TENANT REPRESENTATION

TENANT
REPRESENTATION
2016
Vuokralaisedustus
Suomessa
VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA
Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus
on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa
vain vuokralaista toimitilamarkkinoilla.
Ajaessa vain vuokralaisen etuja, palvelu eroaa olennaisesti
perinteisestä toimitilavälityksestä, jossa välittäjä työskentelee
vuokranantajien toimeksiannosta heidän etujensa mukaisesti.
Vuokralaisedustuksen avulla hankitaan sekä uudelleenneuvotellaan vuokralaisyritykselle optimaaliset toimitilat hyödyntäen
syvällistä asiantuntemusta toimitilamarkkinoista, varmistaen parhaiden markkinakäytäntöjen ja vuokrasopimusehtojen toteutuminen vuokralaisen eduksi. Kiinteistöalan ammattilaisen ajaessa
vuokralaisen etuja, voi vuokralainen keskittää resurssinsa omaan
ydinliiketoimintaansa ja siten säästää sekä aikaa että rahaa.
CBRE on tehnyt vuokralaisedustusta Suomessa vuodesta
2009 lähtien, neuvotellen yhteensä yli 680 000 m²:n
toimitilaratkaisut yli 20 eri asiakkaalle.
Tässä katsauksessa tarkastelemme Suomen
toimitilamarkkinoiden ajankohtaisia trendejä
ja tulevaisuuden työympäristöä.
1. Tärkeimmät trendit toimitilamarkkinoilla
2. Työympäristön muutos
3. Markkinakatsaus
4. Vuokramarkkinatrendit
5. Tärkeimmät tekijät toimitilan valinnassa
6. Työympäristö vuonna 2030
TÄRKEIMMÄT TRENDIT TOIMITILAMARKKINOILLA
1.
2.
3.
SÄÄSTÖT
TILATEHOKKUUS
JOUSTAVA
TYÖSKENTELY
KEHITTYVÄ
TEKNOLOGIA
IMAGO
Työntekopaikan
sijainti ja joustavat
työajat ovat erityisen
tärkeitä tulevaisuuden
työntekijöille
Tulevaisuudessa
toimitilateknologia
on yhä suuremmassa
roolissa
Toimitilojen merkitys
yrityksen imagon
rakentamisessa
voimistuu
Kustannussäästöt ovat
edelleen suuressa
roolissa toimitilahauissa
Tilatehokkuus korostuu
entisestään edesauttaen
kustannussäästöjen
muodostumista
4.
5.
TYÖYMPÄRISTÖN MUUTOS
TILATEHOKKUUS
Tilan vähentäminen ja tehostaminen säilyy suurena
trendinä. Avotoimistolla pyritään kustannussäästöihin
ja yhteistyön lisäämiseen,
ja työpisteen käyttöastetta
parannetaan hot-deskingin
avulla. Tilatehokkuuden
muutoksissa haasteena
on työntekijöiden muutosvastarinta, nuoremmat
työntekijät ovat yleensä
valmiimpia muutokseen.
JOUSTAVA
TYÖSKENTELY
Mahdollisuus työskennellä
kotoa tai muualta työpaikan ulkopuolelta, sekä
joustavat työajat tuovat
vaihtelevuutta työn tekoon
ja parantavat työntekijöiden hyvinvointia.
KEHITTYVÄ
TEKNOLOGIA
Teknologian kehittyminen
muokkaa työympäristöä
toimivammaksi ja älyk­
käämmäksi. Neuvottelu­
huoneiden online-varaukset,
Wi-Fi ja videoneuvottelut
ovat hyviä esimerkkejä
positiivisesta kehityksestä.
Toimistojen automaatio
(mm. lämmitys, valaistus
ja jäähdytys) luo kustannussäästöjä ja parantaa
viihtyvyyttä.
IMAGO
Työympäristö on kehit­
tymässä suuntaan, jossa
kustannussäästöjen ohella
keskitytään yhä enemmän
mukavan työympäristön
luomiseen, joka houkut­
telee uusia lahjakkuuksia ja kannustaa hyviä
työnteki­jöitä jäämään.
