l - NVE

ISKONTORET
ved Hydr. avd.
OVERSIKT over AVL0PS- og ISFORHOLD i VOSSA-VASSDRAGET
- hovedsakelig i Strandaelv -
Side
A.
Oversikt over vassdraget og kort orientering om den
planlagte regulering og utbygging
a.
Meteorologiske og hydrologiske data til vurdering
av vinterforholdene
C.
5
Oversikt over isforholdene
Vedlegg: 1.
22
Mulige forandringer i vassdragets vinterforhold etter
den planlagte regulering og utbygging.
Forslag til
passende tiltak for å redusere eventuelle isvansker
ved de projekterte kraftverk.
Oslo, november 1967.
1)
A.
Oversikt
over vassdraget og kort orientering om nåværende og
..._..........................................................................................................................................................................................................................................................
planlagte regulering og utbygging.
Vassdraget omfatter øverste deler av Sendo- og Grungenvassdragene som renner
sammen ved Hola og danner Myrkdaleelv eller Bygdeelv.
gjennom Kvassdalen og Myrkdalen til
Myrkdalselva renner
Myrkdalsvatn~
~
Myrkdalsvatn er ca. 1,7 km langt og ligger på kote 230.
Utløpet fra vannet går gjennom det trange "Osgjela".
Dybdekart mangler.
(
Ve dVinj e, ca. 1 km
nedenfor Myrkdalsvatn, danner det, sammen med utløpet fra Uppheimsvatn,
Strandaelva, som renner gjennom Lønavatn og videre nedover gjennom Melsvatn
og Lindarvatn til samløpet med TIaundalselva.
Nedenfor Raundalselva kalles
vassdraget Vossa som renner ut i Vangsvatnet ved Voss.
Den øverste del av vassdraget er et utpreget høyfjellsområde og ligger
mellom 900 og 1400 m o.h.
Nedbørfeltet
til Grunga er:
...
Store Grungavatn
(939,5 m o.h.) 24,3 ~, Ytredalsvatn 5,3 ~, Svartavatn 4,6 ~, Bufarvatn
3,0~.
Nedbørfelter til Sendo er:
Lars - Olavatn 16,7 ~, Svart at jern
0,9 ~.
Grungas ogSendos nedbørfelt ved Hola er tilsammen 58~.
Nedbørfelt ved
Myrkdalselvas utløp i Myrkdalsvatn er på ca. 119 ~ og ved utløpet fra
vatnet ca. 157 ~.
Lengdeprofil av "Osgjela" fra utløpet av Myrkdalsvatn og ca. 500 m nedover
er vist på fig. A-1.
Kort
orientering om den planlagte regulering og utbygging .
............ -.....................................................•............................................_...............................................................................................................................
(Se oversiktskart fig. A-2)
Det er planlagt å regulere:
3,2 mill.
nr,
Grungavatn fra kote 939,5 til 952, magasin pc..o
Lars-Olavatn mellom lcotene 908 (nåværende vannstand i Kringle-
vatn) og 929,5, nyttbare magasin på 37,3 mill. nf.
Grungenvassdraget
ska~
overføres med en 500 m lang tunnel til magasinet i
Sendo og vannet skal brukes i det projekterte Myrkdal kraftverk.
mellom Kringlevatn og Myrkdalsvatn er på 700 m, nyttbar ca. 680 m.
Fallhøyde
Nedbør-
felt er 57,2 knL
Videre er det planlagt overført Uppheimsvatnet til Myrkdalsvatnet med hele
sitt nedbørfelt.
Reppen kraftverk.
Fallet mellom ![yrkdalsvatn og Lønavstn skal utnyttes i
Kraftverket kan få en fallhøyde på 154 m og nedbørfelt
på ca. 330 kIl.
Den midlere nyttbare vassføring til Myrkdal kraftverk er sett til 3,75 ~/s,
derav ca. 60
%vinterkraft.
Maksimal ydelse 35,5 MW .
...
--
~
- - - - - - -< - - - - - - - - - - - ;
~
,
.
-~----,-"_._---.,,.,----
.... -
~.
__ .- . .:... --..
.
- ...
___ o
-~-:----
---~--:--
-
..
....
I
I
l
I
I
l
l
'l~
t
"'I
~I
:t -'i
NI
'<li
-1-1
Q~!
"
1;1
;..,
t,:
V
t::",I
~:
.:)i
--r::-i
~,
~
~
ol
0.'
~
""'!
1,
"'I
"'li
~
~
il
i2:-
~
.....
.~~.
-"t'
'o
'<:
">
;-
,,~
----t'-----~'--.-:
,
---~ ._~--
~
\
\
\
I
N
~
'-I()II-
TUNNEL MED BEKKEINNTAK
REGUlERTE VANN
~
==0==
:'
REGULERTE VANN (fn!mt)
TUNNEL MED BEKKE-
INNTAK (framtidig)
DAM
L_~yRE~ NEDSLAGSfELT
!
-+I
O
I
- I'
-
I
SWn
5)
B.
Meteorologiske
og hydrologiske data til vurdering av
............... ..........................................................................................................................................................................................................
"
vinterforholdene.
Det er hovedsakelig værforholdene som er bestemmende for avløps- og isforholdene, og derfor er oversikten supplert med en del meteorologiske data.
1.
Meteorologiske data.
En oversikt over lufttemperatur- og nedbørforholdene etter pentader de siste
5 år ved Slirå og Voss (Takle) met. stasjoner er gitt ved grafiske fram.
f'~g. B - 1 1 og 2 •
s t ~. 11 ~nger,
Grafiske framstillinger av daglige lufttemperaturer om vinteren ved Myrkdal
Vm er vist i avsnitt 2.
På de samme diagrammene er det inntegnet vinterens
nedbør ved nærmeste nedbørstasjon.
Data for månedlige og årlige
nedb~engder
1940-65 er gitt i tabell fig. B_1 3 .
ved Slirå nedb.st. for
periode~
Karakteristiske data for sesongens
nedbørmengder ved Reimegrend, Eksingedal og Vossestrand nedb.st. er vist
i tabell fig. B_1 4 •
Et helhetsbilde over variasjoner i årsnedbør ved Eksingedal nedb.st. i tidsrommet 1896-1960 er vist grafisk i fig. B_1 5 •
6
NVE Hydr. avd
iSkontoret
8
SL/RÅ
1963! i.1,I
6+
j
---~-~~-...,--_.~~
."
!:;
I'
,-:,: t' i'
,.:';
i: i'l
j: l
/96S-66
- l!'
~_,
__
l. i
... 1
/0"
,,
I
I
C ...
•
-'-'-l-'
_'-.l. __ ._,
\.
I
i
,_
i : "
l
i,
1
'
.... _
+_ ....... .;... _____ ~_~ __ • _ .
/5 ..--..........~~~~+~
: +!;
/
' 'I.
li
_'0--1-_"";' ___ ~
/
,
i \ I
-.
~.~.~
r:'
. . . ~--~. -..--:. . -~~.
/.300/77017
2590
SVE
Hydr. aVd
7
ISKontorrzt
8
SL / k!,;r
/300 /floh
2590
;
~r
l
~
/966 - 67
.
