BTF-bladet 4 / 2016 - Den norske tannlegeforening

NR. 4 / 2016
God Jul og
Godt Nytt År!
Innhold:
Medlemsblad for
Buskerud tannlegeforening
Side
Møteinnkalling
3
Kjære kolleger!
4
Foreningsmeldinger
4
Leder
6
Presentasjon av foredragsholder
7
Hedres de som hedres bør
8-9
Fylkestannlegens hjørne
10-11
Vårmøte på MS Drammen
12-13
BTFs styre
18
Ansvarlig redaktør:
Anders Mjølstad
Tlf.: 32 78 74 69 (K),
Tlf.: 414 47 270 (P)
Email: [email protected]
Forsidebilde:
Sommerstemning.
Deadline for:
NR.
Nr 5-2016:
Fredag 23. september 2016
Oralkirurg BJARTE GRUNG
Implantater
Dentoalveolær kirurgi
Transplantasjoner
Oralmedisinske utredninger
3D CT scann (conebeam CT) utføres for kollegaer
på henviste pasienter i samarbeid med radiolog Per Nelvig
Drammen oralkirurgi
Torgeir Vraasplass 6, 3044 DRAMMEN
Timebestilling:
Mandag-fredag
Tlf. 32 27 67 50, Fax. 32 27 67 59
Hjemmeside: www.drammenok.no
2
4 2006
Møteinnkalling
Buskerud tannlegeforening inviterer til medlemsmøte på Hotvet gård,
Hotvetveien 41, Drammen, torsdag 8. september klokken 19:00.
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Fagprogram:
SEKSJONSMATRISER. Hvor, når og hvordan?
Kursgiver: Tannlege Martin Hoftvedt.
Et dypt og inngående kurs, med en teoretisk og hands-on del om hvordan man best kan
utnytte et av dagens kliniske hjelpemidler til å legge bedre fyllinger. Kurset vil omhandle
matrisers utvikling og historie, fra amalgamens tid til dagens kompositter, med eksempler
fra mange kliniske kasus og litteraturen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvordan få til det solide kontaktpunktet som varer etter en approksimal preparering?
Matriseteori og materiallære, hvordan få til den beste kombinasjonen?
Hvordan matrisene har utviklet seg og hvilke vi har tilgjengelige i dagens marked.
Finnes det en «golden standard»?
Mange kliniske tips og triks å ta med seg til egen praksis.
En hands-on del hvor alle deltakerne selv tester ut Dentsply sitt Palodent V3 system på modeller, og legger med dette systemet klasse II - fyllinger med kompositt.
Sak 3: Eventuelt
Rundstykker og kaffe/te serveres etter møtet.
Møtet er gratis for våre medlemmer.
Hjertelig velkommen!
3
Kjære kolleger!
Sommeren er snart på hell, og det er dags for hverdagslige rutiner. Det er vel og bra.
Vi i BTF-styret ønsker å tilby gode kurs for medlemmene. Så vi ser fram til medlemsmøte
den 8. september. Det tror vi blir et veldig spennende kurs med flere kliniske tips.
Møteinnkalling finner dere i bladet.
De fire fylkeskommunale tannlegevaktordningene er omorganisert i tråd med lokale
forhold. Det er vakt i Drammen på lør- og helligdager, Kongsberg på søn- og helligdager,
Hønefoss lør- og helligdager, Hallingdal lør- og søndager samt ekstraberedskap i påsken.
De fleste som oppsøker vakten er voksne, betalende pasienter. Vaktordningen fungerer bra,
men spesielt i Kongsberg er det utfordrende å skaffe nok tannleger. Så herved kommer en
oppfordring om å melde seg om noen ønsker å bidra.
BTF-bladet skal være nyttig informasjon for alle medlemmer av Buskerud tannlegeforening. Så dere må ikke nøle med å gi tilbakemelding. Og veit dere om en kollega som ikke
mottar epost med bladet, så be vedkommende gå inn på tannlegeforeningens hjemmeside
og oppdatere opplysningene sine.
Jeg ønsker dere alle en god start etter sommerferien og en fin høst.