HYVINVOINTI
Hyvinvointi on nousemassa
yhä tärkeämmäksi tekijäksi
työpaikalla. CBRE on tutkinut hyvinvoinnin merkitystä
uusien työntekijöiden rekrytoinnin onnistumisessa, ja
jopa 75% työnhakijoista
pitää hyvinvointipalveluita
tärkeänä. Samassa tutkimuksessa tarkasteltiin
hyvinvoinnin merkitystä
nykyisille työntekijöille.
Tutkimuksen mukaan 57
% nykyisistä työntekijöistä
piti työhyvinvointipalveluita
merkittävänä syynä jatkaa
nykyisessä työpaikassa.
MARKKINAKATSAUS
Pääkaupunkiseudun vajaakäyttö
Pääkaupunkiseudun vajaakäyttö on
mahdollisesti saavuttanut huippunsa
sillä vajaakäyttö on laskenut puolen
vuoden sisällä (1,5 %).
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Vaikka yleisesti vallitsee vuokralaisen markkinat, lähinnä isoissa tiloissa vuokranantajat
antavat vuokravapaita kuukausia ja osallistuvat tilojen muutoskustannuksiin.
Lähde: KTI (2016)
Vallila
Aviapolis
Keilaniemi
Leppävaara
Ruoholahti
Helsinki CBD
Länsimetron valmistuminen voi tuoda muutoksia pääkaupunkiseudun toimistomarkkinaan tulevina vuosina, sillä erityisesti Espoon
vajaa­käyttö on ollut erityisen korkeaa.
Toimistorakentamisen volyymi on laskenut
korkean vajaakäytön seurauksena.
VUOKRAMARKKINATRENDIT
Aviapolis
17 €/m2/kk
Pääkaupunkiseudun toimistojen bruttovuokrat
ovat pysyneet melko vakaina viime vuosien
aikana. Viimeaikoina pientä vuokrien nousua on
havaittu Vallilassa ja Helsingin keskustan alueella.
Pääkaupunkiseudun keskimääräiset bruttovuokrat
30
Leppävaara
19€/m2/kk
Vallila
14,50€/m2/kk
25
20
Keilaniemi
22€/m2/kk
15
10
2010
2011
2012
2013
Helsinki CBD
Keilaniemi
Ruoholahti
Aviapolis
Leppävaara
Vallila
Lähde: KTI (2016)
2014
2015
Ruoholahti
23,50€/m2/kk
Vuokrat pysyneet vakaina
Vuokrat kasvussa
Helsinki CBD
27,50€/m2/kk
PÄÄTEKIJÄT TOIMITILAN VALINNASSA
83%
VUOKRAHINTA
58%
RAKENNUKSEN DESIGN
JA TILARATKAISU
45%
VUOKRASOPIMUKSEN
OPTIOT
CBRE on tehnyt European Occupier
Survey 2015/16 –tutkimuksen jossa on
muun muassa kartoitettu suurimpien yritysten
mieltymyksiä liittyen toimitilahakuun.
Toimitilan valinnassa selkeästi tärkeämmäksi
tekijäksi nousi vuokrahinta. Kulkuyhteyksiä
pidettiin yhtä tärkeänä kuin infrastruktuurin
ja palveluiden tasoa.
43%
KULKUYHTEYDET
43%
INFRASTRUKTUURIN JA
PALVELUIDEN TASO
16%
IMAGO
European Occupier Survey on ladattavissa osoitteesta
cbre.com/research-and-reports/occupier-survey-­
2015-16/european-occupier-survey-2015-16
TYÖYMPÄRISTÖ VUONNA 2030
Ota yhteyttä
• Tekoäly muuttaa liiketoimintaa
ja ihmisten työskentelytapoja
• Työntekijöille työntarkoitus on
mer­kitsevämpää kuin taloudellinen
menestys
• Kiinteistökaupankäynnin
keskittyminen internetiin
• Vuokranantajien lisääntynyt
keskittyminen palveluiden
tarjoamiseen
• Vuokramarkkinan ammattimaistuminen
ja vuokralaisedustuksen lisääntyminen
• Työympäristö kokonaisvaltaisena
kokemuksena
RISTO NÄSSI
Associate Director
+ 358 50 300 3349
[email protected]
• Työntekijöiden hyvinvoinnin
korostuminen
• Organisaation ketteryys
• Tilaratkaisut nivoutuvat yhä
enemmän HR- ja IT-ratkaisuihin
TOM MARTONEN
Associate Director
+ 358 50 342 1163
[email protected]
Finland