"..,-
.....
,
'--:- rr-+'
...--~
i:
,....~-~
.'" ,
.t"
,
.....
;,, __ .~~
I
I
""
\
/
,,
/
/"
I
\
\
",
/
.c.
I
"
f
"'"-"
"
.-..,-..-.._--+ . .
-<--- ..
+-~.;
/
/
"
"~
~
"
t:
i
"-'1:'
....... f·!:
-/5
ri)
I::::
i " I i '; .
J : ~ ! i i :, i :
1 : ! , !I ~
i
f
I .
. ._.• _.• ~++~.){i
'1:
j
l
I
~
.
-20
',-~'IT~
I i
I:
"I, I i'
- f ~
1
.!
li,:: .
I
i!:.
-- , :
20~+~.++~~-+--:~_+t_4 __ --T--·--·~-;,1,,"
:~ ,l:~
111
t : I
+1'
---.- . ~.
I
I
:
'
l!
:;
"tl " "
O'.
::
" i'
N'IE Hydr. avd
8
Is)(ontor~\
8
36 mol-,.
774KLE
5286.
- f','-
.:
•
I
r' T'r I
i ; ) : : ~
/963 - 6';'
,'
,
...
-
"
- - .. ~-t
~-~
,
,/
/
l,
,L; '.
~
,
...
~
/,
),
I
-
~
CV\, ~J/ -
.,
,-
I -
__
,..
:;-;
,
I'
r"
•
l
-. I : '
U
~
' '
~
.,,
, ..• __ .~ .!fil
Il I,
. I.I.,Lh .
•
-
_
.•' r-.-
,~-
'.-
.,
.----.,.. ._;
~
/965- 66
/964-65
~ t
H'
O
•
~: j:li:.~T'7:~~.
I
'::)
,\
i",:
: I i
. I;:;
\,
I
•
\
,
-5 :-r-'~':-~;~--T+~~
:
~
-I !
':
t
~
... -~,-' -.-"- ,-... -..._-~
~,
_/O~--t~~-_:----+-'-i-:i.~ .... ~
;
•
"11, 111.1
I l. II
I...1.1 ••.1
II1 11.11
d.1
_,
•
___ ~ ___ '
_Tt_
.-'~';
~,/E
Hydr. ave
ISKontoret
8
36 mon
5286
/366 - 67
/5
.,..
....
...;.
.......
,
/
"
/
I
,
I
".
I
/
,
I
\
"
'1:
: ~ ;!
l'I!: ;
~ .• I : i i I
,
:--41i: ii:
i 11
.J : ; ,"
ri i
It"
',I:,
i:;:
..--t+-rT-t-~~~4-~·~~-~ --~ ..-,-.. ----. -- ,.
ti,.
·/0-
II~IDt .I
;fr· ...
.\i"
!
r:"1
11..
.!~.
~Ht
.~:
\
...
..1
.::.~/'
'>~P
,ltUIII,II, I
r-}
---_.~.,....~-_.- - ,=,,-,--'-=---~'~"~"",----=-.,,,--=
•
-:-~rT-.~·
"I.' .
• i t
5':T;~:7;'" :r,~
: ri'
'i
.;;
: I1
i
I
,
/04~-~-~" ~. ~~~ __ .. _. _.-
.,
J,:;
l!:,;::
5 ~~!~:~T""'~--.
"
i
t·_"
1\'
/
,
7
" "-
O~--,H..-'--··.·
~
',,!
-~'u'
/
/
-
~---'~' ...
~
'.1
--_
..
"
- - -,_
.....
.A"'--
r;
B- /3
uSTA
_ ; - ; C,52-53'
~:. :~. :. /'",:.~___
/"I-,-.)-,,:_.-+-1
_~:~ __/:_"_:_ ~_/_~....:i:=---_~_!--__-~-:-_-_-_-_=/=~;=?======:=:='=~+-__-_-;,-7_~=- ;-~-.- - -.: . :-'~- - +- ',-'-'~: . : ·.~-'- r- -. :. ~,.:. ,:-'-~-+I-!;=-~-~~:-_
Æ~J--_~2-l
/0:)
!
I
Jo.._
M_._~~---.:..
5.0
53-5~
/:f~~O;;'
-'4- fS ;
/5,,-5_,--_2..:.3..:;O~.~__/_(~::..~~~_~-=-?_:z-=-J_ _~_z.~ _t-__?.6
i
.c'IP'
,)'7-58
;c:5
~
I
/Y6!
32
/83
/2'<
• 256
93
.-'-"'-'"---- ----+--------+---'---""-_:...::.-->-
3.9
36'
vOLt
9J i 1)2
------r\
-----+----'----,--=
--fL_.
-"r/
'L_~5
/ O -.-t-"--"-=-/~3---j---:.1-=2~'7~....
93
~---
32
60- ol
_~,,--
;6
;-2 ..~ __. i-,1""_
~f-:-!
/~?2
S/Q
--+---
-- . _ - - - - , --
;2Z~"-i_~
I
-1-
/53,
---~------
~q:.L_
'''S
/32 -t
. L.-
i
/3 6 /
_ q(L~;J27J
33
3{}
/,.;. t;'
98.5
/l v";2
,.'7
65
_-,,5c:...3_-c:...6-,---j,~ /.-C'8
I
_ S~· _~----~-+-:"'i.--U05-,,;-,_
:'::'!":. ___L __J 6
">",
.• ------ ~- -
O'$~7l' .~......:/...:9-,'!1"---+-_,,,-8.o..C_
/uo
40
:-",9
h} ___ ,{Z-__...!.~_ ~J --~.-.,,-"'-/----"'f--.)--_+-...;.",,/__~_ _-,-/~·0..;;O-'--r-...;/...;v...;~o-,-+,.;./_'2;.,.v_L'_I_
S.5:...-?!.~,:ft(i
;:,)'
6' '7
/-;0
7tf
i
''-.:.._~-'-''-'''--_-=:'-'---''---~::''--'--_.)_-6_-_J_7_
1 _~{3~26
75
i
.-.
-- ----+-
->'0
-L 1,?5'
i
(OiL.
/ye
I
64·55
l"-t- 8Q_
66
• _
!
2."II
---+--_.
122
-+~
I1 {)
r-
j-ic'
---T-------~--+---
+----_.--
----- - - - - + - - - - - - - - - -
.
~
.,...
r-
_ _ _ _---=-60 ~_
.. ,
69
2
fr
,
!
4
I
_~~_L
2 ~~~ . ,_~_.)-=-:J___
/_,)_j_
6C
_"__-_;>_--_':;--
, Cl
-:1
,
.
\
: 'J
B- ~4
"
F ~g.
I
•
Høst
~.~~~.~.~!..~?.<:l.' 630 ro o.h.,1895-22
Maksimum.
V~:'nter
'lår
S OlI:J.e::.'
1/9-30/11
1/12-28/:=:
1/3-31/5
1/6-31/8
913
786
551
439
Median
539
460
582
480
321
190
342
297
2. kvart il
338
164
Minirou...."'J.
