.
Lokalplan: "Ramme lokal plan" for Veddum By
.. "Rammelokalplan· for Veddum By
Planens navn
BL.04.01
Plannummer..
Kommune
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariagerfjord
.................
Planstatus ..
Vedtaget
28-10-2004
Dato for offentligg0relse af planforslag
. ... 24-02-2005
Dato for vedtagelse af plan ..
Dato for ikrafttraedelse af plan..
l 5-03-2005
Dato for start af offentligg0relsesperioden
09-1 1 -2004
Dato for slut pá offentligg0relsesperioden ..
04-01-2005
....
Generel anvendelse
Specifik anvendelse
Blande! bolig og erhverv
. .. Blandet byomrâde
.
Byzone
Planzone ..
Link til plandokument
Link
Matr.nr. 31 f Veddum By. Skelund
..........
Andel af matrikel daekket af plan
100%
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . .
.
Kommunen
Lokalplaner, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Lokalplaner for delomräder, vedtagne
En lokalplan for delomräde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx vœre overordnede
rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delomrädet udla:Jgger mere detaljerede rammer.
Se ievriqt "Lokalplaner, vedtagne".
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
.
Kommunen
Side 9 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Lokalplaner for delornrâder, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner for delomräder, vedtagne "
Temalokalplaner, vedtagne
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Rapport k0bt 22/8 2016
Rapport frerdig 22/8 2016
Temalokalplaner, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner for delornrâder, vedtagne
Se forklaring under "Lokalplaner for delomräder, vedtagne "
Temalokalplaner for delornrâder, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner for delomräder, vedtagne"
Planer
Kommuneplaner
Kommuneplaner
Ja
Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skai efter planloven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode pá 12 är og fastloogger de
overordnede mäl og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, bâde i byerne og i det
äbne land. Kommunalbestyrelsen skai lebende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udqer rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling at en rookke
sager, herunder den konkrete administration i det äbne land og anseqrmqer om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de tastseetter
rammebestemmelserne for delomräderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens sterste heide - og andre soorlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan: Mariagerfjord KPL 2013-2025
......................
Planens navn..
Kommune
Mariagerfjord KPL 20 l 3-2025
. . Mariagerfjord
.
. ..... _ Vedtaget
Planstatus ..
Dato for vedtagelse af plan
Dato for ikrafttrredelse af plan
.
Link til plandokument. .
. ...
19-12-2013
. ...
11-02-2014
.
Link
Kontaktoplysninger
Kommunen
Planloventorvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vecrerence driften
af PlansystemDK kontaktessystemets hotline pà
[email protected] eller telefon 7254 4804.
Langelinie Allé 1 7, 21 K0benhavn 0
3529 1000
[email protected]
https://erhveNsstyrelsen.dk/
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring
Adresse..
Telefonnummer ..
Emailadresse ..
wvvvv adresse ..................•........................
Side IO af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
BystaJvnet 10
9560 Hadsund
T emakommuneplanramme, fors lag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplanramme,vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
22/8 2016
Rapport f,erdig 22/8 2016
Rapport k0bt
T emakommuneplantillëEg, fors lag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantitlœg. vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Veddum - landsby (gl. del).
Planens navn
. . Veddum - landsby (gl. del).
Plannummer ..
. . . . . . VED.BU
Kommuneplanid pà den kommuneplan, rammen vedrerer.
Kommune ..
···········
2653177
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariagerfjord
Navn pá plandistrikt
..... Hadsund
Planstatus ..
.
Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
................. 19-12-2013
Generel anvendelse
..
Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv
...........
Konkret anvendelse
....... .
Landsbyomräde
Landsbybebyggelse
Planzone .
Byzone
Fremtidig planzone
. . Byzone
Maksimal bebyggelsesprocent
25%
Maksimalt anta! etager
.
Maksimal bygningsh0jde ..
. . .
.
.
2
8,5 m
Notai om genere! anvendelse . Blandet landsbybebyggelse. Boliger, service, institutioner mindre butikker
og ikke generende erhverv. Landsbyens SiErlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter skai fastholdes.
Notai om omrädeanvendelsen
. Detailhandel: I centeromrädet er der i planperioden mulighed for en
tílvœkst pá et brutoetageareal pä op til 1 500 m'. Oagligvarerbutikker max. brutoetageareal 1 000 m'
udvalgsvarerbutikker max. brutoetageareal 500 m'.
Notai om bebyggelse
Bebyggelsesprocent: H0jst 25 for boliger og hejst 40 for anden bebyggelse.
Etageantal: H0jst 2 for boligbebyggelseog h0jst 1 Y, etage for anden bebyggelse. Lokalplan skai som
udgangspunkt omfatte hele byen.
Notai om ophold
.. Min 1 00 % af boligarealet.
Notai om milj0 ..
.
Notai om lokalplan
.....................................................
Link ti! plandokument
Mllj0klasse: l -3
LP BL04.01 (24.02.2005)
. .................
Link
Side 11 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
BystEEvnet 1 O
9560 Hadsund
Matr.nr. 3 lf Veddum By, Skelund
Andel af matrikel daskket af plan
1 00 %
Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Rapport kebt 22/8 2016
Rapport faardig 22/8 2016
Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 2007
... Kommuneplanstrategi 2007
Planens navn
Kommune
..............
Planstatus
. ..... Fuld revisan
Omfang af revision ..
Dato for offentliqqerelse
Mariagerfjord
... Forslag
.
af planforslag
23-08-2007
Dato for start pá oñentìíqqereìsesperioden
11-09-2007
Dato for slut pá offentligg0relsesperioden
06-11-2007
...............
Link til plandokument..
Link
Kommuneplan: Mariagerfjord Strategi 201 S
Planens navn ..
..............
Mariagerfjord Strategi 2015
Kommune
. Mariagerfjord
.
.. .........
Planstatus ..
Omfang af revision ..
Forslag
. . Delvis revision
Dato for offentligg0relse af planforslag ..
18-12-2015
Dato for start pà offentligg0relsesperioden
18-12-2015
Dato for slut pà offentligg0relsesperioden. . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . 26-02-2016
Link
Link til plandokument
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Mariagerfjord Strategi 2011
Planens navn ..
..........................................
Plannummer
Mariagerfjord Strategi 2011
..
..
Kommune.
2011
.
Planstatus
.
Omfang af revision ..
Mariagerfjord
.
Vedtaget
. . Fuld revisan
Dato for vedtagelse af plan
01-02-2012
Link til plandokument
............
Link
Kornmuneptantillzeg. forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kornrnuneplantillzeg. vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Side 12 at 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Kornrnuneplantillzeg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Komrnuneplantillzeg. vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Rapport keot 22/8 2016
Rapport faardig 22/8 2016
Planer
e <S--
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning el Ier er der forsyningsforbud?
Bemœrk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsomrâde, Ornráde med forsyningsforbud
samt Omräde med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.
Forsyningsornrâde, vedtaget
Et forsyningsomrâde er et omrâde, som at kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (ogsä kaldt:
forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er lii râdighed for omrâdet.
Hvis omrâdet ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i omrâdet typisk
individuelle opvarmningsformer, sásorn oliefyr eller varmepumpe.
Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsomrâde?
Varmeforsyning: VEDDUM-SKELUND-VISBORG KRA - Fjernvarme
Navn pá forsyningsomräde ...
. VEDDUM-SKELUND-VISBORG KRA
Forsyningsform ..
.........................................................
Forsyningsselskab
Fjernvarme
VEDOUM-SKELUNO-VISBORG KRAFTVARMEVfERK AMBA
Matr.nr. 3 lf Veddum By, Skelund
Andel af matrikelnummeret,
der er dœkket af planen
.... 100%
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
.
Kommunen
Kontakt egen kommune
Ornráde med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis del skennes necvenoìqt for qennernterelse at varmeplanlœgningen, kan kommunen
bestemme, at nœrmere angivne opvarmningssystemer ikke rnà etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgramset geografisk omräde. Sädanne forsyningsforbud
foretages typisk i omrâder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgär ikke at denne registrering.
Er matriklen beliggende i et omräde med forsyningsforbud?
.
G)<:J--
Varmeforsyning: Veddum By - El
Navn pa ornráde med forsyningsforbud..
. Vedd~
Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?
~
~
Matr.nr. 3 lf Veddum By, Skelund
Andel af matrikelnummeret, der er dœkket af planen
. ...
100%
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Side 13 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47 af 66
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Omräde med tilslutningspligt vedtaget
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pälœgge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i omrädet.
.
Er matriklen beliggende i et omräde med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?.
Ja
Rapport k0bt 22/8 2016
Rapport taardig 22/8 2016
Varmeforsyning: BL.04.01 - Lokalplan
Navn pá omráde med tilslutningspligt
. ...........................
Type af tilslutningspligt
....
BL04.0l
Tilslutningspligt ny bebyggelse
Tilslutningspligt i henhold til
........
Dato for beslutning
. ...
Lokalplan
l-t-
20050224
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Andel af matrikelnummeret, der er drekket af planen . . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . l 00 %
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Vand
Aktuelle aftebstorhold
Hvilke atlebsforhold er der registreret for ejendommen? .. Afleb
til spildevandsforsyningens
renseanlasg
For alle bebyggede ejendomme skai det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
omrâde. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret ornráde kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et omräde, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befœstede
arealer) og spildevand (kekken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rersysterner eller om alt
bortledes i ét og samme rersystern. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret ornráde eller er udträdt af kloakfœllesskab, kan inddeles efter den rnàde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
...............................
