البرنامج - מכון ון ליר בירושלים

‫‪Ú·˘ ÌÈÁ˙ÂÙ‬‬
‫האדם וסביבתו‬
‫˙ ¯ ·‪˙ È „ Â ‰ È ˙ Â ‰ Ê Â ˙ Â‬‬
‫‪ Ú·˘‰ ˙˘¯Ù‬במכון ון ליר בירושלים‬
‫תשע‪¢‬ז‬
‫הסדרה בהנחיית דפנה שרייבר‬
‫כל הפגישות מתקיימות בימי ראשון בשעה ∞∞∫∏‪ ±π∫∞∞≠±‬במכון ון ליר בירושלים‬
‫סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו‬
‫של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב‬
‫לה‪ ª‬אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם‬
‫מעורב עמם ואחראי להם‪ Æ‬התורה¨ על‬
‫חלקיה השונים¨ בוחנת את האתגרים‬
‫הניצבים בפני האדם בבואו לתפוס את‬
‫מקומו בין שאר הנבראים ואת הצלחתו‬
‫לעמוד באתגרים אלו‪ ª‬היא עוסקת ביחסם‬
‫של נוחלי ”צלם אלוהים“ זה לזה¨ וכן אל‬
‫העולם שירשו ושהם עתידים להוריש‬
‫לצאצאיהם‪Æ‬‬
‫בסדרת המפגשים ”פותחים שבוע“ לשנת‬
‫תשע“ז נעמוד על יחסו של האדם לסביבתו‬
‫הפיזית¨ לבעלי החיים ולבני האדם המקיפים‬
‫אותו כפי שהוא מוצג בספר הספרים‪ ª‬נבחן‬
‫את מקומו של האדם בין יתר הנבראים¨‬
‫את השפעתו על סביבתו¨ וכן את מערכות‬
‫היחסים בין האדם לשכנו ≠ במסגרת‬
‫מקומית או גלובלית¨ אידיאולוגית או‬
‫דתית וכיוצא בזה ≠ מתוך דגש על זכויותיו‬
‫וחירויותיו של האדם מכאן¨ ועל גבולותיהן‬
‫של זכויות וחירויות אלו מכאן‪Æ‬‬
‫‪˙È‚È‚Á ‰ÁÈ˙Ù‬‬
‫יא בכסלו‪ 11 ,‬בדצמבר ‪2016‬‬
‫כח בתשרי‪ 30 ,‬באוקטובר ‪2016‬‬
‫”הרחק משכן רע“‪ :‬על הלכה‪ ,‬הכלה‬
‫והדרה‬
‫ברכות∫‬
‫פרופ‘ גבריאל מוצקין¨ ראש מכון ון ליר‬
‫בירושלים‬
‫פרופ‘ אמנון רז≠קרקוצקין¨ ראש תחום‬
‫תרבות ומחשבה יהודית‬
‫יו“ר∫ דפנה שרייבר‬
‫פרופ‘ אביעד הכהן‬
‫יח בכסלו‪ 18 ,‬בדצמבר ‪2016‬‬
‫וישב‬
‫ישׁי“ – שבו מתהווה‬
‫”וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַהשְּׁ ִל ִ‬
‫זהות לאומית‬
‫מלכה פיוטרקובסקי‬
‫הסדרה פתוחה לציבור הרחב‬
‫ב בשבט‪ 29 ,‬בינואר ‪2017‬‬
‫ד באייר‪ 30 ,‬באפריל ‪2017‬‬
‫מנהיגותו של משה כתוצאה של‬
‫הסביבה ושל המרקם החברתי שבהם‬
‫הוא גדל וחי‬
‫יחס האדם לזולתו‬
‫יא באייר‪ 7 ,‬במאי ‪2017‬‬