138
303
98
98
225
165
1289
812
1331
918
1081
670
Median
690
832
444
319
433
389
2. kvartil
580
223
313
22~-
543
258
99
18~
Maksimu.ill
768
679
521
1. kvartil
457
246
Median
177
23G
2. kvartil
397
299
503
414
384
285
297
131
207
Minimum.
117
95
55
128
1 . kvart il
Eksingedal, 430 ro o.h.,1895-43
Maksimum.
1. kvartil
Min5.mum.
...
Vossestrand,
324 ro o.h.;1896-31
.. _..... _.................. _................ .
/2
~
~ ~ ! ---+-!--+----+-,--~-~Ll-~I--'--I-+--11'-:......
I,
~ I
~
I
I
II
nt---+_+I -
I :l !i
I
i
l
I
'-1
,
5
~
'<
~
I
I
h
l
~
I
i
! - !096/
I
i
:
i
;
i
i
1
i
I
I
i
,
l!
j
1
I
I
:
_-
1
.
:
I
li
i
ri
,- - -
o
-- +--~
.
- .
,
i
-
--~
_J
J
~
I
i -j
I
1 ~6/
' ~
: [
[. I !
i
! -1
I
:r
l,
-+-,!
l:
!!
I
--r---
I
il
I
l'
S ~ ~
'H
+-i-_
'__
J -r- ; -- __ ~ : i
I
~
'
i
I
h !
ill
I
:[
i
I
I
I
I1
i
I
:
l,
!
!'
I
! :
i,
2 I 'I
I
C§
~'
i
OL6
'
1
'
I
I
l'
~
I:
,
1
I
:
!
-r---n
I
~
i
i
-,-l: _~.___ L
:/
:
-
-..:.-----
L -j 076/
' ~---:-.~-~
; : ! =1-!
'
i
l!
',,:
I I
~
L ; !
~--.-J
I
t
---+-~- --+,--~
! --~
' --~i---,~i Ok~
I
!
i
I
I
I
I
i
:
I
l
i
i
!
i
I
I
:
!
I
(y l
ei) !
~
I
t:l l
~ I
~
---<
I
I
!i___
i
Il
---1---1 _ ·t-j ~
'
I
I
I
I
I I '
I
,,
~
l
I
I
l
[I r'
'rr ':
l'
I
i
I
I
!
:
i
.
i
l
4
~_+_--_+__--+___+--_+__-H,-!I:t-~
~LI!
il'
!
i
,
I
I
~
~
I
~
l
i
: ._
~
i
!
I
I
I
~ o~61 '
I
---J
I
I
I
:I
:!
i
I
I
I
i
i
I
'Il
l
:
-+II__
i
r
Il'
I
'
I
-+-__
i
l
I1
i
~__ -=~
i.
I
I
: ' il---;l
___-+-'_ _
I
I
i
;
--+I __
i
i
[
;
I
I
I
1 ---1
j
!
I
~
i
1
-1_
~
ll, ~,
-i 0/61
l 1=1
1
I
--1
~!'---+:,'- J i ~~
I
i
-i
[i
I
1
l!
1
I
i
l
!
I
i
...
i _-+I_~--l
-r
I
I
-
-
-
006/
En annen meget viktig faktor for bedømmelse av vinterforholdene er snøfor·holdene.
En oversikt over disse ved Slirå, Upsete, Raundal, Reimegrend,
Eksingedal og Vossestrand er vist i nedenforstående tabell.
Gjennomsnitt
for årene 1901-30 av midlere og maksimale
..................... ............. -...........................................................................,.- ...... ............... .........................................................................................
.,
,
-
snødybder
i cm .
.............................................................
Nedbørstasjon
Slirå, 1300 m o.h.
Upsete, 851 m o.h.
............. ...........
N
D
J
F
NI
A
NI
Midl.
20
46
82
113
131
123
67
Maks.
23
178
235
315
380
450
436
Midl.
24
54
104
141
162
137
54
Maks. 115
208
252
304
300
270
205
~
Raundal,
.............................. 700 m o.h.
Reimegrend,
630 m o.h.
...............................................
Eksinge'dal, 446 m o.h.
Midl.
9
27
56
83
97
77
21
Maks.
75
120
125
190
195
180
130
Midl.
12
28
57
78
86
53
3
Maks. ,64
105
140
150
200
135
70
Midl.
15
40
80
118
141
116
28
Maks.
74
137
200
230
263
215
155
Vossestrand,
324 m o.h. Midl.
.
...............................
5
18
40
53
60
32
1
Maks.
62
90
125
134
135
105
63
.....••....................................
__
Karakteristiske data over snø dekkets varighet ved Haugastøl og 8ksingedal
nedb.st. er gitt i følgende tabell
Tidl.
Haugastøl, varig snølegging
snø bart
Eksingedal,varig snølegging
snøbart
25/9
5/5
15/10
20/4
Median
Seneste
1/11
20/10
20/5
20/6
5/11
10/5
Et mer omfattende bilde av snøforholdene ved Eksingedal
1930-60 finns framstilt grafisk på fig. B_1 6 .
5/1
30/5
nedb~st.
i tida
Som en ser av observasjonene kommer de største nedbørmengdene om høsten og
vinteren.
normale.
Det veksler stadig mellom år med nedbør større og mindre enn
de~
Mild havluft om vinteren gjør seg ofte gjeldende, særlig i nedre
del av vassdraget.
fio d-/ 6
. ~ .. ;h_d_"-~~!:r' '_"'T··.··,-+-:-·.,-.·-:-t'-~--'-"-t~"-·"-:-~_--·-:'_l-_'-_~:--"-~-;-f~-._--:.• -.. -..."-+.__-C. • .L.:..7--/.~.-, r::::-r'-:-~.,:.
l
, :-'-~t ... ; --',"
::-;-:--:-t
:·:;;:~eiiiiA~~~~tci·~;:;;~~;~:~ii9.~~ V~i.~·'~-L~:V'::'" t'-;J?~LT- :'f~j$ : ;
*_... - ---- ... __
--,
_.
,
·1 '''r''
.. _... r .__. _.., ......
...
. '1
..........., ...
. -t-···.· ..""'''',c..
-\ . -.,.
- 'Vi'"
>J"f4'4:1dr""m
·rt--..
,_·--··_-..
t- ..
··-d·.· ...
-i'-:- .11<::-r:::7?:F:i... L"·
+_::~·'·"-"r·
:":-:. t:::...L':-::
L:.:: l::: :~:: --+:. J. ::j...; :~ ~ ~-:t:::: ~-: :..::.~::. f:::--:; ~::.T:::·"~
.. · ....
t-"-~·---l--"t·- • .. ~1 .. ·1" . ." .... 't.--- ....
~. -~t -~
t
','
1_-:
·:.:t-:~_~-
~
~·t··"l
~--
" " " j __
1-,dL>'-~~-a''7T'" -~. -t·~-:--:r
'1.,~'
"---·"~..f ......
...
._~
·~
r- .... -.