Anders Mjølstad
Nestleder BTF
[email protected]
FORENINGSMELDINGER
Vi gratulerer med dagen som kommer
50 år
Espen Berger Frøjd, Drammen
26. september
7
7 8
APR
Kryss av i kalenderen
AP
IL
RI
L
Torsdag 8. september klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård
Torsdag 20. oktober klokka 19:00: Medlemsmøte på Hotvet gård
4
7
9
APRIL
APRIL
ved Globus Tannhelse
Wit Kolodziej - spesialist i oralkirurgi og oral medisin
Medlem i den norske tannlegeforeningen (MNTF)
Medlem i den oralkirurgisk forening (NFOKOM)
HELFO autorisert
Kjære Kollega
Jeg driver min virksomhet i lokalene til Globus Tannhelse på Strømsø, i samarbeid med tannlege der. Jeg tar imot
henvisninger av pasienter for implantatkirurgi og oralkirurgisk behandling.! Hvis ønskes kan protetikken knytter til
implantatarbeiden!utføres av tannleger i Globus Tannhelse også med HELFO-refusjon.! I samarbeid med
anestesilege tilbyr vi behandling i intravenøs sedasjon. Ønsker du å henvise pasienter eller kun ønsker en vurdering,
gjerne ta kontakt. Henvisninger kan sendes via email, pr post eller pr telefon.
Med vennlig hilsen
Wit Kolodziej
Kontakt-timebestilling
Vit Tannklinikk AS ved Globus Tannhelse
Torgeir Vraas plass 2, 3044 Drammen
Hjemmeside: vittannklinikkas.no / globustannhelse.no
E-post: [email protected]
Telefonnummer
sentralbord: 32200040
mobil: 94152105
fax : 32200047
Vi har kort ventetid.
5
Leder
Kjære kolleger
En sommer er over og vi er nok en gang godt i gang med hverdagslige gjøremål og tannlegeri. Jeg håper alle har fylt opp lagrene med
sol og varme og er klare for høstens utfordringer.
Det blir en spennende høst. Tannlegeforeningen skal avgi høringssvar om overføring av ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene.
Dette er en stor og viktig sak som kan føre til store endringer for både
offentlige og private tannleger. Endringene behøver ikke nødvendigvis å være negative, men det er viktig at vi er med og påvirker prosessen, slik at vi kan bevare det gode tannhelsetilbudet vi har i dag. Ny struktur innebærer
alltid nye muligheter, men også en risiko for at enkelte pasienter vil få et dårligere tilbud
og at arbeidsbetingelsene for tannleger, både offentlig og privat, blir dårligere. Dette vil vi
forsøke å unngå, og foreningen vil derfor engasjere seg sterkt i dette arbeidet. Det er bedre
at vi kan være med å utforme vår egen arbeidshverdag, enn at politikere uten tannhelsefaglig bakgrunn skal lage lover og regelverk som gjelder for oss. Høringsnotatet hvor de
foreslåtte endringene er beskrevet ligger nå ute, og kan lastes ned på tannlegeforenings
hjemmeside. I begynnelsen av september arrangerer Tannlegeforeningen et ekstraordinært
ledermøte med hovedstyret og alle lokalforeningslederne. Vi skal da diskutere utformingen av et høringssvar. Hvis noen har innspill til høringsnotatet eller tanker rundt dette
temaet som de vil at jeg skal bringe videre, må dette sendes meg innen utgangen av august.
Pasienter med angst for tannbehandling kan nå få hjelp hos Too-teamet. Dette er et samarbeid mellom tannlege og psykolog, og er et tilbud til pasienter med kraftig odontofobi.
Tilbudet administreres av fylkeskommunen. Gå inn på www.bfk.no, underpunkt ”Angst
for tannbehandling”, for mer informasjon.
Buskerud tannlegeforening er nå også på Facebook! Søk opp gruppen «Buskerud tannlegeforening» og legg deg til som medlem. Gruppen er ment som en uformell, kollegial
informasjonskanal og er kun åpen for medlemmer av Buskerud tannlegeforening.
Til slutt en liten påminnelse; Fylkestannlegen skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt
over hvem som praktiserer som tannlege i Buskerud. Dette gjelder både offentlige og
private, allmennpraktikere og spesialister. Tannleger som starter ny praksis eller avslutter
sin praksis i Buskerud er derfor pålagt å sende beskjed til fylkestannlegens kontor. Listene
er nå ajourført, men jeg håper alle vil hjelpe til å bringe dette videre til nye kolleger.