Añebsforhold ..
Atleb til spildevandsforsyningens renseanleeg
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Vand
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
....
Privat. aiment
vandforsyningsanlëEg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx aiment eller privat
aiment vandforsyningsanlœg, brand, vandindvindingsanlœg (egen boring), ikke aiment
vandforsyningsanlœg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr. 31f Veddum By, Skelund
.. Privat. aiment vsndforsyniogsenleeg
Vandforsyning
Side 14 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Vand
Bystœvnet 10
9560 Hadsund
Rapport kebt 22/8 2016
Rapportfrerdig 22/8 2016
Spildevandsforhold
Er der pa ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
····· Ja
Spildevandsforhold for ejendommen
Hvis kommunen har givet pábud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil
de fremgä her.
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Añebstorhold
A fl0b til spildevandsforsyningens renseanlœg
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om noveerende kloakering samt eventuell planlagt
aindring heraf. Kloakoplande má ikke veers i strid med kommuneplaner og vandplaner.
.. Ja
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?
Spildevandsplan: A.5.1 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand l0ber i
hver sin ledning)
Navn pà omräde med kloakopland ..
..........................................................
AS1
Separatkloakeret (spildevand og overfladevandleber i hver sin ledning)
Eksisterende kloaktype
Er der planlagt œndrinqer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i del ornràde, hvor
ejendommen er beliqqende?..
.
Nej
,~
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Andel af matrikelnummeret, der er daskket af planen (%).
..........................
100
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Kloakopland, forslag
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?
. Nej
Udtreeden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer pà, om kommunen evt. er indstillet pá at ophœve tilslutningsretten og -pligten lii
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omräde, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet pá at
ophseve tilslutningsretten og -pligten lii spildevandsforsyning hell eller delvist?
Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger- forklaring
.
Kommunen
Kontakt egen kommune
Side 15 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystrevnet 10
9560 Hadsund
Rapport keot 22/8 2016
Rapport fa,rdig 22/8 2016
Udtra:den af Spildevandsforsyningsselskab, forslag
Er matrikelnummeret beliggende indentar et omräde, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophreve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt el/er delvist?
Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed .......•.......................
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gailder i det omräde ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spìldevancsanlœq skai opfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et omräde, hvor der er udpeget renseklasse?
..... Ja
Spildevandsplan: 2339 - O
. ..... o
Renseklassekode.
Renseklasse
....
Kode for omräde med renseklasseopland. . .
Reduktion af organisk stof
1.1
.
Navn for omràde med renseklasseopland
.. Nordlige Kattegat, Skagerrak
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Andel af matrikelnummeret der er dœkket af planen
100%
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Vand
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et ornràde med drikkevandsinteresser?
.......
Ja
Oplysningen viser drikkevandsomräder i kategorierne "Omräder med Sairlige
Drikkevandsinteresser (OSO) og "Omräder med Drikkevandsinteresser (00). OSDomrâderne er oprindeligt udpeget ud fra f0lgende 4 kriterier: 1. Del fremtidige
drikkevandsbehov skai kunne dœkkes af omräderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skai vœre
den beds! mulige. 3. Den naturlige besky11else skai vesre den beds! mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skai kunne bevares, samt byomrâder med et start antal
forureningskilder skai kunne udelades. Omräder med drikkevandsinteresser (OD) er omräder,
hvor der lindes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformäl men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandveerker og erhverv. Der har tidligere veeret en
afgrainsning af Omräder med Begrainsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke laingere.
Matr.nr. 31f Veddum By, Skelund
Er matriklen beliggende i et omräde med drikkevandsinteresser?
Se kort for matriklen pá Danmarks Milj0portal
.
... Ja
.
Link
Omräder pá matriklen:
.. Omräder med sa:rlige drikkevandsinteresser
Type af omräde
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . .
.
Kommunen
Vand
Side 16 al 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Grundvand - F0lsomme tndvindlngsornráder
Er ejendommen beliggende
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport keb: 2218 201 6
i et telsornt indvindingsornráde?
Ja
F01somme indvindingsomräder udpeges inden for Omräder med Saarlige
Drikkevandsinteresser (OSO) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for
OSO. Der udpeges to typer af tetsomme indvindingsomräder; Nitratfalsomrne
indvindingsomräder (NFI) og Spr0jtemidde~0lsomme indvindingsomräder (SFI).
Rapport frerdig 22/8 2016
Matr.nr. 31 f Veddum By, Skelund
Er matriklen beliggende i et retsornt indvindingsomräde?