-o-
•
t-~~-'---~ - ~~-""---r"'-
..l.---.. __ --"
.....
f - .. :--
<----f·~
t' ... · .--:••~-:-t
~ l - -~- . . . --:--~
. . . . ,-_ •••...•
,'j'
---..~----t-~f"" . . .
~w, •. <_TH . "
~q""
, .• - ".'-""--~'-""
-.+ -~"-'f--"'-1._·
----+-- ~._--~
- t - __ ...
·~l-",,·
I.·_·f-- ..
h
-
--l ..
l :. : :" . . .
l _ ... i
·1·· . .
..
'
j .• cl.L.l-~_r~:
·.i, .• ~•.~.t7:t 1t}:Cl:
~ .,: ·L-r _tTrJjf IT! ]~ . ~
.. ·, .... , '"
·-c--
. . , ...
.•
,." ..
1 ·\ ..·_·,· ..
[ - " " " 1 ' .: .. , .. l . '~--E'--'"
.~ .. -1----·1"· ,
~:·7 i:: .. L.. :~;. ~~ :~+~~s· l~' ;:;. ~~~J: ~ :~:t·· :~ r~ ~~~r _~~ ~ :~~.-t: ~)~~~;~ ~~.~: ;~~~; ~:;7;~~/~~~ ~f; ~~;L:'; ~. :~i
,- . . . . . .
:
: ..... '
--
,
:
':;
... t . . . .
t:
·f· ..
t'''l'''~'
·f
.
: .. I"
. , ' " t .. ............ ·æJ· ..
·t • • 1--'
+:-J.
'~:f~:=' :'::'.--:t~:-: ~i:' :.[.;;:.; ~:~:i.:;:;.·~· :t'.: ~;: :~~+:~;:l :~=l:~ ~ :-:'-1:~.: j~ .;: l' ~:~:r: :~L;-:-~ ~;~~;~ ;~~~~·c~
--t·f" "- •..
j " i-. . . . \ .. ·f ,·j"--I""~"--'
"r""
.t: " " " " ' ' ' ' j ,.t"-I·
.. ·t . \'''-l-~ '.'''~L:::·'' "--'"
~~
' ;"'-~-4':"'=-..l.' --,. . ' •. ; .... ,. ---T'" I '~..i"'" I'
t · · · . -- t·· .. i-' --t····· . :~L"":,,....j..:~:::"':"
l·
I
. , .. -- ......
I
..
'.
--l·
........ ,
..
r. ..-t:, ...
"+'--'1 "L~'''l _ •. ~. . . . . . ; .. " ..._l:: ... · .. ·::):···-t" i---"
+,1 ~:~-!:-·_~.t:-;=-I.~-:·:t~ - ~.: . L_ ~~t-:.~:+~:·:-t::-:~·l~l\-:t~:--=~-~-::·t·-:-~·!~:_~J;: .
t .. t.... r ... t "'J--."'" 1_.
:t . ·::f-_·-t ::;!·~::·I:::~~-~·:~:-~~:r:-l
Av
?....--u 'j' .
co"
I
--~I
".,. ") ~"l""r"" --. _.. ·t··~ tf"""~'-'"
. :"E':-t~ ..1.... t' .. -1-'·\.i~·--L~-- " " - P - '0-:""::-'
.- :-=-:~~':~~.'--=-+-_; _'~;~.:'J:r:;':.:' -J-_':-:\t,-~-=-·::~-:-~J~:.t_-~ . ~:~ '"J
_--t·t.~-:':~: ~~;:':~"f:_:~t~;~':'-~--~:-::=r"
I'· .... -.•. , ... l .. , . . . . . . . . . { ........ _, .. J_._ tc· '-~.--- .. ; .... ' .. --l~,·f·_.. t·-- .. j
r·-··r·~._'_·.
~f~- _t.~::t.~:
t
;'-:--
:Jtl::-·i:;r;ll·:~ -iT:.; .•. 8..!.:.!7.1 ci.•. }!:.! '.: ~ci: '~F'~f~:0(l_~+;l;::;L~
, •.•
~ ...
t
•·•• ..
--t·
-=-~-:~.;}~::_~=:-~:~-:::t:: :t:·::t:-=-=-~~::·-:-r:: ~L:·.:·:_:.:l::_--:-~~::-:t--..~~:-:-:·i--·~ ~~:'--l:-: :.t~_:.=- -=-_.±-=::.t:,~:: ,:_--=~:--"·L:_.-- ~
,,"'-,---.-- ' ' ' t .
·,t .. ·-t"~""·"l- ..,.+".",,,,
1 -..· ....... _·_ .. _H' .. f,· ·1' " r ' . r'"
·....
./
i----f,t·f-.. ·f+·-i ... :
;"I,:I;l· .!o~:. Li;:t.;t! •• cf; .. -:l,':~blT!~:h :T;~X+:l~;; ~~~'~~~~t~~iA~;:~j
'E;
'?
.-+-.-----+--.-.--I----'~~-!.:
I
--+--------t----r-+:"9-,
r --
-4---
~
-T
- . , . - - __
+~
} ,
-
~
--f'
.
f , · · .. '· . . .
,.~
"+'),-~-.J...;,.;, .•
. . , ..
-'~E:::i :7;~~~ .:/[ :::~.~. : ,,'. :'. .
.
.
:,...;-<...;.r ••
L. .. L... ~r--SK··+· ..·J..--r,
tj ..
~""'1
.F·::,,-I :~ ~ ~~.:~: :.:r:: ~tsL f::::': :; ::'t::: -:1· L;:;:t.?:+-:i~~:.r:=:.::t:_- 'i
:::-:E~:::;
)~----~--~4-~~~--~-=~~~--~----~--~~~---+----~--+_--~--~------~--~~--r_~~--+_~~~~~~
• t r ' .. i .. ~
• ____ 1
o
____:-+~_:_._..:.:.:..:....-_-_ L_~_. ___~l __ l_~i-..J_.:.._~~~
!
Ok.t~~~... _.L_.~-iO.~,~ucr
G(;,e,~oer
Jinuur
l
moer
i
__~L---!
!
- f .
I'
l~.;
I
Februar
. \
.,__._._._·+-i_____.)...:...:...j_~_.... ,_..:._:
! M~'
Mars
Ap. ,:
r.
~
..
_____ :
,
.,; :
. t·
l · ....
._.- - ... *4~·~'·~~ ;:-~-~r=~
.
..............
..
.. --;
'-'-7~--:-:!~ -~-~ ~ ~- ~ ~.~-1-:-": ~:-
,
~---_._
t·
:~:::::;:-:-:~-
·~-~f.;~~· _...
.-.:. '_:1 ~,;: -. 1
~,..l
__ ..
,
....
_._--~
-'-,~-.
.
-
-.-
-
--:-:- '.
-
--. .__. .... .
~
~
--_.-- •. - ,,_o
-:-.'J~. ~_
,
_.~'
"~
~
__o
__ :___ ~- _.
I
~
.-..-_ . . . . ~ . . _- -. '._----- -----.- .._....:..~----=-.
. _L •.
• _. _ • • _ ~
_
~
{,
~
• --
~
.
•.1 • .
__. -.::..:...-_t.:-~_ - r:.-- :'-~- __ ,__ ~_
. .
~
:
~_~::._
...
__
. .- :~':_~--=-~+-.:-.--:
._:[':
·-·v- ______
-'-~!,~~:-'-.~t---
Lo
.
.
_
i ~ .- ~~ --- ,
_--=__ r
~ ~ _~ ,,<_. __ ~_ .-._:~.~~ .. _:_.:. .~~~~:-=-.~ _;:\_L~~i~/~-,.~"~.~~-L: _._~.::-~_.' E·, ~"':'-.
-~i~>
>+~_ .~~/~:'\ ~- .'!---.~ ~-.
". r' ..-.--... ,"
.
-
~ ~J ~_.-.
- - .--.---t--.:..--.~.--.-:_-,~.__.l. .. ,--.:..: ___~_.-:=:._ __ ~--=-~
__ __
. t·
, ___
.-,!-'-"
."
->
~~~:~_~
__~_...
-t-
.-~~~~~--i_~ .~ .~;-:-~~
.- -
._-'-,-_..:._---- ,
r--
r
-./.
,_~
'It-
-+--
-.'1
__
t:-;-·_·_~._-_·._-_'~.----._. ..:.'-. :- _C-~ ~ "'~_:.c: -,.~_-_'_. ""/:....~--"~""'\'-'_~_/_.
_~-__~_·:- .~_.:;~:-_:-. _-.'-_.:~·_:.:_:_·~_.~_-y:_-L", ~c: r~·:._.~' _~ _- :~. :~ - ,. =_- _:~_'~: ~", '~. _'-_';"_'-_" :_"~_;~_';.l I_~ _: ~_<": ~' :' ~_'- '-~·
,
__ __
_i_·___
.
..
............
.._:
-1_:
__._.
..
•.
...
,_··"-_···
.
..
.....
_~--_.
.. : -'1:"
J
-_o_._ _
15)
2.
Hydrologiske data.
Det foregår vannstandsobservasjoner ved 3 vannmerker i vassdraget, nemlig:
Sendo Vm i Myrkdalselv ndf. Hola opprettet 1963, fra Myrkdalsvannoset Vm
opprettet 1963 og fra Bulken i Mossa opprettet 1892.
Ved sistnevnte fore-
ligger vassføringskurve, men ikke ved de to førstnevnte fordi det hittil er
foretatt bare få vassføringsmålinger og avløpet er derfor enda ikke
bereg~et.
En oversikt over vannstandsvariasjoner og avløp i Strandaelva ved utløpet av
Myrkdalsvatn de siste 4 vintre er gitt grafisk på fig. B_2 1 . På de samme
diagrammene er det også
o~pgitt
daglig målt lufttemperatur og nedbør.
Til
beregning av vintervassføringen er brukt en foreløpig vassføringskurve,
fig. B_2 2 •
Variasjonene i årsavløp i Vossa ved Bulken i tidsrommet 1892-1965 er vist
grafisk på fig. B_2 3 . Hvis en sammenligner tegningen B_1 5 med B_2 3 kan en
konstatere at variasjonene i nedbør og avløp varierer i takt.
Det veksler
stadig mellom år med avløp st~re og mindre enn det normale. Betrakter vi
diagrammen B_2 3
sin helhet, vil imidlertid perioden 1894-1917 skille
i
.
seg ut med en gjennomsnittlig avløpsmengde på ca. 95
oden 1917-1925 med en mengde av 119
%av
.
midlere.
%av
det midlere, peri·-
Meget 8"terk nedgang i
avløpet var det:- i peri-odene 1939-42 og 1957-63 mep.s de-c- i per-i-o:ciene 19.42-44
og--'948-50 var·en sterk øking.
/6
~-----------
------- -- ---- - - -.-- --- ---
--._--------- ----------
1-----------------------------.---------- ----.- ----- ----------.----1
l"
.....
••••
f' ...
i.
m""'------.
_ ------ - .--_.
'-'1 ."-0'
-
---~---,.--
... - .. -
.••le
~ 'i ': '-:'- ; ~~~~~L~_ .. :~:.;;~~~~'--;--.> ~ .~.~----:-~-+-~?~;~.~~~~~:_ i-~:·}~ ~
- - - - - ..- - - - - - ------------------..-'-"
,--
L ____
.• ",j
'0-
~~~~~~~-~~~~~~~;
.___________, _-.-._. _.~_._,
,'.' .. , .. , .,. ,.,.
••
•
•.•
"":::~
__ .., _________ ...__ ._. _~:=~/\: :? E.l
..
'j
:__-:-~-:_::;:i··.::·:·>;.· ~:bth~~?1~:·~-C.~
---._:
. : ._...
:~~'-;"'-~j ~
o~~': ~_:c.~:...-.~ ~:i.~~~A;j~~~:::~s:-::~~~~~~~T:;:l~~/~:;~;ii :'~~~~~~~~~: ·~:=t: ::~~;1 ~
..... .::..:.:.:-:---.;.:..:..::..:._
. .__. .:..::.:..:...~ __ ..L~_:_. . :.:..:..-___ ~-.:..:.:.:..:..:.-:~ __ :....:._:.+...:.~ __ .::.:.:_._ _ . .-:.. ___ :-=-_.....
__ . __. :.: .__
~.:~.~
-:..: __ -:"-""":'':'-'-____ .--'-:_.::'_-l
~
:·::::::i:::~:::~:·::T:·~: :::l::::,::3.:,:.l:~~;i:::~~:;.. :.~:;= ::;:.~: ~,_.:.;::.;.:L~.:~_~·_· ·_··__ ~.i.:;,:·_··_;~c_·_··~__·_·_·:: =·c.;
".:.'=-'
J
r .........
r 'TuI
VIV!J1.1n.
u. v.
I
,~
,
,
Q
<O
•,
~
_. __ __ . __
~._.
_______
~
___ ,_.__ .,____ --L_
APRil
~wn.
! ; I
LLJ
MAI
_ _ _ -1-_.___________ ...2.x:l
r~Vt.
tly(fiU16glTIi: ava:
JANUAR
-----------~-_.<~.~~-
fEBRUAR
'li~
1
't
I
. ,
N HYDROLOCISKE AVDELINC
I JI
t
i-l':----f-:-:--l-:-:r~--"-t'
,. l .. , - . . , . '
!
'
,
l ;
l
li ..
i,
',
~;,'I·1
,
!
_t,
,
,
I .. ,
".<,
,
I
'l
,
I
,
,
..
•
.
t -,
-
,
•
"
,
"I
~'l
"
I
•
:
-
'I'
,-
..
t
'
,
.
'
!
1
..
j.-
,
.
.. ,
'I
I, I
'I
: I:
.
,
,l '
j .,
'
II
' 'I ) '
" .
j""
"1'··_:·
I
.•
,
. . , ..•
... ;., .
,·:'1·..
;'.
, .
.
I
1,1
,
I'
I
,',v
'
, .
1-·
[. ..
'.
I
'
cL!
-~
'.
./ .
~
I
/.
. . :.'
i
.' ,.,
I·
I1
.1
: ..
j
I
I1
i
I .
