Presentasjon av AIM2-prosjekte​t

Oppdatert per 01.10.16 av V27 v/psykologspesialist Monica Jensen
Assessment Intervention Moving on 2 (AIM2)
www.aimproject.org.uk
www.g-map.org
www.goodlivesmodel.com
-
opprinnelig utviklet i 2000 i Manchester/UK, revidert AIM2 utgitt i 2009- deretter
fortløpende revidering og nye utgaver.
-
Empirisk- og kunnskapsbasert verktøy for utredning, risikovurdering og
oppfølging/behandling av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller har utøvd
problematisk eller skadelig seksuell atferd (HSB)
-
AIM2 verktøyet er evaluert og utviklet med tanke på å kunne anvendes både bredt og
spesifikt av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver (f.eks. under norske
forhold: kommunalt barnevern, Statlige Barnehus og spesialisthelsetjenesten (BUP)).
-
AIM2 verktøyene er etter V27s vurdering det mest tilgjengelige og beste verktøy man i dag
har for mulig utvikling av felles tverrfaglig forståelse og håndtering av disse
barna/ungdommene og deres familier/nettverk.
-
Anvendelse av AIM2 verktøyene er åpne for fagfolk som er kurset i AIM2 modellen i regi eller
tillatelse fra AIM2 prosjektet/UK og eller V27/Betanien i Norge. Utover dette er det ingen
krav til sertifisering. AIM2 prosjektet i UK er registrert som en veldedig stiftelse («charity»
med non-profitt basis). V27 er også inne i dette på non-profitt basis.
-
AIM2 verktøyet er oversatt fra engelsk til bl.a. hollandsk, spansk og tysk. Italiensk og norsk
oversettelse er på gang.
Oppdatert per 01.10.16 av V27 v/psykologspesialist Monica Jensen
AIM2 verktøyene består av:
(1) Manual for utredning og risikovurdering av ungdom mellom 12-18 år (norsk oversettelse av
V27)).
(2) Manual for behandling av ungdom mellom 12-18 år.
(3) Manual for utredning/risikovurdering/behandling av barn under 12 år.
(4) Veileder for barnehage- og skolepersonell i HSB saker.
(5) Veileder for utredning av ungdom med lærevansker.
(6) Manual for behandling av familie/foresatte.
(7) Veileder for veiledning til fosterforeldre.
(8) Veileder til personell i miljøtiltak (institusjoner, boliger).
(9) Veileder for gjenopprettende prosesser mellom utsatt og utøver («restorative justce»).
(10) Manual for utredning/behandling av HSB atferd på sosiale medier (iAIM).
Utredningsmanual
-
Gutter 12-18 år fra vestlig kultur med normale kognitive evner
-
Tilpasset kan den også brukes for (a) ungdom med annen etnisk bakgrunn (b) jenter
og (c) ungdom med lærevansker
4 hovedområder:
(1) overgrepsspesifikke tema,
(2) utviklings tema,
(3) familie tema,
(4) miljø//nettverks tema.

Statiske og dynamiske variabler, bekymringer og styrker.
Utfall av AIM2 som gir ulike utfall for videre oppfølging/intervensjon/tilsyn:
Høy bekymring. Lav ressurs. (Høy risiko)
Høy bekymring. Høy styrke.
Lav bekymring. Lav styrke.
Lav bekymring. Høy styrke (Lav risiko)
Oppdatert per 01.10.16 av V27 v/psykologspesialist Monica Jensen
AIM2 prosjekt i Norge – ambisjoner og konkrete planer

V27 har pågående arbeid med formell oversettelse av (1) utredningsmanual. Status: Norsk
manual er til godkjenning i UK. V27gjør dette på non-profitt basis – tar foreløpig av eget
kursbudsjett. Flere manualer er planlagt oversatt til norsk, men V27 er avhengig av økonomisk
tilskudd for å få dette gjort. V27 vil samarbeide med RVTS-Vest når det gjelder layout, trykking
og distribuering av utredningsmanualen..

V27 i samarbeid med Vince Mercer fra Aim2 prosjektet i Manchester/UK, arrangerte det første
«AIM2 Training for the trainers» kurs for utvalgte høykompetente fagfolk fra hele landet 27.
mai-2016.

RVTS-Vest og V27/Betanien starter opp med AIM2 kurs høst 2016 – 2018. Først Rogaland
(Stavanger) og Sogn & Fjordane (Førde) i 2016-2017, deretter Hordaland (Bergen) i løpet av
2017-2018. Kursrekke på 3 * 2 dager med tema: «Basic awareness»/sikkerhetsvurderinger,
utredning og behandling. NB! Påmelding via RVTS-Vest websider!

Ambisjonen er deretter at AIM2-modellen og ulike verktøy skal spres videre rundt til aktuelle
fagpersoner/faginstanser i hele Norge (f.eks. barnehager/skoler, barnevern/BUFetat/
helsesøstre m.fl., BUP, politi/Barnehus, ungdomsoppfølging) som et samarbeid mellom V27,
RVTS(?) og lokalt forankrede nøkkelpersoner (jfr. deltakere på «Training for the trainer» kurs).

Nasjonal nettverksgruppe skal etter planen jobbe videre med å utarbeide en felles nasjonal
implementeringsplan for AIM2. V27 ble fra våren-2016 invitert med i denne gruppen.
Koordinator for denne nasjonale nettverksgruppen er Oddfrid S. Tennfjord (RVTS-Midt).
Andre spørsmål om AIM2 - kontakt V27/Betanien Sykehus: [email protected]