Ja
Se kort for matriklen pá Danmarks Milj0portal
.......
Link
Omräder pá matriklen:
Type af omräde ....
.. Nitratf01somme indvindingsomrâder
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed
Jordforurening
Lettere jordforurening
Er ejendommen
beliggende i et om rade klassificeret
som lettere forurenet?
~
V
Her oplyses, om ejendommen ligger i et ornráde, hvor jorden antages at vasre lettere
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der vœre anmeldepligt ved
starre jordflytning.
t"'~
"J
Matr.nr. 31f Veddum By, Skelund
Er matriklen beliggende i et starre omräde klassificeret som lettere forurenet? ...
Se kort for matriklen pà Danmarks Milj0portal
.
Ja
... Link
Omräder pâ matriklen:
Type ...
... Omrâdeklassificering
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
.
Kommunen
Side 17 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Rapportkebt 22/8 2016
Rapport !,erdig 22/8 2016
En ejendomsdatarapport bestilles efter frernseqrunq af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den páqeeldende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar pà
et sperqsrnàl og evt. et bilag. De hentede oplysninger prassenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en rœkke bìlag samt et
appendìks, hvor der kan lœses nœrmere om oplysningerne, der indgär i
ejendomsdatarapporten. Endelig pressenteres et overblik over svarene i ejendornsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdn til elektronisk visning eller udskrift.
Du tàr besked pr e-mail/SMS, nàr rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at tä svar
fra kommunen vedrerende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgä af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". När alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten tá status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport mà kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fàet samtykke fra ejeren. Der kan derfor vœre oplysninger, som ikke
fremgär af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
lindes i Appendiks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Energimrerke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Forfalden greldsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne pà BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold pà
ejendommen, ogsä selvom de ikke nedvendiqvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed pá BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimi!!rkning
Et enerqìmœrke er en vurdering af en bygnings enerqirnasssiqe tilstand. En bolig, der sailges, skai have et
gyldigt energimœrke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn pà skader.
Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret eñnstallatervrksornheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professione! og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 18 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Byggesag
En byggesag vedrerer nybyggeri,
til/ombygning,
Kommunen registrerer oplysninger
omfang,
anrneldelse/anseqninq,
œndret anvendelse
om byggesagen i Bygnings-
tilladelser,
päbegyndelse
eller nedrivning
og Boligregistret
og tuldterelse.
(hel eller delvis).
(BBR), fx om byggeriets
Visse byggesagstyper
registreres
ikke i BBR.
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport kabt 22/8 2016
Rapportfrerdig 22/8 2016
Byggeskadeforsikring
bygherrer vesret forpligtet
Siden 1 . aprii 2008 har professionelle
forbindelse
ogsä,
nàr
med nybyggeri af private helärsboliger.
der etableres nye boligenheder
byggeskadeforsikring,
til at tegne en byggeskadeforsikring
Forsikringspligten
i eksisterende
vil der vœre en eftersynsrapport
byggeri. Hvis ejendommen
for hhv. t-ärs
i
gaalder fra 1. juli 2012 i nogle tilfaalde
og ö-árs
er omfattet af
eftersyn.
Olietanke
Kommunen
registrerer
oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig.
(BBR). Oplysningerne
Det berneerkes at olietankens
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest.
Der vises ikke oplysninger
registrering
i
om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger
i Danmark.
Del er bygninger,
Alle fredede bygninger er !redet bade udvendigt og indvendigt,
aandringer,
som skennes at have national interesse.
og der skai seqes om tilladelse til alle
som gär ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
opkreeves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats
Ejendomsskat
to seneste grundvaardi
ansaattelser.
den samlede ejendomsskat
Promillesatsen
varierer afhaangig
af kommunen.
af den laveste af de
Derudover kan der i
indgä grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige daakningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ans0gning
yde tilskud
som f0lge at storme. Tilskuddet
lii oprydning
eller gentilplantning
gives kun til skovejere,
at private fredskove,
som har tegnet en basisforsikring
der er veeltet
mod storm/aid.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet
indeholder
som ejeren er forpligtet
afgifter,
oplysninger
om opkraavning af den ejendomsskat
til at belale til kommunen.
der opkrœves af kommunen.
Ejendomsskattebilletten
Det er dog forskelligt
(grundskyld mv.),
kan ogsä indeholde
fra kommune
lii kommune,
andre
hvilke afgifter der
opkreeves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundvël!rdi
Ejendomsvurderingen
forbedringer.
grundvaardi
og evt. fradrag for
har betydning for ejendomsskatter(ejendomsvaardiskat
og kommunal
Vurdering er hidtil sket hvert andel àr, men ejendomsvurderingssystemet
ejendomsskat).
omlaagning.
er et sken, hvor SKAT tastseetter ejendomsvaardi,
Ejendomsvurderingen
lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem,
2\/2 procent for private ejendomme.
