Resultaträkning Thor 20160401-1231

Verkligt / Föregående / Budget kostnadsställen
IF Thor
K-ställe 1 Huvudkasssan Period 201604 - 201612 tom ver A 301
Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2016-04-01 - 2016-12-31
UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR
=>161231
=>151231
FÖRENINGENS INTÄKTER
Tävling/match/träning
3040 Terrängserien
Summa tävling/match/träning
x
Lotterier, bingo mm
3310 Lotterier
Lotterier, bingo mm
x
Försäljningsintäkter
3520 Pappersförsäljning
3560 Försäljning Bingolotto
Summa försäljningsintäkter
x
Medlemsavgifter/adm intäkter
3610 Medlemsavgifter
3650 Portointäkter
Summa medlemsavgifter/adm intäkter
x
Erhållna bidrag, gåvor o stipendier
3711 Erhållna kommunala bidrag föregående år
3713 Medlemsstöd
3714 Aktivitetsstöd, Kommunalt
3720 Trygghetsanställningsbidrag
3724 Aktivitetsstöd, Statligt
3780 Medlemsbidrag Thorgården
3790 Övriga bidrag Thorgården
Summa erhållna bidrag, gåvor o stip
x
Övriga föreningsintäkter
3850 Vikingarännet
3910 Thorgården, Hyresintäkter
3990 Övriga intäkter
Summa övriga föreningsintäkter
x
SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER
x
KOSTNADER
Tävling/match/träning
4040 Terrängserien
Summa tävling/match/träning
x
Kostnader för försäljning
4520 Pappersinköp
Summa kostnader för försäljning
x
Kostnader för deltagaravgifter
4890 Styrelsemöten
4895 Årsmöteskostnader
4898 Förbunds- och Medlemsavgifter
Summa kostnader för deltagaravgifter
x
Kostnader för driften
4910 El Thorgården
4930 Sopor Thorgården
4940 Renovering Thorgården
4960 Reparation- och underhåll Thorgården
BL Administration 2013.1.148
BUDGET ACK JMF%
=>161231
-2 000,00
-2 000,00
0,9
0,9
0,00
0,00
-3 000,00
-3 000,00
66,7
66,7
-1 166,00
-1 166,00
0,5
0,5
-1 153,00
-1 153,00
0,00
0,00
0,0
0,0
-4 680,00
-15 405,00
-20 085,00
2,2
7,1
9,2
-5 351,00
-25 000,00
-30 351,00
-5 250,00
-40 000,00
-45 250,00
89,1
38,5
44,4
-17 450,00
-4 565,60
-22 015,60
8,0
2,1
10,1
-19 250,00
-6 136,50
-25 386,50
-58 000,00
-4 500,00
-62 500,00
30,1
101,5
35,2
-50 000,00
-10 889,00
-23 844,00
-68 310,00
-18 542,00
-300,00
0,00
-171 885,00
23,0
5,0
11,0
31,5
8,5
0,1
0,0
79,2
0,00
-12 665,00
-25 954,00
-57 933,00
-18 465,57
-200,00
-50 000,00
-165 217,57
-50 000,00
-11 000,00
-25 000,00
-66 150,00
-20 000,00
0,00
0,00
-172 150,00
100,0
99,0
95,4
103,3
92,7
0,0
0,0
99,8
-9 647,50
-89 009,46
-7 069,00
-105 725,96
4,4
41,0
3,3
48,7
0,00
-62 240,00
-520,80
-62 760,80
-9 000,00
-70 000,00
0,00
-79 000,00
107,2
127,2
0,0
133,8
-322 877,56
148,7
-284 868,87
-361 900,00
89,2
3 317,00
3 317,00
1,5
1,5
2 769,00
2 769,00
3 000,00
3 000,00
110,6
110,6
2 924,00
2 924,00
1,3
1,3
3 708,00
3 708,00
3 900,00
3 900,00
75,0
75,0
113,85
0,00
600,00
713,85
0,1
0,0
0,3
0,3
935,80
0,00
770,00
1 705,80
600,00
500,00
4 000,00
5 100,00
19,0
0,0
15,0
14,0
30 238,96
4 742,00
53 668,75
5 060,77
13,9
2,2
24,7
2,3
28 897,44
6 061,00
0,00
4 233,00
30 000,00
