föredragningslista - Svenska Ridsportförbundet

FÖREDRAGNINGSLISTA
Distriktsårsmötet 2017, Smålands Ridsportförbund, Växjö 19/3-17
1. Årsmötet öppnas av SmRF:s ordförande
2. Val av ordförande för mötet
3. Upprop fastställande av röstlängd
4. Fastställande av föredragningslistan för årsmötet
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordf. justera protokollet
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
A. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
B. Styrelsens förvaltningsberättelse 2016
C. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Val av SmRFs styrelse
A. Val av ordf. i SmRF för 1 år
B. Fastställande av antal ledamöter
C. Val av övriga ledamöter
D. Anmälan av två ordinarie ledamöter från DUS
E. Beslut om arvode till styrelseledamöter
11. Val av utbildningsledare
12. Val av sektioner
A. Val av sammankallande i sektionerna för 1 år
B. Fastställande av antal ledamöter
C. Val av övriga ledamöter
13. Val av två revisorer och en ersättare för en tid av 1 år
14. Val av ordf. och två ledamöter till valberedningen
A. Ordförande för en tid av 1år
B. 2 ledamöter för en tid av 2 år
15. Beslut om val av ombud och ersättare till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma
16. Beslut om val av ombud och ersättare till Smål.IF-möte (årsmöte)
17. Behandling av motioner som inkommit i den ordning som angetts i §13 i stadgarna samt av
distriktsstyrelsens förslag
18. Fastställande av årsavgift
19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
20. Övriga frågor samt avtackning
21. Årsmötet avslutas