1 ,..
i'
,,
I·
i
.
.
I·"
I
""J'
o'
...
I
,
. I ~c.ll.-I0.3
I
04
y
.
.~'
!.,
-.,
I
r'"
I ;
-:
.. , .
:
,
I
I
!
I
I,
I
.. .
i
, . I' " , . i
I
.'
)
'o·
I
'
I
l
!
t'
I
1
I
,,'
,~'
I'
I"
, i : i i:
!"
, :
-l
I,-"".,-'," I
I ,_L, 3
I~:i
-
:
"'I'
"
I ' l ' I t ·-1
I
I
c-p
j
J/',
!
II ,...
I
'1-"
I;
l'
I
'I., %fl:1
,.
" .... ,-
,1,
I
'1
!
l
i,
!
2'
I
Ij:
l
I ,
i
,I,
. . . ./
:
O·
."
i~:
/"
I:i
"
I,
'i,
I
I.
. ""jt.
l::
: II
"I
',
,i
I
'.
'
'.
'..
.
t
'
,
i
1
.
I
',l,
,
I
'
,I,
·1 r+-- 5 --
..'. ' ....I
_...
,
'i·I
l
1
,I
i
,
i
I:
-I;j
'i:
il:
''I
. I t -- 3
'.
'I
,
:
't'l'
"I
I
:3
!
Vassforing i
'l
4
5
6
7
l
l
l
I
III
2 "''t...
Jf,
I..
UIlII11er.
f I Cy
8 9 10
"
Vannmerke:
IN"
1 1 '1
"1" .,l
I
I
i
~.\
N(!.!/-kedcI,5'Yor7/7o.se/
~
,
J..' /.20
~
Id' l '
tg
4-
~
,
.
I'
i ' !
._ .; _. j_~ _1__1 ~--f l
I.
'1"
1 :
,
"
2
-'1·····
.. ),.,(....
. I
:
r.
'I!
I"
i
!~]--7
: l
~t''-'-6, :
1
I
(1 ....
.
.
...
··1,.····8 . .
.. ! ,'. : i: i :
VASSFØRINGSKURVE
I I. I I'
.., ..•..
l _,.[1.';."1..I . Vassdrag: HØRKEDALSELV
. : ·1·
I
l'
I'. iI .
.,:
, ).'..\,..
f'" -.' : I1
, .'
i ,
, .
:;:1.:
:lllil
"'11.
,.--_.~--_ .. j
I
,
,
~~;:7~.~~':"
,11
,
....
-1,
..... _...
,. ·-'.
.
'+ II 'I
i
j' - I'.. ' "1'" .', .r '
i .
' .
,
.+
;
1o
1
jr"
"1.""1'" ........ ,' .....
.
I,:' 1
I
I :
I
I' I' I '
I
:'
'1'1,""-,,·4
Il
-"
''1
I
. ,
I
"I, l
+1' --- ""[-""I
"')---1":"'-'_·"'"
.. ;
: ,- -..
. "Ir., .
Ci5 t?6 O.l <%8 49 LO
I
i"
I '
I,
I
'I'
//,
1:./
IL~
'1 ' .
·1"-1''';! ' I:, ~
: ••
,.
..
.<. i '
//
,
l' . ;
'
I,
,
j ', I
I
I" :,
I'
I'
" 1 ',
i'
:"
'
!
!
l
.~1.....,,-,1'0 ~'l:'
/ " !
fl:
i.'
1
I"
.1 .
c·
'i"~' ·"··r-"·j
,./ rI-.,
I
I
. "
,
Il'
' .:,.
,I
··1 ... - .. ·- ...... _· . . 1·
"~C
j .I
l
".,.
.,' . -
'l/"
' I '
l,
I
I
I
I
I
,
I
",.......-t
.,._c.,.,
I
I ':
' '1I
i-"·
t
I
!-
-
..
11 I'
:
'I - l . '
~+--+,-~~:-l--~lA, l,'''r~-----'-r--·1--..1,: ---1-----.
l.l1- ,l
_.... ' . ;: r'-'~:":f ~:': >~; ;1;
:.! ... I:.: :<: ,-·di~+'91
;"." '.. , '
"
I I" I
'"
II
I
"·
t
I ',.
. I
I:· 'i J../> ;
I, : '1 ! l i i'
I .... /",
'I
I
I
,r', ...j;~:::,:···+'r'
.j........
.
.l:. L;
':'
I , I'
i
•
'
'
J
I'
,\
.. ·'1;1:.
...
,~I,;
, .. ,
I; : '
,; ,
t
,:
1"
I
I·l i
i
.. ,
<
,
'
' I '
·1' ." ...,r1.... j' './~.:
. y<ftI: .. i!,::. '\+.'
l '
!
,
. f'
i,
i
,~,:::I,1'i
l··
I ' '1
I
' "
,
I "
t,- , -
i '
;,i
I
'
..
l
: I:
o . .; ..
,
.. \., ,,-
'
. , .. ,.
~ ! \
··f-,
... : :',
I
, 'I'
I
i I '
!
.
.,,",.
j
.,.'1
::
,
i .
I
j
./1
.
I
I
I
1
. ,. .
,
'l
(")
. • ,-
,. -...,I1
·+,'·~ri-,... +,._.-L.-- ,-tl',J+!.1l
: l' ..::: :"'1: :: I::'::+~liti l !
r"" ............. ,., .... ,.- '-··'1 ' 'I 1"1
. ' . :,:: .. ~ l[-':;::::+~:H ~
·, '··1···· ..
I
I' . ,."
I
iiJ
,-
I
j
··
1
I
'
l:
I ,i
,!j
,
I,
:,1
.
" : i! : :i
, I' .
,
/,j
'I
1
,
"I'
!
i ' "
l!
... , l,···
C'.
I,
1
:
I
,
-,
i i: :
l
'i:
... ;._.,- ." .• -., · .. _·,1"-.. -,, '
"':.,
I
l' I Ij
!' '
l" "
:
"
"
i"
I'~
" ' ,
:
. '-I" T
, I'
' t
.•
-
:,'
... , .. ,
--l
-r-;!' l', ---,--,,- r'" -',-'r---l--:-r'--' -j-'- -T"-'
'j - - r--j':-r-'
, I. ,- 9 ,'I' -",..,'''1 , . '1"" - "Il ---1-''jj
-: '
.\., , --'. "~
·1,I , -" '',I'
j ' I. - 8
. ' , - -' j '" l . , f""
!" r - -" ,- , 'r I" l ' ! ~ 1-- - 7
~
"'t
'
I '
. --~,
i ,,-:-, ,- J . -- - " LI ' ':I"' l' , If i 6 - i
'l: , '
I
' 1"
l
'
, I' ,
,.. '" ' ... "I ,1-.
,'~
.1 ·1·I ··l·~\:.
i;
SI",.""",
'
'
I
TjTj','
N () I{ (, E S VASS DRA es· O C
ELEKTR ISITETSVESEN
lct,~enOde ;"'dlff,t'~T
20
30
40
L
')tJ
.
It':
t\)
It,.
ru
60 lO 80 901 ()Q
l
~
.,
,
:~
I
"
......
