Regelb. tillsyn huvudmannabeslut grundsärskola - Siris

Beslut
2016-09-19
Skolinspektionen
Dnr 43-2015:9177
Halmstads kommun
Beslut för
grundsärskola
efter tillsyn i Halmstads kommun
Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,222 29 Lund
Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08- 586 080 07
www.skolinspektionen.se
Beslut
2016-09-19
2 (8)
Dnr 43-2015:9177
Tillsyn i Halmstads kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Halmstads kommun under våren
2016. Tillsynen har avsett det samlade artsvarstagandet för utbildningen inom
skolformen grundsärskola.
Måluppfyllelse och resultat
Skolverket redovisar ingen statistik för grundsärskolorna. Skolenheterna har i
samband med tillsynsbesök redovisat en del resultat, men Halmstads kommun
saknar en sammanställning av grundsärskolans kunskapsresultat. Vidare finns
ingen sammanställning av resultat från enkäter om trygghet och studiero för
grundsärskolans elever.
Översikt över konstaterade brister i verksamheterna
Skolinspektionens ingripanden
Område
Typ av ingripande
1. Förutsättningar för
utbildningen vid skolenheterna
Ingen brist konstaterad
2. Utveckling av utbildningen vid
skolenheterna
Senaste datum för
redovisning
2017-01-10
I kolumnen "Typ av ingripande" anges den allvarligaste formen av ingripande Skolinspektionen
har meddelat inom det arbetsområde som granskats.
Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut.
Sammanfattande bedömning
Tillsynen av Halmstads kommuns grurtdsärskolor visar inget annat än att
kommunen ser till att skolenheterna har de tillgångar och förutsättningar som
behövs. Halmstads kommun behöver säkerställa att verksamheten i
grundsärskolan följs upp och utvecklas. I tillsynen framkommer att
huvudmannen inte har ett systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och
utveckla verksamheten utifrån de resultat som finns. Huvudmannen har dock
planer för hur ett sådant uppföljningsarbete kan bedrivas.
Beslut
2016-09-19
3 (8)
Dnr 43-2015:9177
Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Halmstads kommun att senast den 10 januari 2017 vidta åtgärder för att
avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag
skriftligen redovisas till Skolinspektionen.
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra
utbildningen vid skolenheterna inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid
skolenheterna, i förhållande till de nationella mål och riktlinjer som formuleras i
grundsärskolans läroplan. I arbetet ingår också att följa upp de förutsättningar som
huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning.
Huvudmannen analyserar sedan måluppfyllelsen och skolenheternas förutsättningar, beslutar
om vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder.
När huvudmannen formulerar nuläges bilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit
fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv
insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och gransknings rapporter, anmälningar om
kränkande behandling etc.). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid
skolenheterna.
Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen är likvärdig är en behovsstyrd
resursfördelning, så att resursfördelningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas
skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som personalmässiga
resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras i vilken
grad den främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet.
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Halmstads kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen)
• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen)
• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och
6-7 g skollagen)
Beslut
2016-09-19
4 (8)
Dnr 43-2015:9177
Åtgärder
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
— Huvudmannen ska genomföra systematiska och kontinuerliga
uppföljningar och analyser av grundsärskolornas resultat samt trygghet
och studiero. Vidare ska huvudmannen planera, besluta om och
genomföra utvecklingsåtgärder som baserar sig på analysen. Alla delar i
det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Motivering till bedömning av brist
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att Halmstad kommun brister i det systematiska
kvalitetsarbetet för grundsärskolan. Utredningen visar att huvudmannen inte
följer upp grundsärskolornas resultat. Detta innebär att huvudmannen inte kan
identifiera vilka åtgärder som kommunen behöver vidta i syfte att öka
måluppfyllelsen och förbättra verksamhetens kvalitet.
Av detta följer att huvudmannen inte planerar, beslutar om och genomför
utvecklingsåtgärder baserade på analys. Även om huvudmannen har initierat
ett kvalitetsarbete i form av en arbetsgrupp som ska utveckla former för ett
systematiskt kvalitetsarbete för grundsärskolan, finns inga sammanställningar
eller planerade åtgärder. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas
krav i dessa delar.
Samtliga rektorer vid de tillsynade grundsärskolorna uppger att huvudmannen
inte efterfrågar några resultat från grundsärskolorna.
Halmstad kommun har sammanställt resultat, analys och slutsatser för
grundskolan i en analysrapport och en utvecklingsplan. Kvalitets- och
utvecklingschefen uppger i intervju att någon motsvarande sammanställning
eller analys inte har gjorts på förvaltningsnivå för grundsärskolan.