For erhvervsejendomme
er under
bruger SKAT 2011-vurderingen
bruges vurderingen
nedsat med
fra 2014.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen,
ejendomsvaardi,
som fremgär
grundvaardi
at vurderingsmeddelelsen,
og evt. fradrag for forbedringer.
er et sken, hvor SKAT tastsastter
Hidtil er vurderingsmeddelelserne
hvert andel är, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem,
vurderingsmeddelelse.
erhvervsejendomme
Derfor KAN vurderingsmeddelelsen
fra 2012. Se seneste vurdering
send! ud
sender SKAT ikke automatisk
for private ejendomme vœre fra 2011
under " Ejendoms-
en ny
og for
og grundvaardi".
Forfalden gël!ld til kommunen
Forfalden gaald til kommunen
er fortrinsberettiget
typisk om f0lgende former for gaald:
og lignende. At et gaaldskrav
tinglysning
gaald, hvor det er kommunen,
Ejendomsskat,
er fortrinsberettiget
og forud for al anden pantegaald.
skorstensfejning,
betyder,
Fortrinsretten
der er kreditor.
rottebekaampelse,
Der oplyses
vejvedligeholdelse
at kravet haafter pä den faste ejendorn uden
fremgär af Tinglysningslovens
§ 4 og en raakke
sektorlove.
Huslejemevnssager
I alle kommuner lindes et huslejenaavn, som atqer de tvister, der opstár imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger.
Naavnet skai indberette
modtages
i neevnet den 1. september
sager til Naavnsdatabasen.
lndberetningen
omfatter
sager, som
2012 og senere. Der kan vœre tale om verserende
og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens sterrelse.
Side 19 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystrevnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport keot 22/8 201 6
Arbejderbolig
Arbejderboliger
er ejendomme,
forialder til ubetinget
gaeldsovertagelse.
hvor der er ydet statslän
indfrielse
ved ejerskifte,
Jordrente
Ejere at ejendomme,
der pàhviler jordrenteforpligtelse,
kontante
til staten. Jordrenteforpligtelsen
Jordrenteforpligtelsen
og optersel
at beboelsen.
Lanet
aegtefaelle anseqe om
for ejeren pá ejendommen.
Der er bopaelspligt
grundvoordi
til keb af parcellen
dog kan en efterlevende
pá 2% at ejendommens
at ejendommen.
skai belale en halvàrlig afgift
kan overtages af en k0ber
at en
kan endvidere atleses ved indbetaling
atlesnnqssurn.
Rapport faerdig 22/8 2016
Zone status
Zonestatus
kan vaere landzone,
forskellige
bestemmelser
byzone eller sommerhusomràde.
at ejendommen.
for anvendelse
ved sterre byggeri, mens der i byzone afte er lokalplaner,
anvendelse
Afhaengig
af zonestatus
kan der vaere
I landzone skai der fx seqes om landzonetilladelse
der fastsaetter regler om bebyggelse
og
af arealer.
Lokalplaner
rnà
Grundejerne
ikke bygge nyt, aendre anvendelse osv. i strict med en lokalplan.
- efter nabohming - dispensere
fra en lokalplan,
hvis dispensationen
Kommunalbestyrelsen
ikke er i strict med principperne
kan
i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen
pà 12 ár
omfatter en periode
enkelte kommunes
rnàl og retningslinjer
og fastlaegger de overordnede
udvikling. Den udqer rammen for udarbejdelse
at lokalplaner
behandling af en rœkke sager, herunder den konkrete administration
og er grundlag
for den
for
i det àbne land og anseqninqer
om
byggetilladelse.
Varmeforsyning
Oplysningen
angiver,
fjernvarme.
hvilken forsyningsform,
Desuden oplyses om eventuel
der er til rädighed
for omrädet.
tilslutningspligVforblivelsespligt
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper
Det kan fx vaere naturgas eller
til en forsyningsform
samt om
(typisk el).
Vejforsyning
Der leveres kort for omrádet
vejmyndigheden
omkring ejendommen.
har registreret som vaerende
Status for veje uden farvemarkering
Kartet viser med farvemarkering
hhv. offentlige,
de veje, som
privat faellesveje eller private/almene
er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger
veje.
om disse.