Neste medlemsmøte er torsdag 8. september. Håper å se mange av dere på Hotvet da.
Med ønske om en god sensommer til alle!
Halvard Vik
Leder
6
Presentasjon av foredragsholder
Martin Hoftvedt
Tannlege Martin Hoftvedt, cand.odont. UiO fra 2008.
Privatpraktiserende i Oslo og er instruktørtannlege ved institutt for
klinisk odontologi, UiO.
Kurset blir holdt i samarbeid med Dentsply og Jacobsen Dental.
Hos oss finner du spesialister i
oralkirurgi og endodonti
6 allmenntannleger
Tannpleier
DIN TRYGGE
SAMARBEIDSPARTNER
K VA L I T E T
-
S E R V I C E
-
O M TA N K E
Drammen Tannlegesenter AS - Besøks adresse: Øvre Torggate 10 - 3017 Drammen
Post adresse: Postboks 316, Bragernes - 3001 Drammen
Tlf: 32 83 60 00 - Fax: 32 83 55 90 - [email protected] - www.drammen-tannlegesenter.no
7
Hedres de som hedres bør.
Frank Oddvar Nygård
(tidligere leder),
Maj Karin Hansen
(tidligere sekretær) og
Terje Døviken
(tidligere kurskontakt og
webansvarlig) takkes for
flott innsats.
Truls Moen (tidligere
kasserer) var ikke tilstede.
8
Nytt og gammelt styre.
Nytt styre: Fra venstre Anders Mjølstad, Hanne Tuvrønningen, Halvard Vik,
Grethe Wergeland, Cecilie Herbjørnsen, Silje Eikre.
Kristin Grov var ikke tilstede da bildet ble tatt.
9
Kjære kollegaer!
Overføring av tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene
For nøyaktig ett år siden skrev jeg i BTF-bladet: Tannhelsetjenesten til kommunene – hva
nå? Her uttrykte jeg vår bekymring for framtidens tannhelsetjenestetilbud ved en eventuell flytting til kommunene.
Nå foreligger høringsnotatet «Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.», hvor forslaget om overføring av tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene konkretiseres. Høringsnotatet er tilgjengelig på følgende lenke:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-om-oppfolging-av-forslag-iprimarhelsetjenestemeldingen-og-oppgavemeldingen-mv/id2502925/
Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Høringsnotatet inneholder lovendringsforslag som er nødvendige for å overføre
ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommune, innbefattet spesialisttannhelsetjenester.
Oppgavemeldingen legger ikke opp til et system med oppgavedifferensiering ut fra størrelsen på kommunene, men skal følge generalistkommuneprinsippet; dvs. at ansvaret for
tannhelsetjenester skal tilligge hver enkelt kommune slik det er for fylkeskommunene i
dag. Departementet viser til at det er en sentral forutsetning at det blir færre, men større
kommuner.
Man ønsker å gå bort fra en egen tannhelsetjenestelov og heller harmonisere helselovverket slik at kommunenes ansvar for tannhelsetjenester reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven og pasientenes rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven. I høringsnotatet foreslås også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven
og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke
og avverge vold og seksuelle overgrep.
Departementet understreker at lovforslaget ikke innebærer en reform når det gjelder
omfanget av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester, men en revisjon med enkelte utvidelser. Bl.a. foreslås det å lovfeste kommunenes ansvar for å tilby tannhelsetjenester til
personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler i tillegg til dagens prioriterte grupper.
Det er ikke aktuelt å innføre universelle rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp for alle
som oppholder seg i kommunen slik det er for andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
10
BFK Tannhelse er i ferd med å utarbeide et høringssvar som skal foreligge innen høringsfristen 1. oktober. Vi ser positivt på harmoniseringen av helselovverket, men våre
bekymringer for kvalitet, tilgjengelighet, sosial utjevning og et likeverdig tannhelsetjenestetilbud ved overføring av oppgavene til kommunalt nivå, er like fullt tilstede.
