RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN
VALMENTAJA -KOULUTUS (25 op)
Lähijaksojen aikataulu: 21.-22.3., 24.-25.4., 5.-6.6., 6.-7.9. ja 4.-5.10.2017 klo 9-16
Paikka: Kouvola
Koulutuksen johtaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja
vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta sekä koulutusmateriaalista.
Pääkouluttaja
Erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava
Kaisa Vuorinen. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.
Koulutuksessa vierailevat lisäksi lastenpsykiatrian asiantuntijalääkäri, positiivisen psykologian asiantuntija,
ADHD-kokemuskouluttaja sekä erikseen sovittaessa muita erityisasiantuntijoita.
Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.
Kohderyhmä
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,
-nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.
Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai
kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva
työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin
työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä
neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia
voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän
omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja
opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena
työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen
taitojen pulmia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia
toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun
rakentumista.
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset
menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.
Lähiopiskelu sisältää
- asiantuntija-alustukset; joka jaksolla neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä
ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita
- vierailevien asiantuntijoiden luennot
- valmennusharjoittelu
- workshop-tyyppinen työskentely
- ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää
- omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
- henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan
työhön
- perehtyminen alan kirjallisuuteen, 5-6 kpl pakollisia kirjoja, kirjallisuusreflektio yhdestä alan kirjasta
(päättötyö)
- vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä,
yhteensä 4-5 kertaa = 10 h
- vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
- oma valmennusasiakas > jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
- valmennuspäiväkirja, yhteensä viidestä valmennuskerrasta
Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
- Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
- Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
- Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
- Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
- Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
- Positiivisen psykologian perusteet
- Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
- Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
- Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
- Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa
Osallistumismaksu 2.195 €.
Koulutuksen hakuaika päättyy 21.2.2017.
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on hakijan yhteystiedot, koulutus, ammatti, työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin) sekä muu koulutus, jolla on merkitystä tähän koulutukseen. Lisäksi lyhyt maininta siitä, miksi koulutus kiinnostaa. Kopio tutkintotodistuksesta/ todistuksista
toimitettava kesäyliopistoon ennen koulutuksen alkua.
Ryhmään otetaan 20 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on
sitova. Mikäli peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun on vastaanottanut koulutuspaikan tai kun koulutus on jo
käynnistynyt, veloitamme koko maksun.
KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO
Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola
puh. 044 747 8501
[email protected]
www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi