Remiss-svar

På det stora hela ställer sig Swesem mycket positivt till förslagen med följande tillägg och
invändningar.
För att förslagen skall ha en positiv effekt på akutsjukvården är följande en absolut
förutsättning:
 Rent allmänt kräver föreskrifterna en kraftigt förbättrad IT-arkitektur, något som
identifieras i förslaget. Dock behöver detta ytterligare förtydligas, inklusive vårdgivarens
ansvar för att ta fram detta. I den händelse att dagens IT-stöd inte kraftigt förbättras anser vi
att den uppskattade administrativa bördan kraftigt underskattats. Skulle förslaget
impelemnteras utan kraftigt förbättrat IT-stöd kommer akutsjukvården, som redan idag är hårt
belastad och under tidskrav, ytterligare tyngas med patientsäkerhetsrisker som en naturlig
följd.

Nationell läkemedelslista med god täckning och tillgänglighet är en förutsättning.
 Ett tydliggörande av ansvarsförhållanden vad rör krav på uppföljning. Kravet i sig är vi
positiva till med följande kommentarer: För att patienter i akutsjukvården skall kunna tas om
hand på ett bra sätt i enlighet med föreskrifterna fordras att övriga vårdgivare dels accepterar
att ta över uppföljningsansvar, dels har en tillräckligt god tillgänglighet. Om inte riskerar
detta krav att leda antingen till en ökad belastning av akutsjukvården alt att läkemedel sätts in
för sent eller inte alls.
Med vänlig hälsning
Tobias Carlson
Vice ordförande Swesem