5 200,00
50 000,00
0,00
100,8
91,2
107,3
0,0
2017-02-06 15:45
Verkligt / Föregående / Budget kostnadsställen
IF Thor
K-ställe 1 Huvudkasssan Period 201604 - 201612 tom ver A 301
4970 Snöskottning Thorgården
4990 Övriga kostnader Thorgården
Summa kostnader för driften
x
Bruttovinst
x
Övriga externa rörelseutgifter
5270 Utbildning Föreningsfunktionärer
5460 Förbrukningsmaterial
5920 Fördelning Aktivitetsstöd
6110 Kontorsmateriel
6150 Kopiering
6210 Telefonkostnader
6230 Datakostnader
6250 Portokostnader
6310 Försäkringspremier
6570 Bankkostnader
6850 Vikingarännet
6970 UNT-Prenumerationen
6990 Övriga kostnader
6992 Priser/Medaljer ej tävling
6993 Uppvaktningar
Summa övriga externa rörelseutgifter
x
Utgifter för personal
7010 Löner
7090 Semesterersättningar
7410 Pensionsförsäkringspremier
7510 Arbetsgivaravgifter
Summa utgifter för personal
x
Avskrivningar/nedskrivningar
7820 Avskrivningar Förbättringsarb. Thorgård.
7830 Avskrivningar inventarier
Summa avskrivningar/nedskrivningar
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
x
Rörelseresultat
x
Finansiella poster
8120 Fördelning Fondräntor
8311 Ränteintäkter
8321 Värdestegring Fonder
8490 Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella poster
x
Resultat efter finansiella poster
x
Resultat efter extraordinära poster
x
ÅRETS RESULTAT
x
BL Administration 2013.1.148
Sida 2 av 2
Räkenskapsår 2016-04-01 - 2016-12-31
UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR
=>161231
=>151231
2 965,00
1,4
6 452,00
12 432,48
5,7
8 239,28
109 107,96
50,2
53 882,72
BUDGET ACK JMF%
=>161231
3 500,00
84,7
11 000,00 113,0
99 700,00 109,4
-206 814,75
95,2
-222 803,35
-250 200,00
82,7
0,00
506,00
42 386,00
333,00
1 936,00
2 079,00
5 161,00
7 620,30
19 153,00
1 207,50
259,00
0,00
425,00
0,00
0,00
81 065,80
0,0
0,2
19,5
0,2
0,9
1,0
2,4
3,5
8,8
0,6
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
37,3
350,00
0,00
42 035,47
0,00
688,00
2 222,00
5 596,00
5 200,00
18 946,00
1 175,00
0,00
3 150,00
0,00
0,00
0,00
79 362,47
500,00
700,00
43 700,00
400,00
1 000,00
2 000,00
5 500,00
6 000,00
19 000,00
100,00
0,00
3 200,00
500,00
200,00
500,00
83 300,00
0,0
72,3
97,0
83,3
193,6
104,0
93,8
127,0
100,8
###.#
0,0
0,0
85,0
0,0
0,0
97,3
105 000,00
1 768,00
0,00
33 572,00
140 340,00
48,4
0,8
0,0
15,5
64,6
102 302,00
1 710,00
0,00
32 510,00
136 522,00
105 000,00
2 500,00
1 200,00
33 200,00
141 900,00
100,0
70,7
0,0
101,1
98,9
15 794,00
1 200,00
16 994,00
7,3
0,6
7,8
13 625,00
1 894,00
15 519,00
15 794,00
1 200,00
16 994,00
100,0
100,0
100,0
354 462,61
163,2
293 468,99
353 894,00
100,2
31 585,05
14,5
8 600,12
4 981,68
0,00
-5 641,64
0,00
-659,96
2,3
0,0
2,6
0,0
0,3
0,00
-2,18
-241,44
60,00
-183,62
30 925,09
14,2
8 416,50
-9 206,00 -335,9
30 925,09
14,2
8 416,50
-9 206,00 -335,9
30 925,09
14,2
8 416,50
-9 206,00 -335,9
-8 006,00 -394,5
1 300,00
0,00
-2 500,00
0,00
-1 200,00
383,2
0,0
225,7
0,0
55,0
2017-02-06 15:45