DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2017

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2017
1. Mötet öppnas
2. Parentation
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Årsmötets behöriga sammankallande
6. Val av årsmötesordförande
7. Val av årsmötessekreterare
8. Val av protokolljusterare och rösträknare
9. Styrelsens verksamhet- och ekonomiska berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Behandling av motioner samt styrelsens förslag
13. Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan 2017
och 2018.
14. Fastställande av årsavgift för år 2018
15. Fastställande av budget
16. Val av ordförande (förslag från valberedningen punkt 16-25)
17. Val av 2 ledamöter på 2 år
18. Val av 4 ersättare till styrelsen på 1 år
19. Val av 1 studieorganisatör på 2 år
20. Val av 1 revisor på 2 år
21. Val av 1 ersättare till revisor på 1 år
22. Val av ombud (5 st ) till länsföreningens årsmöte *
23. Val av ersättare (2 st) till länsföreningens årsmöte *
24. Val av 1 ledamot till valberedning på 2 år
25. Val av 1 ersättare till ledamot till valberedning på 1 år
26. Avtackning och årsmötet avslutas.
* Ledamot i länsföreningens styrelse är
ej valbar som ombud eller ersättare till
länsföreningens årsmöte.