Med hilsen
Berit Binde,
Fylkestannlege
SAMLE DINE INNKJØP
FÅ ØKONOMISKE FORDELER
• FORBRUKSVARER
• KJEVEORTOPEDI
• TANNTEKNIKK
www.licscadenta.no - Tlf: 67 80 58 80
11
Vårmøte ombord på MS Drammen
12
13
Kjære kolleger,
Spesialistklinikken Union Brygge er en moderne tannklinikk i
Drammen sentrum. Vi er en spesialistklinikk og driver med
behandling av periodontitt og tannimplantat.
Vi er nå 3 spesialister på klinikken:
Periodontist, Dr. Odont Thorarinn Sigurdsson
Periodontist Jon Flinth Vatne
Periodontist Kerstin Schander
Spesialistkandidat i protetikk, Christine Dæhli, er også en del av vårt
team. Hun har lisens fra Helfo for implantatprotetikk.
Vi tar i mot henvisninger for:
• Periodontitt behandling inklusive mukogingival kirurgi
• Implantat behandling (kirurgi og protetikk)
• Alle typer protetiske behandlinger
Vi har nå mulighet til å tilby våre behandlinger under intravenøs
sedasjon i samarbeid med Anestesilege Lars Lauritzen
Med ønske om fortsatt godt samarbeid!
SPESIALISTKLINIKKEN UNION BRYGGE
Grønland 38 B
3045 Drammen
TLF: 974 74 300
NETTSIDE: www.spesialistklinikken-unionbrygge.no
E-POST: [email protected]
14
Presisjon er alt.
Vi liker når prote�kk si�er perfekt på første forsøk. I 23 år har vi samarbeidet
med noen av de dyk�gste tannteknikerne i verden. Det har gi� oss et solid
rykte som leverandør av presisjon og kvalitet. Det betyr mindre �d på �lpasning
og oppfølging, og vil se�es pris på av både deg – og pasientene dine.
Som bonuskunde får du opp�l hver 9. MK kostnadsfri� (ekskl.au).
5 ÅRS
GARANTI
Uanse�!
Ring oss på 32 89 60 55 for et godt �lbud!
REGI
S
RED COM
TE
15
ISO
9001
13485
NY
PA
NEDRE STORGATE 65, 3015 DRAMMEN
FAKS: 32 89 60 62
[email protected] | WWW.DENTRADE.ORG
Agent for DWWW, Modern Dental Lab
We put a smile on your face
Kvalitet hele veien...
...det merkes!
VÅR SERVICETELEFON:
38 27 88 88
Totalleverandør av teknisk utstyr, service og
praksisplanlegging.
Vårt ønske er å bli oppfattet som en reise på 1. klasse,
derfor følger vi deg, - hele veien!
Dental Sør AS - Postboks 901, Saltverket 6 - 4509 Mandal
Tlf. 38 27 88 88 - [email protected] - www.dentalnet.no
16
facebook.com/
dentalnet.no
!
!
!
!
"#$#!%&'()*+",&-"&+.&/&"+&"!01("23&(")0+!)!()/$&()0"(&$)2/&/4!
!
*56789:;9<=7>[email protected]!:;[email protected]!G6A!><!HIEJJ!8K<!HLEJJ4!
!"#$$%&''&$(&)*+",-&./&%0)1')2"#3)45)./&"-&,-4"-&"6)7"&$8$')9&()5&8%&($8$')0:)(#33&"6)
;#",45'8*-)3")<6===>?6);#",.1%(&")@8%(&)A1&6)
!
-9M96>?67!,NO6MAP!;[email protected]@9PR!!SE!O>8OF96)*"4!><!HIEJJ!8K<!HLEJJB!!!
C&(&""1%%&$)34$)100%&5&,)54$,3&%8'6))@54)*1"5&$-&")(#)1').54)5&$-&")4$,4--&)45)(&'D))
@&")*:")(#)'1(&)":()1')2%8)8$,08"&"-)-8%):),&--&)%&(&%,&)8),&$-"#9)*1")(8$)58"3,19.&-6))
E&)9&"5&"(8&$)8)31928$4,/1$&$)-"85,&%)1')+31$1986));#",45'8*-)3")F)G==>?6)))
;#",.1%(&")A4"8-)@1%%&"#(6)
/%T!"5>8!/+*[email protected]!U!8!QOM>;9PPKPQ!GO6!O==MA896KPQ!GO6!8APP<9Q96E!
