Plankart

TEGNFORKLARING
Reguleringsplan PBL 2008
Fritidsbebyggelse - frittliggende
Veg
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn - grøntareal
Parkeringsplasser med bestemmelser
Grønnstruktur
Friområde
Småbåthavn
Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008
Planens begrensning
Formålsgrense
P
Regulerings- og bebyggelsesplanområde
Regulert tomtegrense
Regulert senterlinje
Abc
Påskrift reguleringsformål/arealformål
Abc
Påskrift areal
Abc
Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift
N
Skriv teksten her
Kartgrunnlag i M: 1:1 000
Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000
kommune
Ekvidistanse
m
Kartmålestokk 1:1000
REGULERINGSPLAN
Kartblad:
Furumyr hyttefelt
Kartprodusent:
MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
SAKSNR.
DATO
SIGN.
Revisjon 12.08.2016
Kommunestyrets vedtak:
3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
18.04.2011
Offentlig ettersyn fra ..............................til
...........................................
01.06.2011
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
PLANEN UTARBEIDET AV:
16/94
16/31
11/21
17.08.2016
04.04.2011
24.06.2010
TVH
TVH
TVH
PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.