Förvaltningschefen uppger att det inte bedrivits kvalitetsarbete på
förvaltningsnivå gällande grundsärskolan. Hon berättar att förvaltningen
under våren 2016 har tagit initiativ till en arbetsgrupp för det systematiska
kvalitetsarbetet på grundsärskolorna. Då förvaltningen hittills inte följt upp
resultat i grundsärskolan ska den arbetsgrupp som har tillsatts ta reda på vad
som specifikt ska följas upp i utbildningen i grundsärskolan, enligt
förvaltningschefen.
Presidiet för Barn- och ungdomsnämnden uppger att de instämmer i bilden av
att grundsärskolans verksamhet inte följs upp på huvudmannanivå och säger
att grundsärskolan inte syns i kommunens kvalitetsarbete.
Beslut
2016-09-19
5 (8)
Dnr 43-2015:9177
Vidare uppger de att grundsärskolan inte heller behandlades vid den
dialogdag som genomförs med skolledare, för att nämnden ska få ökad
kunskap om verksamheterna och deras behov.
Av redovisningar av vidtagna åtgärder gällande brister i de tillsynade
grundsärskolorna i Halmstad kommun framgår att förvaltningen har tagit fram
en mall för verksamhetsrapport för grundsärskolorna som respektive rektor
ska använda sig av. Dessa verksamhetsrapporter ska lämnas till
skolområdescheferna under september 2016.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
4 kap. 7 § skollagen
Motivering till föreläggande som ingripande
Då Halmstad kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de
föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Halmstad
kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa
bristerna.
Övriga arbetsområden
Bedömning
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller
författningarnas krav avseende följande:
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att
utbildningen i grundsärskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat
att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser. Huvudmannen
ansvarar även för att elevernas tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel elevhälsa,
studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek säkerställs, och organiseras på ett ändamålsenligt
sätt. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa
att rektorerna har den kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra sitt
ansvar som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har
också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever.
1 de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov.
Beslut
2016-09-19
6 (8)
Dnr 43-2015:9177
Huvudmannen ser till att mottagandet i grundsärskola sker i enlighet med skolförfattningarna.
Detta gäller såväl elever på särskoleenheter som elever som är helt eller delvis integrerade i
grundskolenheter. Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en
utredning samt att det finns rutiner för omprövning av beslut.
På Skolinspektionens vägnar
aria Kärrman
Enhetschef
Kerstin Martinsson
Föredragande/ Utredare
Bilagor
Bilaga 1: Allmänt om tillsynen
Bilaga 2: Fakta om Halmstads kommun
Bilaga
Dnr 43-2015:9177
Bilaga 1: Allmänt om tillsynen
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att
se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en
trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner,
utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet.
Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman
ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de
skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.
Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva
tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister
åtgärdas och ge råd och vägledning.
Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade
verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning
utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser
som verksamheterna är skyldiga att följa.
När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en
bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som
huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen
fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om
den skolenheten.
Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens
ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för.
Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och
lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina
bedömningar på.
I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att
komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder
som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens
arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen
också vill se effekter av de åtgärder som vidtas.
Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens
webbplats www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion.
Bilaga
Dnr 43-2015:9177
Bilaga 2: Fakta om Halmstads kommun
Halmstads kommun är Sveriges nittonde största kommun med över 96 000
invånare. Staden växer varje år. Kommunchefen har det övergripande och
samordnande ansvaret för kommunens förvaltningar medan
kommunstyrelsens ordförande har det högsta ansvaret för nämnderna.
Politiskt ansvarig nämnd för grundsärskolan är Barn- och ungdomsnämnden.
Tillhörande förvaltning leds av en förvaltningschef som ansvarar för förskola,
fritidshem, grundskola, grundsärskola och resurscentrum Kärnhuset.
I Halmstads kommun erbjuds grundsärskoleverksamhet i fem kommunala
skolenheter. Fyra av skolenheterna är placerade i en kommunal grundskola och
en av enheterna ligger separat. Sammanlagt 73 elever är inskrivna i
grundsärskolan. 20 av dessa elever går i träningsklass och 23 elever är
individintegrerade i grundskolan. Varje skolenhet leds av en rektor, som på
fyra av enheterna även ansvarar för en grundskoleenhet. Skolorna är placerade
i kommunens samtliga tre skolområden. Det finns ingen fristående skola som
bedriver grundsärskoleverksamhet i kommunen.