Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänster
Nationell servicearkitektur
Nationella servicearkitekturens Suomi.fi-tjänster höjer den
digitala ärendehanteringen till en ny nivå i Finland:
» Bättre, pålitligare och öppnare offentliga tjänster via ett enda
serviceställe, på ett kostnadseffektivt sätt
» Samanvändning av uppgifter och interoperabla informationssystem inom hela den offentliga förvaltningen
» Nya slags möjligheter att utnyttja den offentliga förvaltningens
datalager och tjänster, nya affärsverksamhetsmöjligheter åt
företag
Suomi.fi(
För$medborgare/företag/myndigheter$
Annan$
person$
–$En$identitet,$flera$roller$
–$Stark$autentisering$
–$Tjänster$för$livshändelser$
–$Befogenheter$
–$Interaktion$och$meddelande+$
$$$$tjänster$
För$tjänste+$
leverantörer:$
$
Jag(
Företag$
$
Medborgare$
Mina(
uppgifter(
Företagsrepresentant$
Ämbetsman$
Mina(
meddelanden(
Offentliga(
tjänster(
Privata(
tjänster(
Servicehelheten underlättar och förenhetligar tillhandahållandet av digitala tjänster, om det
sedan är fråga om identifieringslösningar, ärendehantering på någon annans vägnar, kommunikation, informationssystemsintegreringar eller till exempel markering av tjänster på kartan.
Det är enkelt för serviceleverantörer att delta i digitaliseringen av Finland genom att ta i bruk
lämpliga Suomi.fi-tjänster.
Suomi.fi-tjänsterna åt organisationer
Offentliga och privata sektorn:
Suomi.fibefogenheter
Med hjälp av befogenhetertjänsten kan man på ett säkert och pålitligt sätt bevilja
befogenheter och kontrollera
en persons eller ett företags
rätt att uträtta ärenden på
någon annans vägnar.
Suomi.fiservicedatalager
Med hjälp av Suomi.fiservicedatalagret - den nationella, centraliserade dataresursen - kan all relevant
information om tjänsterna
och tjänstekanalerna beskrivas på ett enhetligt sätt såväl
i Servicevyerna som i alla
andra digitala tjänster.
Jani-Matti
Kaukonen
Servicemanager
Befolkningsregistercentralen
029 553 5032
[email protected]
Offentliga sektorn:
Suomi.fiinformationsled
Informationsleden erbjuder
ett standardiserat sätt att
överföra data mellan organisationer och det möjliggör
skapandet av trygga tjänstehelheter åt medborgarna,
företagen och myndigheterna.
Suomi.fiservicevyer
Servicevyerna gör det möjligt
för kunder och företrädare för
företag att se de egna uppgifter och att läsa meddelanden.
De ger kunderna enkel tillgång till tjänster, egna uppgifter och e-tjänster på en och
samma plats.
Sanna
Suomalainen
Servicemanager
Befolkningsregistercentralen
029 553 5302
@vm_kapa
Suomi.fiidentifikation
Suomi.fi-identifikation möjliggör en datasäker elektronisk
identifiering av en finländare
eller EU-medborgare med
hjälp av olika identifieringsverktyg såsom bank-id och
mobilcertifikat.
Suomi.fimeddelandeförmedling
Suomi.fi-meddelandeförmedling möjliggör elektronisk kommunikation mellan
myndigheter och kunder. Den
används för att skapa Egna
meddelanden -delen i Servicevyerna, vilken fungerar
som användarens digitala
postlåda.
Jaana
Nevalainen
Kundansvarig
Kunta-KaPA,
Kommunförbund
050 345 2877
esuomi.fi | www.kunnat.net/kuntakapa