~I
,
.
I I
i
-
I
~, ) I-- .-+---+---+--+---+---t--;;--~' iI --:---l-I ~; !I
,
~ I
' ~
~i
If I
~- I
'
~
U- - - !
!
j
"i '
~~
~
I
1\
,
I
I
li - '
~,l
'L
I
I
I
I
-L
I
"
:
, !i
"
i
I
I l!
I
il
i
I
~!
I
~ !
I
r- --- -- '- li-
/ --
I'
'
-
Lh
Lrf-J'
I
,
f
,
I
'!eP
~
'I
I
I
!
----+---ti--+---+---+-, _
I'
,I
~
I
~ I
:
I
L
_
:
==
OL6/
~~
;'1
I
1
"
I 'I
!'
:
!
;
;
! ~
,
:
,!
I' ---l
I
'
~
!
I
"
!.
~!
I
li
i
i
-~ ~ J
-
- --
i'
i~
/,'
~ !,
I' ----l
---J
l
~
,l
'
i
~
1
i
I
I
!
I
I
I
!
:
,
i --.J
I
i ----j
,
-4
3,
026/
i,
:
i
l -i
l / l;:
/
,
~Ok61
: ,-
iI ;;
I
I iI
! / ,1/ i
'j ,,' ~
I
I
-
I
I
:
I
---i
I
~ ~ ~---: =J
'I 1, ;I : =~
/ ,: /
:I
fl
~ L,,/ I~"
s-', I~I
I
.~ I
I
l'
1,- ,-H
I
!I
I
I:
i
I
,
i,!
_L~~'1
': i ~
I
i
l!!!
I
q;- -- ~ _~
;
I
I
.........
"
:
: . i,
"
,Ii
I1
""2
!
!
!
j -~: --i-I : --~ f ~076/
,
I
=J"w
§'
i
'
I
i
i
l -l
I
!
-
=J
I
I
,
l,
I
. !' I i
i !:
:
l
i
i
!
i,
!
I
'
I
I
-- -!-' -J--,
i
I
','I
+-_1 ____ I
tT
il il
I
~i
i
I
i
I
- --T---i ' : ;
i
l
--+
,
l'
I
:
I 1L----,1 _~'
": ' _ -t - -8
-ti
--j f - -
, __-+! __+1___-+-__
~ I
I
I
r;:;
- ~"
r+:
I
II
I
!
-=' \-,;
I
,
i
'I
l
+-~~-+--4---~~
~ I
~,'\'
i "i
I II
--r--I
i
i '
~
I
~
!'
I
I
---1
~"~
+--, I
i'
I
1 - - --+
1
..
I
,
l
I
..
!
I.
Å!
j.
c~
L
I
Cl...
!
I1
il---~---+----r-~I ---J.t~-~~~
~'~~'~~'I ~~I'~'!I--~I--~--+! --~i., --~
! --~i--~~09&
~~
I i I i --i
~, I
eS
I1
' I.( --l -- -
l
t
1
'I
I I
i
I!
,i
,I
I
1 =:1
:' ----1
-j
~
- Il
I
i
' =l
I
i
I
I
ilB
--i
i
I
I
I
~
I'
I
I
I
0/6/
I
~t ! 1=1
~
I
006/
22)
C.
Oversikt over isforholcene.
Notatene ved Myrkdalsvannoset Vm og Bulken Vm gir en oversikt over isleggings
og isløsningstida henholdsvis på Myrkdalsvatn9 nedre del og på Vangsvatnet,
nederste del.
I følgende tabell er gitt et utdrag av beregnete karakteris-
tiske data.
Karakteristiske data for islegging og isløsning.
På Myrkdalsvatn, 1964-67
.............. .........,--_.._...... ....................
~
,
Isdannelse
Tidligst
=
Islagt
20/11
Isløsning
Isfrttt
1/5
11/5
1/12
=
= 1/12
10/5
25/5
26/5
4/6
26/11
28/11
28/2
12/3
14/12
25/12
10/4.
25/4
30/1
17/2
4/5
6/5
Median
Senest
På
Vangsvatnet (Bulken) 1950-51
.............................................................
Tidligst
Median
Senest
--
Om isforholdene på fjellsjøene foreligger det ingen opplysninger.
Isforholdene på Strandaelva er ustabile.
Den ustabile værtypen om vinteren
med omslag til mildvær og regn har i alminnelighet en viss innvirkning på
forholdene og forårsaker issammenskyvninger og muligens også isganger.
kuldeperioder foregår det stor isproduksjon på de åpne elvestrekninger.
I
23
/lIYE /1ijcf,>7YC ,-'::Jo.,;-I-yc!
r.
j :~'7/7/7,77er t"
5 7/e.Cf /v'D':; Ei. V
/9 b
/7'-
/42)
---_._---~-
------_ ..
~-----..:_--------::
"
/_~'r_'·-(s/
62
52 -- 5}
:;3 -')-Li
J)
5.5
55 - 66
:/6 - 67
,
_I
~
:]'i' -
r_
"'
3
/
1/
':.-",)
_L
60
l'
-t
.- 3
/'"f,
:' {--
,-7,
J':]
;
,'-'
~>(
~L.
-/
f
, ~1 J
,2 7
52
'.cc.
~
.
c:.~,::
I -----.---,
---------1
,--------_ .. _--_ ...-
I
>-------,-- .. t- --
______~
---l
I
!
!
:
i
-+---------t
i
I
.
------j
--.-l----.---~-----l
,
I
I
--'-----~--;---,
____ ·_____ 1-___:-__ 1
:
1--------
i
-----'7----7"---:
I
- -'-"-' ---_._._._------_._-----
~
I
- --i.' ----=a-.
--- --------r------
1
i
-- --- --------;----
,
----------t
- --_.-,-- -_._- ----+----_.
~
...------'!
I
--------,..-----~---~
._--~~
----1
1 - - - - - - --------------.-'--------------~ _________
----~-
_____
i
I
---------.:.-----1
- --------------+------
I
I
----I
I
l
____ •
_"""""'O"- _ _ _ _ _ _ _
-
---j
,
---~--.-__r_---~
~-----------
. --"
i
~
Vedlegg.
Mulige forandringer i vassdragets vinterforhold etter den
planlagte regulering og utbygging.
a.
Forholdene på reguleringsmagasinene.
Fjellsjøene, som er
~_yttet
inn i utbyggingsprosjektet, er relativt små,
men reguleringshøydene er forholdsvis store.
Erfaringer viser at på maga-
siner uten vesentlig gjennomstrømning er isleggingen og isløsningen og delvis også utviklingen av isdekket ikke særlig påvirket av reguleringen.
De
største forandringer i isforholdene vil komme fra vannstandsvariasjonene,
Nedtappingen medfører at strandsonen etter hvert blir tørrlagt og at det -ved
bratte strandkanter kan dannes sprekker i isen, landråker og oppvatning.
Disse forholdene er til ulempe for vintertrafikken særlig i snørike vintre.
Av ulemper av mere lokal art kan nevnes dannelse av råker og usikre isom-
--
råder på grunne partier etter at magasinene er nedtappet.
