UVM-præsentation ved GL-reformmedlemsmøde september 2016

Aftale om styrkede gymnasiale
uddannelser
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti21-09-2016
Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer
Side 1
Oplæg for GL - medlemsmøde
Zahles Gymnasium 20. september 2016
Gymnasiereform 2016
Hvad er nyt? /kontorchef Annegrete Larsen, Kontor for Gymnasiale Uddannelser,
Departementet
Implementering af gymnasiereformen /udarbejdelse af nye læreplaner
/undervisningskonsulent Benedicte Kieler, Gymnasie- og Tilsynskontoret, Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet
Spørgsmål
21-09-2016
Side 2
Fokuspunkter i reformen
• Faglig ambition – dygtigere elever – endnu større læring, herunder nye
kompetencer – derigennem styrket studiekompetence
• Dannelsesambition – almendannelsen øges gennem styrket faglighed
og øget fokus på demokratisk dannelse
• Mere afklarede elever – før de kommer, undervejs og når de er færdige
– herunder øget karrierelæring/professionsdannelse og dermed mere
reflekteret valg af videreuddannelse
• Målretning gennem nationale uddannelsespolitiske mål og gennem
lokale målsætninger
• Et mere ligeværdigt og fleksibelt ungdomsuddannelsessystem
21-09-2016
Side 3
Styrket almendannelse
• Fælles formålsparagraf for alle gymnasiale uddannelser
• Samt én paragraf for hver uddannelse, hvor dens særlige profil
pointeres
• Fortsat stærkt fokus på almendannelse og studieforberedelse –
elevernes forberedelse til at indgå i et demokratisk samfund baseret på
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling
• Fokus på mødet med en demokratisk skolekultur
• Fokus på viden og kundskaber som forudsætninger for dannelse, dvs.
faglig bredde og dybde, herunder samspil mellem fag hvor det er
relevant
21-09-2016
Side 4
Styrket faglighed
• Innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer
vil blive fremmet
• Fagene er fortsat forpligtet på fagligt samspil – hvor det er relevant
• Derudover er der nu ét flerfagligt forløb: Studieretningsprojektet
• Mere fokus på feedback og evaluering – eleverne skal arbejde mere med
at sætte mål – lærerne skal give mere feedback, ikke mindst ved store
skriftlige opgaver
• Særlig indsats i matematik
• Særlig indsats i skriftlig dansk (obligatoriske træningsforløb, ap bruges
aktivt i resten af gymnasietiden m.v.)
• Bedre talenttilbud
21-09-2016
Side 5
Implementering, tidsplan og tidspres
• I må leve med en meget tidspresset proces, herunder også mangel på afklaring
på det optimale tidspunkt
• Vi er klar over, at I har brug for konkret information, og vi svarer så meget og
så hurtigt, vi kan.
• Lovforslag i høring nu i ca. fire uger.
• Læs lovforslaget og bemærkningerne og tag bestik heraf
• Lovforslaget har et højt abstraktionsniveau, men bemærkningerne uddyber
hensigten med §§
• Vi er i løbende dialog med interessenter. Vi modtager gerne input.
• Vi laver nyhedsbrev og informationsmails, når vi har information
• Vi stiller gerne op til møder og svarer på mails, men gerne så samlet som muligt
21-09-2016
Side 6