Hovedstadsomrädets transportkorridorer
Transportkorridorerne
i hovedstadsomrädet
m.m. De er en del af den overordnede
respektive
grundejere
Hovedstadsomrädet
Bornholms
ikke
tàr
er arealer,
erstatning
og har hjemmel
for de begraensninger,
omfatter i denne forbindelse
Regionskommune,
der er reserveret til fremtidige
fysiske planlaegning
kommunerne
samt Greve, K0ge, Lejre,
de
târ
motorveje og baner
i planloven.
i Region Hovedstaden,
Roskilde,
Det betyder, at de
pälagt i denne sammenhaeng.
bortset fra
Solrnd og Stevns kommuner.
Aktuelle aflsbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand
og regnvand
bortledes
fra ejendommen.
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning
ejendommen
er tilkoblet,
fx aiment eller privat aiment
vandforsyningsanlaeg.
Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlël!g pä ejendommen
Kommunalbestyrelsen
ottentliqqereìse
offentlige
indberetter
og videregivelse
oplysninger
af betydning
af visse oplysninger
for ejendomshandler
pä vandforsyningslovens
database for geologi, grund- og drikkevand,
med henblik pä
ornràde
til den faelles
Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen
viser, om ejendommen
drikkevandsomrädets
kategorisering
er beliggende
indenfor et drikkevandsomräde.
kan der vaere begrœnsninger
Afhoongig
for anvendelse af arealerne
af
pá
ejendommen.
Grundvand - Fslsomme indvindingsomräder
Oplysningen
er etableret
indvindingsomräder.
begrœnsninger
for at beskytte drikkevandet
Hvis ejendommen
for anvendelse
er beliggende
af arealerne
pá
nitral-
og sprejterniddeltelsomrne
indentar
et tetsornt indvindingsomräde,
kan der veere
ejendommen.
Side 20 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
54 af 66
g
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Jordforureningsattest
Danmarks Milj0portals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Bystrevnet 10
9560 Hadsund
Rapport k0bt 22/8 2016
Rapport faardig
22/8 2016
Kortlagt jordforurening kan vaere betegnet som kortlagt pà hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgär ogsä at jordforureningsattesten.
Lettere jordforurening
Byzoneomräder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Del kaldes omrâdeklassificering.
Omràdeklassificeringener dog ikke n0dvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
vicien om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgä under "Anden vicien". Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der vaere anmeldepligt ved starre jordflytning.
Päbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se. om kommunen har udstedt päbud pá ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om pàbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtqerelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
När en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet. til enhver tid har pligt til at
anvende del til skovbrugsformäl. Med fredskovspligten telqer desuden en raekke regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Majoratsskov
lf0lge skovloven skai majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at
ophaeve majoratsskovnoteringen pá hele eller dele af skoven.
Beslcyttet natur
Beskyttet natur kan vaere beskyttede naturtyper eller vandleb jf. naturbeskyttelsesloven§ 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et omräde med beskyttet natur, kan der vaere begraensninger for
anvendelse at arealerne pá ejendommen.
Internationale naturbeslcyttelsesomräder
Internationale beskyttelsesomrâder er opdelt i hhv. Ramsaromrâder, Fuglebeskyttelsesomrader og
Habitatomräder. Hvis ejendommen er beliggende indentar et omräde med internationale
beskyttelsesomràder, kan der vaere begraensningerfor anvendelse af arealerne pá ejendommen.
Landbrugspllgt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt pä alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m2). När en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet at landbrugslovens regler. Det betyder, at der gailder
sairlige regler for disse ejendomme f.eks. ved ken og salg. Der er ikke naget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skai anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler er sairligt vairdifulde og svœrt tilgaingelige grais- og naturarealer. der er beliggende indenfor
sairligt retsornme landbrugsomräder (SFL). Hvis der er naturperler pä ejendommen, kan der vaere
begraensningerfor anvendelse af arealerne pá ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone pá 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gaelder for alle offentlige skove og
for private skove med et samrnenhesnqeode areal pâ minds! 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Ss- og äbeskyttelseslinjer
S0beskyttelseslinjen har lii formäl at sikre seer som veerdìtulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generell forbud mod
aendringer, dvs. at der ikke mä placeres bebyggelse. foretages aindringer i terreenet, beplantningen o.I.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone rnált fra kirkebygningen. Den skai sikre, at der ikke optares
bebyggelse over 8,5 m. som virker skaemmende pá kirken.
Side 21
15/09/2016
ar 22
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
55 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport kebt 22/8 2016
Rapport fa,rdig 22/8 2016
Klitfredningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at rendre tilstanden af klitfredede arealer eller at udeve aktiviteter, der kan
rare til eqet risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I äbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede omräder typisk 1 00
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje rná der blandt andel ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages asndringer i terrasnet.
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsasndringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og mà derfor ikke anvendes til at aíqere, om der er beskyttede diger i et
omràds.
