Stein Wikholm_presentasjon

«Bærekraftige uterom i praksis" – Miljøvennlige
løsninger for moderne byutvikling
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´  Stein Wikholm, daglig leder Anleggsgartnermester Wikholm as
´  Styreleder NAML (Norske anleggsgartnere-miljø og landskapsentreprenører)
´  Kort oppsummering av anleggsgartnerens arbeid i bymiljøet de siste ti år
´  Slutten av 70 – «Plant ett tre aksjon»
´  På 80- og 90- tallet – Byfornying. Fokus på å få folk inn til byen igjen.
´  Levende byer
´  Nå fortetting av sentrale områder.
Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´  Kunnskap om fotosyntese kombinert med håndverket er selve bærebjelken
i anleggsgartnerfaget
´  Kan vi i dag bygge bærekraftige uterom og miljøvennlige løsninger for
moderne byutvikling
?
Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´  Ja, det kan vi, men da må vi fokusere på dette i:
´  Planlegging
´  Materialvalg
´  Produksjon
´  Produksjonsutstyr
´  Drift og vedlikehold
Bærekraftige uterom i praksis,
metoder og materialer
u 
Kortreiste byggematerialer
u 
Langreist granitt vs lokalprodusert betong
u 
Levetidsvurderinger
u 
Vurdere drifts- og vedlikeholdskonsekvenser
u 
Valg av dekker (permeabilitet, levetid eventuell gjenbruk, NOxreduserende dekker)
u 
Maskiner og verktøy med miljøvennlig drift (hybrid, el drift)
u 
Plantevalg: rett vekst på rett sted (størrelse, nåler blader)
u 
Plantevalg ut fra hensyn til biodiversitet, (insekter, dyre-, fuglevennlige
planter, unngå invaderende arter)
Kamel vs lokal overvannsdisponering
(LOD)
LOD-tiltak
LOD-tiltak
8
LOD-tiltak
9
Overvann som ressurs
10
Nedbør
Flom
LOD
Avløpsnett
Oversvømmelser
07.03.17
LOD-tiltak
Permeable dekker i kombinasjon
med fotokatalytiske overflater
Bilder fra Asak
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´  Vil politikerne følge danskenes eksempel med å gi «Håndverker fradrag»
som et tiltak for å bedre miljø i moderne byutvikling?
´  «Håndverker fradraget» gir private mulighet til å søke tilskudd til utskifting fra
tette belegg til permeable belegg.
´  Forutsetningen er at det benyttes anleggsgartner til å utføre arbeidet.
Fradraget gis på arbeidspenger
´  Det gis i dag tilskudd til utskifting av gamle ildsteder, dette bør også gjelde
NOx-reduserende tiltak
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´  Fortetting er en god bruk av areal og infrastruktur
´  Men skal vi få lov til og bygge slik uten å ta mer hensyn til miljø og
omgivelser i byggefase?
´  Burde vi stille krav til at tak og vegger gjøres grønne for å bedre luftkvalitet?
´  Burde vi ikke stille krav til dekkene vi etablerer at de bidrar til bedre
luftkvalitet?
´  Burde vi ikke opprettholde insektliv og fugleliv i sentrale områder?
´  Vi må planlegge erstatning av flater som bebygges, med bærekraftige
løsninger.
´  Basert på at fremtidige generasjoner skal kunne bo i de områder vi fortetter
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´  BIRs bygg i Jekteviken i Bergen er ett eksempel på hvordan dette kan løses
om viljen er der.
´  Grønt tak som fordrøyer vann som kommer på taket, grønt tak har lavere
overfalte temperatur som gir mindre termisk oppdrift.
´  Altså mindre svevestøv i sentrum.
´  Vannet som er fordrøyd på taket samles i 2 tanker á 6000 l.
´  Vannet fra disse tankene brukes til å vanne veggene.
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling
´ 
Alle biler i administrasjon er elektriske
´ 
Målsetning om at alle biler på anlegg innen utgang 2017 skal være hybrid eller Euro 6 motor .
´ 
Gressklippere og kantklippere skiftet til EL / utskifting pågår alle skiftet innen utgang 2018 ?
´ 
Takvann til kostebil og bilvask (9000 liter )
´ 
Varmtvannsvasker erstatter kjemikalier til bilvask
´ 
Fokus på og unngå å kjøpe oljer, spylervæske, bensin og annet på fat - ikke plastkanner
´ 
Forsøk nå med å bruke «biobag» i alle avfallspann vi drifter i stedet for plastsekker
´ 
Knusing av løv på mark i stedet for bortkjøring
´ 
Heatweed; manuell og sensor for ugressbekjempelse
´ 
Varmkompostering av grøntavfall
´ 
Fokus på at alle trær vi feller skal gå til ved produksjon
– Miljøvennlige løsninger for moderne
byutvikling