2017-02 Inkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling
ONSDAG 15/3-2017 KL 1900 PÅ FINSTAD SKOLE
DAGSORDEN
1. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling
2. Valg av møteleder og 2 personer til å undertegne protokollen
3. Styrets årsberetning – Vedlagt innkallingen
4. Årsregnskap i revidert stand – Vedlagt innkallingen
5. Forslag om avvik fra vedtak på ekstraordinær generalforsamling 3. mai 2016 – Vedlagt
innkallingen
6. Forslag til behandling på generalforsamlingen – Vedlagt innkallingen
7. Budsjettforslag for inneværende år – Vedlagt innkallingen
8. Valg av styre, valgkomite, revisor og andre utvalg
Styret
Årsberetning 2016
Styrets sammensetning
Styreleder: Bård Ringstad
Sekretær: Anne Rogvin
Kasserer: Stine Aandahl
Styremedlem: Finn Halvorsen
Styremedlem: Thomas Stavelin
Webansvarlig: Karl Andreas Røsth
Revisor: Geir Granholt
Vara: Mari Svarverud
Vara: Stig Korsbøen
Valgkomite: Johnny Høvik
Valgkomite: Connie Søgård Heir
Garasjekomite: Lars Hol
Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter. Styrets medlemmer har regelmessig hatt kontakt på mail.
Andre saker
På oppdrag fra generalforsamlingen i 2016 arbeidet styret aktivt med å utrede nye
lekeapparater og flere tilbud ble innhentet. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling
3. mai hvor det ble fattet vedtak om utbedring av lekeapparater ved fotballbanen. Dette ble
vedtatt finansiert ved økt grendelagsavgift på kr. 2.000,- for 2. halvår 2016 og 2.000,- for 1.
halvår 2017.
Styret har også reforhandlet avtalen med Canal Digital til lavere månedlige kostnader i tillegg
til oppgradert utstyr til den enkelte beboer.
Økonomi
Ingen uforutsette utgifter. Regnskapet viser et underskudd som vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling om innkjøp av nye lekeapparater.
Styret
Årsregnskap 2016 for Grendelaget Nordre Finstad III
Resultat
Budsjett
INNTEKTER
Avvik
Grendelagsavgift
Renteinntekter
472 700
226
480 200
300
-7 500
-74
SUM INNTEKTER
472 926
480 500
-7 574
Strøing
Årsavtale Fjeldstad
Strøm garasje
Felles uteanlegg
Garasjeanlegg
Forsikring garasje (bygning)
Gebyr
Canal Digital - grunnpakke/service (TV)
Canal Digital - Komplett Maxi (internett)
Advokatbistand
Inkassosalær
Andre utgifter
70 652
7 544
184 120
201
9 098
102 502
146 412
9 010
3 000
70 700
15 000
230 000
5 000
9 000
500
106 310
146 412
8 000
-3 000
-48
-7 456
-45 880
-4 799
98
-500
-3 808
1 010
SUM KOSTNADER
529 539
593 922
-64 384
UNDERSKUDD/OVERSKUDD
-56 613
-113 422
56 810
DRIFTSUTGIFTER
BALANSE
EIENDELER
Eiendeler
Kundefordringer
Kasse
Bankinnskudd
204 053
SUM EIENDELER
204 053
EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.2016
Underskudd/overskudd
262 085
-56 613
EGENKAPITAL 31.12.2015
205 472
GJELD
Fordringer
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
-1 420
204 053
Kommentarer til Årsregnskap 2016 for Grendelaget Nordre Finstad III
INNTEKTER
 Grendelagsavgift: ble økt til kr. 480.200,- etter vedtak gjort av ekstraordinær generalforsamling
tirsdag 3. mai 2016, for å finansiere anskaffelse og montering av nye lekeapparater ved
grusbanen.
 Avvik på kr. 7.500,- er ubetalte grendelagsavgifter. Dette utgjør et avvik på 2 %, og følges
opp.
DRIFTSUTGIFTER
 Strøing: det har ikke vært noe ekstra kostnader ifm. strøing i 2016. Derfor underforbruk.
 Strøm garasje: Det har vært mildt i vintermånedene, som trolig utgjør mye av årsaken til et
underforbruk på 50 % på strøm.
 Felles uteanlegg: Ble vedtatt økt fra 30.000,- til 230.000,- av ekstraordinær generalforsamling
tirsdag 3. mai. Økningen skulle dekke kostnader ifm. anskaffelse og montering av nye
lekeapparater ved grusbanen. En betydelig egeninnsats i form av dugnadsarbeid ved
demontering, grunnarbeider og sluttføring bidro til en totalkost som ble ca. 20 % lavere enn
budsjettert. De opprinnelig budsjetterte kostnadene på 30.000,- ble kun overskredet med ca.
1.000,-. Ca. 15.000,- av disse 30.000,- er anskaffelse av nye fotballmål til grusbanen.
 Garasjeanlegg: Har hatt lave kostnader, da det ikke har vært særlige utskiftninger i materiell.
