Dagordning - Hvitfeldts Scoutkår

HVITFELDTS SCOUTKÅR kallar till ÅRSMÖTE torsdagen den 23 mars 2017
kl 19.00 på Kvarnhjulsvägen 4 i Sävedalen hos ”Libbe”.
DAGORDNING
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Justering av röstlängd
5 Val av två justeringsmän
6 Justering av föredragningslistan
7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
8 Föredragning av revisionsberättelse
9 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen
10 Val av kårordförande och vice kårordförande
11 Val av sekreterare, kassör och övrig kårfunktionär. Representanter för verksamheten
väljs vid varje styrelsemöte.
12 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
13 Val av valkommitté
14 Fastställande av medlemsavgifter
15 Fastställande av budget
16 Behandling av från kårstyrelsen hänskjutna ärenden
17 Behandling av motioner som röstberättigad medlem sänt in till styrelsen minst sju dagar före årsmötet
18 Övriga frågor
19 Mötet avslutas
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2017.
Den kan mejlas till Johannes ([email protected]) eller Malin ([email protected]).
MYCKET VÄLKOMMEN