Disse kan medføre
hindringer fer 9ventU'e.ll trafikk.
b.
Forholdene på gjennomstrømte sjøer.
På sjøer med gjennomstrømning kan isforholdene bli relativt meget forandret,
særlig på grunne sjøer.
Her vil gjennomstrømningsvann med en overtemperatur
holde strømdraget åpent, og dette åpne parti -vil virke som en effektiv
avkjølingsfaktor på vannmassene.
I dype sjøer vil de åpne partiene bare
være rundt inn- og utløp_
I slike sjøer vil hastigheten i hovedstrømmen
evta
ganske fort ved inn-
løpet til sjøen og vannmassen vil etterhvert finne sin plass i dypere skikt
etter temperatur og tetthet.
Den beveger seg deretter som et mer eller
mindre avgrenset strømdrag videre nedover uten å tære på isen.
Det er bare
i de partiene av sjøen hvor tverrsnittet er vesentlig innsnevret at en merkbar omrøring av vannlagene under isen finner sted og bringer varme opp som
reduserer isveksten eller tiner allerede dannet is.
Det kan dannes svakere
isområder, åthull og andre fenomener som skyldes turbulente effekter i vannmassene.
Disse områdene er til ulempe for vintertrafikken.
2)
c.
Elvestrekninger med øket vintervassføring.
Avgjørende for isleggingen i en elver vanntemperatur og strømhastighet.
Isleggingen kan først finne sted når vannet er avkjølt til frysepunktet og
når dette er oppnådd vil arten av isproduksjonen avhenge av vannhastigheten.
F.eks. hvis vannhastigheten på en elvestrekning er omtrent 0,2 - 0,3 m/s, og
vannet har en temperatur mellom 0,1 og 0,2
°c
eller mer, vil elva på ved-
kommende strekning gå åpen.
Øker strømhastigheten til 0,6 m/s, vil strømo
draget holde seg åpent selv om vannet bare har en temperatur på ca. 0,02 C.
Ved enda større strømhastighet, f.eks. på 1 m/s, er den kritiske overtemperatur ikke mer enn ca. 0,005
passere et fall på ca. 2 m.
o
c.
Såpass overtemperatur vil vannet få ved å
Hvis f.eks. strømhastigheten p.g.a. en reguler-
ing, øker over den kritiske grense vil elva bli gående åpen og medføre øket
produksjon av sarr og bunnis så lenge kulden varer.
Skal 1 kg vann fryse til is må det avgi 80 kilokalorier.
f.eks. lufttemperatur omkring -20
°c,
Ved sterk kulde
svak bris og klart vær er varmetapet
ca. 100 kilokalorier pr. deka~pr. sek. (36 cal/cJ, time).
sere
100 : 80
=
Dette kan produ-
1,25 ); ~g is pr. dekar pr. sek.
Dette er meget betydelige ismengder.
Således blir det pr. døgn ca. 100 tonn
is pr. dekar, når elva er åpen og vannet holder O
°c.
På en åpen elve-
strekning av 1 km lengde og 25 m bredde vil det da pr. døgn produseres vel
2500 tonn is, forutsatt at sarret føres nedover fra de åpne partiene.
I sarrførende elver løftes vannet og oversvømmer strandisen.
kitter seg lett sammen i større drivende isklumper.
Flytende sarr
Det har lett for å sette
seg fast på grunne steder og danner oppdemninger og betydelige avløpsforstyrrelser.
Isansamlinger foran inntaksmagasiner kan forårsake store vanskelig-
heter for kraftverk.
Særlig kraftverk med korte og grunne inntaksmagasin er
sterkt utsatt for slike ulemper.
Forslag
til passende tiltak for å redusere eventuelle
............ ..................._............................................ ........................_............................................................................................................................
,
~
isvansker ved de projekterte kraftverk •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n
Vedr.
.....................................................................................
Myrkdal kraftverk.
Som inntaksmagasin for kraftverket er tenkt Kringlevatn.
Vannet føres først
gjennom en tilløpstunnel 3,8 km lang med et tverrsnitt av 6 ~ til fordelingsbassenget.
Derfra ledes vannet til kraftstasjonen gjennom en 2,9 km
lang åpen rørledning med tverrsnitt 1,3 - 1,1 m i diameter.
Vanntemperaturen ved inntaket vil antagelig holde 1,0 - 0,5
avhengig av værforholdene før isleggingen.
°c
midtvinters
Gjennom tunnelen blir det ingen
avkjøling, men under langvarig kulde vil vannet i rørledningen avkjøles til
o
meget nær
C. I snøfattige vintre med sterk kulde og vind kan det dannes
°
is i nedre del av rørledningen.
Erfaringer viser at lange åpne rørledninger må isoleres godt med f.eks.
isopor plater, særlig på steder hvor ledningen går over bakken og er utsatt
..,..
for vind, for å redusere faren for isdannelse i røret. Vi anbefaler å bruke
som veiledning de erfaringer som Aura kraftverk i Skjåk har høstet i et
lignende tilfelle.
Utbygging i Strandaelva.
Her kan to forskjellige alternativer komme på tale.
1.
Myrkdalsvannet brukes som inntaksmagasin og vannet føres i tunnel helt
ned til kraftstasjonen.
I dette vil driftsvannet holde omtrent rtAn
temperatur som ved inntaket.
~~mmc
En slik utbygging er planlagt og vist på
tegningen fig. A-2.
Dette alternativet er, når en tar isforholdene i betraktning, det beste,
men også antagelig det dyreste.
2.
Vannet blir sluppet i Strandaelva og i den bygget et inntak f.eks. 5 km
lengere nede.
I dette tilfelle er det nødvendig med omfattende tiltak for
å unngå isvansker.
a.
Hvis elveprofilet er slakt og mer eller mindre avtrappet fra naturens
side, kan en med lave dammer avtrappe elveleiet enda mer.
På denne måte kan
en få nedsatt strzmhastigheten på de oppdemte strekninger og derved påBkynne
isleggingen.
Isforholdene blir på den måten tidlig stabilisert og avkjø1-
ingen av vannmassene blir redusert slik at vannet ved inntaket vil holde
en liten overtemperatur.
b.
Hvis Myrkdalsvatn er tilstrekkelig dypt kan det brukes ikke bare som
vannmagasin, men også som varmemagasin ved at, hvis elvas fallforhold på det
øverste parti tillater det, en ved en kort tunnel kan føre vann fra f.eks.
20 m dyp ut i elva.
Avløpsvannet vil da holde en overtemperatur som vil
variere fra 2,0 til 1,0 °c utover vinteren.
Denne overtemperatur vil være
tilstrekkelig til å holde elvestrekningen til inntaket åpen.
Koclrlusjon:
Hvis vannet fra Myrkdalsvatn slippes inn på en lengere strekning i Strandaelva og i den bygges ut et
li~e
inntak for en kraftstasjon, så må tas
mer omfattende reguleringsarbeider som en nødvendig del av utbyggingsprojekt i vassdraget, hvis en stabil kraftproduksjon skal kunne sikres.
~dvigs
V. Kanavin.