Representantforslag 64 S

Representantforslag 64 S
(2016–2017)
fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos, Ketil
Kjenseth
Dokument 8:64 S (2016–2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og
Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og
nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens
Til Stortinget
Etter forretningsordenen § 38 siste ledd er det
ikke adgang til å bringe forslag frem på nytt i samme
stortingssesjon med mindre det er «påtrengende nødvendig». Forslagsstillerne mener det er svært viktig å
sikre at Stortingets vilje kommer til uttrykk i de vedtak som blir gjort, og fremmer derfor forslag om at
Stortinget opphever anmodningsvedtakene som ble
gjort ved behandlingen av denne saken.
Bakgrunn
Forslag
Den 23. februar 2017 voterte Stortinget over
Innst. 170 S (2016–2017) om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens.
Voteringen i forslag 1, 2 og 3 i saken viste 48
stemmer for og 45 stemmer imot. Forslagsstillerne
har grunn til å tro at Stortingets vilje ikke kom til
uttrykk i denne voteringen. Det ville være svært
uheldig om regjeringen skulle følge opp vedtak som
ikke er i samsvar med Stortingets vilje.
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
Stortingets vedtak nr. 483, 484 og 485 av
23. februar 2017 ved behandlingen av Innst. 170 S
(2016–2017) fra helse- og omsorgskomiteen om å
styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot
antibiotikaresistens – oppheves.
8. mars 2017
Tone Wilhelmsen Trøen
Kari Kjønaas Kjos
Ketil Kjenseth
Trykk og layout: Stortingets grafiske seksjon