Läs hela inbjudan här

Överdomarutbildning i hoppning
Den 4-5 mars 2017
Utbildare är Bengt Sånesson & Björn Johansson
Plats
Linköpings fotbollsarena, Polygonen 2. Fastesgata 4.
Tid
lördag 11.00-ca16.30
Söndag 9.00-ca 14.00
Kostnad
2500,- som faktureras, i priset ingår fika och lunch två dagar
Anmälan
anmäl under kursanmälan på http://www.ridsport.se/ostergotland
senast den 20 februari 2017
Överdomare ska finnas vid alla tävlingar från Lokaltävling och uppåt i
samtliga discipliner.
Utbildningsgång för Överdomare
Överdomaren är Förbundets representant på tävlingsplatserna.
För utbildningen av ÖD ansvarar förbundskansliet.
ÖD-utbildning kan också initieras och genomföras av distriktsförbunden efter
godkännande från förbundskansliet.
Av Förbundet godkända Överdomarutbildare ska anlitas.
Utbildning/auktorisation av Överdomare
För att vara aktuell som ÖD-aspirant ska sökanden ha stor erfarenhet av den/de
discipliner som hon/han avser att verka inom. Sökanden ska även vara beredd att
ägna mycket tid åt att verka som ÖD. Lägsta ålder 25 år.
Kvalifikation som gäller för respektive disciplin:
Hoppning: B-domarstatus - Ha tjänstgjort som B-domare i minst 4 år.
Kurserna omfattar i första hand en fördjupning i de Gemensamma bestämmelserna
och det rättsliga systemet anpassat till respektive disciplin samt en genomgång i
respektive grens speciella regler.
Kursen och auktorisationen genomförs under två dagar med ett avslutande prov.
Godkänt prov krävs för att bli Överdomare.
Kravet på tidigare, stor, erfarenhet gör att den aspirant som fått godkänt på sitt
prov kan börja verka som ÖD omedelbart efter godkännandet.
Överdomare förväntas verka vid ett flertal tävlingar per år och ska medverka vid sitt
distrikts repetitionskurser minst vartannat år.