‫ט בשבט‪ 5 ,‬בפברואר ‪2017‬‬
‫על מעלת החמלה‬
‫”וַ ִּי ָּב ְקעוּ ַה ַּמיִ ם“‪ :‬סיפורם של המים‬
‫בין טבע לנס – תהום בריאה ובקיעה‬
‫יח באייר‪ 14 ,‬במאי ‪2017‬‬
‫ּבֹא‬
‫חה“כ רחל עזריה‬
‫בשלח‬
‫ד“ר שפרה אסולין‬
‫וישלח‬
‫‪2016/17‬‬
‫טז בשבט‪ 12 ,‬בפברואר ‪2017‬‬
‫יתרו‬
‫האחר בתודעה היהודית‪ :‬על מקומו‬
‫של יתרו‬
‫הרב ירמי סטביסקי‬
‫כג בשבט‪ 19 ,‬בפברואר ‪2017‬‬
‫משפטים‬
‫ֹלהים ִא ָּנה ְליָ דוֹ“‪ :‬על רצח וכפרה‬
‫”וְ ָה ֱא ִ‬
‫באשכנז של ימי הביניים‬
‫ד“ר אפרים שהם‪‬שטיינר‬
‫אחרי מות‪-‬קד ׂשים‬
‫ד“ר בנצי שרייבר‬
‫ֱאמֹר‬
‫ד“ר מאיר בוזגלו‬
‫ר‪-‬בחקּ ַׂתי‬
‫ֻ‬
‫ְּב ַה‬
‫אדום וירוק בפרשת השבוע‬
‫חה“כ דב חנין‬
‫כה באייר‪ 21 ,‬במאי ‪2017‬‬
‫במדבר‬
‫בין ”וַ ַּי ֵּסב‪ֶ ...‬את ָה ָעם ֶּד ֶרְך ַה ִּמ ְד ָּבר“‬
‫אוֹלְך ֶא ְת ֶכם ַּב ִּמ ְד ָּבר“‪ :‬ההליכה‬
‫לבין ”וָ ֵ‬
‫במדבר כאמצעי וכמטרה‬
‫תרצה קלמן‬
‫ג בסיוון‪ 28 ,‬במאי ‪2017‬‬
‫נָ שֹ ׂא‬
‫ל בשבט‪ 26 ,‬בפברואר ‪2017‬‬
‫מי ומדוע יוצאים מחוץ למחנה? על‬
‫שתיינים‪ ,‬נזירים ומצורעים‬
‫ד“ר חיים שפירא‬
‫המשכן כמרחב נשי במדרש ובקבלה‬
‫י בסיוון‪ 4 ,‬יוני ‪2017‬‬
‫ה בחשוון‪ 6 ,‬בנובמבר ‪2016‬‬
‫ז באדר‪ 5 ,‬במרץ ‪2017‬‬
‫”אל נָ א ְר ָפא נָ א ָלהּ“‬
‫ֵ‬
‫ענייני לבושים‬
‫יז בסיוון‪ 11 ,‬ביוני ‪2017‬‬
‫בראשית‪-‬נח‬
‫תרומה‬
‫להתפלא מבראשית‬
‫ד“ר רות קרא‪‬איוונוב קניאל‬
‫תצוה‬
‫לך־לך‬
‫לך לך השמימה‪ :‬אברהם בספר יצירה‬
‫ד“ר רונית מרוז‬
‫יב בחשון‪ 13 ,‬בנובמבר ‪2016‬‬
‫וירא‬
‫”ה ְכּ ַצ ֲע ָק ָתהּ“‪ :‬הצעקה של מונק‬
‫ַ‬
‫וחורבנה של סדום‬
‫הרב ד“ר בנימין לאו‬
‫הרב עדין אבן ישראל ©שטיינז ַלץ®‬
‫ד“ר מנשה ענזי‬
‫בהעלותך‬
‫ד“ר שלי גולדברג‬
‫שלח־לך‬
‫ג בטבת‪ 1 ,‬בינואר ‪2017‬‬
‫כא באדר‪ 19 ,‬במרץ ‪2017‬‬
‫המפגש‪ :‬התכווננות תוך־אישית ובין־‬
‫אישית‬
‫פרופ‘ אלי הולצר‬
‫הררים התלויים בשערה‪ :‬אדם‪ ,‬שבת‬
‫וסביבה‬
‫הרב נפתלי רוטנברג‬
‫י בטבת‪ 8 ,‬בינואר ‪2017‬‬
‫כח באדר‪ 26 ,‬במרץ ‪2017‬‬
‫רבה בר בר חנה מטייל במדבר‬
‫אבא מברך ואימא בוכה‬
