Motion till Östergötlands Ridsportförbunds årsmöte 2017

Motion till Östergötlands Ridsportförbunds
årsmöte 2017
Fortbildning av funktionärer
Frågeställning och motivering:
Med intentionen att förenkla och effektivisera (både logistiskt och ekonomiskt) arrangerandet av
tävlingar där sjukvårdare måste närvara, har vi belyst ett problem och en möjlig lösning. Den allt
svårare uppgiften att finna och boka en funktionär till den viktiga rol len som sjukvårdare sätter
arrangörer på prov vid varje tillfälle. Vi ämnar väcka frågan för vidare diskussion, hitta en möjlig
lösning för att slutligen underlätta arrangerandet av tävlingar med hög kvalitet i strävan att föra
sporten framåt.
Vid varje tävling där sjukvårdare fodras, uppstår ofta problematiken med att hitta en lämplig
funktionär med rätt utbildning. Efter det initiala rannsakandet i de egna leden vidgas sökningen och
förhoppningsvis hittas en kvalificerad kandidat. När rätt person hittats ska denne också ha möjlighet
samt vilja att deltaga på de ofta obekväma tider och platser vi håller tävl ingar på.
Det är inte en alltför attraktiv ”tjänst” som erbjuds och som i många andra situationer så faller denna
roll på en intet ont anande individ som har någon form av kontakt på ett eller annat sätt med den
arrangerande klubben, det är ofta helt grundat på denne individs välvilja.
Det är alltså glest utbud på villig och behörig personal, en otacksam tjänst och vi har små medel att
göra den mer attraktiv.
En möjlig lösning på detta problem är att fortbilda redan befintliga funktionärer i avseende att
förenkla arrangerandet, både logistiskt men även ekonomiskt.
Folkungabygdens RF yrkar på:
Fortbilda Överdomare inom grundläggande sjukvård. De blir således behöriga och kan uppfylla två
viktiga roller som fodras på tävlingar.
Vi anser att överdomare är lämpliga i detta val av möjlig funktionär då de redan i sin befintliga roll
vana av att bära ansvar, de finns också alltid på plats samt rör sig fritt på tävlingsområdet och inte är
bundna till en plats (så som till exempel; banchef, sekretariat, domare etc).
Vi föreslår att detta ska ingå vid utbildning av överdomare och för redan befintliga domare ska ett
eller flera tillfällen ges då denna behörighet kan uppnås. Förhoppningsvis kan detta göra en stor
skillnad för många arrangörer med relativt små medel.
Solla Herrgård 17/2-17 Vice ordförande;
Sebastian Rydell 910615-0874
Svar på FBRs motion till årsmötet från ÖRFs tävlingssektion.
SvRF centralt ansvarar för utbildning o fortbildning av alla auktoriserade funktionärer i landet och
dess innehåll.
ÖRFs tävlingssektion tycker det är en mycket bra idé att alla auktoriserade funktionärer skulle få ta
del av en HLR kurs i sin fortbildning. Däremot stöder vi inte att sjukvårdsansvaret kan läggas på
befintliga funktionärer med helt andra arbetsuppgifter vid ev olycka.
Östergötlands Ridsportförbunds Tävlingssektion
Linköping 170306