Regnskapet viser derfor et underforbruk på ca. 96 % i 2016.
 Canal Digital: Avtalen med CD ble reforhandlet, som resulterte i en noe lavere pris. Dette gir et
lite underforbruk på 3.808,- i forhold til budsjett.
 Andre utgifter: I forbindelse med makeskifte på tomt nord for parkeringsplassene (ref. ordinær
generalforsamling 2016) ble det foretatt en taksering av tomten. Denne kostnaden var noe høyere
enn budsjettert, som førte til noe overforbruk på denne budsjettposten.
Forslag om avvik fra vedtak på ekstraordinær generalforsamling 3. mai 2016
På ekstraordinær generalforsamling 3.mai 2016 ble det vedtatt at dersom totalsummen for
lekeapparatene skulle bli lavere enn 200.000,- skulle innbetalingen av grendelagsavgiften i februar 2017
reduseres tilsvarende.
Kostnad for lekeapparatene ble 154.255,- mot innbetalt 196.000,-. Kostnaden ble betydelig lavere enn
forutsatt grunnet stor egeninnsats gjennom flere dugnader.
Overskuddet skulle i utgangspunktet redusert grendelagsavgiften i februar 2017, men grunnet en
falleferdig trapp fra Symreveien til Finstadsvingen ønsket styret å fremme forslag for
generalforsamlingen om å anvende overskuddet til ny trapp da denne av sikkerhetsmessige grunner må
byttes umiddelbart.
Forslag: Overskudd fra innbetalinger til lekeapparater på kr. 41.745,- (kr. 852,- pr boenhet) reduser ikke
grendelagsavgiften for 1.halvår 2017, men tilføres posten felles uteanlegg for utbedring av trapp.
Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer for dette.
Forslag til generalforsamlingen 2017
Hei!
Det er nå snart 40 år siden vårt område ble innflyttet. Jeg var ikke med da men har vært beboer
siden 1982.
Dugnader har hele tiden vært det som er sagt skal benyttes for vedlikehold av fellesarealer. Når
behov for vedlikehold blir stort sier det seg selv at dugnad ikke er det eneste som må benyttes.
Jeg tror alle er interessert i at vårt område holdes i god stand da dette også er med på å heve
trivselen og ikke minst markedsverdien.
Jeg har tre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
1. Vedtekter
Det blir nå 4 år siden siste revisjon av vedtektene og disse bør gjennomgås med hensyn på
fremtiden.
2. Fellesarealer
Foreslår at det startes arbeid med å utarbeide en plan for hvordan fellesområdene kan
oppgraderes/utnyttes. Dette bør omfatte eksisterende veier med kantstein og grøntarealet mot
eierenheter, plassering av søppelkonteinere, garasjer, forholdet rundt ny vei til bebyggelsen av
Revheimområdet , belysning og ballplass/lekeplass.
3. Økonomi
Grendelagsavgiften økes med kr 2 000, pr år utover det som den i dag dekker. Dette skal
øremerkes til vedlikehold av felles arealer.
Hilsen Jan og Merete i Røsslyngveien 17
Budsjett 2017 for Grendelaget Nordre Finstad III
Forslag nr. 1: ordinær grendelagsavgift
Res. 2016
Bud. 2017
INNTEKTER
Grendelagsavgift
Renteinntekter
472 700
200
438 452
200
SUM INNTEKTER
472 900
438 652
Strøing
Årsavtale Fjeldstad
Strøm garasje
Felles uteanlegg
Garasjeanlegg
Forsikring garasje (bygning)
Gebyr
Canal Digital - grunnpakke/service (TV)
Canal Digital - Komplett Maxi (internett)
Advokatbistand
Inkassosalær
Andre utgifter
70 652
7 544
184 120
201
9 098
102 502
146 412
9 010
3 000
72 900
15 000
20 000
5 000
9 200
500
107 780
116 542
-
SUM KOSTNADER
529 539
349 922
UNDERSKUDD/OVERSKUDD
-56 639
88 730
DRIFTSUTGIFTER
Budsjett 2017 for Grendelaget Nordre Finstad III
Forslag nr. 2: med øremerking av midler til vedlikehold av fellesarealer
Res. 2016
Bud. 2017
INNTEKTER
Grendelagsavgift
Renteinntekter
472 700
200
536 452
200
SUM INNTEKTER
472 900
536 652
Strøing
Årsavtale Fjeldstad
Strøm garasje
Felles uteanlegg
Garasjeanlegg
Forsikring garasje (bygning)
Gebyr
Canal Digital - grunnpakke/service (TV)
Canal Digital - Komplett Maxi (internett)
Advokatbistand
Inkassosalær
Andre utgifter
70 652
7 544
184 120
201
9 098
102 502
146 412
9 010
3 000
72 900
15 000
20 000
5 000
9 200
500
107 780
116 542
-
SUM KOSTNADER
529 539
349 922
UNDERSKUDD/OVERSKUDD
-56 639
186 730
DRIFTSUTGIFTER