‫ראשית הקריאה וכינון סביבה חלופית‬
‫א בתמוז‪ 25 ,‬ביוני ‪2017‬‬
‫ויגש‬
‫ויקהל‪-‬פקודי‬
‫אל תיגע בטמיר‪ :‬הסנגוריה הציבורית‬
‫של נביאי ישראל‬
‫יובל ריבלין‬
‫כד בסיוון‪ 18 ,‬ביוני ‪2017‬‬
‫קֹרח‬
‫יט בחשוון‪ 20 ,‬בנובמבר ‪2016‬‬
‫ויחי‬
‫חיי שרה‪ ,‬חיי אישה‬
‫נאוה סמל‬
‫פרופ‘ רחל אליאור‬
‫יז בטבת‪ 15 ,‬בינואר ‪2017‬‬
‫ו בניסן‪ 2 ,‬באפריל ‪2017‬‬
‫אימהוּת‪ ,‬פונדקאות‪ ,‬אימוץ ולידה‬
‫יהם ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי‬
‫קּוּצ ֶ‬
‫”שׂמוּ ִשׁ ֵ‬
‫ָ‬
‫ָע ָליו“‪ :‬על החירות ועל החורבן‬
‫וארא‬
‫כז בניסן‪ 23 ,‬באפריל ‪2017‬‬
‫בלק‬
‫על טבע הטומאה‪ :‬מחלות‪ ,‬שדים‬
‫ומוסר‬
‫ד“ר אבינועם רוזנק‬
‫חיי־שרה‬
‫חוה פנחס‪‬כהן‬
‫כו בחשון‪ 27 ,‬בנובמבר ‪2016‬‬
‫שמות‬
‫סיפורו הפארודי של יצחק‬
‫ד“ר אורית אבנרי‬
‫תולדֹת‬
‫אבי‪‬רם צורף‬
‫כד בטבת‪ 22 ,‬בינואר ‪2017‬‬
‫ד בכסלו‪ 4 ,‬בדצמבר ‪2016‬‬
‫ויצא‬
‫”וַ ַּי ֲחֹלם וְ ִה ֵּנה סֻ ָּלם מֻ ָּצב ַא ְר ָצה וְ רֹאשׁוֹ‬
‫ש ָמיְ ָמה“‪ :‬החלום ושברו‬
‫יע ַה ָּ ׁ‬
‫ַמ ִּג ַ‬
‫פרופ‘ חיים קרייסל‬
‫וּב ְשׁ ָפ ִטים גְּ ד ִֹלים“‬
‫רוֹע נְ טוּיָ ה ִ‬
‫”בּזְ ַ‬
‫בין ִ‬
‫לבין ”וַ יְ ַחזֵּ ק ה‘ ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה“‬
‫ד“ר אלמוג בהר‬
‫ויקרא‬
‫צו‬
‫ד“ר יוני מנדל‬
‫תזריע‪-‬מצ ׂרע‬
‫יעקב צ‘ מאיר‬
‫ֻח ַּקת‬
‫יהם וְ נָ ַתן‬
‫”וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאל ַה ֶּס ַלע ְל ֵעינֵ ֶ‬
‫ימיו“‪ :‬הרהורים )אקולוגיים( על‬
‫ֵמ ָ‬
‫נִ סים‪ ,‬בארות וסלעים‬
‫ד“ר אלי שיינפלד‬
‫ח בתמוז‪ 2 ,‬ביולי ‪2017‬‬
‫מלאכים‪ ,‬בני אדם וחמורים משוחחים‬
‫זה עם זה‪ :‬השלכות תיאולוגיות‬
‫ד“ר יאיר פורסטנברג‬
‫הכניסה חופשית‪Ø‬מספר המקומות מוגבל ‪ ‬ההרצאות מועברות באתר המכון בשידור חי ‪ ‬אין אפשרות לחנות בשטח המכון‬
‫בית הקפה של המכון בבניין אקדמיית פולונסקי יהיה פתוח לרשות הקהל‬
‫מכון ון ליר בירושלים רחוב ז‪ß‬בוטינסקי ≥‪ ¨¥‬ירושלים¨ טל‪www.vanleer.org.il  ∞≤≠µ∂∞µ≤≤≤ ß‬‬