Miljssag
Her oplyses om der er relevante, igangvasrende milj0sager pá ejendommen. Milj0sager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 22 af 22
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
56 af 66
Overblik- arbejdsredskab for den protessione11e bruger
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Resumé
Bystœvnet 1 O
9560 Hadsund
Rapport keot 22/8 2016
Rapport fœrdig 22/8 2016
Ejendommen
Ejendommens adresse:
Matr.nr.
Grundareal
Ejendomsnummer:.
Kommune: ....
Ejerforhold:
Enhedens samlede areal:
Anvendelse:
Antal vrerelser:
Antal samlet fast ejendomme:.
Antal bygninger:..
..
... Bysta:vnet l O. 9560 Hadsund
........... 31 f Veddum By. Skelund
................... 865m'
. .....
004507
.
Mariagerfjord Kommune
. Aktie-. anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
.... ?Om'
.... ..
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
...... ............................. . ............
3
....... 1
..
. .... 2
Bygnlnger
BBR-meddelelsen. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja. se bilag
Energimrerkning
...............
. . Ejendommen har ikke naget energima:rke
Tìlstandsrapport .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .
.. .... Nej
Elinstallationsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Nej
Byggesag
.. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . Nej
Byggeskadeforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Nej
Olietanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja
Fredede bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Nej
0konoml
Ejendomsskat (grundsky1d) .. . ..
..
.
2.624 kr.
Statstilskud after stormfald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej
Ejendomsskattebillet..
.
Ja. se bilag
Ejendoms- og grundvrerdi
350.000 kr.
Vurderingsmeddelelse
. . . . . .. . . . . .. . . . .. .
.
Ja. se bi lag
Forfalden greld til kommunen
Ja, se bi lag
Huslejenrevnssager
... .
Nej
Arbejderbolig
.. . . .. . .. . . ..
.. . Nej
Jordrente
. . . . Nej
Planer
Zonestatus
Lokalplaner
Kommuneplaner
Varmeforsyning .
Vejforsyning. _
Hovedstadsomrädets transportkorridorer
... Byzone
. Ja
Ja
.
Ja
.... Se bi lag.
. Nej
Vand
Aktuelle añebstorhold.,
.
Añeb til spildevandsforsyningens renseanleeg
Aktuel vandforsyning...
.
Privat. aiment vandforsyningsanla:g
Päbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlreg pá ejendommen
Nej
Spildevandsforhold
Ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser
. . . Ja
Grundvand - F0lsomme indvindingsomräder. . .
. . Ja
Jordforurenlng
Jordforureningsattest
Lettere jordforurening .
Päbud iht. jordforureningsloven
.
Natur, skov og landbrug
Fredslkov.
Majoratsskov .
Beslkyttet natur. __
Internationale naturbeskyttelsesomräder
Landbrugspligt
Naturper1er
--=--
.. Ja. se bi lag
....... ·- Ja
Nej
.. . ...
...
...
.....
.
......
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Bygge- og beskyttelsesllnjer
Skovbyggelinjer. .
...
80- og âbeskyttelseslinjer
.. . .. .. .. . _ _
Kir1kebyggelinjer. . . .
..
Klitfredningslinje
.. .. .. .. . .. .. . .. . ..
.. .
Strandbeskyttelseslinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....
Beskyttede sten- og jorddiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
~
ERHVERVSSTYRELSEN
15/09/2016
Rapport-ID: d54af28a-7564-4904-b613-58d60d0b0629
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
57 af 66
Danmarks Milj0porta
Den 22-08-2016,
kl. 16:26
Data om rruljaet I Danmark
Jordforureningsattest
Denne jordforureningsattest
er baseret pá de informationer, der er registreret i den fzellesoffenttige
Iandsdeekkende database pâ jordforureningsomrädet, DKjord.
Attesten er baseret pá en segníng om en specifik matrikel. I attesten bruges ogsä begrebet "lckalítet", der kan
deekke over fiere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er fiere oplysninger omkring
lokaliteten, som ikke nedvendigvis ogsä gzelder for matriklen. Se derfor pà kortmaterialet,
hvor meget af
matriklen der bereres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret pá data fra Danmarks Arealinformation
og Geodatastyrelsen.
Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bernzerk, at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der er sagt pâ f01gende matrikel:
Ejerlavsnavn
Veddum By
Matrikelnummer
31f
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Kommune
Kort
Placeringen af den sagte matrikel kan ses nedenfor (her kan de ogsä se om der er jordforureninger
af det segte),
•
N
A
i nzerheden
Udgäet efter kortlœgning
Udgäet for kortlœgning
•
Jordforurening, V2 - Region
•
Jordforurening, V1 - Region
Forureningsstatus
-"1J I
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Nordjylland har for nuveerende ingen oplysninger om jordforurening
Matriklen er omfattet af omrädeklassificering.
pà den pàgœldende matrikel.
Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning.
Jordflytninger fra omrädeklassificerede og kortlagte arealer skai anmeldes til Kommunen.
Dan marks Milj0portal, Rentemestervej 8, 2400 K0benhavn NV,
5b023105-faad-4a34-a241-9f38c8fdc53b
www.miljoeportal.dk
Side 1 af 3
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58 af 66
Danmarks Milj0porta
Den 22-08-2016,
kl. 16:26
Data om rruljeet I Danmark
Kontaktoplysni nger
Region Nordjylland
Adresse
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg 0st
Mail
[email protected]
Web
www.rn.dk
Bemcerkning
Man ber tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der her
findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med
kortlœgning. Disse lokaliteter kan ferst findes pà Danmarks Milj0portal nár der er
truffet afgeretse om kortlœgning.
Mariagerfjord Kommune
I
Adresse
0stergade 22
Mail
[email protected] jord. dk
Web
http://www.
Bemcerkning
Hvis din grund ikke er omfattet af omrädeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgœngelige pâ Danmarks
Milj0portal eller at data ikke er opdateret.
9510 Arden
mariagerfjord.
dk/ da-dk/ Borger /Natur%20og%20miljoe
/ Jord. aspx
Bilag
Jordforurening,
V1
Et areal betegnes som kortlagt pá vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter
arealet eller aktiviteter pâ andre arealer, der kan have veeret kilde til jordforurening pá arealet.
Jordforurening,
pà
V2
Et areal betegnes som kortlagt
pá
det med hej grad af sikkerhed kan
koncentration,
vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag,
leegges til
grund, at der pa arealet er en jordforurening
af en
sádan
der
gar,
at
art og
Nuancering
Nuancering af kortlœgning pâ V2, pâ baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udger eller kan udgere for den
aktuelle anvendelse til bolígforrnât
Udgâet Efter Kortleegning
veeret kortlagt
Forureninger, som har
pa vidensniveau 1 eller 2, men som er udgäet af kortlœgningen
Udgâet f er Kortíeegning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning sä de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der
lokaliteter i denne kategori, hvor det har veeret vurderet om de skulle kortleegges som mutig forurenet (V1) men hvor
lokaliteten frikendes pà baggrund af de historiske oplysninger.
Omrâdeklassificering
Omrâde, hvor jorden antages
at veere lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres
Danmarks Milj0portal, Rentemestervej 8, 2400 K0benhavn NV,
5b023105-faad-4a34-a241-9f38c8fdc53b
www .miljoeportal.dk
Side 2 af 3
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59 af 66
Danmarks Miljef'porta
Den 22-08-2016, kl. 16:26
Data om rruljeet I Danmark
sorn uugd11g!>µUIIKLel
!>UIII ouu aue, IIVUI jcruen
ällLdge!>dl veere ieu.er e roi ur ener. uµ1y!>rt11Tg UIII UlllldUeKld!>!>IIILeru1g
stammer fra en tegning af matriklen pa kort. I enkelte til fzetde kan unejagtígheder i matrikeltegningen overlappe en
anden matrikel og pàvírke informationer herpá. Derudovererdet en kendt problemstilling, at matrikler som grzenser op
til et ornrâdeklassificeret areal fejlagtigt frerngâr som ornràdektasstñceret. DanmarksMilj0portal arbejder i ejeblikket
pa at fa rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om ornrâdeklassiñcerìng, inkl. analysefrie ornráder, som
forekommer u korrekt, sa kan du fa et overblik over matriklen pa http:/ /arealinformation.miljoeportal.dk/ distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommunekontaktes.
Danmarks Milj0portal, Rentemestervej 8, 2400 Kebenhavn NV,
www.miljoeportal.dk
5b023105-faad-4a34-a241-9f38c8fdc53b
Side 3 af 3
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60 af 66
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kort over vejforsyning
Vejforsyning ornkring matr.nr. 31
t. Veddum
By, Skelund
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 22. august 2016.
,'
I
I
I
,r
I
r
I
r
I
I
,r
I
r
I
r
J
I
r
t
\
'
149
© Geodatastyrelsen
Signaturforklaring
vedr. vej-/stistatus:
•• •• •· •• -
Offentlig
-
Privat fœlles
-
-
-
Privat/almen
..................
Planlagt nedklassificering
Matrikel
Kartet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registrerei som vœrende hhv. offentlige, private fœlles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
61 af 66
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
15/09/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
62 af 66

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
15/09/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
63 af 66
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
64 af 66
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
15/09/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
65 af 66
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
15/09/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
66 af 66