)
0?67!K!V6A>8K7>!,W"XA6F9KM!GO6!<9M969Y!,(!OQ!9K969!HDE!O>8OF96!G6A!><!DEUJ!8K<!HIEUJ4!
!/&%(&")1',:),19)%150:%4'-)@AE?3#",)*1")(4'%8')%&(&")
H8).4")%4'&-)&-)0"43-8,3)*13#,&"-)3#",)*1")(&),19)/122&")9&()@AE)8),9:)1')9&%%19,-1"&))
2&("8*-&"6);#",45'8*-)3")G6I==>?6));#",.1%(&")@4""J)E-"4$(6)
)
-KN778K<X!OQ!>O78:O<M>[email protected]!NZ6!G[7KO896A=9?8B!CHE!O>8OF96!G6A!><!JLEJJ!8K<!HSEJJ!
K-)%&--*4--&%8')1'),0&$$&$(&)3#",),19)*13#,&"&")0:).54)58)34$)'/+"&)*1"):)*:)+3-)%85,354%8-&-))
1'),4$$,J$%8'58,)$1&$)&3,-"4)%&5&:"6);#",.1%(&")L14M.89)C83$&,6));#",45'8*-)3")<6I==>?6)
)
-ON=Z<AQ8!$6?PP>[email protected]<;[email protected]?M!OQ!#[email protected]<[email protected]@96B!!
\ECE!]!DECE!OQ!H^ECE!_=<?77!:;[email protected]@9O==QAN9`!
;#",45'8*-)3")N6I==>?6);#",&-)':")15&")-"&).&%&)(4'&")9&()./&99&100'45&6))
;#",.1%(&")@4""J)E-"4$(6)
)!
)
H&()*%&"&)(&%-43&"&)*"4),499&)2&("8*-)'8,)"424--6))O%%&)3#",&$&)8$3%#(&"&")&$3&%),&"5&"8$'>))
34**&)1')-&6))O%%&"'8&")9:)100'8,6));#",&$&).1%(&,)8)@AGI>)@5&"5&$915&8&$)GI)0:)@+$&*1,,6)))
P8,,&)3#",&$&)34$)1',:)2&,-8%%&,),19)8$-&"$3#",)8)2&("8*-6)
E/&33)5:")./&99&,8(&)QQQ6,4'42.-6$1R3#",)*1")9&")8$*16)))
S:9&%(8$')-8%)9.T,4'42.-6$1)&%%&"))
-%*)G=)==)FF)=N6)
)
17
Btf´
s STYRE:
Halvard Vik
Leder K: Bruveien 12, 3055 Krokstadelva
P: Kalosjegata 18, 3055 Krokstadelva
e-mail: [email protected]
Anders Mjølstad
Nestleder
K: Vikersundgata 28, 3370 Vikersund P: Hallen gård, 3535 Krøderen e-mail: [email protected]
Silje Eikre
K: Kongsberg Tannlegesenter,
Sekretær Nymoens Torg 6-8, 3611 Kongsberg P: Daniel Barths vei 50B, 3612 Kongsberg e-mail: [email protected]
Hanne Tuvrønningen
Kasserer
K: Boligveien 20, 3470 Slemmestad P: Gustav Vigelands vei 1, 0274 Oslo e-mail: [email protected]
Tlf: 32 87 61 27
Tlf: 32 83 21 33
Mob: 920 88 791
Tlf: 32 78 74 69
Mob: 414 47 270
Tlf: 32 73 14 34
Mob: 467 97 703
Tlf: 31 28 14 33
Mob: 975 99 462
Cecilie Herbjørnsen
K: Brage tannklinikk,
Kurskontakt Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen P: Solsvingen 22, 3034 Drammen e-mail: [email protected]
Tlf: 32 83 26 40
Mob: 922 47 313
Grethe Wergeland
UTV-representant Tlf: 32 85 01 00
Tlf: 31 28 52 17
Mob: 922 57 075
K: Tranby tannklinikk, 3408 Tranby
P: Bryggeveien 14A, 3470 Slemmestad
e-mail: [email protected]
Kristin Grov
K: Hønefoss Tannklinikk, Varamedlem Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss
P: Jørgen Thonsvei 5, 3513 Hønefoss
e-mail kontor: [email protected]
e-mail privat: [email protected]
18
Tlf. 934 25 397